ایران ترجمه – مرجع مقالات ترجمه شده دانشگاهی ایران

اطلاعات ارائه شده از طریق برآوردهای تعهدی و گردش وجوه فعالیتهای عملیاتی

اطلاعات ارائه شده از طریق برآوردهای تعهدی و گردش وجوه فعالیتهای عملیاتی

اطلاعات ارائه شده از طریق برآوردهای تعهدی و گردش وجوه فعالیتهای عملیاتی – ایران ترجمه – Irantarjomeh

 

مقالات ترجمه شده آماده گروه حسابداری

مقالات ترجمه شده آماده کل گروه های دانشگاهی

مقالات رایگان

مطالعه ۲۰ الی ۱۰۰% رایگان مقالات ترجمه شده

۱- قابلیت مطالعه رایگان ۲۰ الی ۱۰۰ درصدی مقالات ۲- قابلیت سفارش فایل های این ترجمه با قیمتی مناسب مشتمل بر ۳ فایل: pdf انگیسی و فارسی مقاله همراه با msword فارسی -- تذکر: برای استفاده گسترده تر کاربران گرامی از مقالات آماده ترجمه شده، قیمت خرید این مقالات بسیار کمتر از قیمت سفارش ترجمه می باشد.  

چگونگی سفارش

الف – پرداخت وجه بحساب وب سایت ایران ترجمه (شماره حساب) ب- اطلاع جزئیات به ایمیل irantarjomeh@gmail.com شامل: مبلغ پرداختی – شماره فیش / ارجاع و تاریخ پرداخت – مقاله مورد نظر -- مقالات آماده سفارش داده شده عرفا در زمان اندک یا حداکثر ظرف مدت چند ساعت به ایمیل شما ارسال خواهند شد. در صورت نیاز فوری از طریق اس ام اس اطلاع دهید.
مقالات ترجمه شده حسابداری - ایران ترجمه - irantarjomeh
شماره
۷
کد مقاله
ACC07
مترجم
گروه مترجمین ایران ترجمه – irantarjomeh
نام فارسی
اطلاعات ارائه شده از طریق برآوردهای تعهدی و گردش وجوه فعالیتهای عملیاتی
نام انگلیسی
Information Provided by Accrual and Cash-Flow
Measure of Operating Activities
تعداد صفحه به فارسی
۴۵
تعداد صفحه به انگلیسی
۲۹
کلمات کلیدی به فارسی
برآورد حسابداری، حسابداری تعهدی، گردش وجوه، عملکرد شرکت، رشد، درآمد، گردش وجوه عملیاتی
کلمات کلیدی به انگلیسی
Accounting measurement, Accrual accounting, cash flows, corporate, performance, growth, income, operating cash flows
مرجع به فارسی
آباکاس
مرجع به انگلیسی
Abacus
قیمت به تومان
۱۵۰۰۰
سال
۲۰۰۰
کشور

 

اطلاعات ارائه شده از طریق برآوردهای تعهدی و گردش وجوه فعالیتهای عملیاتی
 
این مقاله برآوردهای تعهدی و گردش وجوه که برای نظارت بر مسایل مالی شرکتها، سرمایه‌گذاری و فعالیتهای عملیاتی آنها مفید می‌باشد را مورد بررسی و مطالعه قرار می‌دهد. همچنین این مقاله اطلاعات فراهم شده مشترک بوسیله گردش وجوه عملیاتی و درآمد را مورد خطاب خود قرار داده و مشخص می‌نماید که اطلاعات ارائه شده در خصوص این برآوردهای حسابداری مرتبط با حجم نسبی آنها می‌باشد. یک الگوی سازگار درآمد، علاوه بر گردش وجوه عملیاتی، که همراه با هر دوی این برآوردها بطور مناسبی تطبیق و دسته‌بندی گردیده، معرف رشد یک شرکت  در حد عالی آن می‌باشد. درآمد و الگوهای گردش وجوه به میزان قابل توجهی مرتبط با امور مختلف مالی یک شرکت، سرمایه‌گذاری و ویژگیهای عملیاتی آن می‌باشد. آزمایشات تجربی نشان داده‌اند که هم درآمد و هم گردش وجوه عملیاتی برای مشاهده عملکرد و چشم‌انداز شرکت مدنظر مهم می‌باشند، آن هم به هنگامی که بصورت مشترک و با توجه به تئوری برآورد حسابداری مورد توجه قرار گیرند. حداقل برای شرکتهای زیادی نتایج بدست آمده از دانش متعارف و عادی در زمینه برآوردهای حسابداری درآمد و گردش وجوه عملیاتی، که در خلال سالیان متمادی از آن استفاده می‌شد، مورد پشتیبانی و تایید قرار نگرفته و درآمدهای مربوطه نیازمند پایه و اساسی قابل اطمینان برای پیش‌بینی گردش وجوه خود می‌باشند.
 
کلمات کلیدی: برآورد حسابداری، حسابداری تعهدی، گردش وجوه، عملکرد شرکت، رشد، درآمد، گردش وجوه عملیاتی.
این مقاله برآوردهای تعهدی و گردش وجوه که برای نظارت بر عملکرد فعالیتهای مالی یک شرکت مفید می‌باشد را مورد بررسی و مطالعه قرار می‌دهد. تحقیقات تجربی در این خصوص شامل ارتباطات بین اطلاعات تعهدی و گردش وجوه می‌باشد که بطور اولیه متمرکز بر آن دسته از اطلاعاتی است که از طریق گزارشات درآمد و اجزای وابسته به آن نظیر اطلاعات عملیات تعهدی/ گردش وجوه بدست آمده است. این مقاله‌ها اطلاعات افزایش یافته بدست آمده از طریق سیستم تعهدی همراه با گردش وجوه و یا اطلاعات افزایشی بدست آمده از طریق گردش وجوه همراه با درآمد را مورد تجزیه و تحلیل قرار می‌دهد.
ما اطلاعات بدست آمده مشترک از طریق برآوردهای تعهدی و نقدی را مورد بررسی قرار می‌دهیم. تئوری برآورد حسابداری چارچوب و اساس خاصی را  برای مشخص نمودن این اطلاعات مهیا نموده است. آنالیز تئوریکی فرآیند برآورد حسابداری مشخص کننده آن است که اطلاعات بدست آمده از طریق برآورد تعهدی و وجوه نقدی بجای برآورد یا اندازه‌گیریهای مجزا و منفرد یا مشارکتهای افزایشی خود متکی به ارتباطات مشترک بین خود می‌باشند. در آنالیز ارائه شده و تست شده، گردش وجوه باعث اعمال تغییرات در اطلاعاتی می‌شود که توسط درآمد بدست آمده است (بجای اضافه نمودن به آن). بطور مثال، دو شرکت مشابه که میزان مشخصی و یکسانی از درآمد را گزارش داده‌اند، در صورتی که گردش وجوه جاری آنها با هم متفاوت باشد،  بوسیله بازار بصورت متفاوت مورد ارزیابی قرار می‌گیرند. ولی باید توجه داشت که تفاوت ارزیابی آنها بعنوان یک تابع یکنواخت قدر وجوه نقدی بشمار نمی‌آید.
اطلاعات فراهم شده مشترک بوسیله درآمد و گردش وجوه بعنوان نتیجه فرآیند برآورد حسابداری تعهدی بشمار می‌آید. هدف از این مقاله توسعه و ارزیابی انتظارات مرتبط با اطلاعات ارائه شده مشترک توسط برآوردهای درآمد و گردش وجوه می‌باشد. ما این موضوع را به نمایش می‌گذاریم که درآمد عملیاتی و گردش وجوه عملیاتی توام با هم اطلاعات لازم در خصوص مسایل مالی، سرمایه‌گذاری و فعالیتهای عملیاتی مورد نیاز برای رشد و ترقی یک شرکت در آینده را فراهم می‌آورد.
نتایج اولیه، در مقطع عرضی، نشان می‌دهد که شرکتهایی که دارای سطح بالاتری از گردش وجوه عملیاتی در برابر درآمد هستند (پس از تعدیل تاثیر تفاضلی کاهش بها و استهلاک و استانداردسازی اندازه) سطح کمتری از رشد و افزایش پایین‌تری در درآمد و گردش وجوه عملیاتی در خلال زمان، در مقایسه با شرکتهایی که سطوح مشابهی از درآمد همراه با مقدار بیشتری از درآمد در مقایسه با گردش وجوه عملیاتی داشته‌اند، را نشان می‌دهند. دیگر مشخصه‌های مالی، سرمایه‌گذاری و خصیصه‌های عملیاتی این شرکتها نیز با یکدیگر متفاوت می‌باشد. ضمن آنکه  این تفاوتها مرتبط با میزان تفاوت ارزیابی و سنجش بازاری این شرکتها نیز می‌باشد. علی‌الخصوص، ارزش بازاری به دفتری نسبتهای دارایی شرکا و بازده بازاری بیشتر است. این امر، بطور میانگین برای شرکتهایی که دارای درآمد بیشتری در مقایسه با گردش وجوه  هستند در برابر شرکتهایی که سطح پایینی از درآمد را داشته ولی دارای گردش وجوه بالاتری در مقایسه با درآمد می‌باشند، صادق است. این بدان معناست که برای دو شرکت یکسان که تنها در مورد گردش وجوه عملیاتی با هم متفاوتند، شرکتی که دارای گردش وجوه عملیاتی بیشتری باشد دارای ارزش بازاری کمتری در مقایسه با شرکتی است که از گردش وجوه عملیاتی کمتری برخوردار است.
نتایج آنالیزهای انجام پذیرفته اهمیت گزارش برآوردهای تعهدی و گردش وجوه را کمتر از میزان مشخص آن تعیین نموده‌اند. آنها شواهدی را ارائه می‌نمایند که براساس آن اظهاراتی که موقعیت برآوردهای گردش وجوه با توجه به برآوردهای تعهدی را به میزان زیادی مازاد قلمداد میکند و یا آنکه میزان انطباق زیادی بین این دو برآورد در خلال زمان بوجود می‌آید را رد نموده است. ما نشان خواهیم داد که، برای بسیاری از شرکتها، برآوردهای تعهدی و گردش وجوه در خلال زمان هز هم منشعب خواهند شد. این نتایج که قبلا در مقوله‌های مرتبط آورده نشده،  در تقابل با نظریه متعارفی می‌باشد که اعتقاد به همگرایی برآوردهای درآمد و گردش وجوه در خلال زمان دارد و براساس آن نقش اطلاعات گردش وجوه بطور اولیه محدود به ارزیابی نقدینگی می‌باشد. در عوض، آنالیز انجام پذیرفته توسط ما این نکته را در بر دارد که برآوردهای گردش وجوه و درآمد همراه با هم برای ارزیابی رشد و چشم‌انداز رشد سازمانهای تجاری و همچنین برای تعیین ارزش و بقای آنها مفید و لازم می‌باشد.
ارتباط بین برآوردهای تعهدی گردش وجوه فعالیتهای عملیاتی بوسیله قواعد متعارف حسابداری تعهدی مشخص می‌شود. بنابراین، بررسیهای این قواعد و مقررات برای تعیین انتظارات در خصوص ارتباط مذکور مهم می‌باشد. این بخش نتایج بدست آمده فرآیند فوق‌الذکر را مورد برسی قرار می‌دهد.
 
ارتباطات تعهدی و گردش وجوه عملیاتی
اکنون توجه به سمت ارتباط بین برآوردهای تعهدی و همچنین برآوردهای نقدی فعالیتهای عملیاتی به صورت خاص معطوف می‌شود. حسابداری تعهدی در جستجوی محاسبه عملکرد عملیات برحسب موارد مالی با استفاده از انطباق درآمدهای فروش با هزینه‌های مرتبط برای مدت خاص می‌باشد. درآمدها به هنگامی ثبت می‌شوند که کالاها یا خدمات به مشتریان فروخته شده باشند. معمولا اینگونه فروشها به صورت اعتباری بوده و باعث افزایش اسناد دریافتی می‌شود. موارد نقدی در زمان آینده جمع‌آوری خواهد شد. بنابراین، افزایش در درآمدهای فروش معمولا همراه با افزایش در اسناد دریافتنی  بوده و جریان ورودی وجوه نقد عملیاتی (C) باعث تاخیر در فروش می‌شود.
 
آنالیز تجربی
بخش تجربی این مقاله نسبت به تست فرضیه فوق‌الذکر اقدام می‌نماید. این تست براساس آنالیز در حدود ۱۰۰۰ شرکت آمریکایی استوار است و از اطلاعات سال ۱۹۷۴ الی ۱۹۹۲ در آن استفاده شده است. کلیه شرکتهایی که در بانک اطلاعات سالیانه صنایع، کامپاستت، قرار داشتند در این بررسی گنجانده شدند چرا که درباره آنها اطلاعات کامل برای هر یک از دوره‌های زمانی مورد آزمایش مهیا بود. ما نسبت به تست دوره‌های متشکل از یکسال تا ده سال اقدام نمودیم. دو دوره ده ساله (۱۹۷۵ الی ۱۹۸۴) و سه دوره پنج ساله (۸۲-۱۹۷۸، ۸۷-۱۹۸۳ و ۹۲-۱۹۸۸). همچنین یک دوره دوساله و یک دوره یکساله نیز در این آنالیز گنجانده شد. اولین سالی که اطلاعات برای آن مهیا گردید سال ۱۹۷۴ بود. از آنجائیکه تغییرات یکساله در برخی از متغیرها برای این آنالیز مورد نیاز می‌بود، سال ۱۹۷۵ بعنوان اولین سالی که متغیرها قابل محاسبه بودند در نظر گرفته شد. نزدیکترین سالی که اطلاعات آن مهیا می‌باشد سال ۱۹۹۳ می‌باشد.با این حال، میزان زیادی از مشاهدات مربوطه در این سال محقق نگردید. بنابراین ما سال ۱۹۹۲ را بعنوان فایل نهایی مورد آنالیز در نظر گرفتیم. دوره‌های مختلف زمانی و تعداد سالها نیز در آزمایش گنجانده شده تا حساسیت نتایج نیز مورد بررسی و تست قرار گیرد. گوناگونی قابل توجهی در خلال دوره‌های مختلف این آزمایش مشاهده نشد.
نتایج اولیه خلاصه شده در این بخش متعلق به دوره‌ ۹۲-۱۹۸۳ می‌باشد. یک دوره ده ساله بنظر به میزان کافی طولانی می‌باشد تا تاثیرات تصادفی واقع شده در دوره‌های کمتر را تحت پوشش قرار دهد. البته معایبی را نیز ممکن است برای آن در نظر گرفت، نظیر آنکه طولانی بودن دوره ممکن است باعث بروز اختلالاتی در داده‌ها بواسطه تغییرات ساختاری بعمل آمده شود و بنابراین ممکن است باعث کاهش توانایی ما در مشاهده الگو‌های مورد توجه شود. با این وجود، الگوهایی را که ما تشریح می‌کنیم بصورت نسبی دارای قدرت و سازگاری بدون توجه به مقطع زمانی می‌باشد. بزرگی یا دامنه متغیرها ممکن است در خلال زمان تغییر یابد، ولی الگوها نسبتا ثابت باقی می‌مانند.
 
آنالیز تشریحی درآمد، ارتباط گردش وجوه عملیاتی
جدول ۱ ارائه دهنده مقادیر میانگین برای متغیرهای انتخاب شده شرکتها در هر گروه می‌باشد. تعداد شرکتها در هر گروه از ۵۸ برای گروه ۳ زیاد تا ۱۰۱ برای گروه ۳ کم متفاوت می‌باشد. درآمد تقریبا برای شرکتهای یک گروه همسان می‌باشد. تفاوتهای بین درآمد و گردش وجوه عملیاتی نسبتا بین شرکتهای دارای گردش وجوه کم و زیاد در بین گروه یکسان بالا می‌باشد. گردش وجوه عملیاتی برای شرکتهای دارای گردش وجوه بالا در حدود ۱۰% به صورت میانگین بیشتر از شرکتهایی می‌باشد که دارای گردش وجوه پایین در بین یک گروه هست. از آنجایی که این تفاوتها در خلال یک دوره ۱۰ ساله تخمین زده شده است، این امر واضح می باشد که درآمد و گردش وجوه عملیاتی در خلال زمان برای تعداد زیادی از شرکتها به صورت همگرا وجود نخواهد داشت. در صورتی که برآوردهای تعهدی و گردش وجوه به سادگی دارای تفاوتهای زمانی باشند، ما می‌بایست شاهد تفاوتهای نسبتا اندکی بین درآمد و گردش وجوه عملیاتی برای مدت‌زمانی به درازای ۱۰ سال باشیم. در عوض، ما تفاوتهای عمده و طولانی را یافتیم. همانگونه که ما این مورد را در زیر مورد بحث قرار می‌دهیم، این تفاوتها نتایج عملکرد مختلفی بوده و وابسته به ویژگی‌های ساختاری شرکتهای موجود در داخل این گروهها می‌باشد.
آزمایشات آماری درآمد، رابطه گردش وجوه عملیاتی
جدول ۲ آزمایشات آماری موارد ذکر شده در جدول ۱ را خلاصه می‌نماید. هر یک از متغیرها در جدول ۱ در مدل رگرسیون آورده شده‌اند که در آن درآمد و تفاوت بین درآمد و گردش وجوه عملیاتی بعنوان متغیرهای مستقل ذکر شده‌اند. از اینرو، تست رگرسیون خواه درآمد و یا خواه گردش وجوه عملیاتی، بطور اشتراکی ارائه‌دهنده اطلاعاتی ماورای اطلاعات ذکر شده توسط درآمد به تنهایی با توجه به هر یک از این متغیرها می‌باشد. این رگرسیونها، بجای اطلاعات خلاصه شده در جدول ۱، از اطلاعات شرکتهای مجزا استفاده می‌نمایند. تبدیل لوگاریتمی مجموع دارائیها برای تصحیح چولگی بکار گرفته شد.
تغییرات در درآمد، و ارتباط گردش وجوه عملیاتی در خلال زمان
آنالیز ارائه شده فوق‌الذکر براساس آمار تشریحی شرکتهای مشخص در خلال یک دوره ۱۰ ساله می‌باشد. با این وجود، ما می‌بایست انتظار داشته باشیم که ارتباط درآمد/ گردش وجوه عملیاتی به صورت دینامیک یا پویا باشد. شرکتها در خلال زمان در واکنش به تغییرات بازار و تصمیمات مدیریتی تغییر می‌یابند. در این بخش ما نسبت به بررسی الگو و تداوم تغییرات گروه در خلال مدت زمان مشخص اقدام می‌نمائیم.
مباحث و نتیجه‌گیری
هدف حسابداری مالی ارائه اطلاعات مفید در جهت اتخاذ تصمیماتی است که می‌تواند برای شرکتها دارای ارزش باشد. این امر با استفاده از ترسیم نتایج حسابداری، سرمایه‌گذاری و فعالیتهای عملیاتی برحسب برآوردهای تعهدی و نقدی حاصل می‌گردد. حسابداری مبنایی را برای ارزیابی این فعالیتها و بروز انتظارات مربوطه در این خصوص در زمان آینده فراهم می‌سازد. در این بررسی، درآمد به صورت معناداری مرتبط با گردش وجوه عملیاتی بوده و دارای تفاوت بین دو عنصر اندازه‌گیری شده یعنی جهت و بزرگی تغییرات در فعالیتهایی است که ارزش مربوط به یک شرکت را بوجود می‌آورد. در این خصوص اغلب مدل‌های اطلاعات حسابداری مالی بصورت چکیده تفاوت بین برآوردهای بر مبنای حسابداری تعهدی و نقدی را  مدنظر قرار می دهند. هیچ ‌یک از برآوردها به تنهایی قادر به پوشش کامل این اطلاعات نمی‌باشد.
درآمد معرف عملکرد مالی بوده ولی توانایی تشریح فعالیتهای کامل مالی، سرمایه‌گذاری و عملیاتی، که تفسیر کاملی از عناصر مرتبط با آن را ارائه می‌دهد، را ندارد. علاوه بر درآمد، ارزیابی فرصتهای مرتبط با سرمایه‌گذاری مهم می‌باشد. شرکتهایی که دارای فرصتهای مناسب سرمایه‌گذاری هستند، قادر به سرمایه‌گذاری مجدد جهت افزایش تولید و توانایی فروش خود می‌باشند. برای مهیا نمودن موارد کافی از وجوه مربوطه به منظور بهره‌گیری از این فرصتها نیازمند به موارد اضافه حسابداری می‌باشیم. اینگونه شرکتها احتمالا درآمد بیشتری و گردش وجوه عملیاتی بالاتری در آینده کسب نموده، بنابراین ارزش سهام آنها نیز افزایش خواهد یافت. شرکتهایی که دارای درآمدهای مشابهی بوده اما فرصتهای سرمایه‌گذاری ضعیفتری دارند معمولا دارای گردش وجوه عملیاتی بیشتری بوده که نمی‌توانند برای بدست‌آوری بازدهی آتی آن را سرمایه‌گذاری نمایند. افزایش در ارزش مربوط به سهام و سهامداران برای این شرکتها در مقایسه با شرکتهایی که از فرصتهای مناسب سرمایه‌گذاری برخوردارند کمتر می‌باشد.
نتایج این مطالعه موارد مدنظر مارا تصدیق می‌کند. آمارهای حسابداری چسبندگی دقیقی را در خصوص عملکرد مالی یک شرکت و چشم‌اندازهای مربوط به آن بصورت یک مجموعه کل نشان می‌دهد. شرکتها با توجه به بازارهایی که در آن فعالیت دارند متفاوت می‌باشند. این تفاوتها در رابطه با سرمایه متفاوت و ساختارهای دارایی گوناگونی است که محدودیتهایی را در تعدیل این شرکتها و مطابقت آنها با شرایط اقتصادی و تغییرات فراهم می‌آورد. برآوردهای مربوط به درآمد و گردش وجوه عملیاتی برای شرکتهای گروه مرتبط با دسته‌بندی و شرایط سرمایه‌گذاری و وضعیت مالی آنها به کار برده شده است. شرکتهایی که دارای درآمد کم (یا زیاد) می‌باشند ممکن است چشم‌انداز رشد متناسبی را نشان دهند که نتیجه سطوح بالای فعالیتهای مالی و سرمایه‌گذاری بوده و معرف عملکرد به ارزش بالای آینده آنها می‌باشد. در مقابل شرکتهای دارای زیاد (یا کم) می‌باشند ممکن است چشم‌انداز رشد ضعیفی را عرضه نموده که نتیجه سطوح پایین فعالیتهای مالی و سرمایه‌گذاری بوده و معرف تنزل عملکرد و ارزش آتی آنها می‌باشد. از اینرو آنالیز انجام پذیرفته در اینجا نشان دهنده آن است که چرا ارزش هر شرکت متکی بر محل آن شرکت در موقعیت زمانی خاص و وضعیت حرکت رو به جلوی آن می‌باشد. میزان درآمد و گردش وجوه عملیاتی اطلاعاتی را در این خصوص که شرکت هم اکنون در چه موقعیتی به سر می‌برد، ارائه می‌دهد. تفاوت بین این درآمدها نیز اطلاعات مورد نیاز در خصوص حرکت رو به جلوی آن شرکت را فراهم خواهد ساخت.
این نتایج این نکته را در بر دارد که شرایط مالی یک شرکت می‌تواند با استفاده از ارتباط طولانی مدت حسابدرای بین درآمد و گردش وجوه عملیاتی تشریح گردد. علی‌الخصوص، شرکتهایی که بصورت ثابت دارای درآمد بیشتری در مقایسه با گردش وجوه عملیاتی دارند به نظر کوچکتر بوده، دارای فرصتهای سرمایه‌گذاری بهتری می‌باشند، می‌توان آنها را از طریق دارایی سهامداران مدیریت مالی نموده و به جای توزیع اغلب درآمدها آنها را اندوخته نمود. همچنین، شرکتهایی که بصورت پایدار دارای گردش وجوه عملیاتی بیشتری در مقایسه با درآمد می‌باشند بزرگتر بوده، دارای فرصتهای سرمایه‌گذاری کمتری می‌باشند، تکیه بیشتری بر دریافت وام داشته و توزیع درآمدهای آنها بیش از درآمدهای انباشته خواهد بود. اینگونه ارتباطات بظاهر مستقل از صنعت مرتبط با یک شرکت بوده و معرف تاثیر چرخه حیات بر فعالیت عملیاتی نمی‌باشد.
ارزش یک شرکت هم وابسته به آن می‌باشد که در یک موقعیت زمانی خاص در کجا قرار گرفته (حجم درآمد و گردش وجوه عملیاتی) و هم آنکه سمت و سوی حرکت آن چگونه است (تفاوت بین درآمد و گردش وجوه عملیاتی). این امر با توجه به سودمندی خاص برآوردهای حسابداری تعهدی و گردش وجوه می‌تواند یک نتیجه‌گیری مهم باشد. تحقیقات قبلی به جای استفاده از اطلاعات مشترک ارائه شده بوسیله چنین برآوردهایی بیشتر بر روی اطلاعات ابزاری تکیه داشته است.
لطفا به جای کپی مقالات با خرید آنها به قیمتی بسیار متناسب مشخص شده ما را در ارانه هر چه بیشتر مقالات و مضامین ترجمه شده علمی و بهبود محتویات سایت ایران ترجمه یاری دهید.
تماس با ما

اکنون آفلاین هستیم، اما امکان ارسال ایمیل وجود دارد.

به سیستم پشتیبانی سایت ایران ترجمه خوش آمدید.