مقالات ترجمه شده دانشگاهی ایران

انگیزه پرستاران رضایت شغلی ترک شغل فعلی

انگیزه پرستاران رضایت شغلی ترک شغل فعلی

انگیزه پرستاران رضایت شغلی ترک شغل فعلی – ایران ترجمه – Irantarjomeh

 

مقالات ترجمه شده آماده گروه  مدیریت – بازرگانی
مقالات ترجمه شده آماده کل گروه های دانشگاهی

مقالات رایگان

مطالعه ۲۰ الی ۱۰۰% رایگان مقالات ترجمه شده

۱- قابلیت مطالعه رایگان ۲۰ الی ۱۰۰ درصدی مقالات ۲- قابلیت سفارش فایل های این ترجمه با قیمتی مناسب مشتمل بر ۳ فایل: pdf انگیسی و فارسی مقاله همراه با msword فارسی -- تذکر: برای استفاده گسترده تر کاربران گرامی از مقالات آماده ترجمه شده، قیمت خرید این مقالات بسیار کمتر از قیمت سفارش ترجمه می باشد.  

چگونگی سفارش

الف – پرداخت وجه بحساب وب سایت ایران ترجمه (شماره حساب) ب- اطلاع جزئیات به ایمیل irantarjomeh@gmail.com شامل: مبلغ پرداختی – شماره فیش / ارجاع و تاریخ پرداخت – مقاله مورد نظر -- مقالات آماده سفارش داده شده عرفا در زمان اندک یا حداکثر ظرف مدت چند ساعت به ایمیل شما ارسال خواهند شد. در صورت نیاز فوری از طریق اس ام اس اطلاع دهید.

قیمت

قیمت این مقاله: ۱۰۰۰۰ تومان (ایران ترجمه - irantarjomeh)

توضیح

بخش زیادی از این مقاله بصورت رایگان ذیلا قابل مطالعه می باشد.

مقالات ترجمه شده مدیریت - بازرگانی - ایران ترجمه - irantarjomeh

انگیزه پرستاران رضایت شغلی ترک شغل فعلی

شماره      
۱۲۵
کد مقاله
MNG125
مترجم
گروه مترجمین ایران ترجمه – irantarjomeh
نام فارسی
تاثیر انگیزه پرستاران به انجام کار، رضایت شغلی و مشخصه های آماری – اجتماعی مرتبط با تمایل به ترک شغل فعلی
نام انگلیسی
The impact of nurses’ motivation to work, job satisfaction, and sociodemographic characteristics on intention to quit their current job
تعداد صفحه به فارسی
۲۱
تعداد صفحه به انگلیسی
۶
کلمات کلیدی به فارسی
رضایت شغلی، ترک شغل
کلمات کلیدی به انگلیسی
Job satisfaction, Job quit
مرجع به فارسی
ترکیه، دانشگاه اوسمانگازی، هیات علم و صنعت، بخش آماری، الزویر
مرجع به انگلیسی
Applied Nursing Research, Statistics Department, Science and Art Faculty, Osmangazi University, Eskisehir, Turkey; Elsevier
سال       
۲۰۰۹
کشور
ترکیه

انگیزه پرستاران رضایت شغلی ترک شغل فعلی

 

تاثیر انگیزه پرستاران به انجام کار، رضایت شغلی و مشخصه های آماری – اجتماعی مرتبط با تمایل به ترک شغل فعلی
یک مطالعه تجربی در ترکیه
چکیده
در این مطالعه تاثیرات انگیز‌ش کاری، رضایت شغلی و مشخصه های آماری- اجتماعی تمایل پرستاران به ترک کار مورد بررسی قرار گرفته است. پرسشنامه مورد استفاده بر اساس تمرکز بر ۲۳ مورد اطلاعاتی رضایت شغلی، ۴ مورد مشخصه های آماری-اجتماعی و ۴ مورد اطلاعاتی مربوط به انگیزه انجام کار طراحی شده است. ۹۳۶ پرسشنامه تکمیل شده در این تجزیه و تحلیل به کار گرفته شد. برای بررسی تاثیر این عوامل بر روی تمایل پرستاران به ترک کار، یک مدل رگرسیون ترتیبی پیشنهاد شد. ۲ مورد اطلاعاتی مربوط به انگیزه و ۸ مورد مرتبط با رضایت شغلی بعنوان عوامل پیش بینی کننده مهم در تمایل به ترک کار پرستاران اثبات شدند. متخصصان و محققان امور بالینی در رابطه با عوامل سازمانی، انگیزه و عوامل آماری- اجتماعی موثر در ترک کار پرستاران می توانند نظرات و دیدگاه های این مقاله را مورد استفاده قرار دهند.
 

انگیزه پرستاران رضایت شغلی ترک شغل فعلی

 

۱- مقدمه
تمایل پرستاران به ترک کار، تاثیر قوی بر عمل جابجایی آنها دارد. این موضوع ممکن است منجر به کاهش قابل توجه کیفیت سیستم مراقبت پزشکی و افزایش هزینه های مراقبت بیماران شود (Borda و Norman-۱۹۹۷ الف،ب؛ Brown ، Schult و Forsberg ۲۰۰۲). تمایل به ترک کار بعنوان یک عامل تعیین کننده اصلی در جابجایی داوطلبانه شناخته شده، و بعنوان یک جایگزین برای جابجایی واقعی در تحقیقات سازمانی، مورد استفاده قرار گرفته است (Shaw، Duffy، Abdulla و Singh ۲۰۰۰). در صورت راضی نبودن افراد از کار، جایگزین مناسبی برای جابجایی به وجود می آید.
رضایت شغلی تاثیر بسزایی بر تمایل به ترک کار دارد (Borda و Norman ۱۹۹۷ الف). تمایل به ترک کار و رضایت شغلی رابطه منفی با هم دارند. این رابطه توسط Ward  و shield (۲۰۰۱) مشخص شد. آنها عوامل تعیین کننده رضایت شغلی در پرستاران را مورد بررسی قرار داده و اهمیت رضایت شغلی در تشخیص تمایل پرستاران در ترک سرویس مراقبت های بهداشتی ملی بریتانیا را مشخص نمودند. این بررسی نشان داد که در پرستارانی با نارضایتی کلی روبرو هستند، در مقایسه با پرستاران با رضایت شغلی، احتمال ترک کار ۶۵% بیشتر می باشد (Shields و Ward، ۲۰۰۱).
مروری بر مطالعات بررسی تمایل به ترک کار و جابجایی شغلی پرستاران نشان داد که این متغیرها بیشتر مربوط به رضایت شغلی است (Borda و Norman، ۱۹۹۷ الف). بررسی های Leiter،Harvie ، Frizzell (۱۹۹۸) نشان داد بیمارانی که در بخشی نگهداری می شوند که پرستاران آن احساس خستگی بیشتری کرده یا تمایل بیشتری به ترک کار دارند، از بخش های مختلف مراقبت های پرستاری رضایت کمتری داشتند. Tzeng  (۲۰۰۲) بررسی ای انجام داد که بر تحلیل رگرسیون ترتیبی متمرکز بود و تاثیرات انگیزه کاری، رضایت شغلی، و عوامل ادراکی عمومی، مربوط به تمایل به ترک کار پرستاران، را مورد آزمایش قرار داد. در بررسی وی اثبات شد که رضایت و خشنودی عمومی از شغل، رضایت از حقوق و ترفیعات، عرف، پیشینه تحصیلی و سن کوچکترین فرزند پرستاران از عوامل مهم پیشگویی کننده تمایل پرستاران به ترک شغل می باشد.
هدف ما از این مطالعه، بررسی اثرات انگیزش کاری، رضایت شغلی و ویژگی های آماری- اجتماعی بر روی تمایل به ترک کار پرستاران برای سیستم مراقبت پزشکی در ترکیه می باشد. دریافتیم که این عوامل، بسیاری از رفتارهای پرستاران را تحت تاثیر قرار می دهند و در تمایل آنها به ترک کار پرستاری موثر هستند، بنابر این چنین مواردی تاثیرات زیادی بر روی سیستم مراقبت پزشکی ترکیه می گذارند.

انگیزه پرستاران رضایت شغلی ترک شغل فعلی

 

۲- روشها
مشاهدات و  فرضیه ها
تمرکز اولیه این مطالعه، ارائه مدل رگرسیون توصیفی برای تمایل پرستاران به ترک THCS بود. این مدل به روش رگرسیون توصیفی جهت دستیابی به سه هدف مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت: الف) تعیین متغیرهای توضیحی مهم (مانند مواردی که بر تمایل به ترک کار موثرند)، ب) تخمین نقاط آستانه ای (مثل مقادیر ثابت و ضرایب رگرسیون) و ج) تشریح جهت روابط بین متغیرهای توضیحی و تمایل پرستاران به ترک کار بر اساس علائم منفی و مثبت ضرایب رگرسیون.
فرضیه ای که در این تحقیق مورد بررسی قرار گرفت این بود که آیا یک رابطه خطی بین تمایل به ترک کار، ویژگی های آماری- اجتماعی، انگیزه کاری و رضایت شغلی پرستاران وجود دارد یا نه.
پرسشنامه و نمونه مورد بررسی
مجموعه داده های مورد استفاده برای این مقاله از طریق برگزاری یک سنجش بدست آمد. نمونه مورد مطالعه در دو مرحله انتخاب شد. نمونه اول ۳۹ بیمارستان از مناطق مختلف ترکیه برای انعکاس وضعیت کلی برگزیده شد. سپس پرستارانی که در این بیمارستانها مشغول به کار بودند برای شرکت در این بررسی مورد مصاحبه قرار گرفتند. برخی از آنها بی میل بودند و یا وقتی برای پاسخگویی نداشتند. در نتیجه ۹۴۶ پرستار مشغول بکار در بخش های بیماران بستری این بیمارستان ها به صورت داوطلبانه و با استقبال کامل از مصاحبه کنندگان، در تکمیل پرسشنامه شرکت کردند. از کل پرسشنامه های تکمیل شده، ۱۰ مورد آنها بدلیل نامناسبی بیش از حد داده ها، مثل جواب های “نمیدانم” و پاسخهای یک طرفه (مثلا همه آیتم ها به یک نحو جواب داده شده است)، دارای اشکال تشخیص داده شد. از استفاده داده های این پرسشنامه ها در این تجزیه و تحلیل صرف نظر شد. در نتیجه فقط ۹۳۶ پرسشنامه مورد استفاده قرار گرفت.

انگیزه پرستاران رضایت شغلی ترک شغل فعلی

 

 آنالیز داده ها
برای تجزیه و تحلیل این داده ها از نرم افزار  SPSS  نسخه ۱۱٫۵ مبتنی بر PC  استفاده شد                       (IL ، Chicago،SPSS). به منظور بررسی چگونگی ارتباط  ویژگی های آماری- اجتماعی، انگیزه کاری و آیتم های رضایت شغلی با تمایل به ترک کار پرستاران، از تحلیل رگرسیون توصیفی استفاده شد. این متغیرها در مدل رگرسیون موجود بود. برای ایجاد مدل رگرسیون توصیفی از سه تابع زنجیره ای (واحد قیاس احتمالات آماری بر اساس حداقل میزان انحراف از میزان متوسط probit، منطق نمادی logit، و log-log مکمل[clolog]) با فرض خطوط موازی، استفاده شد (Long، ۱۹۹۷؛ McCullagh، ۱۹۸۰). بمنظور ارزیابی صحت فرض این مدل، تست خطوط موازی بعنوان یک گام اساسی انجام شد. سپس، از ضریب آلفای کورنباخ (Cronbach) بعنوان یک ملاک سنجش اعتبار برای متغیرهای توضیحی این مقاله استفاده شد. ارزشی بین ۷۰ و ۹۰ بعنوان یک شاخص مورد اطمینان در نظر گرفته شد (Chabouer،   Najmanو Dunn، ۲۰۰۱؛ Finn، ۲۰۰۱؛ Suchman، ۱۹۶۷؛ Tavancyl، ۲۰۰۵). ارقام توصیفی برای همه آیتم ها و متغیرهای آماری-اجتماعی، بدست آمد.

انگیزه پرستاران رضایت شغلی ترک شغل فعلی

 

۳- نتایج
مشخصات نمونه
ما از داده های ۹۳۶ پرستار گزینش شده برای این تجزیه وتحلیل استفاده کردیم. جدول ۱ مشخصات پرستاران و ارقام توصیفی را نشان می دهد. همه شرکت کننده ها زن بودند و متوسط سن پرستاران ۸۵/۲۹ سال(SD=7.053) بود. تقریبا ۸/۶۲% (n=588) پرستاران، متاهل، مطلقه یا مستقل بودند. بعلاوه اکثر پرستاران (۸۵٫۸%) دارای مدرک تحصیلی پزشکی حرفه ای دبیرستان و دانشکده از راه دور بودند.
در موسسات پرستاری حرفه ای دبیرستان که دانش آموزان ۸ سال پس از آموزش مقدماتی در آن پذیرش می شوند، ۴ سال کارآموزی حرفه ای ارائه می شود. دانشکده پرستاری از راه دور، فارغ التحصیلان دبیرستان را پذیرش می کند و ۲ سال کارآموزی پرستاری از راه دور ارائه می دهد. تقریبا ۲/۱۴% (n=133) از پرستاران، لیسانس، فوق لیسانس و درجات تحصیلی بالاتر داشتند. مدرسه پرستاری پس از ۱۱ سال آموزش مقدماتی، ۴ سال تحصیلات حرفه ای (لیسانس) ارائه  می دهد. از کل شرکت کنندگان، ۶/۲۴% (n=230) پرستار بدون علاقه کار می کردند. بطور متوسط تمایل به ترک کار، ۰۶/۳ بود (,SD=1.372, ممتنع۳=).

انگیزه پرستاران رضایت شغلی ترک شغل فعلی

 

۴- مباحث
این مطالعه حول اثرات انگیزش کاری پرستاران، ویژگی های آماری- اجتماعی و رضایت شغلی پرستاران بر تمایل به ترک کار در THCS، متمرکز بوده است. مدل رگرسیون خطی توصیفی با زنجیره cloglog، بهترین مدل برای متمرکز شدن بر برخی از معیارها (اعتبار فرض مدل و ارقام مناسب مدل) و ثبات تخمین پارامتر می باشد. طبق جدول ۲، نتایج مدل رگرسیون توصیفی نشان می دهد که ۱۰ متغیر توصیفی، از نظر آماری عوامل پیش بینی کننده مهم برای تمایل پرستاران به ترک کار بوده اند.
در مدل رگرسیون توصیفی، از چهار متغیر انگیزش کاری، دو متغیر (بی تفاوتی و علاقه) از نظر آماری عوامل پیش بینی کننده مهمی در تمایل پرستاران به ترک کار بودند. همچنین نشان داده شد که انگیزش کاری پرستاران در توصیف تمایل بیشتر پرستاران به ترک کار، اهمیت بیشماری دارد. علاقه آنها به حرفه پرستاری، رضایت و خشنودی آنها از کار را افزایش می دهد. در تعیین میزان تمایل پرستاران به ترک کار فاکتور گزینه “بی تفاوت”، بیشترین تاثیر و اهمیت نسبی در رضایت شغلی را دارد.

انگیزه پرستاران رضایت شغلی ترک شغل فعلی

 

۵- محدودیت ها و پشنهادات
دو محدودیت این بررسی از این قرارند: اول اینکه پرستاران وقت کافی برای پاسخ به پرسشنامه ها را نداشتند و ممکن است زمان محدود آنها، پاسخ هایشان را تحت تاثیر قرار دهد. دوم اینکه با توجه به محدودیت های مفاهیم عملی تنها بر سنجش درک پرستاران متمرکز می باشد.
در بررسی های آتی در این زمینه می توان این محدودیت ها را با سهیم دانستن مدیران مراقبت بهداشتی و سایر مسولان برطرف کرد. برای کاهش تمایل به ترک کار پرستاران پیشنهاد می شود عوامل مهم و تاثیر گذار در تمایل به ترک کار آنها به صورت وسیع  تری بررسی شوند.

انگیزه پرستاران رضایت شغلی ترک شغل فعلی

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

لطفا به جای کپی مقالات با خرید آنها به قیمتی بسیار متناسب مشخص شده ما را در ارانه هر چه بیشتر مقالات و مضامین ترجمه شده علمی و بهبود محتویات سایت ایران ترجمه یاری دهید.
تماس با ما

اکنون آفلاین هستیم، اما امکان ارسال ایمیل وجود دارد.

به سیستم پشتیبانی سایت ایران ترجمه خوش آمدید.