ایران ترجمه – مرجع مقالات ترجمه شده دانشگاهی ایران

بررسی مجدد مداومت اسناد تعهدی و گردش وجوه

بررسی مجدد مداومت اسناد تعهدی و گردش وجوه

بررسی مجدد مداومت اسناد تعهدی و گردش وجوه – ایران ترجمه – Irantarjomeh

 

مقالات ترجمه شده آماده گروه حسابداری

مقالات ترجمه شده آماده کل گروه های دانشگاهی

مقالات رایگان

مطالعه ۲۰ الی ۱۰۰% رایگان مقالات ترجمه شده

۱- قابلیت مطالعه رایگان ۲۰ الی ۱۰۰ درصدی مقالات ۲- قابلیت سفارش فایل های این ترجمه با قیمتی مناسب مشتمل بر ۳ فایل: pdf انگیسی و فارسی مقاله همراه با msword فارسی -- تذکر: برای استفاده گسترده تر کاربران گرامی از مقالات آماده ترجمه شده، قیمت خرید این مقالات بسیار کمتر از قیمت سفارش ترجمه می باشد.  

چگونگی سفارش

الف – پرداخت وجه بحساب وب سایت ایران ترجمه (شماره حساب) ب- اطلاع جزئیات به ایمیل irantarjomeh@gmail.com شامل: مبلغ پرداختی – شماره فیش / ارجاع و تاریخ پرداخت – مقاله مورد نظر -- مقالات آماده سفارش داده شده عرفا در زمان اندک یا حداکثر ظرف مدت چند ساعت به ایمیل شما ارسال خواهند شد. در صورت نیاز فوری از طریق اس ام اس اطلاع دهید.
مقالات ترجمه شده حسابداری - ایران ترجمه - irantarjomeh
شماره
۱۱
کد مقاله
ACC11
مترجم
گروه مترجمین ایران ترجمه – irantarjomeh
نام فارسی
بررسی مجدد مداومت اسناد تعهدی و گردش وجوه
نام انگلیسی
A Reexamination of the Persistence of Accruals and Cash Flows
تعداد صفحه به فارسی
۸۷
تعداد صفحه به انگلیسی
۳۹
کلمات کلیدی به فارسی
مداومت ، اسناد تعهدی ، گردش وجوه
کلمات کلیدی به انگلیسی
Persistence, Accruals, Cash Flows
مرجع به فارسی
ژورنال تحقیقات حسابداری
مرجع به انگلیسی
Journal of Accounting Research
قیمت به تومان
۲۸۰۰۰
سال
۲۰۰۵
کشور
ایالات متحده

 

بررسی مجدد مداومت اسناد تعهدی و گردش وجوه
 ژورنال تحقیقات حسابداری
 ایالات متحده
۲۰۰۵
چکیده
در این مقاله ما نسبت به بررسی مجدد نتیجه‌گیریهای مطالعات قبلی که براساس آنها اسناد تعهدی دارای مداومت کمتری در مقایسه با موارد نقدی می‌باشند اقدام نموده و توجه خود را به دو ویژگی مربوط به این مداومت، که برای تعیین خصیصه‌های آن مهم می‌باشند، معطوف نموده‌ایم. در این خصوص، اولین ویژگی (ویژگی زمانی) بدین واقعیت اشاره دارد که مداومت بیانگر چگونگی انتقال شوکهای ناشی از درآمد دوره جاری به درآمد دوره بعد می‌باشد. با این وجود، برآوردهای سنتی اسناد تعهدی بعنوان توابع معاملات دوره جاری و غیر- جاری بشمار می‌آیند. ما نشان می‌دهیم که شامل نمودن معاملات دوره غیرجاری منجر به نوعی گرایش یا تبعیض نزولی (یا صعودی) در خصوص مداومت اسناد تعهدی (گردش وجوه) می گردد. ما نسبت به توسعه برآوردهای جایگزین اسناد تعهدی و گردش وجوه بصورت یکنواخت اقدام نموده‌ و نشان می‌دهیم که مداومت تفاضلی گردش وجوه در مقابل اسناد تعهدی با استفاده از این برآوردها بیش از ۷۰% کمتر خواهد بود. دومین ویژگی مداومت مورد بحث ویژگی- شرکتی آن می‌باشد. علی‌الخصوص، ما این مداومت را با استفاده از تخمینهای خاص- شرکتی مورد ارزیابی قرار داده و درمی‌یابیم که بیش از ۸۵% شرکتها هیچگونه شواهدی دال بر آنکه اسناد تعهدی مداومت کمتری از گردش وجود دارند را از خود بروز نمی‌دهند.
۱- مقدمه
مطالعات بیشماری نشان داده است که ضریب رگرسیون در ارتباط درآمد دوره بعد با اسناد تعهدی دوره جاری به میزان قابل توجهی کمتر از ضریب درآمد دوره بعد مرتبط با گردش وجوه دوره جاری می‌باشد. این مقاله تفسیرهایی در خصوص ضریب پایین‌تر اسناد تعهدی، بعنوان مدارکی دال بر آنکه منابع غیرنقدی (تعهدی) درآمد دارای مداومت کمتری در مقایسه با منابع نقدی درآمد می‌باشند، را ارائه می‌نماید. در این خصوص، مداومت نشان دهنده میزانی است که براساس آن شوکهای دوره جاری درآمد (یا مولفه‌های آن) در دوره‌های آتی بصورت مجدد رخ خواهد نمود. در این مقاله، ما نسبت به بررسی مجدد مداومت اجزای تعهدی و نقدی درآمد اقدام نموده و بر روی دو خصیصه مربوط به مداومت که برای تعیین خصیصه‌های تحلیلی و تجربی آن مهم می‌باشند متمرکز می‌شویم. این خصیصه‌ها عبارتند از ویژگی زمانی و ویژگی شرکتی.
آنچه در مورد ویژگی زمانی مدنظر ما می‌باشد تعیین این موضوع است که آیا شوکهای تعهدی و نقدی که شاکله درآمد دوره جاری را تشکیل می‌‌دهند در دوره آتی نیز تداوم خواهند یافت یا خیر؟ در این مورد شاید بهتر باشد تا نسبت به تعیین شوکهای دوره جاری اقدام شود. در مقابل، تحقیقات قبلی، آندسته از دیدگاههای حسابداری را مورد پذیرش قرار می‌دهد که در آنها اسناد تعهدی بعنوان تغییر در سرمایه در گردش بعلاوه هزینه‌های تنزل بها و استهلاک تعریف شده و همچنین موارد نقدی بعنوان تفاوت بین اسناد تعهدی و درآمد بشمار آمده است. اگر چه هزینه‌های استهلاک را می‌توان بعنوان شوک در درآمد دوره جاری محسوب نمود، الزامی برای گنجاندن فعالیتهای مرتبط با تغییر در سرمایه‌ در گردش در کنار آن، با این ویژگی خاص، نمی‌باشد. بطور مثال، ترازهای اختتامیه حسابهای انتقالی به دوره بعد (درآمدهای وصول نشده و هزینه‌های از قبل پرداخت شده) از درآمد دوره بعد، و ترازهای افتتاحیه حسابهای انتقالی (اسناد دریافتی و بدهیها یا دیون تضمینی) از درآمد دوره آخر تاثیر می‌پذیرد. از اینرو، برآوردهای مبتنی بر حسابداری موارد نقدی و تعهدی دارای انطباق با درآمد دوره جاری نمی‌باشند. برای پاسخ دادن بدین مشکل ما نسبت به ارتقای برآوردهای مرتبط با اسناد تعهدی و نقدی که تنها معاملات دوره جاری را در بر می‌گیرد اقدام نموده و بر این اساس موفق شدیم تا مولفه‌های مختلف موارد نقدی و تعهدی دوره جاری را با درآمد دوره جاری منطبق سازیم. ما بدین پدیده بعنوان برآوردهای «ویژگی زمانی» اسناد تعهدی و نقدی اشاره می‌کنیم. تاکید صریح و فوری ما در خصوص این دیدگاه مفهومی آن است که، با توجه به ثابت بودن تمامی عوامل دیگر، می‌توان انتظار داشت که در رگرسیون درآمد دوره بعد، در خصوص اسناد تعهدی و گردش وجوه دوره جاری، ضریب اسناد تعهدی حسابداری کمتر از ضریب موارد مرتبط با گردش وجوه خواهد بود. مخصوصا، هزینه‌های انتقالی دوره جاری موجب افزایش اسناد تعهدی دوره جاری و کاهش درآمد دوره آتی خواهد شد، در حالیکه درآمدهای انتقالی دوره جاری باعث کاهش اسناد تعهدی دوره جاری و افزایش درآمد دوره آتی می‌شود. هردوی این موارد باعث القای یک همبستگی منفی بین اسناد تعهدی مبتنی بر حسابداری و درآمد دوره بعد (و یک همبستگی مثبت بین گردش وجوه مبتنب بر حسابداری و درآمده دوره بعد) می‌شود، حتی چنانچه معاملات مربوطه در خلال زمان هیچگونه همبستگی و ارتباطی را نداشته باشند.
منظور ما از ویژگی زمانی آن است که مداومت مورد بحث این مقاله جزء صفات ذاتی شرکتها می‌باشد. علی‌الخصوص، با توجه به آنکه تحقیقات قبلی،  بطورگسترده‌ای مداومت درآمد را بعنوان صفات ذاتی خصیصه‌ای شرکتی می‌داند، معقول است تا تصور شود که مداومت مولفه‌های مرتبط با اسناد تعهدی و نقدی درآمد نیز بطور ویژه‌ای خاص شرکتها می‌باشد. از جمله موارد دیگر عنوان شده توسط تیتز و وسلی‌ (۱۹۹۶) که تحت عنوان ضرایب واکنش درآمد‌ها (ERC) مستندسازی گردیده است، در بر دارنده این مطلب است که ارزیابیهای سطح مقطع آمیخته منجر به استنباط‌های نادرستی در خصوص بزرگی یا دامنه برآوردهای ضریبی می‌شود. خصیصه مرتبط با مداومت، موکد این نکته است که بررسیهای تجربی مداومت می‌بایست براساس ارزیابیهای سریهای- زمانی خاص- شرکتی باشد (تا آنکه مبتنی بر ارزیابیهای آمیخته یا سطح مقطع سالیانه).
مطالعات ما نسبت به بررسی و تعمیم تحقیقات قبلی به چهار روش اقدام نموده است. در ابتدا، ما بصورت تحلیلی نشان خواهیم داد که اگر چه معاملات اصولی تعیین شده در درآمد بطور مساوی دارای مداومت از یک سال به سال بعد می‌باشد، رگرسیون درآمد دوره بعد در اسناد حسابداری تعهدی و گردش وجوه دوره جاری بوجود آورنده ضریبهای مساوی در متغیرهای تعهدی و نقدی می‌باشد. این نتیجه براساس درج معاملات ناشی از درآمد دوره- غیرجاری در برآوردهای تعهدی حسابداری می‌باشد. در وهله بعد، ما نسبت با توسعه برآوردهای تعهدی و گردش وجوه خاص- زمانی که شامل تنها معاملات ناشی از درآمد دوره جاری می‌باشد اقدام نمودیم. برای این برآوردها، ما از نظر تحلیلی نشان می‌دهیم که معاملات ناشی از درآمد با مداومت مساوی، بوجودآورنده ضرایب مساوی می‌باشد که  ارتباط دهنده درآمد دوره بعد به اسناد تعهدی و نقدی با ویژگی- زمانی خواهد بود. در مرحله سوم، ما نسبت با ارائه شواهد تحلیلی و تجربی اقدام نموده و در آن نشان می‌دهیم که دخول معاملات دوره غیر- جاری در برآوردهای حسابداری تعهدی موجب کم گشتن تمایل به ضریب اسناد تعهدی و زیاد شدن تمایل به ضریب گردش وجوه می‌شود. علی‌الخصوص، تستهای رگرسیون سطح مقطع نشان می‌دهند که مداومت تفاضلی گردش وجوه بر اسناد تعهدی برای برآوردهای خاص- زمانی مرتبط با برآوردهای حسابداری بیش از ۷۰% کوچکتر می‌باشد.
در نهایت، ما نسبت به ثبت اهمیت برآورد یا اندازه‌گیری مداومت در سطح شرکتی اقدام می‌کنیم. در خصوص اکثر شرکتها (بیش از ۸۵%)،  ما دریافتیم که در ارزیابیهای خاص شرکتی هیچگونه شواهدی دال بر اینکه مولفه تعهدی درآمد،  به میزان قابل ملاحظه‌ای از مداومت کمتری نسبت به مولفه نقدی برخوردار می‌باشد، وجود ندارد. با وجود آنکه، این نتایج برای برآوردهای حسابداری و برآوردهای خاص زمانی اسناد تعهدی و گردش وجوه صادق می‌باشند، این یافته، مبنی بر عدم تفاوت در مداومت، برای ساختارهای خاص- زمانی بیشتر ملموس می‌باشد.
مطالعه جاری با آنکه مرتبط با تحقیقات هیندر و کولینز (۲۰۰۲) و فیرفیلد، وایزنانت و یان (۲۰۰۳ الف و ب) می‌باشد، ولی با این تحقیقات متفاوت است. هیندر و کولینز بر روی تاثیرات اذعان نشده تاکید داشته و نشان دادند که برآورد اسناد تعهدی با استفاده از اعمال تغییرات در حسابهای ترازنامه‌های متوالی با وجود ترکیبات تجاری یا عملیات منقطع شده می‌تواند مشکل‌آفرین باشد، چرا که حسابهای ترازنامه شامل نتایج اینگونه رویدادهای غیرفعال می‌گردد. آنها عقیده دارند که بواسطه آنکه صورتحساب گردش وجوه (بصورت درست) تاثیرات این معاملات را بعنوان غیرفعال دسته‌بندی می‌نماید، اعمال تغییرات در اسناد تعهدی در بخش عملیاتی صورتحساب گردش وجوه از این تاثیرات ممانعت می‌کند. در مقابل، نقطه تمرکز ما این مطلب نمی‌باشد که آیا می‌توان نسبت به تحصیل مستقیم (از صورتحساب گردش وجوه) یا محاسبه غیرمستقیم (از حسابهای ترازنامه‌های متوالی) تغییرات ترازهای تعهدی اقدام نمود یا خیر، بلکه نقطه‌نظر ما در خصوص آنالیز ویژگی زمانی نشان دادن این موضوع می‌باشد که هر یک از چنین موارد برآورد تغییرات، نتایج معاملاتی که متعلق به دوره جاری نمی‌باشند را نیز شامل خواهد شد. با توجه به عدم تحمل این تفاوت در این دیدگاه، ما نسبت به ارزیابی حساسیت نتایج استفاده از اطلاعات صورتحساب گردش وجوه برای محاسبه اسناد حسابداری تعهدی و گردش وجوه اقدام می‌کنیم. با استفاده از این برآوردها نتایج از نظر کمی مشابه می‌باشند.
نتیجه‌گیری ما در خصوص مداومت مساوی مولفه‌های تعهدی و نقدی درآمد مشابه با نتیجه‌گیریهای بدست آمده توسط فیرفیلد، وایزنانت و یان (۲۰۰۳ الف و ب) می‌باشد. با ین وجود، مکانیزمهای تحصیل چنین نتیجه‌ای در مطالعات ما و مطالعات افراد یاد شده فوق‌الذکر بطور اساسی متفاوت می‌باشد. فیرفیلد، وایزنانت و یان (۲۰۰۳ الف) بر روی ارتباط بین اسناد تعهدی و میانگین کلی دارائیها (یا رشد سرمایه در فیرفیلد، وایزنانت و یان،۲۰۰۳ ب)  تمرکز داشتند. سرمایه‌های میانگین به منظور مقیاس‌دهی متغیرهای رگرسیون درآمد دوره بعد بر مبنای اسناد تعهدی حسابداری دوره جاری و گردش وجوه مورد استفاده قرار می‌گیرد. آنها نشان دادند، در صورتی که فردی ارتباط بین اسناد تعهدی و میانگین مجموع سرمایه‌ها را کنترل نماید و یا آنکه نسبت به کنترل ارتباط بین اسناد تعهدی و رشد در سرمایه‌ها اقدام نماید،  ضریب رگرسیون اقلام نقدی بیشتری در برابر اسناد تعهدی ناپدید خواهد گشت. در مقابل، نقطه تمرکز ما بیشتر بر روی ترسیم ساختار کوواریانس اساسی ایده مداومت (ویژگی زمانی) بوده و بر این اساس توجه زیادی به تاثیرات انتخاب رویه ارزیابی (ویژگی شرکتی) داریم. البته قابل ذکر می‌باشد که هر دوی مقوله‌‌های مربوطه به ترسیم این ساختار همراه با ارزیابیهای آن در برآوردهای تورم‌زدایی و تورم‌زایی درآمد، اسناد تعهدی و گردش وجوه بکار گرفته می‌شوند.
بقیه این مقاله بشرح زیر طبقه‌بندی گردیده است:  بخش ۲ بر روی موارد مرتبط با ویژگی زمانی متمرکز است. در اینجا ما به مدلسازی مقوله مداومت در معاملات، اسناد تعهدی و گردش وجوه پرداخته و نسبت به ارتقا و توسعه برآوردهای ویژگی- زمانی اسناد تعهدی و گردش وجوه اقدام می‌کنیم. بخش ۳ نمونه بکار رفته جهت تست مداومت اسناد تعهدی و گردش وجوه را تشریح کرده و آن را با استفاده از ساختارهایی بر مبنای حسابداری و ویژگی- زمانی اندازه‌گیری می‌کند. بخش ۴ نتایج تستهای تجربی مداومت اسناد تعهدی و گردش وجوه  برمبنای حسابداری و ویژگی- زمانی را گزارش می‌نماید. بخش ۵ یافته‌های کلیدی را خلاصه نموده و کاربردهای نتایج حاصله را مورد بحث قرار می‌دهد.
 
۲- مدل مداومت در معاملات، اسناد تعهدی و نقدی
در این بخش ما نسبت به فرمولاسیون‌سازی ایده مداومت در اسناد تعهدی و گردش وجوه اقدام نموده و نشان می‌دهیم که مداومت بر چه مواردی، در خصوص ارتباط با بین درآمد دوره بعد و اسناد تعهدی و گردش وجوه دوره جاری، دلالت می‌کند. ما کار خود را با معرفی یک فقره ثبت شده در دفتر روزنامه شروع می‌کنیم که نشان دهنده مضامین یا تلویحاتی در خصوص مداومت برآوردهای حسابداری اسناد تعهدی و گردش وجوه می‌باشد (بخش ۱/۲). پس از آن نسبت به پیاده‌سازی آنالیزهای مرتبط با برآوردهای حسابداری اقدام می‌کنیم (بخش ۲/۲). پس از آن تحلیلی را در خصوص تلویحات مداومت برآوردهای خاص- زمانی اسناد تعهدی و گردش وجوه ارائه داده (۳/۲) و در نهایت، محدوده کامل اسناد تعهدی را در نظر گرفته و نسبت به پیش‌بینی اندازه‌های نسبی برآوردهای حسابداری و ویژگی – زمانی مداومت اقدام می‌کنیم (بخش ۴/۲).
 
۱/۲٫ مثالی از ثبت اقلام در دفتر روزنامه
ما کار خود را با در نظرگیری یک تجربه یا آزمایش آغاز می‌کنیم: چه معاملات یا تراکنشهایی لازم است تا مولفه‌های اسناد تعهدی و گردش وجوه درآمد دارای مداومت یکسان و مساوی باشند؟ یادآوری می‌شود که برآورد حسابداری اسناد تعهدی  مساوی تغییر در اسناد تعهدی سرمایه در گردش (تغییر در دارائیهای جاری، تغییر کمتر در  بدهیهای جاری، تنظیم شده جهت موارد نقدی، بدهی کوتاه مدت و هزینه استهلاک) و برآورد حسابداری گردش وجوه  مساوی درآمد کمتر از برآورد حسابداری اسناد تعهدی (یعنی،  ) می‌باشد. جهت تحصیل مقاصد این آزمایش، در نظر می‌گیریم که تنها اسناد تعهدی جزء حسابهای وصولی می‌باشند و بر این اساس برآورد اسناد تعهدی و گردش وجوه را در سالهای ۲، ۳ و ۴ بصورت مساوی بحساب می‌آوریم. ما تساوی اسناد تعهدی در خلال این سالها را بصورت  و بطور مجزا، گردش وجوه را بصورت  تفسیر نمودیم.        جهت تحصیل خلاصه ترازنامه‌ها و صورتحسابهای درآمد که با شرایط فوق منطبق می‌باشند به جدول ۱ مراجعه کنید. خلاصه ترازنامه و صورتحساب درآمد زیر منطبق با این شرایط هستند:
۲-۲٫ مداومت در برآوردهای حسابداری اسناد تعهدی و گردش وجوه
ما به منظور نشان دادن آنکه چگونه این تناقضات بر روی برآوردهای معمولی مداومت تاثیر می‌گذارد، نسبت به تعمیم و فرمولاسیون مثال بخش قبل اقدام می‌کنیم. علاوه بر دارایی تعهدی (حسابهای دریافتی)، ما دارایی انتقالی (هزینه‌های از قبل پرداخت شده) را شامل نموده که از طریق هزینه نمودن نقدی قبل از تصدیق درآمد شناخته می‌شود.  در این خصوص اجازه دهید تا  معامله تعهدی تحصیل درآمد (تصدیق فروشهای غیرنقدی) در دوره  باشد، همچنین اجازه دهید تا  معامله انتقالی تحصیل درآمد  (تصدیق هزینه از قبل پرداخت شده) در دوره  و  نیز معامله نقدی تحصیل  درآمد (تصدیق فروش نقدی) در دوره  باشد. زیرنویس  اشاره به دوره‌ای دارد که در آن درآمد یا هزینه در درآمد تصدیق شده باشد. در مورد اسناد تعهدی،  تراز خاتمه بوده و در مورد اسناد انتقالی  تراز افتتاحیه می‌باشد.
۳-۲٫ مداومت در برآوردهای خاص- زمانی اسناد تعهدی و گردش وجوه
در این بخش ما نسبت به توسعه برآوردهای خاص- زمانی مولفه‌های تعهدی و نقدی (تنها) درآمد دوره- جاری اقدام خواهیم نمود. برآورد خاص- زمانی باعث غیرمتراکم‌سازی یا تجزیه  به مولفه تعهدی،  و مولفه نقدی، ، می‌شود. استنباط بدست آمده برای چنین تعاریفی بشرح ذیل می‌باشد. دارایی جاری می‌بایست قبل از انتهای دوره حسابداری مشخص و قطعی شود. این بدان معناست که افتتاحیه تراز حسابهای دریافتی می‌بایست بطور انحصاری به فعالیت تحصیل درآمد دوره گذشته اشاره داشته باشد، جائیکه تراز اختتامیه می‌بایست بطور انحصاری به فعالیت تحصیل درآمد دوره جاری دلالت و رجوع داشته باشد. در نتیجه،  تراز اختتامیه اسناد تعهدی است. بطور مشابه، تراز افتتاحیه هزینه از قبل پرداخت شده می‌بایست بطور انحصاری اشاره به فعالیت تحصیل درآمد دوره جاری داشته باشد، جائیکه تراز اختتامیه می‌بایست بطور انحصاری دلالت بر فعالیت تحصیل درآمد دوره آتی کند، که موکد این نکته است که  تراز افتتاحیه اسناد انتقالی است. بصورت استنباطی، از آنجائیکه تعریف ویژگی- زمانی اسناد تعهدی، ، تنها به فعالیتهای تحصیل درآمد دوره جاری دلالت دارد، مولفه نقدی، ، نیز دلالت بر تنها فعالیت تحصیل درآمد دوره جاری خواهد داشت.
۴-۲٫ تفحصی بیشتر بر مداومت مولفه‌های تعهدی و نقدی درآمد
در بخش ۳-۲ ما نشان دادیم که برآورد خاص- زمانی اسناد تعهدی از تراز اختتامیه اسناد تعهدی دارایی و تراز افتتاحیه اسناد انتقالی دارایی بعنوان ساختاری برای مولفه تعهدی درآمد بهره می‌جوید. بطور کلی‌تر، انواع مختلف اسناد تعهدی، برحسب آنکه آیا شناسایی آنها در درآمد دوره جاری در پی پیامدهای نقدی آنها می‌باشد، بصورت متفاوتی مورد استفاده قرار می‌گیرند. لطفا برای طبقه‌بندی انواع اسناد تعهدی به جدول ۲ مراجعه کنید. جدول زیر ارائه‌دهنده طبقه‌بندی انواع اسناد تعهدی می‌باشد:
۳- تشریح متغیر، نمونه و آمار توصیفی
این بخش با بررسی خصیصه‌های تجربی برآوردهای حسابداری و خاص- زمانی ساختارهای ذی‌ربط به بحث پیرامون اطلاعات بخش قبلی، مرتبط با ویژگیهای تحلیلی مداومت اسناد تعهدی و گردش وجوه، می‌پردازد. ما بر این موضوع متمرکز خواهیم شد که آیا استنباطات مختلف و متفاوتی در مورد مداومت نسبی اسناد تعهدی و گردش وجوه در نظر گرفته شده است یا خیر، استنباطاتی که بر این اساس می‌باشد که آیا برآوردهای حسابداری یا خاص- زمانی چنین ساختارهایی مورد استفاده قرار گرفته شده است یا خیر. از آنجائیکه مطالعات قبلی بر روی تجمع معاملات یا تراکنشهای تعهدی و انتقالی در ارزیابی مداومت مولفه غیرنقدی درآمد (اسناد تعهدی) استوار بود، ما از این چارچوب مشابه برای ارزیابیهای خود بهره می‌جوئیم. علی‌الخصوص، آزمایشات ما بر روی مداومت نسبی برآوردهای تعهدی مجتمع  و برآوردهای نقدی مجتمع   متمرکز می‌باشد. آنالیزهای تجربی ما نیازمند اطلاعات درآمد و مولفه‌های تعهدی و نقدی می‌باشد. از اینرو، ما نسبت به دنبال نمودن تعاریف اسلوان (۱۹۹۶) در خصوص این متغیرها اقدام می‌کنیم. مخصوصا، درآمد سال  ، بعنوان درآمد عملیاتی، پس از هزینه استهلاک، مدنظر می‌باشد (کامپیواستت شماره ۱۷۸) و اسناد تعهدی حسابداری مساوی تغییر در سرمایه در گردش عملیاتی اسناد تعهدی، تعدیل شده جهت استهلاک، می‌باشد.
۴- آزمایشات مداومت اسناد تعهدی و گردش وجوه حسابداری و خاص- زمانی
آزمایشات ما مرتبط با مداومت نسبی اسناد تعهدی و گردش وجوه بر روی ارزیابیهای ضریبی از رگرسیونهای عبارات (۱) و (۲) روش حداقل مربعات معمولی (OLS) تمرکز دارد. ما کار خود را با گزارش نمودن نتایج رگرسیونهای سطح مقطع       (بخش ۱-۴) آغاز نموده و سپس توجه خود را معطوف به ارزیابیهای خاص- شرکتی می‌نمائیم (بخش ۲-۴).
۱-۴٫ برآوردهای سطح مقطع مداومت اسناد تعهدی و گردش وجوه
به منظور محک زدن نمونه خود با نمونه‌های بکار گرفته شده در مطالعات قبلی، ما فعالیتهای خود را با گزارش نمودن نتایج رگرسیون پایه درآمد دوره آتی  بر درآمد دوره جاری  آغاز می‌کنیم. نتایج این برآوردهای سطح مقطع، که در قسمت A جدول ۵ ارائه شده است، نشان‌دهنده آن است که ضریب  (یا پارامتر ) برای نمونه سطح مقطع آمیخته ما ۰٫۷۸۵۶ می‌باشد، معنی‌دار در سطح ۰٫۰۰۱٫ در صورتی که دوره نمونه را محدود به ۱۹۶۲ – ۱۹۹۱ (دوره بررسی شده بوسیله اسلون {۱۹۹۶}) نمائیم، نتیجه بدست آمده پارامتر  آمیخته ۰٫۷۶۶۹ خواهد بود. برای این دوره، اسلون (۱۰۰۶) پارامتر  آمیخته ۰٫۸۴۱ را گزارش نموده است. ما همچنین میانگین مداومت درآمد بدست آمده از میانگین پارامترهای ، تحصیل شده از برآوردهای سطح مقطع سالیانه رگرسیون درآمد، را مورد محاسبه قرار می‌دهیم. میانگین سالیانه مقدار  به میزان ۰٫۷۷۲۴ می‌باشد و بطور قابل توجه و معنی‌داری از صفر در سطح ۰٫۰۰۱ متفاوت می‌باشد (اهمیت آماری با استفاده از خطاهای استاندارد ۳۰ مورد از برآوردهای ضریب سالیانه مورد ارزیابی قرار گرفته است).
۲-۴٫ برآوردهای خاص- شرکتی مداومت تعهدی و گردش وجوه
برآوردهای خاص- شرکتی ما نیازمند یکسری از مشاهدات کافی جهت ارزیابی معادلات (۱) و (۲) در سریهای زمانی می‌باشد. برای اهداف چنین برآوردهایی، ما نیازمند شرکتی داریم که روالهای مشاهداتی آن در سال به ۲۰ مورد برسد. نتیجه نمونه سریهای زمانی شامل ۱۲۰۴ شرکت و ۳۱۲۰۹ مورد مشاهده سالیانه بوده است. هم میانگین و هم متوسط تعداد مشاهدات سالیانه برای شرکتها در این نمونه ۲۶ مورد می‌باشد.
۳-۴٫ تستهای حساسیت
ما حساسیت نتایج را در جداول ۵ و ۷ در خصوص چندین مورد تحت بررسی قرار می‌دهیم: مقادیر غایی، خطاها یا نقصهای بالقوه فرضیه‌های سریهای زمانی و محاسبه اسناد تعهدی با استفاده از اطلاعات صورتحساب گردش وجوه بجای ترازنامه.
۴-۴٫ خلاصه
بطور کلی، ما استنباطات زیر را از نتایج خود بدست می‌آوریم: در ابتدا، شواهد نشان می‌دهند که شامل نمودن ترازهای سرمایه در حال گردش که مرتبط با درآمد دوره جاری نمی‌باشد در اسناد تعهدی حسابداری باعث متمایل ساختن مداومت مولفه تعهدی درآمد بسمت پایین و مداومت مولفه نقدی بسمت بالا می‌شود. مقایسه برآوردهای ضریب سطح مقطع نشانگر این است که برآوردهای خاص- زمانی اسناد تعهدی و گردش نقدی از شواهد کمتری در مقایسه با برآوردهای حسابداری، که گردش وجوه مداومت بیشتری از اسناد تعهدی دارد، برخوردار می‌باشند. علی‌الخصوص، تفاوت در برآوردهای ضریب برای برآوردهای خاص- زمانی در حدود ۷۰ الی ۸۸ درصد کوچکتر می‌باشد. با این وجود، ما متذکر می‌شویم که تفاوتهای سطح مقطع بطور مثبتی برای هر دو مورد برآوردهای حسابداری و خاص- زمانی قابل اتکا می‌باشند. این نظر، با مطالعات قبلی که مداومت بیشتر گردش وجوه را با استفاده از ارزیابیهای سطح مقطع خاطرنشان می‌کنند، سازگار است. در وهله بعد، تستهای خاص- شرکتی نشان می‌دهند که برای اغلب شرکتها مولفه نقدی درآمد دارای مداومتی نه کمتر و نه بیشتر از مولفه تعهدی می‌باشد. این نتایج برای هر دوی برآوردهای خاص- زمانی و حسابداری اسناد تعهدی و گردش وجوه صحت دارد، اگر چه برای مورد اولی ملموس‌تر می‌باشد.

 

۵- نتیجه گیری و استنباط
از ترکیب نتایج تحلیلی و تجربی، ما دو نتیجه‌گیری را در خصوص مدوامت نسبی مولفه‌های تعهدی و نقدی درآمد بدست می‌آوریم، همانگونه که بوسیله ضرایب این متغیرها در رگرسیون درآمد دوره آتی و در خصوص اسناد تعهدی و گردش وجوه دوره جاری این میزان اندازه‌گیری شده است. در ابتدا، دیدگاه اولیه برای تعریف اسناد تعهدی- با توجه به آنکه تغییر در سرمایه در گردش، برای موارد مرتبط با استهلاک تعدیل شده است –  باعث حصول برآورد تعهدی می‌شود که شامل نتایج معاملاتی می‌باشد که تاثیرات درآمد دوره جاری را دارا نمی‌باشد. نتایج تحلیلی ما نشان می‌دهد که این معاملات دوره غیرجاری ارتباطات مداومت را بگونه‌ای به هم می‌زند که نباید انتظار داشته باشیم که برآوردهای سنتی (یعنی برآوردهای بر پایه حسابداری)  اسناد تعهدی و گردش وجوه ضرایب مساوی مرتبط با اسناد تعهدی و گردش وجوه را نشان دهند، حتی در صورتی که معاملات اصلی بطور کامل دارای مداومت باشند. ما نشان می‌دهیم که نمودار معاملات دوره غیر جاری شیبی بسمت پایین، برای مداومت اسناد تعهدی، و شیبی بسمت بالا، برای مداومت اسناد مرتبط با گردش وجوه، را ترسیم می‌نماید. آزمایشات تجربی ما با چنین نمودار سازگار بوده و بر این اساس می‌توانیم به برآوردهای اسناد تعهدی و گردش وجوه، که معاملات غیرجاری را مستثنی ساخته و تفاوتهای کوچکتر قابل ملاحظه‌ای بین مداومت اسناد تعهدی و گردش وجوه را نشان می‌دهد، دست یابیم.
لطفا به جای کپی مقالات با خرید آنها به قیمتی بسیار متناسب مشخص شده ما را در ارانه هر چه بیشتر مقالات و مضامین ترجمه شده علمی و بهبود محتویات سایت ایران ترجمه یاری دهید.
تماس با ما

اکنون آفلاین هستیم، اما امکان ارسال ایمیل وجود دارد.

به سیستم پشتیبانی سایت ایران ترجمه خوش آمدید.