ایران ترجمه – مرجع مقالات ترجمه شده دانشگاهی ایران

فرآیند حذف چند رگه ای با استفاده از درزک ها

فرآیند حذف چند رگه ای با استفاده از درزک ها

فرآیند حذف چند رگه ای با استفاده از درزک ها – ایران ترجمه – Irantarjomeh

 

مقالات ترجمه شده آماده گروه کامپیوتر
مقالات ترجمه شده آماده کل گروه های دانشگاهی

مقالات رایگان

مطالعه ۲۰ الی ۱۰۰% رایگان مقالات ترجمه شده

۱- قابلیت مطالعه رایگان ۲۰ الی ۱۰۰ درصدی مقالات ۲- قابلیت سفارش فایل های این ترجمه با قیمتی مناسب مشتمل بر ۳ فایل: pdf انگیسی و فارسی مقاله همراه با msword فارسی -- تذکر: برای استفاده گسترده تر کاربران گرامی از مقالات آماده ترجمه شده، قیمت خرید این مقالات بسیار کمتر از قیمت سفارش ترجمه می باشد.  

چگونگی سفارش

الف – پرداخت وجه بحساب وب سایت ایران ترجمه (شماره حساب) ب- اطلاع جزئیات به ایمیل irantarjomeh@gmail.com شامل: مبلغ پرداختی – شماره فیش / ارجاع و تاریخ پرداخت – مقاله مورد نظر -- مقالات آماده سفارش داده شده عرفا در زمان اندک یا حداکثر ظرف مدت چند ساعت به ایمیل شما ارسال خواهند شد. در صورت نیاز فوری از طریق اس ام اس اطلاع دهید.

قیمت

قیمت این مقاله: ۱۰۰۰۰ تومان (ایران ترجمه - irantarjomeh)

توضیح

بخش زیادی از این مقاله بصورت رایگان ذیلا قابل مطالعه می باشد.

مقالات ترجمه شده کامپیوتر - ایران ترجمه - irantarjomeh

www.irantarjomeh.com

فرآیند حذف چند رگه ای با استفاده از درزک ها

شماره       
۲۲۰
کد مقاله
COM220
مترجم
گروه مترجمین ایران ترجمه – irantarjomeh
نام فارسی
فرآیند حذف چند رگه ای با استفاده از درزک ها
نام انگلیسی
Multi-seam carving via seamlets
تعداد صفحه به فارسی
۲۲
تعداد صفحه به انگلیسی
۷
کلمات کلیدی به فارسی
تغییر اندازه تصویر, تغییر اندازه مطلوب تصویر, حذف رگه, تبدیل درزک, موجک ها, تبدیل موجک گسسته
کلمات کلیدی به انگلیسی
image resizing, retargeting, seam carving, seamlet transform, wavelets, discrete wavelet transform
مرجع به فارسی
دپارتمان مهندسی برق و کامپیوتر، دانشگاه دولتی میشیگان، ایالت متحده
مرجع به انگلیسی
Dept. of Electrical and Computer Engineering, Michigan State University, USA
سال
۲۰۱۱
کشور
ایالات متحده

 

فرآیند حذف چند رگه ای با استفاده از درزک ها
چکیده
فرآیند حذف رگه بعنوان یک الگوریتم قدرتمند در خصوص تغییر اندازه تصویر با توجه به حذف کیفیت آن برای نگاشت تصاویر و تبدیل آن به اندازه های مطلوب با توجه به ضرایب منظر دلخواه در نظر گرفته شده است. در عین حال، تبدیل درزک بعنوان یک شاخص کارآمد تصویر در ارتباط با فرآیند تغییر اندازه تصویر مبتنی بر حذف رگه در ابزارهای چند رسانایی نامتجانس که دارای محدوده گسترده ای از اندازه های صفحه نمایش هستند ارائه گردیده است. تبدیل درزک اولیه بوسیله فیلترهای هار ارائه شده است و چنین فرآیندی قابلیت ارائه حذف رگه – تکی متعارف از طریق حذف یک رگه در هر زمان در یک حالت بازگشتی تا حاصل آوردن یک اندازه مطلوب تصویر را خواهد داشت. در این مقاله، ما نسبت به ارائه یک رویکرد کارآمد برای حذف رگه از طریق استفاده از ویژگی حذف چند رگه ای اقدام می نماییم که در آن در هر مرحله الگوریتم تغییر اندازه تصویر، درزهای متعدد بصورت همزمان حذف می گردند. بر این مبنا ما قابلیت حاصل آوردن حذف چند رگه ای را بر مبنای ویژگی های ذیل خواهیم داشت: (الف) ارائه فرآیند تبدیل درزک به منظور بهره گیری از فیلتر های بزرگ و (ب) بکارگیری شکنج مدور محلی در مجاروت رگه های انتخابی. ما از طریق گسترش فرآیند تبدیل درزک نشان می دهیم که قابلیت بکارگیری فیلتر بانک های متعارف نظیر موجک های دوبیشی جهت حاصل آوردن فرآیند کارآمد حذف چند رگه ای با توجه به حفظ کیفیت دیداری تصویر را خواهیم داشت که خود قابل قیاس با ویژگی حدف تک رگه ای با استفاده از فرآیند تبدیل هار می باشد. بعلاوه، با استفاده از حذف چند رگه ای، تعداد تکرارها مورد نیاز جهت حاصل آوردن یک اندازه مشخص هدف را می توان بطور قابل توجهی تقلیل داد.
کلمات کلیدی: تغییر اندازه تصویر، تغییر اندازه مطلوب تصویر، حذف رگه، تبدیل درزک، موجک ها، تبدیل موجک گسسته

فرآیند حذف چند رگه ای با استفاده از درزک ها

 

۱- مقدمه
با توجه به افزایش ابزاره های چند رسانه ای، تغییر مطلوب اندازه تصویر بعنوان یک مشکل مهم تلقی شده است. بر این مبنا سوالی که مطرح می شود بدین صورت است که چگونه می توان نسبت به تغییر اندازه کارآمد تصویر جهت تناسب با یک صفحه نمایش با اندازه دلخواه اقدام نمود؟ روش های سنتی نظیر کراپینگ یا یونیفرم می توانند نتایج نامطلوبی را به بار آوردند – فرآیند کراپینگ ممکن است سبب حذف ویژگی های مهم تصویر نزدیک لبه گردیده و تغییر اندازه با استفاده از روش یونیفرم نیز می تواند سبب بروز اعوجاج قابل توجه تصویر شود. بر این مبنا روند حذف رگه در مرجع [۱] بعنوان یک راه حل ارائه شد که قابلیت تغییر اندازه دلخواه از طریق ممانعت از حذف المان های مهم تصویر را خواهد داشت (به شکل ۱ رجوع شود). این فرآیند از طریق حذف (یا درج) پیکسل ها در امتداد یک مسیر هشت اتصالی کار می نماید که سبب کاهش (یا افزایش) پهنا یا بلندی یک پیکسل برای هر مورد تکرار می گردد – رگه های عمودی بر روی پهنا تاثیر می گذارند و رگه های افقی نیز بر روی بلندی تاثیر گذار هستند. بنابراین، تنظیم پهنا یا بلندی یک تصویر برحسب t پیکسل نیازمند t تکرار می باشد. شکل مثلثی تصویر از طریق حاصل آوردن مسیرهایی جهت ارائه یک پیکسل واحد در هر ردیف (رگه عمودی) یا ستون (رگه افقی) مشخص می شود. روش های متعددی برای یافتن بهترین مسیر رگه وجود دارند (همانند مراجع [۳]-[۵])، اما بطور کلی همگی ویژگی های فوق الذکر را به اشتراک می گذارند.

فرآیند حذف چند رگه ای با استفاده از درزک ها

 

۲- حذف چند رگه ای
در اینجا ما الگوریتم حذف چند رگه ای را در نظر می گیریم که بر مبنای فرآیند تبدیل درزک می باشد. برای سادگی، ما نسبت به تشریح فرآیند کاهش پهنا اقدام می نماییم. کاهش بلندا را نیز می توان بصورت مشابهی در نظر گرفت. kامین تکرار تبدیل درزک برای کاهش پهنا به شرح ذیل در نظر گرفته می شود:
  • تصویر پایه m ´ n(k-1) جاری I(k-1) بعنوان ورودی در نظر گرفته شده و مسیر درز عمودی تحت عنوان مجموعه ای از موقعیت های با استفاده از الگوریتم حذف رگه (یا دیگر الگوریتم های یافتن مسیر) در نظر گرفته می شوند. تابع   قابلیت تعریف موقعیت پیکسل ستون برای هر ردیف i = 1, …, m را خواهد داشت.
  • برای هر ردیف i = 1, …, m:
  • پنجره N – پیکسلی (عمودی) در حول و حوش رگه، یعنی:
برای  فیلترینگ با استفاده از DWT یک بعدی در نظر گرفته می شود (شکل ۳).
  • ضرایب تقریب (عمودی) قابلیت جایگزینی این پیکسل ها در هر ردیف در تصویر اصلی را خواهند داشت.

فرآیند حذف چند رگه ای با استفاده از درزک ها

 

۳- تعمیم سیستم دو بعدی
فرآیند تبدیل درزک دو بعدی اجازه کاهش پهنا و بلندا از طریق سوئیچ بین رگه های عمودی و افقی در یک حالت اتوماتیک یا از قبل تعیین شده را خواهد داد. چارچوب دو بعدی در شکل ۲ برای جایگزینی ساده بین دو مسیر نشان داده شده است. با این وجود، هر گونه ترتیب عملیاتی نیز امکان پذیر خواهد بود. یکی از این ترتیب ها در مرجع [۱] تحت عنوان یک ویژگی بهینه ارائه شده است، اما در عین حال چنین موردی دارای مزیت اندکی در مقایسه مورد جایگزین می باشد. به همین دلیل، در شبیه سازی های ما، سعی در انتخاب ساده سازی ویژگی های جایگزینی بین عملیات رگه عمودی و افقی نموده ایم.
علاوه بر این الزامی جهت آنکه تعداد رگه های افقی در انطباق با رگه های عمودی باشند نیز وجود ندارد.  ترتیب مسیرها همراه با نقطه توقف برای هر مسیر بر مبنای تصویر مشخص شده و در نتیجه قابلیت اتوماتیک سازی آن مشکل می باشد. با این حال، ذکر این نکته ضروری است که به هنگام کاربرد فرآیند دو بعدی ممکن است از کارآمدی کمتری در مقایسه ویژگی تک بعدی برای آن دسته از برنامه های کاربردی ساده برخوردار باشیم که در آن ضریب منظر از اهمیت بیشتری در مقایسه با مسیرهای دقیق تصویر برخوردار است. اطلاعات کافی در خصوص کاربرد و زمان استفاده از ویژگی های تک بعدی یا دو بعدی به خوبی مشخص نشده و تحقیقات آتی می توانند پاسخ درخوری را در این رابطه ارائه نمایند.

فرآیند حذف چند رگه ای با استفاده از درزک ها

 

۴- شبیه سازی ها
شکل ۴ نشان دهند یک مثال با استفاده از فیلتر موجک ۴ – تپی دبشی برای مقادیر بالاتر N بدون هیچگونه اتلاف در کیفیت ویژوال تصویر، در مقایسه با فرآیند حذف تک رگه ای با استفاده از موجک هار، می باشد در عین حال این مورد نیازمند تکرارهای کمتری نیز است. شکل ۵ نشان دهنده یک مثال مشابه برای مورد دو بعدی است.

فرآیند حذف چند رگه ای با استفاده از درزک ها

 

۵- نتیجه گیری
ما در این مقاله نسبت به ارائه الگوریتم حذف چند رگه ای برای تغییر اندازه مطلوب تصویر بر مبنای ویژگی محتوا آگاه اقدام نمودیم که دربردارنده کاهش چند رگه ای در هر مرحله می باشد که خود در تعارض با روش های حذف رگه قبلی می باشد که صرفا قابلیت حذف یک رگه را در هر زمان داشته اند. چنین موردی فراهم آورنده یک مزیت آشکار از طریق نیاز کمتر به رویه های تکراری به منظور حاصل آوردن اندازه مطلوب تصویر می باشد. بعلاوه، از طریق بکارگیری فرآیند تبدیل درزک، ما قابلیت کاربرد فیلترها جهت کاهش ویژگی های تصنعی در امتداد کرانه های رگه را داشته ایم.
در این مقاله ما در نظر گرفته ایم که رگه های انتخابی بعنوان بهترین مولفه های محتمل می باشند. با این حال، در عمل چنین موردی ممکن است محقق نشود. بر مبنای روش حذف چند رگه ای ما، ممکن است راهکارهایی جهت ارتقاء انتخاب رگه بر مبنای این دانش نیز وجود داشته باشد که با توجه به آن توان حذف رگه های بیشتر میسر گردد نظیر کاربرد فیلترهای بزرگتر برای برآورد انرژی پیکسل جهت تطبیق اندازه فیلترهای موجک. همانگونه که در بالا ذکر شد، برخی از ویژگی های مرتبط در مرجع [۳] مورد بحث قرار گرفته اند، اما در تحقیقات آتی جزئیات بیشتر ارائه خواهد شد.
از جمله دیگر رویه های ارتقاء بالقوه پذیرش فرآیند حذف چند رگه ای می باشد. بطور مثال، اندازه پنجره رگه N یا خانواده فیلتر را می توان در هر بار تکرار تنظیم نمود که خود بر مبنای برخی از معیارهای بهینه می باشد. چنین موردی ممکن است سبب پیچیدگی موارد شود آنهم در صورتی که انجام فرآیند بازسازی ضروری تلقی شود، اما این ویژگی برای کاربرد در مولفه تغییر اندازه تصویر صحت نخواهد داشت. این فرآیند در مباحث آتی مورد بحث قرار خواهد گرفت.     

فرآیند حذف چند رگه ای با استفاده از درزک ها

 

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

لطفا به جای کپی مقالات با خرید آنها به قیمتی بسیار متناسب مشخص شده ما را در ارانه هر چه بیشتر مقالات و مضامین ترجمه شده علمی و بهبود محتویات سایت ایران ترجمه یاری دهید.
تماس با ما

اکنون آفلاین هستیم، اما امکان ارسال ایمیل وجود دارد.

به سیستم پشتیبانی سایت ایران ترجمه خوش آمدید.