ایران ترجمه – مرجع مقالات ترجمه شده دانشگاهی ایران

لغات برق – الکترونیک – مخابرات بخش ۲۱

در این قسمت  لغات برق – الکترونیک – مخابرات بخش ۲۱ عرضه شده است.

 

لغات برق – الکترونیک – مخابرات صفحه اصلی – کلیک کنید

خرید لغات برق – الکترونیک – مخابرات / مجموع لغات در کل رشته ها / لغات بر حسب گروه بندی چند رشته

 

لغات برق - الکترونیک - مخابرات - ایران ترجمه - irantarjomeh

 

لغات برق – الکترونیک – مخابرات بخش ۲۱
تابع متباین
Coprime function
تحقق
realization
تحقق کمینه
Minimal realization
فن آوری اتصالات میانی
interconnects technology
کوچ الکتریکی، مهاجرت الکتریکی
electromigration
کم نوسان
low-swing
گام سیم
wire pitch
مرز دانه
grain boundary
حرارت ژول
Joule heating
مسافت آزاد متوسط زیاد
high mean free path
ضریب نسبت واحد
unity aspect ratio
چگالی جریان شکست / فروپاشی
breakdown current density
اسیلاتور حلقوی، نوسان ساز حلقوی
ring oscillator
مقاومت قطع
termination resistor
ولتاژ میان تغذیه
Midsupply voltage, Mid-supply voltage
مقاومت صفحه ای
sheet resistance
دوشاخه (نری)
Plug
پریز (مادگی)
Outlet / Socket-outlet
تابلوی توکار
flush mounting box / flush mounting
تابلوی دیواری
Wall Mounting
تابلوی روکار
On surface / surface-type mounting box
سیم رابط
extension cord
مرجع اصلی، مرجع الزامی
Normative reference
ضمائم مرجع اصلی / الزامی
Normative reference extensions
فیوز تعویض پذیر
Rewirable fuse
کابل سخت
rigid cable
رسانای مسی سخت / صلب
rigid copper conductor
آزمون تغییر شکل، آزمون خمش، آزمون خیز
deflection test
کهنگی
ageing
محفظه، جعبه تقسیم اکترونیکی
enclosure
استقامت الکتریکی، مقاومت لکتریکی
electric strength
ارتدار
earthing contact
توان قطع
Breaking capacity
کابل گیر
cord anchorage
سیم ورقه ای
Tinsel cord
آزمون فشار ساچمه
Ball pressure test
خرش، جریان خزش
Creepage
کلرانس، فاصل ایمن (حد اقل فاصله بین دو جسم رسانا یا یک رسانا با زمین
clearance
ماده درزگیر، خمیر درزگیر
sealing compound
آزمون سیم ملتهب
Glow-wire test
قضیه گاوس – لوکاس
Gauss-Lucas Theorem
عدد لوکاس
Lucas Number
نامساوی های خطی ماتریسی
Linear matrix inequalities (LMI)
هارویتز
Hurwitz
هرمیتین
Hermitian
مثبت معین
Positive definite
مکمل شِر
Schur complement
یکانی
Unitary
پایداری شر و هارویتز / هورویتز
Schur and Hurwitz stability
حاشیه های پایداری
stability margins
معیار پایداری روث- هورویتز
Routh-Hurwitz stability criterion
سیستم زمان پیوسته
continuous time system
سیستم زمان گسسته
discrete time system
ریشه چند جمله ای
polynomial root
شرط ضروری شر
Schur necessary condition
قرص یکه باز
open unit-disc / open unit disc
گراف خلاصه
Summary Graph
مدار سوئیچ شده
switched circuit
سوئیچ شده مداری
Circuit Switched
گراف ماسون
Mason graph
گراف تبدیل
transformation graph
گراف ماسون کوتز
Mason-Coates graph (M-C)
رابطه ماسون
Mason’s relation
فرمول ماسون
Mason’s formula
انتقال ولتاژ
voltage transfer
روش گراف کامل
Full graph method
مدار خازن های سوئیچ شده
Switched capacitors circuit
روش معادله بار گرهی
nodal charge equation method
گشتاور میرایی، گشتاور میرا کننده
damping torque
گشتاور سنکرون کننده
Synchronize Torque
ژنراتور القایی دو سو تغذیه
doubly-fed induction generator
ضریب توان خازنی
capacitive power factor
سیستم محرک
exciter system
گاورنر
governor
گشتاور سنکرون کننده
synchronizing torque
پایدارساز سیستم قدرت
Power System Stabilizer
کنترل کننده خودکار ولتاژ
automatic voltage regulator
واحد اندازهگیری فازور
Phsor Measurement Unit
بر واحد
per unit
رادیان
radian
خطوط ولتاژ بالای DC
High Voltage Direct Current
مگا ولت آمپر
Mega Volt Ampere
مگاوار
Mega Volt Ampere Reactive
پایدار زاویه ای روتور
Rotor angel stability
اغتشاش
Disturbance
رانش غیر نوسانی
Aperiodic Drift
پایداری گذرا
Transient Stability
کنترل کننده خودکار ولتاژ
Automatic Voltage Regulator
پایدار ساز سیستم قدرت
Power System Stabilizer
پایدار نوسانی
Oscillation stability
پایدار کلی سیستم
Overall System Stability
آنالیز پاسخ فرکانسی
Frequency Response Analysis
دیاگرام بود
Bode diagram
ضریب توان واحد
unity power factor
ژنراتور قطب برجسته
salient pole generator
آنالیز پرونی
Prony analysis
ضریب زوال
decay coefficient
زیان احتمالی
Contingency Loss
زیان احتمالی تولید
generation contingency loss
اثر زاویه ای روتور
rotor angle trace
سیستم تک ماشینه متصل به شین بی نهایت
Single Machine Infinite Bus (SMIB)
پایدار ساز سیستم قدرت
Power System Stabilizer
مدار پذیرنده
 acceptor circuit
رهدهی
 admittance
پست هواعایق
 air-insulated substation/ open-type substation
رهبندی آند
 anode impedance/ anode load impedance
پست روزکارور
 attended substation
رهبندی بهمنی
 avalanche impedance
آووسنج
 avometer
رهبندی بسته
 blocked impedance
رهبندی شکست
 breakdown impedance/ layer impedance
پست کلان
 bulk substation/ bulk power substation
رهبندی کاواک
 cavity impedance
رهبندی مشخصه
 characteristic impedance
جفت‌شدگی رهبندی‌مشترک
 common impedance coupling
رهبندی‌های مزدوج
 conjugate impedances
پست واگردان
 converter substation
واگردان
 converter/ convertor/ electric energy converter
کولن
 coulomb
کولن‌سنج
 coulometer/ voltameter
رهبندی ورودی تفاضلی
 differential-input impedance
پست توزیع
 distribution substation
رهدهی رانشگاه
 driving-point admittance
رهبندی رانشگاه
 driving-point impedance
رهبندی پویا
 dynamic impedance/ rejector impedance
رهبندی‌سنج الکتریکی
 electrical impedance meter
رهبندی معادل
 equivalent impedance
جبرانگر رهبندی پالایه
 filter impedance compensator
رهبندی پای برج
 footing impedance
پست چهارکلیده
 four-switch substation
رهدهی آزاد
 free admittance
رهبندی آزاد
 free impedance/ normal impedance
واگردان بسامد
 frequency converter
پست واگردان بسامد
 frequency converter substation
هم‌رسی جبهه‌ای
 frontal occlusion
پست گازعایق
 gas-insulated substation/ gas substation
ولت‌سنج رهبندی‌بالا
 high-impedance voltmeter
پل رهبندی
 impedance bridge
جفت‌شدگی رهبندی
 impedance coupling
افت رهبندانه
 impedance drop
وارونگر رهبندی
 impedance inverter
ناهمگونی رهبندی
 impedance irregularity
مغناطیس‌سنج رهبندی
 impedance magnetometer
اندازه‌گیری رهبندی
 impedance measurement
رهبندی‌سنج
 impedance meter
پارامترهای رهبندی
 impedance parameters
رله فاصله‌یاب
 impedance relay/ distance relay
مقیاس‌گذاری رهبندی
 impedance scaling
رهبندی
 impedance/ complex impedance/ electrical impedance
رهبندی‌سنج
 impedometer
پست سرپوشیده
 indoor substation
رهدهی ورودی
 input admittance
رهبندی ورودی
 input impedance
رهبندی داخلی
 internal impedance
پست باجه‌ای
 kiosk substation
رهدهی خط
 line admittance/ transmission-line admittance
رهبندی خط
 line impedance/ transmission-line impedance
رهبندی بار
 load impedance
تصحیح‌کننده رهبندی بسامدپایین
 low-frequency impedance corrector
اندازه‌گیری رهبندی‌پایین
 low-impedance measurement
پست باکارور
 manned substation
پست اصلی
 master substation
خط انتقال همخوان
 matched transmission line
پست فلزپوش
 metal-clad substation
چنداسنج
 multimeter/ volt-ohm-miliameter/ circuit analyser/ multiple-purpose tester
رهدهی متقابل
 mutual admittance
رهبندی متقابل
 mutual impedance
رهبندی منفی
 negative impedance
رهبندی توالی‌منفی
 negative-sequence impedance
رهدهی شبکه
 network admittance
رهبندی ورودی شبکه
 network input impedance
رهدهی انتقالی شبکه
 network transfer admittance
رهبندی نامی
 nominal impedance/ impedance nominal
خط ناتشدیدی
 nonresonant line
رهدهی بهنجارشده
 normalized admittance
رهبندی بهنجارشده
 normalized impedance
رهبندی مدارباز
 open-circuit impedance
پست روباز
 outdoor substation
رهبندی موازی
 parallel impedance
پست باکارور دائمی
 permanently manned substation
واگردان فاز
 phase converter
پست سر تیر
 pole-mounted substation
نیروگاه
 power station/ power plant
خط انتقال توان
 power-transmission line/ electric main
پست دورفرمان
 remotely controlled substation
خط تشدیدی
 resonant line
خط انتقال توان حلقوی
 ring power-transmission line
پست اقماری
 satellite substation
رهبندی نقطه ارسال
 sending-end impedance
رهدهی اتصال‌کوتاه
 short-circuit admittance
رهبندی اتصال‌کوتاه
 short-circuit impedance
رهبندی منبع
 source impedance
پست کاهنده ولتاژ
 step-down substation
پست افزاینده ولتاژ
 step-up substation
باتری پست برق
 substation battery
سازه‌های پست برق
 substation structures
پست برق
 substation/ substation of a power system/ electric power station/ electric power substation
رهدهی خیزشی
 surge admittance
رهبندی خیزشی
 surge impedance
بارگذاری رهبندی خیزشی
 surge impedance loading/ SIL/ natural loading
پذیرندگی
 susceptance
پست کلیدزنی
 switching substation
پست کششی
 traction substation
ترارهدهی
 transadmittance
رهدهی انتقالی
 transfer admittance
رهبندی انتقالی
 transfer impedance
پست مبدل ولتاژ
 transformer substation
رهبندی گذرا
 transient impedance
خط انتقال
 transmission line
پست انتقال
 transmission substation
جریان خط انتقال
 transmission-line current
بازده خط انتقال
 transmission-line efficiency
پارامترهای خط انتقال
 transmission-line parameters/ linear electrical parameters/ line parameters/ transmission-line constants
توان خط انتقال
 transmission-line power
ضریب بازتاب خط انتقال
 transmission-line reflection coefficient
نظریه خط انتقال
 transmission-line theory
ولتاژ خط انتقال
 transmission-line voltage
پست زیرزمینی
 underground substation
پست واحد
 unit substation
پست بی‌کارور
 unmanned substation
رهبندی‌سنج برداری
 vector impedance meter
آمپرـ ولت‌سنج
 voltammeter
ولت‌آمپر
 volt-ampere
ولت‌آمپرسنج
 volt-ampere meter/ apparent power meter
رهبندی موجی
 wave impedance
آشکارساز صوتی
 acoustic detector
سامانه مدیریت شبکه
 network management system/ NMS
خط انتقال بسامد رادیویی
 radio frequency transmission line/ radio frequency line
خیز
 surge
تحویل نقطه‌به‌چندنقطه
 point-to-multipoint delivery
آنالیز مودی
Modal Analysis
نرم افزار آنالیز مودی پاور فکتوری
Power Factory Modal Analysis Software
پس فاز، تاخیر فاز
Phase Lag
کنترلر پیش فاز – پس فاز
lead-lag controller
هم فاز با انحراف سرعت
in phase with speed deviation
عناصر مداری فشرده
Lumped elements
فیلتر واش آوت
washout filter
ولتاژ حالت ماندگار
steady state voltage
حد پایداری حالت ماندگار
steady state stability limit
فاز حداقل
minimum phase
مکان (هندسی) ریشه
root locus
تنظیم کننده توربین
Turbine Governor
شیرزنی سریع
Fast valving
محیط بهره، محیط گین
Gain Media
آبشار کوانتمی
Quantum Cascade (QC)
محیط بهره آبشار کوانتمی
Quantum Cascade Gain Media
تثبیت شده با فرکانس / بسامد بالا
High frequency-stabilized
گیرنده هترودین
heterodyne receiver
خط اکسیژن اتمی
atomic oxygen line
طراحی کاواک ابزار
device cavity design
کاواک
Cavity
آنتن ریزنوارکی / میکرواستریپ
microstrip antenna
موج سیار
travelling-wave
آنتن شاخکی، آنتن شیپوری
horn antenna
وجوه موج بر فلز – فلز
metal-metal waveguide facets
نوسان ساز محلی
local oscillator
کاف تراهرتز، شکاف تراهرتز
Terahertz Gap
کاف نوار
band gap
زمان گذرای کاریر / حامل
carrier transient time
زمان مقاومت – خازن
resistance-capacitance time
امواج تراهرتز
Terahertz radiation
محیط میان ستاره ای
interstellar medium
انرژی کناره باند رسانش
conduction band edge energy
گذار تابشی
radiative transition
چاه های دوگانه کوانتوم
quantum coupled wells
لیزر گازی با پمپ نوری
optically pumped gas laser
زنجیره های تقویت کننده مبتنی بر دیود شاتکی
Schottky diode based multiplier chains
تقویت کننده شاتکی
Schottky multiplier
چند برابر کننده فرکانس، ضرب کننده بسامد، ضریب بسامد
Frequency Multiplier
پرتوی باریک میدان دور
narrow far-field beam
بولومتر الکترون – داغ ابررسانا
superconducting hot-electron bolometer
بولومتر، تابش سنج
Bolometer
بهره وال – پلاگ
wall-plug efficiency
تفکیک فرکانس
Frequency selectivity
تفکیک مود، انتخاب پذیری مود
mode selectivity
آرایه قفل گذاری
Phase-locking array
لیزر دانه ای
seed laser
میدان در فاصله نزدیک
near-field
زیر طول موج
subwavelength
طیف مرئی
visible spectrum
پلاسمون سطحی
surface plasmon
زیر طول موج
sub-wavelength
بازتاب آیینه ای
mirror reflectivity
بازتاب (های) وجوه
facet reflectivities / facet reflectivity
محصور سازی مود
mode confinement
محیط هادی، محیط رسانا
conducting medium
محیط همسانگرد
isotropic-medium
محیط پاشنده
dispersive-medium
جرم موثر
effective mass
زمان پراکندگی موثر
effective scattering time
اثر الکترون
electron effect
ثابت انتشار
propagation constant
غلظت الکترون
electron concentration
واپاشی، افت
decay
افت نمایی
exponential decay
ضریب توان واحد
Unity power factor
خاصیت یکه
Unity property
تحدید مود
mode confinement
چاه کوانتمی دوگانه
double quantum well
بازخورد توزیعی جفت شده
Coupled Distributed Feedback
معادلات موج جفت شده
coupled wave equations
چاله سوزی فضایی
spatial hole burning
لیزر با فیدبک توزیعی و جفت شدگی عرضی / جانبی
Laterally coupled distributed feedback laser
ماتریس انتقال
transfer matrix
پیش خور مثبت
Positive feedback
توری خودزاد
spontaneous grating
پراکندگی در زاویه کوچک
small angle scattering
توری با تناوب مشخص
period grating
تناوب توری
grating period
توری فیبری با تناوب بلند
Long-period fiber grating
انعکاس وابسته به طول موج
Wavelength-dependent reflection
اتلاف آینه ای
mirror loss
ضریب تحدید
confinement factor
ضریب تحدید واحد
unity confinement factor
لیزر موجدار
corrugated laser
آنتن با تشعشع انتها آتش
end-fire antenna
آرایه انتها آتش
end-fire array
آرایه آنتن با تشعشع انتها آتش
end-fire antenna array
تشعشع پهلو آتش
Broad Side
آنتن با تشعشع پهلو آتش
Broad Side antenna
میدان کناره ای
Fringing Field
تطبیق فاز
phase-matched
تطبیق فاز کامل
perfectly phase-matched
موجبر بازتابی براگ
Bragg Reflection Waveguide
تشدید کننده ریزحلقه
Microring Resonator
تولید هارمونی دوم
Second Harmonic Generation
پاشندگی مد
modal dispersion
گسیل از لبه
edge-emitting
لیزر فیدبک توزیع شده همراه با آنتن میکرواستریپ
Microstrip Antenna Coupled DFB Laser
لیزر با فیدبک توزیع شده
DFB Laser
بازدهی شیب
slope efficiency
محیط بهره
gain medium
صفحه فلزی به زمین
Metal-ground plane
خط الراس لیزر
laser ridge
خط الراس مرکزی
center ridge
تمام موج
full wave
یکسوساز تمام موج
full wave rectifier
ویژگی تناوبی توری
grating periodicity
لبه تحتانی باند
lower band edge
لبه فوقانی باند
upper band edge
انرژی کناره باند، انرژی لبه باند
band-edge energy
فاصله فرکانس
frequency spacing
تک گذر
single-pass
بهره رفت و برگشتی
round-trip gain
موج تخت
plane-wave
نصف بیشینه
half maximum
پهنا در نصف مقدار بیشینه
Full width at half maximum (FWHM)
نقطه عدسی خطاگیر
aplanatic point
انحراف کروی
spherical aberration
پاریلن
parylene
موج پیوسته
continuous wave
موج پیوسته مدوله شده
Modulated continuous wave
موج ایستاده
standing wave
آمپلی فایر موج ایستاده
standing-wave amplifier
نوسان ساز اصلی- تقویت کننده توان
master-oscillator power-amplifier
زاویه مورب
slanted angle
فرکانس ویژه
Eigenfrequency
شبیه سازی تقویت
Amplification Simulation
لایه توقف اچ
etch stop layer
تاپ متال، فلز سطحی
top metal
زداینده اسیدی
Etchant
لایه پسیویشن
passivation layer
جا تراشه ای مسی
copper chip carrier
پیوند زنی سیمی
wire-bonding
شیار، خراش
Scratch
تست خراش ناپذیری
Scratch Resistance test
هود شیمیایی
fume hood
شستشوی / پاک کردن فراصوتی
Ultrasonic Cleaning
سایش و پولیش کاری
lapping and polishing
اچ پیرانا
piranha etch
شرایط مرزی جذب
absorbing boundary condition
ساختار ناهمگون / نامتجانس
heterostructure
گرما تراکمی
Thermo-compression / thermocompression
فوتو رسیست، نور- مقاوم
Photoresist
پیش نشست
Predeposition
رکتنا
Rectenna
دیودهای هندسی گرافنی
GRAPHENE GEOMETRIC DIODES
گرافن
Graphene
گرافین
Graphine
دیود ابر پرسرعت
ultrahigh-speed diode
پاسخدهی
Responsivity
غلظت حامل بار گرافن
graphene charge carrier concentration
آنتن های پاپیونی فلزی
metal bowtie antennas
تشخیص گر بدون نیاز به سرد سازی
Uncooled detector
تشخیص گر نیازمند سرد سازی
cooled detector
توان معادل نویز
noise equivalent power (NEP)
دیود آنتن دار
antenna-coupled diode
دیود فوق سریع
Ultrafast diode
دیودهای فلز – عایق – فلز
metal-insulator-metal (MIM) diodes
مقاومت سکانت
secant resistance
تحلیل کارایی کوپلینگ / تزویج
coupling efficiency analysis
ارتفاع اندک سد
low barrier height
اتوفاراد
Attofarad
ابزاره با صفحه موازی
parallel-plate device
خازن با صفحه موازی
parallel plate capacitor
اثر قیفی
funneling effect
دیود هندسی نوک پیکانی شکل معکوس
inverse arrowhead-shaped geometric diode
یکسوکننده تمام موج
full wave rectifier
حمل مغناطیسی
Magnetotransport
اثر برگشت ناپذیر / ضامن
Ratchet effect
مسیر آزاد متوسط
Mean free path
طول مسیر آزاد متوسط
mean-free path length (MFPL)
الکترون ها و حفره ها
electrons or holes
ترابرد / انتقال حامل بار
charge carrier transport
ترابرد غیر همدوس
Non-coherent transport
ترابرد همدوس
coherent transport
جابجایی الکترون
electron movement
تابع گرین غیر تعادلی
non-equilibrium Green’s function (NEGF)
پروفایل پتانسیل ابزار خود سازگار
self-consistent device potential profile
هندسه دستگاه
device geometry
انرژی بلوخ
Bloch energy
جریان مستقیم
forward current
نور آینه ای
specular
جریان خالص
net current
بازتاب آینه ای، بازتاب اینه ای
Specular reflection
بازتاب پخشیدگی
Diffusive reflection
مس توده ای
bulk copper
پرتوی یونی متمرکز
focused ion beam (FIB)
میکروسکوپ الکترونی روبشی
Scanning electron microscope (SEM)
زاویه گرایش، زاویه خراشی
Glancing angle
تبخیر زاویه خراشی
glancing-angle evaporation
لایه نشانی خراشی
Glancing Angle Deposition (GLAD)
خوردگی تورقی
Exfoliation corrosion
لایه برداری
Exfoliation
رسوب بخار شیمیایی
chemical vapor deposition
پوسته، ورقه
Flake
ولتاژ نقطه خنثی بار
charge-neutral-point voltage
انبرک
tweezer
رزیست، ماده مقاوم (ماده پوششی محافظ)
Resist
روش فاز محافظ
METAL-RESIST-TECHNIQUE
روش پوشش سطحی
TENTING TECHNIQUE
هیدروژن سیلسِسکوئیوکسان
hydrogen silsesquioxane
ابزار تنها –  دیودی
diode-only device
تغذیه از لبه
edge-fed
تغذیه پروب
probe fed
کوپل دریچه ای
aperture coupled
کوپل مجاور
proximity coupled
موجبر هم صفحه
Coplanar waveguide
تغذیه از خط میکرواستریپ
microstrip-line fed
جاروب
sweep
زمان جاروب
Sweep time
بسامد جاروب
Sweep frequency
حالت غیرفعال
idle state
تکانه کوتاه الکتریکی
short electrical burst
رگبار رنگ
Color burst
آنگ تکانه
Burst rate
جداساز تکانه
Burst separator
اندازه گیری جریان ولتاژ
Sourcemeter / Source-meter
مد چهار سیمه
four-wire mode
کابل چهار سیمه
four-wire cable
آمپلی فایر قفل شونده
lock-in amplifier
فرکانس چاپینگ، فرکانس قطع
chopping frequency
برش جریان
Current chopping / current suppression
جریان اتصال کوتاه
short circuit current
ولتاژ مدار باز
open circuit voltage
سطح ناخالصی
doping level
میروسکوپی نوری میدان نزدیک روبشی
scanning near-field optical microscopy (SNOM)
قطبش لیزر
laser polarization
میدان الکتریکی حاشیه ای
fringing electric field
میدان حاشیه ای
fringing field
تونل زنی الکترونی
Electron tunneling
دیودهای MIM جزء فشرده / محدود
lumped element MIM diodes
ظرفیت خازنی دیود
diode capacitance
حکاکی / اچ با یون واکنشگر
reactive ion etch
لیف آف (روشی برای ایجاد ساختارها / الگوسازی یا ماده هدف بر روی یک سطح یا سوبسترا)
Liftoff / lift off / lift-off
لبه برجسته، شیار برجسته
Undercut / under cut / under-cut
کندوپاش
sputtering
دسکام / دکام، فرآیند حذف پسماند فوتورسیست در شیارها
Descum
مقاومت ویژه بالا
High resistivity
ارتفاع سد
barrier height
آزمایش دمش – پرتو
Pump-probe test
طیف بینی دمش – گمانه
Pump-Probe Spectroscopy
دست مکانیکی
manipulator
بولومتری، تابش سنجی
bolometric
قدر تابش سنجی
Bolometric magnitude
حفره رسانا، چاله رسانا
via hole
آنتن متناوب لگاریتمی
log periodic antenna
طول موج بلند
long wavelength
لغات برق – الکترونیک – مخابرات بخش ۲۱
لطفا به جای کپی مقالات با خرید آنها به قیمتی بسیار متناسب مشخص شده ما را در ارانه هر چه بیشتر مقالات و مضامین ترجمه شده علمی و بهبود محتویات سایت ایران ترجمه یاری دهید.
تماس با ما

اکنون آفلاین هستیم، اما امکان ارسال ایمیل وجود دارد.

به سیستم پشتیبانی سایت ایران ترجمه خوش آمدید.