ایران ترجمه – مرجع مقالات ترجمه شده دانشگاهی ایران

لغات برق – الکترونیک – مخابرات بخش ۲۳

در این قسمت  لغات برق – الکترونیک – مخابرات بخش ۲۳ عرضه شده است.

 

لغات برق – الکترونیک – مخابرات صفحه اصلی – کلیک کنید

خرید لغات برق – الکترونیک – مخابرات / مجموع لغات در کل رشته ها / لغات بر حسب گروه بندی چند رشته

 

لغات برق - الکترونیک - مخابرات - ایران ترجمه - irantarjomeh

 

لغات برق – الکترونیک – مخابرات بخش ۲۳
Fault Ride Through Capability
توانایی گذر از خرابی
load shedding
حذف بار
captive power plant
نیروگاه انحصاری
plasmonic
پلاسمونی
surface plasmon resonance
تشدید پلاسمون سطحی
Localized Surface Plasmon
پلاسمون سطحی موضعی
Surface Plasmon Polariton
پلاسمون پلاریتون سطحی
Diffraction limit
حد پراش
Metal–Insulator–Metal (MIM)
plasmonic waveguide
موجبر پلاسمونی فلز – عایق – فلز
Pockels effect
اثر پاکلز
Kerr effect
اثر کر
Pockels material
ماده پاکلز
Kerr material
ماده کر
electroabsorption
جذب الکتریکی
Redshift / red shift / red-shift
جابجایی قرمز، انتقال به سرخ، جابجایی به سوی قرمز، انتقال قرمز
Blueshift / blue shift / blue-shift
جابجایی آبی، انتقال به آبی، جابجایی به سوی آبی، انتقال آبی
on-chip applications
کاربردهای درون تراشه ای / روی یک تراشه
System on chip
سیستم مجتمع در تراشه
Mach–Zehnder interferometer
تداخل سنج ماخ – زندر
Low-coherence interferometry
تداخل سنجی همدوسی ضعیف
Superluminescent diod
دیود فوق درخششی
Optical coherence tomography
مقطع نگاری همدوستی اپتیکی / نوری
sub-wavelength
زیر طول موج
Metal cladding
روکش فلز، روکش دهی فلز
sub-diffraction confinement
جایگزیدگی زیر – پراش
Sub-wavelength confinement
جایگزیدگی زیر – طول موج
Photonic crystal waveguide
موجبر بلور فوتونی
Dispersive ionic materials
مواد پاشنده یونی
lossless sharp bending
خمش / قوس تند بدون اتلاف
ultra wideband coupler
کوپلر فوق / ابر پهن باند
multiplexing
همفتافتگری
demultiplexer
واتافتگر
Demultiplexing
واتافتگری
fabry-perot resonator
تشدیدگر فبری – پرو
Centrosymmetric
متقارن مرکزی / تقارن مرکزی
Noncentrosymmetric
غیر متقارن مرکزی / غیر تقارن مرکزی
poling
قطب سازی
Full Width Half Maximum / Full Width Half-Maximum (FWHM)
نیمه ماکزیمم پهنای کل
Voltage sweeping
جاروب ولتاژ
Chalcogenide
کالکوژنید، چالکوجناید، چلکاجنید (نوعی فیبر مخصوص از شیشه حساس به نور)
Optical bistability
دوپایداری نوری
Fiber Bragg Gratings
تورهای برگ فیبری
second harmonic generation
تولید هارمونیک دوم، تولید هماهنگ دوم
nanofilm plasmonic structure
ساختار پلاسمونی نانوفیلم
Core / Shells Nanoparticles
نانوذرات هسته / پوسته
Mie Theory
تئوری مای
Metamaterial
فراماده
Nanofilm / Nano-film
نانوفیلم، پوشش نانویی
Drude model
مدل درود
Intra-Band conduction
رسانایی بین نواری
Inter-Band conduction
رسانایی درون نواری
Plane Wave Expansion
بسط موج تخت
Revised Plane Wave Expansion
بسط موج تخت اصلاح شده
Dispersion
پاشندگی
Diffraction
پراش
Higgs Bosons
بوزون های هیگز
High Tc Superconductors
ابررساناهای دمای بالا
Josephson Vortex Lattice
شبکه گردابی جوزفسون
Hetero Structure / Hetero-Structure
ساختار ناهمگون
Green’s Function
تابع گرین
Anisotropy
ناهمسانگردی
Energy Level Repulsion
دفع تراز انرژی
Anti-Crossing Principle
اصل عدم عبور
Biochemists
متخصصین زیست شیمی
Penetration Depth
عمق نفوذ
Cooper-Pair Electrons
زوج الکترون های کوپر
Mixed State
حالت مخلوط
Unit Cell
سلول واحد
Bloch Theorem
تئوری بلاخ
Reciprocal Lattice Space
فضای شبکه معکوس
First Brillouin Zone
ناحیه بریلوئین اول
Lorentz Harmonic-Oscillator Model
مدل لورنتزی نوسانگر هارمونیکی
Harmonic Balance Method
روش یکسان سازی هارمونیکی
Transfer Function
تابع انتقال
Conductive Sheet
صفحه رسانا
Krönig-Penney photonic crystals
بلورهای فوتونی کرونیک-پنی
High Symmetry
تقارن بالا
Bulk photonic crystal
بلور فوتونی کامل
Plasmonic Two Dimensional (2D) Lattice
شبکه دو بعدی پلاسمونی
Coulomb Gauge
پیمانه کولمب
Reciprocal Lattice Vectors
بردارهای شبکه معکوس
Bloch-Floquet Theory
تئوری بلاخ – فلوکه
Retardation Phase
فاز دارای تاخیر زمانی
Relaxation Time
زمان لختی
In-Plane Waves
امواج داخل صفحه
Gap Map / Gap-Map
نقشه گاف
Group Velocity
سرعت گروه
Irreducible Brillouin Zone
ناحیه بریلوئین ناکاستنی
Abrikosov Vortex Lattice
شبکه گردابی ابریکسف
Ginzburg-Landau Theory
تئوری گینزبرگ- لانداو
Two-Fluid Model
مدل دو سیاله
GL Order Parameter
پارامتر مرتبه گینزبرگ- لانداو
Scattering Rate
نرخ پراکنش
Coherence Length
طول همدوستی
Damping Term
پارامتر لختی
Anisotropic Coefficient
ضریب عدم تقارن
Charge Carriers
حامل های بار
Pauli Matrix
ماتریس پاولی
Momentum Operator
عملگر اندازه حرکت
Self-Consistent-Field Approach
رویکرد میدان خودسازگار
Random-Phase Approximation (RPA)
تقریب فاز تصادفی
Fermi Distribution Function
تابع توزیع فرمی
Inter-band Absorption of Radiation
جذب تابش درون نواری
Fine Structure Constant
ثابت تناسب ساختار
lapse signal
سیگنال منقضی، سیگنال سپری شده
signal fidelity
تناسب سیگنال، جامعیت سیگنال
fundamental wave
موج پایه
Sub-wavelength / subwavelength
زیر طول موج
Subwavelength approximation
تقریب زیر طول موج
Surface plasmon polaritons
پلاسمون پلاریتون های سطحی
quasi-particle
شبه ذره
electron density oscillation
نوسان چگالی الکترونی
metal tip
سرقلم فلزی
homogeneous centrosymmetric nanowire
نانومفتول / نانوسیم متقارن مرکزی همگن
hybrid plasmonic waveguide
موجبر پلاسمونی ترکیبی
aperture array
آرایه دیافراگم
bowtie aperture array
آرایه دیافراگم پاپیونی
plasmonic bowtie nano-antenna
نانو آنتن پاپیونی پلاسمونی
plasmonic slot waveguide
موجبر شکاف پلاسمونی
planar plasmonic guide
پلاسمون بر تخت / رسانه هدایت تخت پلاسمون
Quasi-coplanar waveguide
موجبر با ساختار شبه
metallic nano-slits
نانونوارهای فلزی
optical switch
سوئیچ نوری
Rate equations
معادلات آهنگ
High Power Laser
لیزر توان بالا
Low pressure
کم فشار، فشار پایین
Diode-Bare-Chip
تراشه دیودی بدون پوشش
Edge-Cut Lens-Less Microchip Laser
لیزر میکروچیپ بدون عدسی برش داده شده
Absorption Profile
پروفایل جذب
digital holography
تمام نگاری رقمی، هولوگرافی دیجیتال
subhologram
ریزهولوگرام
zero order
مرتبه صفر
Speckle noise
اثر پیسه
Laser induced plasma
پلاسمای لیزری
Langmuir probe
کاوه لانگمیر
Absorption and Scattering Cross Section
سطح مقطع جذب و پراکندگی
Laser Induced Breakdown Spectroscopy
طیف سنجی فروشکست القایی لیزری
Characteristic Emission Spectra
طیف انتشار / نشری مشخصه
Guided Mode / Guided-Mode
مد هدایت شده
Optical Guided-Mode
مد هدایت شده نوری
Integrated optics
اپتیک مجتمع
Lithium Niobate
لیتیوم نایوبایت
Channel waveguide
موجبر کانالی
Polarization
قطبش
Guided Mode Resonance
تشدید مد هدایت شده
Rigorous Coupled-Wave Analysis
آنالیز موج ترویج شده دقیق
Diffraction Efficiency
میزان بازدهی پراش
Permeability
تراوایی، نفوذ پذیری
Permittivity
گذردهی
Duffing model
مدل دوفینگ
susceptibility constant
ثابت پذیرفتاری
susceptibility coefficient
ضریب پذیرفتاری
Coupled equation
معادله همبسته، معادله جفتی
Uncoupled equation
معادله غیر همبسته، معادله غیر جفتی
continuity equation
معادله پیوستگی
electron velocity field
میدان سرعت الکترون
Equilibrium charge density
چگالی بار تعادل
Inter-band transition / interband transition
گذار باند میانی
incident pulse
پالس برخوردی، پالس تابشی، پالس فرودی
peak power
قله توانی
Femtosecond Pulse Propagation
انتشار پالس فمتوثانیه
Modulator
تلفیق کننده
long range surface plasmon polariton mode
مد پلاسمون پلاریتون سطحی برد بلند
point probe
دستگاه سنجش نقطه ای
۴-point probe
سنجش ۴ نقطه ای
Vacuum annealing
بازپخت در خلا
field localization
جایگزیدگی میدان
electric field localization
جایگزیدگی میدان الکتریکی
Plasmonic resonance
تشدید پلاسمونیک
effective susceptibility
پذیرفتاری موثر
enhanced nonlinearity
غیرخطیت افزایش یافته
field magnitude
شدت میدان
Vertical derivative
مشتق قائم
center frequency
فرکانس مرکزی
spectral handoff
مدل جایگشت طیفی
Cognitive Radio
رادیوی شناختی
Proactive Strategy
استراتژی پیش فعال، استراتژی کنشی
Transmission Period
بازه ارسال (اطلاعات)
Cyclostationary Detector
آشکارساز ایستان چرخشی
Sensing sequence
دنباله حسگری
spectral occupancy
تصرف طیفی
Jamming
اخلال
Jammer
اخلال گر
Beam-forming / Beamforming
پرتوسازی
Receiver Calibration
کالب زنی گیرنده
Stabilizer
پایدار ساز
disturbance
اغتشاش
deviation
انحراف
excitation deviation
انحراف تحریک
accelerating power
شتاب دهنده توان
lead-lag compensation
جبران ساز پیش فاز – پس فاز
gain setting
تنظیم بهره
Generator Excitation System
سیستم تحریک ژنراتور
automatic voltage regulator
کنترل کننده خودکار ولتاژ
synchronizing torque
گشتاور همزمان، گشتاور سنکرون کننده
damping torque
گشتاور میرایی
Voltage reference summing point junction
اتصال نقطه جمع مرجع ولتاژ
supplementary signal
سیگنال تکمیلی
Thevenin equivalent circuit
مدار معادل تونن
infinite bus
باس بی نهایت، شین بی نهایت
air-gap power
توان عبوری از شکاف هوایی
air-gap torque
گشتاور شکاف هوایی
terminal power
ترمینال پاور
Per-unit system / per unit system
سیستم پریونیت، سیستم در – واحدی
Washout signal
سیگنال واش آوت
fuzzy rule based system
سیستم مبتنی بر قانون فازی
centroid
مرکزوار
Pumped storage hydro unit (PSH)
واحد تلمبه – ذخیره ای / واحد ذخیره سازی هیدروپمپ
Frequency based pricing (FBP)
قیمت گذاری بر اساس فرکانس
Pumped Heat Electricity Storage (PHES)
پمپ حرارتی ذخیره سازی برق
Pumped Hydro Storage (PHS)
سیستم ذخیره سازی هیدروپمپ
Compressed-Air Energy Storage (CAES)
ذخیره سازی انرژی با هوای فشرده
pump hydro storage
سیستم ذخیره سازی هیدروپمپ
Pump Storage Power-plant (PSP)
نیروگاه برق تلمبه – ذخیره ای
severe fault event
رخداد خطای شدید
Fault Ride-through (FRT)
گذر از خطا
non-Fault Ride-through (FRT)
عدم قابلیت گذر از خطا
Fault Current Limiter
محدود کننده جریان خطا
frequency responsive model
مدل پاسخگوی فرکانس
reduced-order model
مدل رتبه کاسته
Full-order model
مدل رتبه کامل
Doubly-fed Induction Generator (DFIG)
ژنراتور القایی دوسو تغذیه
Full Scale Frequency Converter (FSFC)
مبدل فرکانس تمام سطح
Full Scale Converter
مبدل تمام سطح
Partial Scale Converter
مبدل نیم سطح
active power control
کنترل توان اکتیو
Graphical Model Builder
مدل بیلدر گرافیکی
proportional controller
کنترل کننده تناسبی
droop gain
بهره افتی
Add-Drop Multiplexer
مالتی پلکسر فزود – فرود
ramp rate
نرخ افزایش توان، شیب تولید
Independent System Operator
اپراتور مستقل سیستم / بازار
GenCo
شرکت های تولید کننده
Generation loss
کاهش کیفیت / اتلاف تولید
severe voltage sag
افت شدید ولتاژ
under-frequency deviation
انحراف افت فرکانس
over-frequency deviation
انحراف اضافه فرکانس
Excursion
گردش
frequency excursion
خطای فرکانسی، گردش فرکانس
Stacking multiple patches
انباشت چندگانه پچ ها
frequency decay
واپاشی فرکانس، افت فرکانس
Pre-discretizing / prediscretizing
پیش گسسته سازی
goodness of fit
نکویی برازش
log-likelihood
لگاریتم – درستنمایی
perceptron
پرسپترون
لغات برق – الکترونیک – مخابرات بخش ۲۳
لطفا به جای کپی مقالات با خرید آنها به قیمتی بسیار متناسب مشخص شده ما را در ارانه هر چه بیشتر مقالات و مضامین ترجمه شده علمی و بهبود محتویات سایت ایران ترجمه یاری دهید.
تماس با ما

اکنون آفلاین هستیم، اما امکان ارسال ایمیل وجود دارد.

به سیستم پشتیبانی سایت ایران ترجمه خوش آمدید.