ایران ترجمه – مرجع مقالات ترجمه شده دانشگاهی ایران

لغات بیمه – بخش ۷

در این قسمت  لغات بیمه بخش ۷ عرضه شده است.

لغات بیمه صفحه اصلی – کلیک کنید

خرید لغات بیمه / مجموع لغات در کل رشته ها / لغات بر حسب گروه بندی چند رشته

 

لغات بیمه - ایران ترجمه - irantarjomeh

لغات بیمه بخش ۷
incident interest
منافع ضمنی
income – bearing
درآمدزا
income protection
بیمه تأمین درآمد
inconsistency in the treaty wording
تناقض در متن قرارداد
incontestable clause
شرط بحث ناپذیری
increased limit premium
افزایش ظرفیت حق بیمه
increased value insurance
بیمه ارزش اضافی
increase in hazard
افزایش احتمال تحقق خطر (تشدید خطر)
increase of weight by water
افزایش وزن به دلیل آبدیدگی
increase value clause (cargo)
شرط افزایش مبلغ (کالا)
incurred but not reported (IBNR)
 خسارتهای تحقق یافته لیکن گزارش نشده، خسارتهای واقع شده ولی گزارش نشده
incurred loss
 زیان تحقق یافته (خسارت وارده)
indemnifiable
قابل جبران
indemnification
پرداخت غرامت
indemnity
 خسارت، غرامت
indemnity clause
شرایط تضمین خسارات
indemnity insurance
بیمه خسارت
indemnity period
 مدت زمان پرداخت خسارت، دوره غرامت
independent adjuster
تسویهکننده مستقل خسارت
independent agency system
روش نمایندگی مستقل
independent event
حادثه مستقل
indeterminate lay days
روزهای بارگیری و تخلیه غیرمعین
index clauses
کلوزهای شاخص
index – linked
سرمایه براساس شاخص
indirect business
عملیات غیرمستقیم، بیمه غیرمستقیم
indirect loss
زیان (خسارت) غیرمستقیم
individual life policy
 بیمه عمر انفرادی
individual policy
بیمه نامه انفرادی زندگی
individual rating
نرخگذاری فردی
individual risk model
مدل خطر فردی
indorsement in blank
 ظهرنویس (بدون قید)
industrial accident
 حوادث ناشی از کار، سوانح کار
industrial all risks
بیمه های تمام خطر صنعتی
industrial hazard
خطرات ناشی از کار
industrial hygiene
بهداشت محیط کار
industrial insurance
بیمه صنعتی
industrial life assurance
بیمه عمر صنعتی
industry of insurance
صنعت بیمه
inevitable accident
حادثه غیرقابل اجتناب
inevitable loss
 زیان غیرقابل اجتناب
infertility
 نازایی
infidelity
 تقلب، نادرستی
inflammable
مواد غیرآتشگیر
inflammable cargoes
کالای اشتعالزا
infrastructure
 زیربنایی
ingestion clause
شرط بلعیدن
ingestion risks
خطرات مکندگی هوا
inherent vice
 عیب ذاتی
initial inspection report
گزارش بازدید اولیه
initial premium
حق بیمه موقت
initial rate
نرخ اولیه
initial reserve
ذخیره اولیه، اندوخته سالانه
initial surplus
مازاد اولیه
injection
تزریق
injury
آسیب دیدگی
innocent passage
عبور بیضرر و بیخطر (حق عبور کشتیهای خارجی از آبهای ساحل یک کشور)
inpatient
بیمار بستری
insolvency
عدم توانگری، ناتوانی مالی
insolvency catastrophe insurance
بیمه های ورشکستگی فاجعه آمیز
insolvency clause
شرط ورشکستگی
insolvency risk
ریسک اعتباری، ریسک ناتوانی (مالی)
inspection
 بازرسی، بازدید
inspection clause
شرط بازرسی
inspection report
گزارش بازرسی
installation floater
حمل با ماشین آلات برای نصب
installation floater policy
بیمه نامه حمل ماشین آلات برای نصب
instalment
قسط
installment disability income benefit
مزایا تقسیطی از کارافتادگی
installment premium
حق بیمه قسطی
instant certificates
گواهینامههای فوری
institute additional deductible clause
شرط مبلغ اضافی قابل کاهش
institute additional expenses clause – cargo war risk
 شروط هزینه های اضافی خطر جنگ (کالا)
institute additional perils clauses
شروط خطرات اضافی انستیتو
institute bulk oil clause
شرط نفت فله انستیتو
institute cargo – war cancellation clause
 شرط فسخ جنگ کالای انستیتو
institute cargo clause
 شرط کالای انستیتو، کلاز کالای انستیتوی بیمه گران لندن
institute cargo clause A, B, C
 کالای انستیتوA, B, C شرط
institute cargo clauses – fPA
شروط کالای انستیتو افپیا
institute cargo clauses all risk
 شروط تمام خطر کالای انستیتو
institute cargo clauses general provisions
 شرایط عمومی شروط کالای اساسی
institute cargo clauses WA
کالای انستیتوWA شروط
institute claims payable abroad
 خسارت قابل پرداخت در خارج توسط انستیتو
institute classification clause
 شرط طبقه بندی کشتی مؤسسه بیمه گران لندن
institute clauses for builder’s risk
شروط انستیتو برای ریسکهای سازندگان
institute coal clauses
شروط ذغالسنگ انستیتو
institute commodity trades clauses
شروط کالاهای تجاری انستیتو
institute detainment clause
شرط توقیف انستیتو
institute dual valuation clause
شرط ارزشگذاری دوگانه انستیتو
institute Dutch hull form
 فرم بدنه (هلندی) انستیتو
institute faulty design clause – builders, risk
 شرط طراحی نادرست در ریسکهای سازه
institute fishing – vessel clauses
شرایط شناورهای ماهیگیری انستیتو
institute Fosfa clauses
شرایط «فسفا» انستیتو
institute freight clause
شرایط هزینه حمل انستیتو
institute frozen food clauses
شرایط مواد غذایی یخزده انستیتو
institute frozen meat clauses
شرایط حمل گوشت یخزده انستیتو
institute location clause
شرایط مکانی انستیتو
institute machinery damage additional deductible clause
 شرط کسورات اضافی در بیمه خسارت ماشین آلات انستیتو
institute non – delivery clause
کلوز ریسک عدم تحویل
institute personal effects clauses yachts
 شروط اشیاء شخصی (قایقهای تفریحی)
institute protection and indemnity clauses
 شروط تأمین و جبران انستیتو
institute standard condition for cargo contracts
 شرایط استاندارد انستیتو در مورد قراردادهای حمل کالا
institute strikes clause (builder’s risks)
 شرط اعتصابات انستیتو
institute strikes clauses
شرط بیمه خطر اعتصاب
institute strikes clauses (bulk oil)
بیمه]شرایط[ اعتصابات انستیتو (نفت فله)
institute strikes clauses (cargo)
شرایط اعتصابات انستیتو (کالا)
institute strikes clauses (hulls)
 بیمه {شرایط} اعتصابات انستیتو (بدنه کشتی)
institute three leaders clause (cargo)
شرایط سه لیدر انستیتو (در مورد کالا)
institute timber trade federation clauses
 شروط فدراسیون تجارت الوار انستیتو
institute time clauses (hulls) = iTC (hulls)
انستیتوی بیمه زمانی کشتی، بیمه کشتی برای مدتی معین، شرایط زمانی بدنه کشتی
institute time clauses – freight
کلوزهای بیمه کرایه، انستیتوی بیمه زمانی کرایه
institute time clauses – hull – port risks
 شروط زمانی بدنه انستیتو-ریسکهای بندر
institute time clauses – hulls – total loss only
 شروط زمانی – بدنه انستیتو فقط خسارت کلی
institute trade clauses A
A شروط تجاری انستیتو
institute trade clauses B
B شروط تجاری انستیتو
institute voyage clauses (hull)
شروط سفر انستیتو (بدنه)
institute voyage clauses freight
شرط سفر انستیتو (هزینه حمل)
institute war & strikes clauses cargo stored afloat
شروط جنگ و اعتصاب انستیتو،کالای انبارشده به صورت شناور
institute war clauses
 مقررات انستیتو درباره خطرات ناشی از جنگ، شروط خطر جنگ انستیتو، شرایط جنگ انستیتو
institute of London underwriter
انستیتوی بیمه گران لندن، مؤسسه بیمه گران لندن
insufficiency of packing
ضعف بسته بندی، نامناسب بودن بسته بندی
insufficiency or inadequacy of packing
نامناسب بودن بسته بندی
insurable risk
ریسک قابل بیمه
insurable interest
نفع بیمه پذیر، اصل نفع بیمه ای، نفع بیمه ای،نفع قابل بیمه شدن، نفع قابل بیمه
insurable interest clause (cargo)
شرط نفع بیمه ای (کالا در حمل)
insurable perils
 خطرات موضوع بیمه
insurable risks
خطرات قابل بیمه، ریسک بیمه پذیر، خطر بیمه شدنی
insurable value
 ارزش بیمه ای
insurance
بیمه
insurance against dishonesty
 بیمه در مقابل نادرستی
insurance agent
نماینده بیمه
insurance auditing
 بیمه رسی
insurance broker
خدمات مشورتی و دلالی بیمه
insurance broking
دلالی بیمه
insurance certificate
 گواهی بیمه
insurance charges
هزینه های بیمه
insurance commissioner
ناظر امور بیمه ای
insurance company
شرکت بیمه
insurance contract
قرارداد بیمه
insurance contributions
سهم بیمه
insurance cover
پوشش بیمه ای
insurance coverage
پوشش بیمه ای
insurance cycle
 نوسانات بیمه
insurance density
تراکم بیمه، حق بیمه سرانه
insurance fund
صندوق بیمه، وجوه بیمه ای
insurance industry practice
رویه های صنعت بیمه
insurance inforce
بیمه جاری
insurance inspectors
 بازرسان بیمه
insurance interest
نفع بیمه ای
insurance of occupational accidents
بیمه حوادث ناشی از کار
insurance of persons
بیمه اشخاص
insurance of war, hi jacking and other perils
 پوشش بیمه جنگ، هواپیماربایی و سایر خطرات
insurance penetration
 نفوذ بیمه
insurance policy
 بیمه نامه، بیمه نامه (قرارداد بیمه)
insurance premium
حق بیمه
insurance rights
حقوق بیمه
insurance risk
ریسک بیمه
insurance slip
برگه حاوی اطلاعات در مورد ریسک
insurance spares
لوازم یدکی بیمه شده
insurance statute
قانون بیمه
insurance value
ارزش بیمه ای
insured
 بیمه گزار، بیمه گذار، بیمه شده
insured additional
بیمه گزاری ثانوی
insured property
اموال بیمه شده
insured’s retention
سهم بیمه گذار از خسارت
insured value
 ارزش بیمه شده، ارزش کالای بیمه شده
insured value of the part lost
ارزش بیمه شده قسمت از بینرفته
insurer
 بیمه گر
insuring clause
شرط بیمه ای
intangible loss
خسارت نامشهود
intensity
شدت
interest
بهره، مورد بیمه
interest on delayed payment
بهره متعلق به پرداختهای معوق
interest on losses made good in general average
 بهره متعلقه به تلفهایی که در زیان همگانی پرداخت میشود
interest on recoveries
 بهره مبالغ بازیافتی
interim statement
صورتحساب مالی موقت
interlocking clause
شرط تضامنی؛ شرط تعهد متقابل (شرطی است که براساس آن جمعی از بیمه گران متعهد میشوند که در صورت ورشکستگی یک یا بعضی از اعضاء سهم خسارت وی را بپردازند)
intermediary
واسطه بیمه ای
internal funding
تأمین مالی داخلی
internal waters
 آبهای داخلی
international carriage
 حمل و نقل بین المللی
intoxication
 مستی یا بدمستی
inundation
آبگرفتگی
invalidity pension
مستمری ازکارافتادگی
invasion
هجوم، غارت
investment linked business
بیمه توأم با سرمایه گذاری
invoice
 برگ خرید، فاکتور، سیاهه
inward
قبولی از خارج
inward reinsurance
بیمه اتکایی قبولی
inward treaty portfolio
پرتفوی قبولی
issued and renewed basis
مبنای صادره و تجدیدشده
issuing contingent debt
نشر قرضه احتمالی
Janson clause
شرط تعهد پرداخت خسارت سهمیه خسارات عمومی با وجود خطا و غفلت کارکنان کشتی
jetsam
سبک کردن کشتی
jettison
 سبکسازی، سبکسازی کشتی، به دریا انداختن کالا، به دریا انداختن
 joint and last survivor annuity
 بیمه مستمری مشترک آخرین بازمانده، مستمری عمر و بازمانده
joint and several policies
 تعهد بیمه اتکایی مشترک و تنها
joint and survivor annuity
مستمری عمر (بازنشستگی) مشترک و بازمانده
joint hull committee
 کمیته بیمه گران بدنه کشتی، کمیته بیمه بدنه کشتی
joint life assurance
بیمه عمر مشترک
joint whole life assurance
بیمه تمام عمر مشترک
jurisdiction
 صلاحیت و محاکم صلاحیت دادگاهها
kerosene oil clause
شرط اجازه استعمال مواد نفتی
key employee insurance
بیمه کارمند کلیدی
key person insurance
بیمه عضو مؤثر
kidnap person ransom insurance
 بیمه آدمربایی و باج
known commitments
تعهدات شناخته شده
labour disturbances
کشمکشهای کاری
landing
فرود
landlord’s common law duty of care
 مراقبت ناشی از حقوق عرف صاحبخانه
landlords liability insurance
بیمه مسئولیت مدنی هتلداران
landslide
 رانش زمین، فروریزی زمین، زمین لغزه
lapse ratio
نسبت فسخ
large claim
خسارت بزرگ
large risks
ریسکهای بزرگ
large – scale incidents
حوادث بسیار بزرگ
laser beam detectors
سیستم اعلام کننده لیزری
last survivor assurance
 بیمه عمر آخرین بازمانده
last survivor policy
بیمه نامه تمام عمر به نفع آخرین بازمانده
latent defects
 عیوب مخفی
latrocinium
دزدی با عنف
lava flow
جاری شدن گدازه
lawful trade
تجارت مجاز
law of large numbers
قانون اعداد بزرگ، قاعده اعداد بزرگ
law of salvage
 حقوق نجات
law of the flag
 قانون پرچم
lay days or lay time
 روزهای توقف یا بارگیری و تخلیه
layer
 لایه
layering
لایه بندی
lay time / lay day
زمان تأخیر در تخلیه
lay up
کشتی به علتی مثلا تعمیر مجبور به ماندن در بندر باشد
lay-up returns
 حق بیمه برگشتی
leader
رهبر (به منظور تسهیل روابط بین بیمه گذار و بیمه گرهای مختلف معمولاً یکی از بیمه گرها به عنوان رهبر انتخاب میشود)
leakage
نشتی، نشت
leasehold insurance
بیمه از بین رفتن ارزش مال واگذاری
leasing
اجاره کردن
least cost rule
قاعده کمترین هزینه
legal expenses insurance
 بیمه هزینه های حقوقی، بیمه هزینه های پیگرد قانونی
legal interpretation
تعبیر حقوقی، تفسیر حقوقی
legal liability
مسئولیت حقوقی، مسئولیت قانونی
legal liability insurance
 بیمه مسئولیت حقوقی
legal reserves
اندوخته های قانونی
less than container load (LCL)
بارگیری ناقص کانتینر
letter of credit
 اعتبار اسنادی
letter of indemnity
ضمانتنامه تأمین خسارت
letter of undertake
ضمانتنامه بیمه گر یا گواهی قبول مسئولیت
Levant
لوان
level of risk process
سطح فرآیند خطر
level premium
حق بیمه یکنواخت
liabilities arising from collision
مسئولیت ناشی از تصادم
liabilities in respect of passenger
مسئولیت در قبال مسافران
liabilities in respect of the seamen
مسئولیت در قبال ملوانان
liabilities in respect of third parties
مسئولیت در قبال اشخاص ثالث
liability
 تعهد، بدهی، مسئولیت
liability claims
خسارات مسئولیت
liability insurance
 بیمه مسئولیت، بیمه مسئولیت مدنی
liability insurance for damage by fire
بیمه مسئولیت مدنی ناشی از آتش سوزی
liability insurance practice
 بیمه مسئولیت در عمل
liability working cover
پوشش مسئولیت متداول
liable to fermentation
کالایی که در معرض خطر تخمیر قرار دارد
liable to react chemically with other cargoes
کالایی که در تماس با سایر کالاها واکنش شیمیایی نشان میدهد
liable to supplement
مشمول ترمیم
liberty clause
 شرط آزادی عمل متصدی باربری (در تعیین خط سیر سفر)
lien
حق ممتازه
lien and exemption clause
 ماده حقوق ممتازه و معافیت (رجوع شود به قراردادهای اجاره کشتی)
lien for premium
حق بیمه
life and disability underwriting
بیمه عمر و ازکارافتادگی
life and pension
بیمه زندگی و مستمری
life annuities
 مستمری دوران حیات، سالیانی به شرط حیات، مستمری زمان حیات
life annuity
مستمری تمام عمر
life annuity insurance
بیمه عمر مستمری
life assurance
 بیمه زندگی، بیمه عمر
life insurance
 بیمه زندگی، بیمه عمر
life insurance company
 کمپانی /شرکت بیمه عمر
life salvage
نجات زندگی
life span
طول عمر
life tables
 جداول عمر
lifetime disability benefit
مستمری از کارافتادگی تمام عمر
lightening
 صاعقه
lighters
کشتیهای کوچک و سبک
limited payment life
 بیمه بقیه عمر با پرداخت محدود حق بیمه، بیمه عمر محدود
limited payment whole life
 بیمه تمام عمر با حق بیمه های محدود
limited policy
بیمه نامه محدود
limited term
پوشش محدود
limit of retention
ظرفیت نگهداری
limit per bottom
حداکثر حمل کالا در یک کشتی
limit per location
در یک منطقه انبارشده
limit of liability
حدود تعهدات
line
 سهم نگهداری
line reader
 خط خوان
liners
 کشتیهایی که مسیر معین و ثابتی را طی میکنند، کشتیهایی که بهطور منظم بین بنادر معین و مشخص رفت وآمد میکنند، خط منظم کشتیرانی
Liquidation
 تسویه تعهدات
liquidation of an insurance company
تسویه عملیات یک شرکت بیمه
liquidation value
ارزش تصفیه
liquid reserve
ذخیره جاری، ذخیره قابل پرداخت به نقد
list of outstanding claims
لیست خسارات معوقه
livestock and bloodstock insurance
بیمه دام و پرورش اسبهای اصیل
livestock epidemic risk
ریسک امراض مسری دام
livestock insurance
بیمه دام
Lloyd’s
لویدز
Lloyd’s company
شرکت لویدز
Lloyd’s insurance
بیمه لویدز
Lloyd’s aviation department
اداره هواپیمایی لویدز
Lloyd’s corporation
موسسه لویدز
Lloyd’s insurance broker association
دلالان بیمه لویدز
Lloyd’s loading list
لیست بارگیری لویدز
Lloyd’s policy signing office (LPSO)
مرکز امضاء بیمه نامه لویدز
Lloyd’s register
دفتر ثبت لویدز
Lloyd’s register of shipping
 انتشار فهرست نام و خصوصیات کشتیهای انگلیسی با آخرین تغییرات -تاریخ ساخت و کیفیات فنی شامل نوع ساختمان،
Lloyd’s regulatory requirements
مقررات انتظامی لویدز

 

لغات بیمه بخش ۷
لطفا به جای کپی مقالات با خرید آنها به قیمتی بسیار متناسب مشخص شده ما را در ارانه هر چه بیشتر مقالات و مضامین ترجمه شده علمی و بهبود محتویات سایت ایران ترجمه یاری دهید.
تماس با ما

اکنون آفلاین هستیم، اما امکان ارسال ایمیل وجود دارد.

به سیستم پشتیبانی سایت ایران ترجمه خوش آمدید.