ایران ترجمه – مرجع مقالات ترجمه شده دانشگاهی ایران

لغات بیمه – بخش ۸

در این قسمت  لغات بیمه بخش ۸ عرضه شده است.

لغات بیمه صفحه اصلی – کلیک کنید

خرید لغات بیمه / مجموع لغات در کل رشته ها / لغات بر حسب گروه بندی چند رشته

 

لغات بیمه - ایران ترجمه - irantarjomeh

لغات بیمه بخش ۸
Lloyd’s salvage agreement
موافقتنامه نجات لویدز
Lloyd’s shipping index
شاخص کشتیرانی لویدز
Lloyd’s standard from of salvage agreement
قرارداد یدک کشی کشتی براساس فرم استاندارد نجات لویدز
Lloyd’s underwriter’s association
اتحادیه بیمه گران لویدز
Lloyd’s underwriter’s claims and recoveries office (LUCRO)
دفتر وصول و خسارات بیمه گران لویدز
Lloyd’s average bond
فرم تعهد نامه لویدز
Lloyd’s form of deposit receipt
رسید سپرده نقدی لویدز
Lloyd’s members
اعضای لویدز
Lloyd’s of London
لویدز لندن
Lloyd’s of London press ltd
انتشارات لویدز لندن
Lloyd’s syndicate
سندیکای لویدز
loading
بارگیری، بار اضافه، حق بیمه، اضافه کردن نرخ بابت هزینه های معین، مبالغ سربارشده
loading and discharging port
بندر بارگیری و تخلیه
loading broker
دلال یا کارگزار بارگیری (نماینده متصدی باربری)
loading fee
هزینه سربار، بیمه نامه
loading plan
نقشه بارگیری کشتی
loading value
ارزش یدی
load line
خط بار، خط شاهین
loan on policy
 وام از محل بیمه نامه
lobbying group
گروه های تحمیلگر
local agent
نماینده محلی
local premiums
حق بیمه های داخلی
location clause
شرط مکان
location risk
 ریسک مکانی
locked out persons
کارگرانی که توسط کارفرما از ورودشان به محوطه کارخانه جلوگیری به عمل آمده است
lock out
تعطیل کارگاه
log – books
دفاتر کشتی، دفتر روزنامه دریاپیمایی کشتی
London institute cargo clauses
شرایط باربری انستیتو لندن
London institute of underwriters
مؤسسه بیمه گران لندن
long – tail
بیمه نامه های وقتگیر
long tail business
بیمه بلندمدت تصفیه؛ بیمه بلند دامنه
long tail problem
مشکل خسارات معوق
long – term care
 مراقبت بلندمدت
long – term care insurance
بیمه مراقبتهای طولانی
long – term care risk
ریسک مراقبتهای طولانی
long – term disability income insurance
بیمه درآمد ازکارافتادگی بلندمدت
long term insurance fund
وجوه و ذخایر مربوط به بیمه نامه های بلندمدت
long – term insurance
بیمه های بلندمدت
long – term liabilities
 تعهدات بلندمدت
looting
 غارت و چپاول
loss
تلفشدن، خسارت
loss accumulation zones
مناطق مربوط به تجمع خسارت
loss adjuster
 بازرس خسارت، کارشناسی خسارت
loss adjuster companies
مؤسسات کارشناسی خسارت
loss adjustment
برآورد خسارت
loss adjustment expenses
 هزینه های ارزیابی خسارت
loss advise
اعلام خسارت
loss analysis
 تجزیه و تحلیل خسارت
loss assessment
 ارزیابی خسارت
loss assessor
ارزیاب خسارت
loss bordereaux
بردروهای خسارات
loss carried forward
 انتقال زیان به سالهای بعد
loss development factors
ضرایب توسعه خسارت
loss expenses
 هزینه های خسارت
loss experience
تجربه خسارتی
loss exposure
در معرض خسارت
loss fluctuations
نوسانهای خسارت
loss frequency
فراوانی خسارت، تواتر خسارت
loss incurred but not reported (iBNR)
خسارتهای واقع شده اما اعلام نشده
loss in weight or volume
کم شدن وزن یا حجم
loss lies where it falls
خسارت دیده (درصورت وقوع تصادم اجتناب ناپذیر) خود میباید خسارت وارده را تحمل نماید
loss limitation term
 شرط محدودیت خسارت
loss must be direct consequence of the act
 زیان وارده باید مستقیماً ناشی از عمل مربوط به خسارت باشد
loss occurring basis
براساس وقوع خسارت
loss of fills
 خسارت به خاکریزها
loss of freight
زیان ازدست دادن کرایه حمل
loss of income
 ازدست دادن درآمد
loss of life & personal injury to any person, whether on land or on water
تلفات جانی یا صدمات بدنی وارده به هر فرد دیگر (خواه در خشکی و خواه در آب)
loss of profit
عدم النفع
loss of profits insurance
 بیمه عدم النفع، بیمه ازدست دادن منافع
loss of species
شیء بیمه شده به کلی از بین رفته یا طوری آسیب دیده که قابل بیمه شدن نباشد
loss of use insurance
 پوشش عدم کاربرد و استفاده، بیمه عدم استفاده موقت
loss on exchange
 زیان ناشی از مبادله پول
loss or damage by sacrifice for the common safety
 تلف و آسیبدیدگی به علت تفدیه برای حفظ ایمنی مشترک
loss participation
 مشارکت در خسارت
loss portfolio transfer
انتقال پرتفوی خسارت
loss prevention
 پیشگیری از خسارت
loss ratio
 ضریب خسارت
loss ratio reserves
ذخایر ضریب خسارت
loss reduction
کاهش خسارات
loss reserve (LR)
 ذخیره خسارت
loss reserve cash deposit (LRCD)
 سپرده نقدی ذخیره خسارت
loss reserve deposit (LRD)
سپرده ذخیره خسارت
loss reserve released
 ذخیره آزاد شده خسارت
loss reserve retained
ذخیره نگهداشته شده خسارت
loss risk
ضریب احتمال خسارت
loss settlement
پرداخت خسارات
loss severity
شدت خسارت
loss – sharing arrangement
ترتیبات تقسیم خسارت
loss simulation
شبیه سازی خسارت
loss unit
واحد خسارت
losses occurring treaty
قرارداد اتکایی خسارتهای واقع شده
losses paid
خسارتهای پرداختی
losses payable
خسارتهای پرداختنی
losses refunded
خسارتهای برگشتی (برگشت شده)
lost – income
 درآمد ازدست رفته
lost or not lost
خواه از بین رفته باشد یا نباشد، خواه خسارت واقع شده یا نشده باشد
low administrative cost
 ارزانتر بودن هزینه های اداری در قراردادهای گروهی
low level
 سطح پائین
low – level working cover
پوشش اتکایی با ظرفیت پائین
lump freight or lump sum freight
کرایه حمل به صورت یکجا
lump sum
 مقطوع،حق بیمه به صورت کلی، مبلغ نامشخص پول
lump sum compensation
 غرامت مقطوع نقص عضو
lump sum eligibility
 غرامت مقطوع نقص عضو
lump sum freight
هزینه اجاره دربست
machinery
ماشین آلات
machinery breakdown insurance (MB)
بیمه شکست ماشین آلات، بیمه نامهای که انفجار دیگ بخار، عیب داخلی ماشین، عوارض ناشی از عیب ساختمان و معایب پنهانی وسایل ماشینی و شکستن آنها را پوشش میدهد
machinery insurance
 بیمه ماشین آلات
machinery loss of profit (MLOP)
 بیمه عدم النفع ماشین آلات
machinery loss of profit insurance (MLOP)
بیمه عدم النفع ماشین آلات
malpractice
 مسامحه کاری
magnetic induction
 القای مغناطیسی
maintenance
نگهداری، نگهداری و تعمیر
maintenance and storage
انبارنمودن و حفظ و نگهداری مواد خام
maintenance expense
هزینه نگهداری، هزینه تعمیر و نگهداری
maintenance period
دوره نگهداری
maintenance visit cover
پوشش نگهداری ساده
major medical expense insurance
بیمه هزینه های عمده پزشکی
malfunction detection
 کشف عیب و نقص
malicious damage
 اعمال مغرضانه و بدخواهانه، صدمات و آسیبهای ناشی از سوءنیت، خسارت مغرضانه
malpractice
 مسامحه کاری
malpractice insurance
بیمه سهل انگاری
managed care setup
مدیریت خدمات پزشکی
management expenses
 هزینه های اداری، هزینه تصدیگری
management of the cargo
اداره محموله اداره کالا
management of the ship
اداره کشتی
manifest
 صورت محمولات کشتی، مانیفست، لیست کامل
manufacturer’s guaranty
تضمین سازندگان
manufacturer’s risk
ریسک سازندگان
margin of over – insurance
 حاشیه اطمینان بیمه مضاعف
margin of solvency
حد توانایی ایفای تعهدات، حاشیه توان پرداخت بدهیها
marine
 حمل و نقل دریایی، بیمه دریایی
marine account management and reinsurance
 مدیریت حسابداری بیمه دریایی و بیمه اتکایی
marine adventure-mass risks
خسارت دریایی ناشی از مسافرت بحری
marine bill of lading
 بارنامه دریایی
marine broker
دلال رسمی بیمه دریایی
marine claims
 خسارات دریایی
marine fund
 صندوق تجارت دریایی
marine hull
بدنه کشتی
marine hull claims
خسارت بدنه کشتی
marine insurance
 بیمه دریایی، بیمه باربری دریایی
marine insurance – the legal and documentary framework
حقوق و مستندات بیمه دریایی
marine perils in the SG form of policy
خطرات دریا درSGانستیتوی بیمه گران لندن
marine policy
 بیمه نامه دریایی
marine risks
 خطرات دریایی
marine treaty (marine insurance)
 بیمه دریایی
maritime law
 حقوق دریایی
maritime lien
حق ممتاز، حقوق ممتاز (حق عینی دریایی)
market value
ارزش بازارارزش روز
martial law
 حکومت نظامی
mass risks
 ریسکهای انبوه
master contract
قرارداد اصلی و مادر
master cover
پوششهای اصلی
master policy
قرارداد یا عقد بیمه نامه
material damage
خسارت مالی، خسارت فیزیکی، خسارت مادی، آسیب عمده
material damage insurance
بیمه خسارت مادی
material default
تقصیر مهم
material facts
 اظهارات واقعی درباره مورد بیمه
materiality
اهمیت
mate’s receipt
رسید موقت کشتی
mathematical reserve
 اندوخته ریاضی، ذخیره ریاضی
maturity
 سررسید، موعد پرداخت
maturity value benefit
ارزش غرامت در سررسید
maximum age
حداکثر سن
maximum foreseeable loss (MfL)
 حداکثر خسارت قابل پیشبینی
maximum indemnity period
حداکثر دوره جبران خسارت
maximum possible loss (MPL)
حداکثر خسارت ممکن، حداکثر خسارت محتمل
maximum retention
حداکثر سهم نگهداری
mean deviation
انحراف میانگین
mean excess
مازاد میانگین
mean function
تابع میانگین
mean reserve
اندوخته متوسط
mean residual life
میانگین مانده عمر
means of conveyance
وسیله حمل
measure of indemnity
میزان خسارت
mechanical breakdown insurance
بیمه خراب شدن ماشین آلات
medical aid insurance
بیمه کمک درمانی
medical examination
معاینات پزشکی
medical expenses
هزینه های پزشکی
medical expenses coverage
پوشش هزینه های پزشکی
medical expense insurance
بیمه هزینه پزشکی
medical questionnaire
پرسشنامه پزشکی
medical survey
کارشناسی پزشکی
medium tail business
بیمه های میان مدت تصفیه، بیمه های میان دامنه
merit rating
نرخ گذاری استحقاقی
meteorological
وضعیت جوی
method of premium payment
نحوه پرداخت حق بیمه
minimum deposit premium
حداقل سپرده حق بیمه
minimum vital
حداقل حیات
miscellaneous life assurance
انواع مختلف بیمه عمر
miscellaneous reserves
ذخایر متفرقه
miscellaneous risks
ریسک و خطرات متفرقه، خطرهای متفرقه
misrepresentation
اظهارات کذب با نیت تقلب، اظهارات نادرست
misstatement
اظهارات نادرست
mixed land and sea policy
 بیمه نامه مختلط خشکی و دریا
mixed policy
بیمه نامه مختلط
modified life policy
 بیمه نامه تعدیل شده بقیه عمر
modified reserves
اندوخته های تعدیل شده
moral hazard
خطر اخلاقی، مخاطره اخلاقی، مخاطرات معنوی
moral liability
مسئولیت اخلاقی
mortgage indemnity insurance
بیمه غرامت وام رهنی، بیمه غرامت رهن
mortgage interests
منافع مرتهن
mortgage payment protection policy
بیمه نامه تضمین پرداخت اقساط وام رهنی
mortgage protection policy
بیمه نامه مانده بدهکار
mortgage – related policies
 بیمه نامه های مرتبط با وام رهنی
motor all risk policies
 بیمه نامه های تمام خطر اتومبیل
motor and liability risks
خطرات بیمه اتومبیل و مسئولیت
motor insurance
 بیمه اتومبیل، بیمه مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی
moving coverage
 بیمه خسارات ناشی از مهارکردن
multi – location policies
بیمه نامه های چندمکانی
multimodal transport
حمل و نقل مرکب
multimodal transport operator (MTO)
متصدی حمل و نقل مرکب
Multi-peril
 چندین خطر
multiple indemnity
 غرامت چندبرابر
multiple protection policies
 بیمه نامه مستمری مضاعف
multiple stroke
چندضربهای
mutual company
شرکت بیمه تعاونی
mutual fund method
روش اندوخته پس اندازهای متقابل به شرط حیات
mutual insurance
 بیمه های تعاونی (بیمه متقابل)، بیمه متقابل
mutual insurance company (MiC)
شرکت بیمه متقابل، شرکت بیمه تعاونی
mutual liability
مسئولیت متقابل
mutual life insurance
بیمه عمر متقابل
mutually exclusive events
حوادث ناهمایند
name
 نامهای عضو لویدز افرادی هستند که ثروت شخصی ایشان در حمایت از سندیکاهای لویدز به وثیقه گذاشته میشود
named policies
بیمه نامه های با نام
natural disaster
 بلایای طبیعی
natural expiry
روش خاتمه طبیعی بیمه نامه ها
natural hazard
خطرات طبیعی
natural premium
حق بیمه عادی، حق بیمه طبیعی
navigation
 امور دریانوردی، دریانوردی کشتی
navigation liability insurance
 بیمه مسئولیت مدنی متصدیان حمل و نقل
negative surplus
مازاد منفی
negligence
قصور، غفلت، اهمالکاری، تقصیر، اهمال، قصور
negligence of insured
 تقصیر بیمه گذار
net amount at risk
 مبلغ خالص تحت خطر، مبلغ خالص ریسک
net premium
 حق بیمه خالص
net premium written
 حق بیمه خالص صادره
net registered tonnage (NRT)
تناژ خالص
net single premium
حقبیمه واحد خالص
net worth
ارزش خالص
new for old
 نو برای کهنه، نو بهجای کهنه، بیمه جایگزینی با نو
new replacement value cost
ارزش هزینه جایگزینی نو
n – line surplus treaty
 ردیفها n قرارداد مازاد
no – claim
 عدم درخواست خسارت
no claim bonus
پاداش عدم خسارت
no claim discount
تخفیف عدم خسارت
no cure – no pay
 پرداخت اجرت در صورت نجات
no fault
بدون تقصیر
no fault job related accidents insurance
 بیمه عدم تقصیر حوادث مربوط به کار
noise coverage
 پوشش آلودگی صدا
non – contact damage to ship
 آسیبهای وارده به کشتی به علت عدم تماس
non delivery
عدم تحویل
non – delivery and shortage
عدم تحویل و کسری
non – delivery certificate
گواهی عدم تحویل
non – delivery of the whole package
عدم تحویل یک بسته تمام
non – diversifiable risk
ریسک منظم و غیرقابل تنوع سازی
non – divestiture
غیر واگذاری
non heat insulated
 پوشش عایق غیرحرارت
non marine insurance
 بیمه های غیردریایی
non participating policy
 بیمه نامه بدون مشارکت
non – profit business
 بیمه بدون مشارکت در منافع
non proportional treaties
 قراردادهای اتکایی غیرنسبی یا مازاد خسارت
non proportional treaties premium accounts
 صورتحساب حق بیمه قراردادهای غیرنسبی یا مازاد خسارت
nonresident insurer
بیمه گران خارجی
non separation agreement
توافق نامه های منضم، توافقنامه عدم تفکیک
notice of abandonment
 ترک مالکیت و واگذاری آن به بیمه گر
notice of cancelation
اعلامیه فسخ
notice of readiness
اعلام آمادگی (از طرف فرمانده کشتی برای قبول کالا)
notification of claim
اعلام وقوع خسارت
nuclear radiation
پرتو هستهای
nuclear radiation risk
خطر تشعشعات اتمی
null
 بطلان قرارداد
objective risk
ریسک عینی، جنبه عینی خطر
obligation
تعهد
obligatory
 اجباری، الزامی
obligatory-facultative cover
پوشش اتکایی اجباری – اختیاری
obligatory reinsurance
 بیمه اتکایی اجباری، بیمه اتکایی اجباری یا قراردادی
occupational classification
طبقه بندی مشاغل
occupational disease
بیماریهای حرفه ای بیماریهای شغلی، بیماریهای ناشی از کار،
occupational hazards
خطرهای شغلی
occupational risk
خطر شغلی
occurrence basis
مبنای تاریخ وقوع، وقوع شبه جرم و خسارت
occurrence clause
شرط وقوع حادثه
ocean bill of lading
 بارنامه دریایی
ocean marine insurance
بیمه باربری دریایی
odorous cargoes
کالایی که دارای بوی مخصوص به خود میباشند
offer and acceptance
پیشنهاد و قبول
off hire
 خارج از اجاره، عدم تعلق کرایه
off hire clause
 شرط عدم تعلق مال الاجاره
office premium
حق بیمه اداری
oil damage
خسارت ناشی از نفت
on board BL or shipped BL
برنامه دریایی کالای بارگیری شده
one loss
یک خسارت
on line
پیوسته
on stream maintenance
تعمیرات حین کار
on three years, average basis
 کارمزد منافع براساس میانگین سه ساله
open cargo forms
بیمه نامه های عمومی باربری
open cover
بیمه نامه باز، بیمه نامه عمومی، پوشش اتکایی باز، بیمه اتکایی، نیمه اجباری قراردادی که در آن بیمه گذار اتکایی اختیار واگذاری یک قسمت یا تمام ریسکهای معینی را داشته ولی بیمه گر اتکایی ملزم به پذیرفتن آنهاست) بیمه قابل فسخ توسط بیمه گر)
open cover reinsurance
 بیمه اتکایی باز
open policy
 بیمه نامه باز
operative clause
 شرط اجراشرط مؤثر

 

لغات بیمه بخش ۸
لطفا به جای کپی مقالات با خرید آنها به قیمتی بسیار متناسب مشخص شده ما را در ارانه هر چه بیشتر مقالات و مضامین ترجمه شده علمی و بهبود محتویات سایت ایران ترجمه یاری دهید.
تماس با ما

اکنون آفلاین هستیم، اما امکان ارسال ایمیل وجود دارد.

به سیستم پشتیبانی سایت ایران ترجمه خوش آمدید.