ایران ترجمه – مرجع مقالات ترجمه شده دانشگاهی ایران

لغات حسابداری بخش ۲۲

در این قسمت  لغات حسابداری بخش ۲۲ عرضه شده است.

 

لغات حسابداری صفحه اصلی – کلیک کنید

خرید لغات حسابداری / مجموع لغات در کل رشته ها / لغات بر حسب گروه بندی چند رشته

 

لغات حسابداری - ایران ترجمه

لغات حسابداری بخش ۲۲
difference table
جدول تفاضل، جدول تفاضل ها
different
به صورت دیگر، متمایز، مختلف، متفاوت، نابرابر
different numbers
اعداد متفاوت
differentiability
مشتقپذیری
differentiability continuous
به طور مشتقپذیر پیوسته
differentiable
مشتق پذیر، دیفرانسیل پذیر، اشتقاق پذیر، قابل دیفرانسیل گیری، دارای مشتق
differentiable atlas
اطلس مشتق پذیر
differentiable chain
زنجیر مشتقپذیر
differentiable function
تابع مشتقپذیر
differentiable manifold
خمینه مشتق پذیر
differentiable simplex
سادک مشتقپذیر
differential
دیفرانسیل، مشتق گیری
differential and integral calculus
حساب دیفرانسیل و انتگرال
differential calculus
حساب دیفرانسیل
differential coefficient
مشتق،‌ضریب دیفرانسیل
differential cost
هزینه تفاضلی
differential element
عنصر دیفرانسیل، عنصر بینهایت کوچک
differential equation
معادله دیفرانسیل، معادله فاضله
differential equation of high degree
معادله دیفرانسیل مرتبه عالی، معادله دیفرانسیل درجه عالی
differential equation with constant coefficients
معادله دیفرانسیل با ضرایب ثابت
differential equation with non separated variables
معادله دیفرانسیل با متغیر های جدا نشده
differential equation with second side
معادله دیفرانسیل با طرف ثانی
differential equation with separated variables
معادله دیفرانسیل با متغیر های جداشده
differential equation with variables coefficients
معادله دیفرانسیل با ضرایب متغیر
differential equation without second side
معادله دیفرانسیل بدون طرف ثانی
differential estimate
برآورد تفضیلی
differential form
فرم دیفرانسیل
differential geometry
هندسه دیفرانسیل
differential invariant
پایای دیفرانسیل
differential invariants
پایا های دیفرانسیل
differential of composite function
دیفرانسیل تابع چند متغیر
differential operator
عملگر دیفرانسیل
differential piece work plan
طرح پاره کاری نسبی
differential quotient
مشتق دیفرانسیلی،‌ خارج قسمت
differential topology
توپولوژی دیفرانسیل
differential
مشتق پذیر
Differential indexing
تنظیم جزئی
differentiate
مشتق گرفتن، دیفرانسیل گرفتن
differentiation
مشتق گیری، دیفرانسیل گیری، اشتقاق، تفکیک، تمایز، تخصص گرایی
differentiation of an integral
دیفرانسیل گیری از یک انتگرال
differentiation of integral
مشتق انتگرال
differentiation operator
عملگر مشتقگیری
differentiation transformation
تبدیل مشتق گیری، تبدیل دیفرانسیل گیری
difference set
مجموعه تفاضل
diffidence region
ناحیه بی اعتمادی
diffract
به اجزاء تقسیم شدن،‌ پراشیدن
diffraction
پراش، انکسار
diffuse
پخش کردن، منتشر کردن، افشاندن
diffusion
انتشار، اشاعه، پراکنش، پخش، تراوش، نفوذ
diffusion annealing
تابکاری همگنساز، آنیل دیفوزیونی
diffusion coefficient
ضریب نفوذ، ضریب دیفوزیونی
diffusion equation
معادله پخش
diffusion process
فرایند پخش، فرآیند پراش، مرحله انتشار
deficiency index
شاخص ناکارایی
digest
خلاصه اطلاعات، خلاصه کردن، هضم کردن
digit
رقم،‌ انگشت، پیکر
digital
عددی، پیکره ای، شماره ای، نمره ای، رقمی
digital analog
رقمی-تشخیصی، رقمی-قیاسی
digital computer
کامپیوتر دیجیتال، کامپیوتر عددی، کامپیوتر رقمی، حسابگر رقمی، شمارگر رقمی
digital control
کنترل رقمی
digital device
کامپیوتر رقمی
digital quantity
کمیت رقمی
digital table
تخته ترافیکی
digitizer
رقم ساز، رقمی کننده
digraph
گراف جهت دار
dihedral
دو وجهی، دو سطحی، فرجه
dihedral angle
زاویه دو سطحی، زاویه دو وجهی، فرجه، زاویه مسطحه فرجه
dihedral group
گروه دو وجهی، گروه زاویه دو وجهی
dihedron
دو وجهی، فرجه، زاویه دو وجهی
dilatation
گسترش، انبساط، تجانس
dilation
اتساع
dilatometer
گسترش سنج، انبساط سنج
dilemma
ذوالوجهین، برهان قاطع دو وجهی، قیاس ذو حدین
dilute
رقیق کردن،‌رقیق
dilution
ترفیق، رقت،‌میزان رقت، رقیق سازی
dilution problem
مسأله ترفیق
dimension
بعد، اندازه، مقدار، پیمانه، اندازه گیری
dimension function
تابع بعد
dimension of basis
بعد پایه
dimension of Euclidean space
بعد فضای اقلیدسی
dimension of linear variety
بعد واریته خطی
dimension of probability density
بعد چگالی احتمال، اندازه چگالی احتمال
dimension of vector space
بعد فضای برداری
dimension theory
نظریه ابعاد، ‌نظریه بعد
dimensional
با بعد، ابعادی، اندازه ای
dimensional analysis
تحلیل ابعادی، تحلیل کمیت های فیزیکی بر حسب ابعاد اصلی
dimensional formula
فرمول ابعادی
dimensional stability
پایداری اندازه، ثبات بعدی، دوام ابعادی
dimensionality
تعداد ابعاد، بعد-چندی
dimensionality problem
مسأله تک بعدی
dimensioning
اندازه گیری
dimensionless
بی بعد، فاقد بعد
dimensionless covariance
کوواریانس بی بعد
dimensionless number
عدد بی بعد، عدد مطلق
dimensions of a rectangular figure
ابعاد یک شکل راست گوشه
dimensions of space
بعد های جایگاه، ابعاد مکان
diametric skew axonometry
محور سنجی کج دو واحدی، محور سنجی جبهی
diminish
کم شدن، کم کردن، کم جلوه دادن، کاستن
diminishing efficiency
بهره وری نقصانی
diminishing rate
نرخ نزولی
diminishing returns
بازده نزولی
diminution
کاهش، تقلیل
dimple hole
حفره کله قندی
Dini derivatives
مشتق های دینی
Dini series
سری دینی
Dini surface
رویه دینی
Dini test
آزمون دینی
Dini’s theorem on Fourier series
قضیه دینی در مورد سری های فوریه
Dini’s theorem on uniform convergence
قضیه دینی در مورد همگرایی یکنواخت
Diophantine
دیوفانتوسی، دیوفانتی
Diophantine analysis
آنالیز دیوفانتوسی،‌آنالیز دیوفانتی، تحلیل دیوفانتی
Diophantine approximation
تقریب دیوفانتوسی، تقریب دیوفانتی
Diophantine approximation
تقریب دیوفانتی
Diophantine equation
معادله دیوفانتوسی، معادله دیوفانتی
Diophantine equations
معادلات دیوفانتوسی، معادلات چندجمله ای با مجهولات صحیح
dip
فرورفتگی، شیب
dip transfer
انتقال عمقی، انتقال قطره ای
dipole
دو قطبی، دی پل
Dirac
دیراک
Dirac delta function
تابع دلتای دیراک، تابع دلتا
delta function
تابع دلتای دیراک، تابع دلتا
Dirac delta function
تابع دلتای دیراک، تابع دلتا
Dirac distribution
توزیع دیراک
direct
مستقیم، راهنما، سرراست، درست، جهت دادن، راسته، موافق، راست
direct access
دسترسی مستقیم، با دسترسی مستقیم
direct addition
جمع مستقیم
direct analytic continuation
ادامه تحلیلی مستقیم
direct control
کنترل مستقیم
direct correlation
همبستگی مستقیم
direct cost
هزینه مستقیم
direct costing
هزینه یابی مستقیم
direct current
شدت جریان مستقیم
direct decomposition of a group
تجزیه مستقیم گروه
direct factor of a group
عامل مستقیم گروه
direct investment
سرمایه گذاری مستقیم
direct labor
کار مستقیم، دستمزد مستقیم
direct labor cost
هزینه کار مستقیم
direct labor hours
ساعات کار مستقیم
direct limit
حد استقرایی، حد مستقیم
direct limit theorem
قضیه حدی مستقیم
direct limit theorem of characteristic function
قضیه حدی مستقیم تابع مشخصه
direct material
مواد مستقیم، مصالح مستقیم
direct measurement
اندازه گیری مستقیم
direct method allocation
روش سرشکن کردن مستقیم
direct network
شبکه جهت دار
direct numerical control
کنترل عددی هدایت شده
direct observation method
روش مشاهده مستقیم
direct of some groups
حاصل ضرب مستقیم چند گروه
direct orientation
جهت مستقیم
direct process
تولید مستقیم
direct product
حاصل ضرب دکارتی، حاصل ضرب مستقیم، ضرب مستقیم، حاصل ضرب سرراست
direct product of modules
حاصل ضرب مستقیم چند مدول
direct product of sets
حاصل ضرب دو مجموعه
direct product of two rings
حاصل ضرب مستقیم دو حلقه
direct product of two sets
حاصل ضرب مستقیم دو مجموعه
direct product of two vectors
حاصل ضرب اسکالر دو بردار، حاصل ضرب مستقیم دو بردار
direct proof
برهان مستقیم
direct proportion
تناسب مستقیم
direct reduction
احیاء مستقیم
direct relationship
بستگی مستقیم
direct sense
جهت موافق، جهت مخالف، جهت مستقیم، جهت مثلثاتی، حرکت عقربه های ساعت
direct sum
مجموع مستقیم، حاصل جمع مستقیم
direct sum decomposition of a k module
تجزیه به مجموع مستقیم یک k مدول
direct sum of submodules
مجموع مستقیم زیرمدول ها
direct summand
سازه مستقیم
direct supervision
سرپرستی مستقیم، نظارت مستقیم
direct syllogism
قیاس مستقیم
direct tax
مالیات مستقیم
direct trigonometric function
توابع مثلثاتی مستقیم
direct variation
تغییر مستقیم
directed
سو دار، جهت دار، توجیه شده، هدایت شده
directed angle
زاویه سودار
directed circle
دایره سودار
directed curve
منحنی جهت دار
directed distance
فاصله جهت دار، فاصله سو دار، فاصله راستا دار
directed edge
یال جهت دار
directed family
خانواده سودار
directed graph
گراف سو دار، گراف جهت دار
directed line
خط سو دار، خط راستا دار، خط جهت دار
directed line segment
پاره خط جهت دار، پاره خط راستا دار
directed number
عدد جبری
directed set
مجموعه سو دار
directedness
جهت دار، توجیه، جهت دار بودن
directing
فرماندهی، رهبری، ارشاد، هدایت کردن، هدایت
direction
سو، امتداد، راستا، جهت، ظرف، هادی، جهت، فرماندهی، سمت، ارشاد، راستا، هدایت
direction angle
زاویه هادی
direction angles
زاویه های خط راستا نما
direction associated with unbounded solution
جهت متناظر با جواب نامتناهی
direction cosine
کسینوس هادی (جهت)
direction field
راستای میدان، میدان راستا، میدان سو ها
direction number
پارامتر هادی، عدد راستا، عدد راستا نما
direction numbers
اعداد هادی
direction of asymptote
راستای مجانب
direction of convex set
جهت مجموعه محدب
direction of polyhedral set
جهت مجموعه چندوجهی
direction of ray
بعد شعاع
direction of the asymptote
راستای مجانب
direction parameter
پارامتر هادی
direction ratio
نسبت هادی
direction ratios
نسبت های هادی
direction set
مجموعه جهت
direction symbol
نماد جهت
direction vector
بردار هادی، راستای خط، بردار
directional
راستا، جهت دار، سوئی، جهتی، هادی
directional cosine
کسینوس هادی
directional derivative
مشتق جهت دار، مشتق سویی، مشتق جهتی، مشتق امتدادی
directional derivative of function
مشتق راستا دار تابع، مشتق تابع در یک راستا
directional parameter
پارامتر جهتی
directive
دستور، دستور کامپایلر، جهت دار، جهت دهنده، ارشادی، دستورالعملی، هدایت کننده، هادی
directivity
راستا، استقامت
directly congruent figures
شکل های مستقیما همنهشت
directly induced topology
توپولوژی نگار، توپولوژی مستقیما القاء شده
directly proportional
مستقیما متناسب، متناسب مستقیم
directly proportional quantities
کمیت های مستقیما متناسب، کمیت های متناسب
directly similar
مجانس مستقیم، مستقیما متشابه
director
هادی
director circle
دایره هادی
director circle of a hyperbola
دایره هادی هذلولی
director cone
مخروط هادی
directory
فهرست راهنما، جدول راهنما، راهنما، فهرست
directrix
هادی، خط هادی، منحنی هادی، راهنما
directrix focus
کانون هادی
directrix focus distance
فاصله کانون هادی
directrix focus property
خاصیت کانون هادی
directrix of a conic
خط هادی مقطع مخروطی
directrix of a parabola
خط هادی سهمی
directrix of conic
خط هادی مقطع مخروطی
directrix of parabola
راهنمای سهمی
directrix vertex
راس هادی
directrix vertex distance
فاصله راس هادی
Dirichlet  conditions
شرط های دیرکله
Dirichlet  drawer principle
اصل کشوی دیرکله
Dirichlet  integral
انتگرال دیریکله
Dirichlet  kernel
هسته دیریکله
Dirichlet  principle
اصل دیریکله
Dirichlet  problem
مسأله دیریکله
Dirichlet  product
حاصل ضرب دیریکله
Dirichlet  series
سری دیریکله
Dirichlet  test
آزمون دیریکله
Dirichlet  transform
تبدیل دیریکله
Dirichlet  unit theorem
قضیه یکای دیریکله
Dirichlet ‘s function
تابع دیریکله
Dirichlet ‘s test
آزمون دیریکله
Dirichlet ‘s test for convergence of series
آزمون دیریکله برای همگرایی سری ها
Dirichlet ‘s test for uniform convergence of series
آزمون دیریکله برای همگرایی یکنواخت سری ها
dirty float
نوسان شدید، ارز شناور مشروط
disability
از کار افتادگی
disability benefit
مستمری از کار افتادگی
disability pension
حقوق وظیفه، مستمری از کار افتادگی
disabled status
حالت از کار افتادگی
disadvantage
عیب
disappear
پاک شدن
disbursements
پرداخت نقدی، مخارج
disc
صفحه مدور، قرص، گرده
disc cam
بادامک صفحه ای
disc gate
مدخل صفحه ای
disc of convergence
قرص همگرایی، گرده همگرایی
disc type clutch
دیسک کلاچ، کلاچ دیسکی
discharge
تسویه حساب، اخراج کردن، تخلیه الکتریکی، مصرف، تخلیه شدن، مصرف شدن
discipline
نظم، انضباط، نظام، مجازات
discoloration
تبدیل رنگ، رنگ رفتگی، بی رنگی، تغییر رنگ
disconnect
ناهمبند کردن
disconnected
ناهمبند، گسسته، نامرتبط
disconnected metric space
فضای متری ناهمبند، فضای متریک نامرتبط، فضای متریک ناهمبند، فضای متریک گسسته
disconnected set
مجموعه گسسته، مجموعه ناهمبند، مجموعه نامرتبط
disconnectedness
ناهمبندی
discontinued
قطع شده
discontinuity
ناپیوستگی
discontinuity point
نقطه ناپیوستگی
discontinuous
ناپیوسته، منفصل، ناپیوسته، گسسته، منفصل، شکسته، انفصالی
discontinuous distribution
توزیع ناپیوسته
discontinuous function
تابع ناپیوسته
discontinuous group
گروه ناپیوسته
discontinuous oscillatory function
تابع نوسانی ناپیوسته
discontinuum
ناپیوستار
discordance
اختلاف
discordant
ناهماهنگ
discordant sample
نمونه ناهماهنگ
discount
تخفیف، تخفیف دادن، تنزیل،‌ برات را تنزیل کردن
discount factor
عامل تنزیل، عامل تخفیف
discount lost
تخفیف از دست رفته
discount rate
نرخ تنزیل
discounted cash flow
جریان نقدی تنزیل شده
discounted value
ارزش تنزیل شده
discounting
تنزیل، تخفیف
discounting revenue
تنزیل کردن درآمد
discreet distribution
توزیع گسسته، توزیع مجزا
discrepancy
تفاوت، اختلاف، فرق، مغایرت
discrete
گسسته، حالت گسسته، جدا،‌ریزدانه، منقطع، چندپارچه، منفصل ناپیوسته، تُنُک، مجزا، جدا
discrete approach
روش عددی، نگرش تکه تکه
discrete deterministic process
فرایند قطعی گسسته
discrete distance
دوری گسسته، فاصله گسسته، فاصله مجزا
discrete distribution
پخش جدا، پخش گسسته، تقاضای گسسته
discrete entity
موجودیت گسسته
discrete events simulation
شبیه سازی وقایع گسسته
discrete metric
متر مجزا
discrete metric space
فضای متری گسسته، فضای متری مجزا، فضای متریک مجزا، فضای متریک گسسته
discrete model
مدل ناپیوسته
discrete optimization
بهینگی گسسته
discrete probability distribution
توزیع احتمالی ناپیوسته
discrete probability function
تابع احتمال گسسته، تابع احتمال مجزا
discrete probability space
فضای احتمال گسسته
discrete quantity
کمیت منفصل، چندی گسسته
discrete random variable
متغیر تصادفی گسسته
discrete random variable
متغیر گسسته، کمیت تصادفی ناپیوسته، متغیر تصادفی گسسته، متغیر تصادفی مجزا
discrete set
مجموعه گسسته، مجموعه مجزا
discrete space
فضای گسسته
discrete structure
ساختمان گسسته
discrete topological space
فضای توپولوژیک گسسته
discrete topology
توپولوژی گسسته
discrete type distribution function
تابع توزیع ناپیوسته
discrete valuation
ارزه گسسته، مقدار مجزا
discrete variable
متغیر ناپیوسته، کمیت ناپیوسته، متغیر گسسته، متغیر منفصل، متغیر جدا
discretion
احتیاط، رعایت
discretization
گسسته سازی
discriminant
مبین
discriminant function
تابع ممیز، تابع تشخیص
discriminant of a polynomial equation
مبین یک معادله چندجمله ای
discriminant of a quadratic equation
مبین معادله درجه دوم
discriminate analysis
تجزیه و تحلیل تمایزی
discrimination
تمیز دادن، تشخیص
discriminatory
تشخیص دهنده
discriminatory analysis
تجزیه تشخیص دهنده ها
discuss
توضیح دادن، بررسی کردن، مطرح کردن، بحث کردن
discussion
بحث، مذاکره، بررسی
disequilibrium
قانون عدم تعادل، عدم تعادل
dished
مقعر،‌گود
disintegrate
مورد تلاشی قرار گرفتن
disintegration
از هم پاشیدگی،‌ تلاشی
disjunction
ترکیب فصلی، مجموع منطقی
logical sum
ترکیب فصلی، مجموع منطقی
disjoin
جدا شدن، جدا کردن
disjoined
مجزا، جدا شده، جدا
disjoint
منفصل، غیر متصل، مجزا، جدا از هم، از هم جدا، جدا، نامتقاطع، ناپیوسته، ناهمبند
disjoint cycles
حلقه های از هم جدا، حلقه های جدا
disjoint disk
قرص جدا از هم
disjoint events
پیشامد های مجزا، حوادث نامتقاطع، حوادث ناسازگار
disjoint finite set
مجموعه با پایان جدا از هم
disjoint set
مجموعه جدا از هم
disjoint sets
مجموعه های از هم جدا، مجموعه های جدا از هم، مجموعه های نامتقاطع، مجموعه های منفصل، مجموعه های نا پیوسته، مجموعه های مجزا
disjoint spaces
فضا های مجزا از هم
disjoint tree
درخت مجزا، درخت متمایز، درخت جدا از هم
disjoint union
اجتماع جدا از هم
disjointed
مجزا، جدا،‌متغایر، از هم جدا شده
disjunction
ترکیب فصلی، مجموع منطقی، فصل، انفصال
disjunction of cases
فصل حالت ها، تفصیل حالت ها
disjunction of propositions
ترکیب فصلی گزاره ها
disjunctive
فصلی، مجزا
disjunctive canonical form
صورت متعارف ترکیب فصلی
disjunctive composition
ترکیب فصلی
disjunctive normal form
صورت متعارف فصلی، صورت نرمال ترکیب فصلی، صورت نرمال فصلی
disjunctive proposition
قضیه شرطیه منفصله
disjunctive syllogism
قیاس استثنایی منفصل
disk
قرص
disk algebra
جبر قرصی
disk drive
دیسک چرخان، گرده چرخان، دیسک خوان، گرده راه
disk of convergence
گرده همگرایی، قرص همگرایی
disk operating system
سیستم عامل دیسک
disk storage
حافظه مغناطیسی صفحه ای شکل، حافظه صفحه ای
dislocation
جابجاشدگی، تغییر محل، نابجایی، جدایی، جا به جایی
dismember
تجزیه کردن، جدا کردن، بریدن اندام
dismiss
منفصل کردن، مطرح نکردن، مرخص کردن
disorder
بی نظمی، اخلال
disorganization
بی سازمانی
dispatch
مخابره، تسریع، ارسال، اعزام، توزیع
dispatch office
دفتر توزیع، اداره ارسال مراسلات
dispatching
ارسال
dispense
حذف کردن
dispenser
پخش کن، مخزن پخش کن
dispersion
تجزیه نور، پراکندگی، انتشار، پخش، پاشیدگی، پاشندگی، پراکنده، واگرایی، تعلیق
dispersion index
شاخص پراکندگی
dispersion matrix
ماتریس کوواریانس، ماتریس پراکندگی
dispersion of components of multi-dimensional random variable
پراکندگی اجزای کمیت تصادفی چند بعدی
dispersion of frequencies
پراکندگی فراوانی ها
dispersion of random variable
پراکندگی کمیت تصادفی، واریانس کمیت تصادفی
dispersion of two random variables
واریانس دو کمیت تصادفی
dispersion strengthening
سخت گردانی پراکندگی، سخت سازی پراکندگی
displacement
جا به جا شدن، تعویض، جابجایی، تغییر مکان، جابجا کردن، جابجا شدن، جابجا شدگی
displacement vector
بردار تغییر مکان، بردار مکان، بردار موضعی
displacing group
جا به جایی گروهی
display
نمایش، آشکار کردن، نمایش دادن، ظاهر شدن
display control
کنترل نمایشی، کنترل تصویری
display screen
صفحه نمایش، پرده نمایش
disposable
یکبار مصرف
disposable personal income
درآمد شخصی قابل تصرف
disposing of fixed asset
خروج دارایی ثابت از جریان
disposing of variances
بستن حساب های انحراف
disproof
ابطال، برهان خلف، رد
disproportion
بی تناسب کردن، بی تناسبی
disproportionate
بی تناسب کردن، بی تناسب
disproportionately
نامتناسبا
disproportionateness
بی تناسبی
disprove
رد کردن
disregard
صرف نظر کردن
discreet probability distribution
توزیع احتمال منفصل، توزیع احتمال مجزا
dissimilar
نامتشابه، ناهمانند
dissimilar terms
جمله های نامتشابه
dissipation
به هدر رفتن، گراکندگی، اتلاف
dissipation of energy
اتلاف انرژی
dissipative
تلف کننده
dissociate
جدا کردن، تفکیک کردن
dissociation
تفکیک، گسستگی، جدا سازی، شکند
dissociation pressure
تنش تفکیک، فشار تفکیکی
dissolution
فسخ،‌انحلال، تجزیه
dissymmetric
نامتقارن
dissymmetry
عدم تقارن، نامتقارنی
distance
فاصله (دو نقطه)
distance between two skew lines
فاصله بین دو خط متنافر
distance formula
فرمول فاصله
distance function
تابع فاصله، تابع دوری
distance relations
رابطه متری،‌ رابطه طولی
distance set
مجموعه فاصله
distant
فاصله دارد، فاصله دار، دور
distillery
تقطیر
distillery problem
مساله تقطیر
distinct
متمایز، ناهمانند، مجزا، متفاوت
distinct direction
جهت متمایز
distinct root
ریشه متمایز
distinct roots
ریشه های متمایز
distinct sets
مجموعه های متمایز
distinct solution
جواب متمایز، ریشه متمایز
distinct system of parameters
دستگاه متمایز پارامتر ها
distinction
تشخیص، بازشناخت، فرق، امتیاز، برتری، ترجیح، تفاوت، تمایز
distinguish
تمیز دادن، بازشناختن، فرق گذاشتن، متمایز کردن
distinguished
مشخص کردن، اختلاف زا، ممتاز، متشخص
distinguished element
عضو متمایز، عضو مشخص
distinguished inequalities
نابرابری های دگرشکلی
distinguished normal form
صورت نرمال اصلی
distortion inequalities
نابرابری های دگر شکلی
distortion theorem
قضیه دگرشکلی
distort
تغییر شکل دادن، از شکل انداختن، مسخ
distortion
تغییر شکل، اعوجاج، تحریف، پیچیدگی، واپیچش، پیچیدگی و تاب داشتن، اختلال
distributable
قابل پخش، پخش پذیر، قابل توزیع
distribute
پخش پذیر بودن، توزیع کردن، پخش کردن، تقسیم شدن، انتشار
distributed
توزیع شده، منبسط
distributive lattice
شبکه پخش پذیر
distribution
بیان تحلیلی توزیع احتمال، پخش، توزیع، پراکندگی، توزیع، تابع تعمیم یافته، انتشار
distribution cost
هزینه توزیع، هزینه پخش
distribution curve
منحنی توزیع، خم توزیع
distribution derivative
مشتق تابع تعمیم یافته
distribution free
آزاد-توزیع
distribution free method
روش آزاد-توزیع
distribution function
تابع توزیع، تابع پخش، تابعی توزیعی
distribution function in general sense
تابع توزیع به مفهوم کلی
distribution function of components of system
تابع توزیع اجزای دستگاه
distribution function of multi dimensional random variable
تابع توزیع کمیت تصادفی چند بعدی
distribution function of random variable
تابع توزیع کمیت تصادفی
distribution function of subsets of system
تابع توزیع زیرمجموعه های دستگاه
distribution function of system of variables
تابع توزیع زیرمجموعه های دستگاه
distribution function of two dimensional random variable
تابع توزیع کمیت تصادفی دو بعدی
distribution function properties
خواص تابع توزیع
distribution function table
جدول تابع توزیع
distribution law
قانون توزیع
distribution law of frequency
قانون توزیع فراوانی
distribution law of function of random variable
قانون توزیع تابع از کمیت تصادفی
distribution law of multidimensional random variable
قانون توزیع کمیت تصادفی چند بعدی
distribution law of random variable
قانون توزیع کمیت تصادفی
distribution law of sum of random variables
قانون توزیع حاصل جمع کمیت های تصادفی
distribution law of two random variables
قانون توزیع دو کمیت تصادفی
distribution manager
مدیر توزیع
distribution of frequencies
توزیع فراوانی ها
distribution of function of random variables
توزیع کمیت های تصادفی
distribution of multidimensional random variable
توزیع کمیت تصادفی چندبعدی
distribution of partial correlation coefficient
توزیع ضریب همبستگی جزئی
distribution of primes
توزیع اعداد اول
distribution of random variable
توزیع کمیت تصادفی
distribution of two random variables
توزیع دو کمیت تصادفی
distribution problem
مسأله توزیع
distribution test
آزمایش توزیع آزاد
distributional
توزیعی،‌پخشی
distributional gain
سود توزیع
distributive
پخشپذیری
distributive lattice
مشبکه توزیع پذیر
distributive law
قانون توزیعی، قانون پخشی، قانون پخش پذیری، قانون توزیع پذیری
distributive number
عدد توزیعی
distributive properties of set operations
خواص توزیعی اعمال مجموعه ای
distributive property
پخش پذیری، خاصیت توزیعی
distributive rule
قاعده پخشپذیری
distributivism
پخش پذیری، توزیع پذیری، خاصیت توزیعی، خاصیت پخشی
disturb
مختل کردن
disturbance
بی نظمی، آشفتگی، اختلال
ditution
درجه دقت
divalent
دو ظرفیتی
divergence
واگرایی
divergence of a vector field
دیورژانس میدان برداری
divergence theorem
قضیه دیورژانس
divergent
واگرا
divergent integral
انتگرال واگرا
divergent product
حاصل ضرب واگرا، حاصل ضرب متباعد
divergent sequence
دنباله همگرا
divergent series
سری واگرا
divergently parallel
به طور واگرا موازی
diverging
واگرا
diverging to zero
واگرا به صفر
diverse
گوناگون، مختلف
diverse ingredient
اجزاء مختلف
diversification
گسترش، متنوع سازی
diversity
تمایز
dividable
قابل تقسیم
divide
تقسیم کردن، بخش کردن، عاد کردن
divide through
با تقسیم دو طرف بر
divided
تقسیم شده، مقسوم، منقسم
divided difference
تفاضل منقسم، تفاضل تقسیم شده
divided differences
تفاضل های تقسیم شده
dividend
سود سهام، مقسوم،‌بخشی
dividend per share
سود هر سهم
dividend yield
بازده سود سهم
dividend
مقسوم
dividers
پرگار اندازه گیر
divides
عاد می کند
dividing head
سر تقسیم کننده، کله گی تقسیم
divisibility
بخشپذیری
divisibility assumption
فرض تقسیم پذیری
divisibility on
بخش پذیری بر
divisibility relation
رابطه تقسیم پذیری
divisibility relation
رابطه تقسیمپذیری
divisible
بخش پذیر، تقسیم پذیر، قابل قسمت
divisible a module
a-مدول تقسیم پذیر
divisible element
عنصر تقسیم پذیر
divisible subgroup
زیرگروه تقسیم پذیر
division
بخش
division algebra
جبر تقسیم، جبر تقسیمی
division algorithm
الگوریتم تقسیم
division in extreme and mean ratio
تقسیم به نسبت ذات وسط و طرفین
division manager
مدیر اداره
division of labor
تقسیم کار
division of work
تقسیم کار
division ring
حلقه تقسیم،‌ حلقه بخشی، حلقه تقسیمی، هیئت
division ring of quaternions
هیئت کواترنیون
divisional
تقسیمی
divisor
مقسوم علیه
divisor of zero
مقسوم علیه صفر
zero divisor
مقسوم علیه صفر
divisor value
مقدار مقسوم علیه
DNA
DNA
DNA molecule
مولکول DNA
do commute
جا به جا پذیر بودن
dock
لنگرگاه، بارانداز
doctrine
تز، دکترین
doctrine of chances
اصول تصادفات
document
سند، پرونده، مدرک
documentary credit
اعتبار اسنادی
documentary draft bill
برات اسنادی
documentary letter of credit
اعتبار نامه اسنادی
documentation
مستندات، مستند سازی
documents against payment
تحویل اسناد در قبال پرداخت
documents analysis
تجزیه و تحلیل اسناد
dodecagon
دوازده ضلعی، دوازده گوشه
dodecahedral
مربوط به دوازده وجهی
dodecahedral group
گروه دوازده وجهی
dodecahedron
دوازده وجهی، شکل فلکی
Dodge Romig sampling plans
طرح های نمونه گیری داج-رامیگ
doesn’t matter
مهم نیست
dog
لبه گیر، نوک گیر،‌گیره قلبی، توک گیر، رینگ، زبانه، حایل، سگ دست، قلاب، گیره، بازو، قلاب، چنگک
dog plate
صفحه بند، صفحه نوک گیر، صفحه لبه گیر
dogmatic
قاطع، متعصب، جزمی، کوتاه فکر
dolly
بوبین، صفحه چرخدار، آرایه مستحکم
domain
حیطه، زمینه، ناحیه، دامنه تعریف، حدود، دامنه، قلمرو، میدان، حوزه
domain of a function
دامنه یک تابع
domain of a mapping
دامنه یک نگاشت
domain of a relation
دامنه یک رابطه
domain of a variable
دامنه یک متغیر
domain of definition
حوزه تعریف، دامنه تعریف
domain of definition of a function
حوزه (تعریف) تابع
domain of function
حوزه تعریف تابع، ناحیه تعریف تابع
domain of Gaussian integers
دامنه اعداد صحیح گوسی، حوزه اعداد صحیح گوسی
domain of holomorphy
حوزه تمام ریختی
domain of influence
حوزه نفوذ
domain of mapping
مجموعه تعریف
domain of quantification
دامنه سور، دامنه سورگیری
domain of relation
تلخیع تعریف رابطه
domain of variability
حوزه تغییر پذیری
domain set
مجموعه قلمرو
domestic resource cost
هزینه منابع داخلی
domestic value added
ارزش افزوده داخلی
dominant
مسلط، غالب، مستولی، مشرف
dominant causes
علل مسلط
dominant eigenvalue
مقدار ویژه مسلط
dominant eigenvector
بردار ویژه مسلط
dominant sequence
دنباله غالب
dominant vector
بردار غالب، بردار مسلط
dominated
تسلطی
dominated convergence
همگرایی تسلطی
dominated convergence theorem
قضیه همگرایی مغلوب
dominated convergence
همگرایی مستولی
dominating integral
انتگرال غالب
dominating principle
اصل غلبه، اصل ماکسیمال کارتان
dominating series
سری غالب
domination
تسلط
domination principle
اصل غلبه، اصل ماکسیمم کارتان
Cartan maximum principle
اصل غلبه، اصل ماکسیمم کارتان
don’t care
مقدارش مهم نیست، مهم نبودن
dos external command
دستورات خارجی داس
dos internal command
دستورات داخلی داس
dot
نقطه، نقطه گذاردن، خال
dot diagram
نمودار نقطه ای
dot matrix printer
چاپگر نقطه ماتریسی، چاپگر با ماتریس نقطه ای، چاپگر نقطه ای
dot product
ضرب داخلی، حاصل ضرب داخلی، ضرب نقطه ای، حاصل ضرب نقطه ای
dot prompt
علامت نقطه
dotted
نقطه چین
double
دو برابر بودن، دو برابر کردن، مضاعف، دو برابر، دوگانه
double angle
زاویه مضاعف
double angle formula
فرمول زاویه مضاعف
double bar
دو خط مضاعف عمودی
double blowing
دمش مضاعف، دمیدن مجدد
double classification
طبقه بندی مضاعف
double circle
دو دایره
double complex
مجتمع مضاعف
double concave
دو کاو، مقعر الطرفین
double connectivity
پیوستگی مضاعف، همبندی مضاعف، ارتباط مضاعف
double convex
دو کوژ، محدب الطرفین
double coset
هم مجموعه مضاعف
double cusp
نقطه بازگشت مضاعف
double dual
دوگان مضاعف
double entry
حسابداری دوبل، حسابداری مترادف
double entry accounting
دفتر داری دوبل
double entry bookkeeping
دفتر داری با ثبت دو طرفه، روش ثبت مترادف، دفتر داری دوبل، دفتر داری دو طرفه
double exponential
نمایی دوباری
double exponential distribution
توزیع نمایی دو گانه
double helix
مارپیچ مضاعف
double in reverse order
به ترتیب عکس، با عکس ترتیب
double inequality
نامساوی دوگانه
double integral
انتگرال مضاعف
double interchange
تعویض دوگانه، دو بار تعویض
double knockout mold
قالب با بیرون انداز دوگانه
double length
با طول مضاعف
double limit
حد مضاعف
double mathematical induction
استقرای دوگانه ریاضی
double negation
نقیض دوگانه
double periodicity
تناوب مضاعف
double point
نقطه دوگانه، نقطه مضاعف
double precision
دقت مضاعف، دقت دوگانه
double prime
زگوند، “، علامت (“)
double product
حاصل ضرب مضاعف
double pyramid
هرم مضاعف
double ratio
نسبت همساز
double reduction helical gear
مارپیچ دو کاهشی، چرخ دنده های نوع هلیکال
double root
ریشه مضاعف، ریشه دوگانه
double sample acceptance sampling
روش نمونه برداری و مرحله ای
double sampling
نمونه گیری مضاعف، نمونه گیری دوباری، نمونه گیری دوگانه
double sampling plan
طرح دو نمونه ای
double sequence
دنباله دوگانه، رشته مضاعف، دنباله مضاعف
double series
سری مضاعف، سلسله مضاعف، رشته مضاعف، سری دوگانه
double sided drive
دیسک خوان دو طرفه
double specification limits
مشخصه فنی با حدود دو طرفه
double sum
حاصل جمع مضاعف، مجموعه مضاعف
double summation
جمع دو طرفی
double tangent
مماس دو گانه
double tempering
بازگشت دو مرحله ای
double valued
دو مقداری
double valued function
تابع دو مقداری
doublet
دو قطبی، زوج، جفتی، دوگان
doubling
مضاعف سازی
doubling of cube
تضعیف مکعب
doubling time
زمان مضاعف سازی
doubly
به طور دوگانه، دو بار، دوباری، دو تایی، مضاعفا
doubly asymptotic
دو مجانبی
doubly balanced
دو بار متعادل
doubly equidistant curve
منحنی مضاعف هم فاصله
doubly periodic
دو تناوبه، با دو تناوب
doubly periodic function
تابع دو تناوبه، تابع دو تناوبی، تابع دو دوره ای
doubly ruled surface
رویه دو خط خطی
doubly stochastic
تصادفی دو باری
doubly traced
دو ردی،‌ دو اثری
doubly transitive permutation group
گروه جایگشتی دوگانه ترایا
doubtful debts
مطالبات مشکوک الوصول
duodecimal scale
مقیاس دوازدهی
dowel
میل مهار، میخ چوبی، خار اتصال، مفتول
dowel pin
پین قالب
down
عمودی
down milling
فرزکاری همراه
down nose
دماغه به پایین
down time
از کار افتادگی، زمان خوابیدگی، خوابیدن، زمان از کار افتادگی، زمان بی کاری
downhand
مسطح و پایین
downhill
رو به پایین، سرپایینی
downward
به سمت پایین
downward bias
پایین-اریبی
downward concave function
تابع مقعر روبه پایین
downward concavity
تقعر به طرف پایین
downwards
به پایین به طرف پایین
dozen
دو جین
draft
ترسیم کردن، نقشه کشیدن، برات،‌حواله، یخ، شیب، پیش رسم، نقشه، حواله، مدل، ترسیم، کشش
drafting
ترسیم، نقشه کشی
draftsman
رسام، نقشه کش، طراح
draftsmanship
نقشه کشی، رسم فنی
drag
حرکت پویا، خطوط موجی برش، درجه، پسکشی، درجه زیر، درجه پایینی، درجه تحتانی، مانع، کشش
dragout phase
فاز کشیدگی
dram
درم
drastic
شدید
draw
رسم کردن، از حساب برداشتن، برداشت، ترسیم، ثابت کردن، بیرون آوردن، کشیدن، خارج کردن، عبود دادن، بیرون کشیدن، قرعه کشی
draw a conclusion
نتیجه گرفتن
draw a line
مرور دادن یک خط، رسم یک خط
draw bar
میله اتصال، میل کشش، میله کشش، سپربند
draw from
مرسوم از
draw out
بیرون کشیدن، استخراج کردن
draw spike
میله در آور
draw through
عبور کردن
draw with replacement
استخراج با جایگذاری
draw without replacement
استخراج بدون جایگذاری
drawing
رسم، استخراج، قرعه کشی، ترسیم، طرح، طراحی، کشیدن، رسم، کشش، نقشه، آب گرفتن فلز، نقشه کشی
drawing account
حساب برداشت
drawing board
تخته رسم
drawing cutter tube
لوله مسی کشیده شده، لوله مسی بدون درز
drawing die
قالب کشش، قالب کششی
drawing editor
ادیتور نقشه کشی
drawing elements
عناصر نقشه
drawing extent
وسعت نقشه
drawing limit
محدوده نقشه
drawing lots
استخراج تصادفی، اقتراع، قرعه کشی
drawing paper
کاغذ رسم
drawing pin
پونز
drawingless
بی شکل
drawingless flowchart
نمودار گردشی بی شکل
drawn parts
قطعات کشیده شده
drawn up in duplicate
صادر شده در دو برگ
drier
خشک کننده، خشک کن
drift
سوراخ کردن، گوه، مته
drill bush
بوش راهنمای مته
drill rod
میله مته
drilling
مته کاری، سوراخ کردن
drive
طی کردن، پیمودن، راه انداز، راندن، کشش، محرکه، محرک
driving force
نیروی محرک
drop
رسم کردن، فرود آمدن، کاهش یافتن، افتادن، تنزل، قطره، حذف کردن
drop hammer punch
سمبه ضربه ای، سمبه با چکش رها شدنی
dropped
اخراج کردن، کاهش یافته، تنزل یافته
drug
دارو
drug dosage
جرعه دارو
drug dosage problem
مساله جرئه دارو
drum
بشکه، استوانه کوچک، استوانه، غلتک، طوقه، قرقره
dry bottom
کف خشک کوره
dual
همزاد، ثنوی، دوگان، دوگانه، جفت، ثانویه، دو واحدی
dual and Lagrangian multipliers
دوگانی و ضرایب لاگرانژ
dual basis
پایه دوگانی
dual bundle
کلاف دو گان
dual canonical form
شکل متعارفی دوگان
dual category
رسته دو گان
dual cell
حجره دوگان
dual complementary basis
پایه مکمل دوگان
dual curve
خم دو گان
dual equation
معادله دوگان
dual feasibility and primal optimality
بهینگی اولیه و شدنی دوگان
dual figure
شکل دوگان
dual flow plasma
پلاسما با لایه ثانویه گاز
dual gap
فاصله دوگانی
dual graph
گراف دوگان
dual group
گروه دوگان
dual homomorphism
همریختی دوگان
dual identity
شناسایی دوگانه، هویت
dual isomorphism
یکریختی دوگان
dual lattice
مشبکه دوگان
dual map
نقشه دوگان
dual mixed form
شکل های مختلط دوگان
dual module
مدول دوگان
dual of a right k module
دوگان یک راست k- مدول
dual of dual
دوگان دوگان
dual of restricted primal problem
مساله اولیه محدود شده دوگان
dual operation
عمل دوگان
dual operator
عملگر دوگان
dual order
ترتیب دوگان
dual problem
مساله ثانویه، مساله دوگانه، مساله دوتایی
dual set
روش سیمپلکس دوگان
dual simplex algorithm
الگوریتم سیمپلکس دوگان
dual simplex method
روش سیمپلکس دوگان، روش سیمپلکس مزدوج، روش سیمپلکس ثانویه
dual simplex method convergence
همگرایی روش سیمپلکس دوگان
dual simplex tableau
جدول سیمپلکس دوگان
dual space
فضای دوگانی
dual standard form
شکل استاندارد دوگان
dual statement
گزاره دوگان
dual supervisor’s principle
اصل ناظر دوگانی
dual tensor
تانسور دوگان
dual variable
متغیر دوگان
dual variables
متغیر های دوگان
duality
دویی، تناظر، دوگان، دوگانی، همزادی، دوگانگی، دوتایی، ثنویت، تقویت، زوجیت
duality in space
دوگانی در فضا
duality of polyhedral
دوگانی چندوجهی ها
duality principle
اصل دوگانی
duality property
ویژگی دوگانی
duality theorem
قضیه دوگانی
duality theorems
قضایای دوگانی
ductile
شکل پذیر، قابل کشش، قابل مفتول شدن، مفتول پذیر، نرم
ductility
انعطاف پذیری، نرمی،‌خاصیت کش آمدن، نرمش، شکل پذیری، مفتول پذیری، تورق
due
در جهت، به سمت، درست، مقتضی، کاملا، طلب، بدهی، حق، قابل پرداخت
due date
تاریخ سررسید، سررسید
due from bank
طلب از بانک
due to regression
به واسطه رگرسیون
due to the continuity of function
نظریه پیوستگی تابع
dummy
ظاهری
dummy activity
فعالیت مجازی، فعالیت موهومی
dummy bar
میله کف بند
dummy index
اندیس ظاهری
dummy index of a tensor
شاخص ظاهری تانسور
dummy level
سطح مجازی
dummy origin
منبع ساختگی، منبع مصنوعی
dummy variable
متغیر مجازی، متغیر ظاهری، متغیر بی تفاوت، نشانه بی تفاوت
duo
دو، زوج
duodecimal
دوازدهی، دوازده تایی
duodecimal numeration system
روش شماره گذاری در مبنای دوازده
duodecimal scale
مقیاس دوازدهی
duodecimal system
پایه دوازده، دستگاه شمار در مبنای دوازده
duplex process
فرایند دوگانه، روش دوگانه
duplicate
دو نسخه ای،‌المثنی، دو نسخه، تکراری، نسخه دوم، کپی، دو برگ
duplicate ratio
نسبت به قوه دو
duplicating attachment
دستگاه الحاقی کپی ساز
duplication
کپی، تکرار کردن، دو برابر کردن، دو برابر، نسخه برداری، تکرار، نسخه برداری، دوباره کاری، تکثر، رونوشت برداری
duplication check
مقابله از راه تکرار
duplication formula for gamma function
فرمول دو برابر سازی برای تابع گاما
duplication formulas
دستور های دو برابر
duplication of the cube
تضعیف مکعب
duration
استمرار، دوام، مدت دوام، دوران، دیری، مدت، زمان، طول مدت، طول دوره، دبرش
durometer
سختی سنج، سختی سنج لاستیک، دورومتر
duty
وظیفه، حقوق گمرکی، تکلیف، عوارض
duty analysis card
کارت تجزیه و تحلیل وظایف
duty free
معاف از عوارض گمرکی، معاف از حقوق گمرکی
dwarf
کوتوله
dwell
توقف، مکث
dyad
دویی، زوج، جفت، دوگان
dyadic
دودویی، ثنایی، دوتایی، دوگانگی، مجازی، ظاهری، ساختگی
dyadic number system
دستگاه اعداد دودویی، دستگاه دودویی
dyadic product
ضرب دوگانی
dyadic relation
نسبت دوتایی
dyadic system
دستگاه دوتائی، دستگاه شمار در مبنای دو
dynamic
متحرک، متغیر، پویا، دینامیک
dynamic analysis
تجزیه و تحلیل تحرکی، تجزیه و تحلیل پویایی
dynamic equilibrium
تعادل پویا، تعادل دینامیک، تعادل دینامیکی
dynamic instability
پایداری پویا
dynamic optimization
اپتیمم سازی دینامیک
dynamic programming
برنامه ریزی پویا، برنامه ریزی دینامیک
dynamic specification
مشخصات دینامیکی
dynamic system
دستگاه پویا
dynamical system
دستگاه دینامیکی
dynamics
پویایی، پویایی شناسی، جنبشی، دینامیک، علم دینامیک، نیرو شناسی، علم القوا
dynamometer
توان سنج، نیرو سنج، گشتاور سنج، توان متر، دینامومتر
dyne
دین
لغات حسابداری بخش ۲۲
لطفا به جای کپی مقالات با خرید آنها به قیمتی بسیار متناسب مشخص شده ما را در ارانه هر چه بیشتر مقالات و مضامین ترجمه شده علمی و بهبود محتویات سایت ایران ترجمه یاری دهید.
تماس با ما

اکنون آفلاین هستیم، اما امکان ارسال ایمیل وجود دارد.

به سیستم پشتیبانی سایت ایران ترجمه خوش آمدید.