ایران ترجمه – مرجع مقالات ترجمه شده دانشگاهی ایران

لغات حسابداری بخش ۳۹

در این قسمت  لغات حسابداری بخش ۳۹  عرضه شده است.

 

لغات حسابداری صفحه اصلی – کلیک کنید

خرید لغات حسابداری / مجموع لغات در کل رشته ها / لغات بر حسب گروه بندی چند رشته

 

لغات حسابداری - ایران ترجمه

لغات حسابداری بخش ۳۹
regular space
فضای منظم
regular tetrahedron
چهاروجهی منتظم
regular transformation
تبدیل منظم
regular value
مقدار عادی
regularity
منظم بودن، نظم،‌ گنارش،‌ ترتیب،‌ دستور
regularization
منظم سازی، تنظیم
regularize
تنظیم کردن، مرتب کردن
regularly
به طور مرتب، به ترتیب، به طور منظم
regulate
تنظیم کردن
regulated plane
صفحه تنظیم شده
regulation
دستور، قاعده، تنظیم، تعدیل
regulator
ناظم، تنظیم کننده
reheating
حرارت دادن مجدد
Reimman stieltjes integral
انتگرال ریمان-استیل یس
reject
قبول نکردن، رد،‌حذف، نپذیرفتن، رد کردن، رد، طرد کردن، راندن، صرف نظر کردن
reject gate
درب مردودی ها، دریچه خروج
rejectable quality level
سطح کیفیت قابل رد کردن
rejecting state
حالت غیر قابل قبول
rejection
رانش،‌ رد، صرف نظر، حذف، رد کردن، دفع، عدم پذیرش، طرد،‌رد، پس زدن، پس دادن، دور افکندن، عدم قبول، وازنی، دور انداختن
rejection number
عدد ردی
rejection of hypothesis
رد فرض
rejection rate
نرخ رد شدن
rejection region
ناحیه رد
relabel
برچسب مجدد
relabeling
برچسب گذاری مجدد
relate
منسوب، مربوط بودن، مربوط کردن، نسبت داشتن، نسبت دادن
related
مرتبط
related angle
زاویه مربوط
related angle of an angle
زاویه وابسته به یک زاویه
related rate
نسبت وابسته، میزان مربوطه نرخ منسوب
related rates
میزان های وابسته، میزان های مربوط
related variables
متغیر های وابسته
relation
ارتباط، نسبت، بستگی، رابطه، ممتنع
relation companion
هم رابطه
relation group
گروه رابطه
relation of equivalence of events
رابطه هم ارزی حوادث
relations between moments and characteristic function
رابطه گشتاور ها با تابع مشخصه
relations of events
روابط بین حوادث، روابط حوادث
relationship
نسبت،‌ رابطه، بستگی، ارتباط
relationship to
در ارتباط با
relationship to cycling
رابطه دوری
relationship to extreme points
مرتبط به نقاط رأسی
relationships
روابط
relationships of matrix
زائد ماتریس
relationships of vector
زائد بردار
relationships primal vs dual problems
زائد مسائل اولیه و دوگان
relative
نسبی، وابسته، بسته، محلی، رابطه، مربوط
relative closed set
مجموعه بسته نسبی
relative complement
متمم نسبی
relative complement of two sets
متمم نسبی دو مجموعه
relative consistency
سازگاری نسبی
relative cumulative frequency
فراوانی تجمعی نسبی
relative curvature
خمیدگی نسبی
relative density
چگالی نسبی، گرانی ویژه
relative deviation
انحراف نسبی
relative discriminant
مبین نسبی
relative dispersion
پراکندگی نسبی
relative distance
فاصله نسبی
relative efficiency
بازده نسبی، کارایی نسبی
relative enlargement
بزرگ نمایی نسبی
relative error
خطای نسبی
relative error of an approximation
خطای نسبی یک تقریب
relative extremum
اکسترمم نسبی، فرینه نسبی
relative extremum of a function
اکسترمم نسبی تابع
relative frequency
فراوانی نسبی، تواتر نسبی
relative frequency histogram
هیستوگرام تواتر نسبی
relative frequency of event
فراوانی نسبی حادثه
relative information
اطلاع نسبی
relative maximum
ماکسیمم نسبی
relative metric induced by
متر نسبی القا شده به وسیله …، متریک نسبی القاء شده به وسیله …
relative metrix induced by
متر نسبی القا شده به وسیله …، متریک نسبی القاء شده به وسیله …
relative minimum
می نیمم نسبی، کمینه نسبی، می نیمم محلی، حداقل نسبی، حداقل موضعی
relative neighborhood
همسایگی نسبی
relative number
عدد جبری
relative open set
مجموعه باز نسبی
relative position
وضع نسبی، موقعیت نسبی،‌ وضعیت نسبی
relative precision
ارزش نسبی
relative predicate
محمول اضافی
relative price
قیمت نسبی
relative product
حاصلضرب نسبی
relative reduction
کاهش نسبی
relative skewness
چاولگی نسبی
relative standard deviation
انحراف معیار نسبی، انحراف استاندارد نسبی
relative to
نسبت به
relative topology
توپولوژی نسبی
relative uniformity
یکنواختی نسبی
relative variance
واریانس نسبی
relative velocity
سرعت نسبی
relatively
به طور نسبی، تا حدی
relatively compact set
مجموعه نسبی، فشرده
relatively open
به طور نسبی باز، باز نسبی
relatively open set
مجموعه نسبتا باز
relatively prime
نسبت به هم اول
relatively prime numbers
اعداد نسبت به هم اول، اعداد متباین
relativistic
نسبیتی
relativistic effect
اثر نسبیت
relativistic mass equation
معادله جرم
relativity
نسبیت
relativization
نسبی سازی
relativization of a topology
نسبی سازی توپولوژی
relevant
مربوط
reliability
قابلیت اطمینان، قابلیت اعتماد، اعتبار، ثبات، اعتماد، قابلیت دوام، اطمینان، اعتمادپذیری، پایابی، قابلیت اعتماد
reliability coefficient
ضریب ثبات
reliable
معتبر، موثق،‌مطمئن، قابل اعتماد
relief
آزادی، تیز کردن ابزار، کاستن فشار، خلاص کردن، رهایی،‌خلاصی
released
ارائه شدن
relocate
جا به جا کردن
reluctance
تخالف، مقاومت مغناطیسی
remain
باقی ماندن، سایر
remain at rest
حال سکون باقی می ماند
remainder
باقی مانده، مانده
remainder formula
فرمول باقیمانده
remainder function
تابع باقیمانده
remainder in Taylor’s formula
باقیمانده در دستور تیلور
remainder in Taylor’s theorem
باقیمانده در قضیه تیلور
remainder least absolute
کوچکترین باقیمانده مطلق
remainder of a series
باقیمانده یک سری
remainder of an infinite series
باقیمانده یک سری نامحدود
remainder principal
باقیمانده اصلی، مانده
remainder term
جمله باقیمانده، جلمه متمم
remainder theorem
قضیه باقیمانده
remaining duration
مدت باقیمانده
remains unchanged
تغییر نمی کند
remark
تذکر،‌ نکته، ملاحظه، یادداشت، تبصره
remarks for
نکاتی در مورد
remoteness
دوری
removable
برداشتنی
removable discontinuity
ناپیوستگی قابل رفع، ناپیوستگی رفع شدنی، ناپیوستگی برداشتنی
removable plate mold
قالب با صفحات متحرک
removable singular point
نقطه منفرد قابل رفع، نقطه استثنایی رفع
removable singularity
تکینی برداشتنی
removal
حذف، رفع، انتقال، جابجائی
removal of a term of an equation
حذف یک جمله از یک معادله
remove
پرانتز باز کردن، حذف کردن، بسط دادن، منتقل کردن، جابجا کردن، برداشتن، رفع کردن، برداشتن، خارج کردن، بردن،‌رفع کردن، زدودن
rendering
ارائه دادن
renewal
تجدید، تکرار
renewal function
تابع تعویض
renewal theorem
قضیه تجدید
renewal theory
نظریه تجدید
renormalization method
روش نرمال سازی مجدد
rent
بهره زمین، کرایه،‌بهره مالکانه، شکستگی، اجاره بها، شکاف، ترک، اجاره
renumber
تجدید شماره گذاری
renumbering
تجدید شماره گذاری
reorder interval
فاصله زمانی بین دو سفارش، زمان بین دو سفارش
reorder interval system
سیستم سفارش مقدار ثابت
reorder point
نقطه سفارش مجدد
reorganization
سازماندهی مجدد، تجدید سازمان، تجدید نظر
reorientation
جهت دهی مجدد
repair
تعمیر کردن، درست کردن، تعمیر، ترمیم، نوسازی، مرمت
repair center
تعمیرگاه
repair cycle
سیکل تعمیر، دوره تعمیر
repair shop
تعمیرگاه
reparametrization
بازپارامتری سازی، بازپرمایش
repartition
بخش، پراکندگی، پخش توزیع
repartition function
تابع توزیع
repayment
بازپرداخت، پرداخت
repeat
تکرار کردن
repeated
مکرر،‌متوالی، چندگانه
repeated bisections
تنصیف مکرر، نیمسازی پی در پی، تنصیفات متوالی، تنصیفات مکرر
repeated block of a repeating decimal
جزء تکراری کسر دهدهی دوره ای
repeated block of a repeating decimal
جزء تکراری کسر دهدهی دوره ای
repeated decimal
کسر دهدهی دوره ای، عدد اعشاری متناوب، عدد دهدهی تکراری
repeated integral
انتگرال مکرر
repeated limit
حد مکرر
repeated measurements model
مدل اندازه گیری های مکرر
repeated permutations
جایگشت های تکراری
repeated root
ریشه مرتبه ی، ریشه مکرر
repeated series
سری مکرر
repeated sum
مجموع مکرر
repeated trials
آزمایش های تکراری
repeating decimal
اعشاری مکرر
repetition
تکرار
repelling force
نیروی دافعه
repetition
تکرار
replace
به جای خود قرار گرفتن، جایگزین کردن، عوض کردن، جانشین کردن، جابجا کردن
replace x by y
x جایگزین y می شود
replacement
جای گذاری
replacement cost accounting
حسابداری ارزش جایگزینی
replacement cost method
روش ارزش جایگزینی، روش قیمت جایگزینی
replacement policy
مشی تعویض
replacement time
مهلت تعویض، مهلت تدارک مجدد
replacing
تعویض
replacing vector in the basis
بردار جایگزینی در پایه
replenishment level
سطح حداکثر موجودی
replica
رونوشت، برگردان، کپی
replicated
تکرار شده
replicated experiment
آزمایش تکراری
replication
تکرار
replication of an experiment
تکرار آزمایش
report
گزارش کار، گزارش، گزارش دادن
reported value
ارزش گزارش شده
represent
نشان دادن، نمایش دادن، معرف، عبارت است از
representable
قابل نمایش
representable functor
تابعگون نمایش پذیر
representative
نماینده
representation
نمایش
representation curve of a function
منحنی نمایش تغییرات تابع
representation decimal
نمایش اعشاری
representation of a curve
نمایش خم
representation of a functional
نمایش تابعک
representation of a group
نمایش گروه
representation of nonbasic vector
نمایش بردار غیر پایه
representation tabular
نمایش جدولی
representation theorem
قضیه نمایش
representation theory
نظریه نمایش ها
representative
عامل، نمایشگر، نماینده، نمایشی، معرف
representative function
تابع نماینده
representative ring
حلقه نماینده ها
representative sample
نمونه نماینده
reproduce
دوباره ایجاد کردن، تکثیر کردن
reproducing kernel
تابع هسته
reproduction
تکثیر
reproductive
تکثیری، قابل تکثیر
reproductive property
خاصیت تکثیری، خاصیت دوباره به وجود آورندگی
repulsion
دفع
repulsive
رانشی، وازنشی، دافع، پس زدن
repulsive force
نیروی دافعه
reputation
اعتبار، شهرت
repute
حساب کردن
request
سفارش جنس، تقاضا، درخواست
require
پرسیدن، مطلوب است محاسبه …، منجر شدن، لازم بودن، لازم داشتن، ایجاب کردن
required
مطلوب، مورد نظر، لازم
requirement
مورد نیاز، شرط، ایجاب، الزام، نیازمندی، اقتضا، لزوم، احتیاج، لازم، موازین، مقررات، شرایط لازم
requirement space
فضای احتیاج
requires
دارد، مستلزم … است
requisite
لازم،‌ لازمه
research
مطالعه، پژوهش، تحقیق، تحقیقات، تحقیق کردن، جستجو کردن، جستجو، کاوش، پژوهش، تتبع کردن، تجسس
research and development
پژوهش و تکامل، تحقیق و توسعه
research process
جریان بررسی
reserve
اضافی، ذخیره
reserve accounts
حساب های ذخیره
reserve for bad debts
اندوخته مطالبات مشکوک الوصول
reserve for depreciation
حساب اندوخته استهلاک، ذخیره استهلاک
reserve ratio
نسبت ذخیره
reservoir
مخزن آب
reset
تنظیم مجدد، سکون، ساکت، از ابتدا شروع کردن
residual
بازمانده، باقیمانده، مانده، مانده ای، باقیمانده ای
residual charge
بار باقیمانده
residual class
کلاس مانده ای، طبقه مانده ای
residual concentration
غلظت مانده ای
residual correction method
روش تصحیح باقیمانده
residual effects
اثر باقیمانده ها
residual entry
ارزش دفتری مستهلک شده
residual flush
فی پس مانده
residual relationship
ارتباط مازاد
residual scores
نمره های مازاد
residual set
مجموعه مانده
residual spectrum
طیف مانده ای
residual stress
تنش پس مانده، بازمانده، تنش باقیمانده، تنش مانده
residual sum of squares
مجموع مربعات مانده ها
residual value
ارزش باقیمانده
residual variance
واریانس باقیمانده ها
residue
مانده، باقیمانده
residue calculus
حساب باقیمانده
residue class
رده مانده ها
residue class algebra
جبر خارج قسمت ها، حلقه رده های مانده ای
residue class ring
حلقه خارج قسمت ها،‌حلقه رده های مانده ای
residue of an analytic function
باقیمانده تابع تحلیلی
residue system
دستگاه مانده ها
residue system modulo m
دستگاه مانده ها به پیمانه m
residue theorem
قضیه مانده
resignation
استعفا
resistance
ایستادگی، مقاومت
resistive force
نیروی مقاومت
resistivity
مقاومت مخصوص، واحد مقاومت
resistor
مقاومت
resolution
حل، تفکیک پذیری، دقت، تجزیه، جدا سازی
resolution into factors
تجزیه به عوامل
resolution of a vector
تجزیه بردار
resolution theorem
قضیه تجزیه
resolve
حل کردن، تجزیه کردن
resolve into factor
تجزیه کردن به عوامل
resolvent
حلال، واگشا
resolvent equation
معادله حلال
resolvent kernel
هسته حلال
resolvent of a matrix
معادله حلال ماتریس
resolving
تجزیه
resonance
تشدید
resonance frequency
فرکانس تشدید
resonance theorem
قضیه کرانداری یکنواخت
resonant
بازآوا، تشدیدی، تشدید
resonant frequency
فرکانس تشدید
resonator
تشدید کننده، مشدد
resort
در نظر گرفتن، متوسل شدن
resource
منبع، امکان، دارایی
resource allocation
تخصیص منابع، تخصیص منبع
resource improvement coefficient
ضریب اصلاح منبع
resource leveling
تسطیح منابع
resource rate
نرخ بهره وری منبع
resource utilization rate
نرخ بهره وری منبع
resources allocation
اختصاص منابع، تخصیص منابع
respect
نسبت، رجوع کردن، در مورد، رجوع، رابطه
respective
مربوط، مربوطه، منسوب، خود
respective position
وضع نسبی
respective position of two circles
وضع دو وایره نسبت به هم، وضع نسبی دو دایره، وضعیت دو دایره نسبت به هم
respective relation
رابطه مربوطه
respectively
به ترتیب، به تناظر، در پی یکدیگر
response
پاسخ، عکس العمل، جواب
response surface
رویه پاسخ
response variable
متغیر پاسخ
responsibility
مسئولیت، تکلیف
resemblance
شباهت
rest
باقیمانده، مانده، سکون تفاضل، بقیه، باقیمانده آن
restart
از سرگیری، از ابتدا شروع کردن
restoring
بازیابی، برگشت دهنده
restoring force
نیروی بازگرداننده
restraint
بازدارنده، محدودیت، مهار، فاکتور ممانعت، اجبار، قید
restrict
تحدید، محدود شدن، منحصر کردن، محدود کردن، مقید کردن
restricted
محدود شده
restricted functional calculus
حساب محمولات مرتبه اول
restricted Lie algebra
جبر لی محدود
restricted predicate calculus
حساب محمولات مرتبه اول
restricted primal problem
مسأله اولیه محدود شده
restricted quantifier
سور مقید
restricted runner
سیستم راهگاه محدود شونده
restricted to
محدود به، مقید به
restriction
تحدید، تحدید، انحصار، محدودیت، قید، شرط، محدود شده
restriction of a mapping
تحدید نگاشت، تحدید یک تابع،‌ تخصیص یک تابع، نگاشت جزئی یک نگاشت
restriction operator
عملگر تحدید
resubmitted lot
انباشته برگشتی
result
یافته، برایند، پی آمد، نتیجه، جواب، منتج شدن، نتیجه دادن، حل شدن
resultant
برایند
resultant moment
برایند آهنگ ها، گشتاور منتجه، گشتاور حاصل
resultant of forces
برایند نیرو ها
resultant of several equations
برایند چند معادله
resultant of two forces
برآیند دو نیرو
resultant of two or more vectors
برایند دو یا چند بردار
resultant of two vectors
برآیند دو بردار
resultant of vectors
برایند بردار ها
resulting digraph
گراف جهت دار حاصل
resume
خلاصه، سابقه کار، از سر گرفتن، ادامه یافتن، دوباره به دست
retail method
روش خرده فروشی
retain
ثابت باقی ماندن، داشتن
retained earning
سود تقسیم نشده، سود انباشته
retained slag practice
باقی گذاردن سرباره
retaining plug
توپی نگاهدارنده
retard motion
حرکت کند شونده، حرکت تأخیری، جنبش درنگی
retardation
کندی، تأخیر
retarded fall
سقوط تاخیری
retarded motion
حرکت تأخیری، جنبش درنگی
retarding action
عمل کند کننده
retention period
دوره نگهداری
reticular density
چگالی مشبّکه ای
retract
درون بَر
retraction
درون بَری
retrench
کسر کردن
retrieve
بازیابی، بازیافتن
retrograde
پس رو، وارون، معکوس
retrograde sense
جهت وارون، جهت معکوس
return
برگشتن، برگشتی، برگشت، برگرد، حاصل، کالای برگشتی، بازگشت، بازده
return on equity
بازده اصل سرمایه، بازده حقوق صاحبان سهام
return on investment
بازده سرمایه، بازده روی سرمایه گذاری
return ratio
نسبت بازده
revenue
عواید دولتی، عایدی، دخل، درآمد، بهره وری
revenue account
حساب درآمد، حساب دریافتی، حساب دخل و خرج، حساب دخل
revenue tax
مالیات بر درآمد
reversal
معکوس، وارونی، برگشت، واژگون سازی، واژگونی، ‌نقض
reversal cost method
روش هزینه یابی معکوس
reverse
بر عکس کردن، وارونه، معکوس کردن، معکوس، عوض کردن، وارون کردن، واژگون کردن، پشت و رو کردن، وارون، منعکس
reverse curve
خم s شکل
reverse lexicographical
فرهنگ لغتی معکوس
reverse lexicographical order
ترتیب قاموسی وارونه، ترتیب ضد فرهنگ لغتی، ترتیب قاموسی معکوس
reverse order
ترتیب عکس، ترتیب معکوس
reverse process
فرآیند برگشت، فرآیند معکوس
reverse the arrows
جهت پیکان را عوض کردن
reverse to back to
ترتیب عکس به y برگشتن
reversed sequence
دنباله وارون شده
reversely
به عکس، بالعکس
reversible
برگشت پذیر، قابل برگشت، وارونه پذیر، وارون پذیر، وارونی پذیر
reversibility
برگشت پذیری، قابلیت برگشت
reversibility principle
اصل برگشت پذیری
reversible
وارونه پذیر
reversible embrittlement
تردی برگشت پذیر
reversible engine
ماشین برگشت پذیر
reversion
ارجاع، عکس، عود، انعکاس، تبدیل، تبدیل واحد، تحویل
revert
برگرداندن، برگشت، برگشتن، تبدیل کردن، تحویل کردن، عکس کردن
reverting a series
معکوس کردن سری
review
بررسی، بازنگری، بازدید، مرور، نقد، مطالعه دوره ای
revise simplex method
روش سیمپلکس تجدید نظر شده، روش سیمپلکس اصلاح شده
revised simplex
جدول سیمپلکس اصلاح شده
revised simplex algorithm
الگوریتم سیمپلکس اصلاح شده
revision
بازبینی، رسیدگی، تجدید نظر
revivify
احیاء کردن
revolution
دوار، دوران، گردش
revolve
گرداندن، دوران کردن
revolving fund
تنخواه گردان
reward
تنبیه، جایزه، تشویق، پاداش
rewriting
دوباره نویسی، نوشتن، بازنویسی
rhomb
لوزی
rhombic
لوزی شکل
rhombohedron
متوازی السطوح متساوی الاضلاع، متوازی السطوحی لوزی
rhomboid
لوزی شکل، لوزی وار، متوازی الاضلاع
rhombus
لوزی
rhomobidal
متوازی الاضلاع شکل
rib
پره، رگه، آج، دنده، شیار
Riccati equation
معادله ریکاتی
Riccati ‘s differential equation
معادله دیفرانسیل ریکاتی
Ricci tensor
تانسور ریچی
ridge
راندن
Riemann Christoffel tensor
تانسور ریمان-کریستوفل
Riemann condition
شرط ریمان
Riemann continuation theorem
قضیه ادامه ریمان
Riemann function of the Cauchy pro
تابع ریمان مسأله کوشی
Riemann function of the Cauchy problem
تابع ریمان مسأله کوشی
Riemann integrable
دارای انتگرال ریمانی، انتگرال ریمان دار
Riemann integral
انتگرال ریمن، انتگرال ریمانی، انتگرال ریمان
Riemann Lebasque lemma
لم ریمان – لبگ
Riemann mapping theorem
قضیه نگاشت ریمان
Riemann non-Euclidean geometry
هندسه نااقلیدسی ریمان
Riemann Roch theorem
قضیه ریمان-روخ
Riemann space
فضای ریمان
Riemann sphere
کره ریمان، کره مختلط
Riemann Stieltjes integral
انتگرال ریمان-استیلتیس
Riemann sum
مجموع ریمان
Riemann surface
رویه ریمان
Riemann surfaces
سطوح ریمان
Riemann theorem
قضیه ریمان
Riemann theta function
تابع تتای ریمان
Riemann zeta function
تابع زتای ریمان
Riemann’s theorem
قضیه ریمان
Riemannian Christoffel tensor
تانسور ریمانی – کریستوفل
Riemannian geometry
هندسه ریمانی، هندسه ریمان
Riemannian manifold
خمینه ریمانی
Riemannian metric
متریک ریمانی
Riemannian manifold
خمینه ریمانی
Riesz Fischer theorem
قضیه ریس – فیشر
Riesz space
فضای ریس
right
راست
right adjoint linear mapping
نگاشت خطی الحاقی راست
right angle
زاویه قائمه، گوشه راست
right angle trapezoid
ذوزنقه قائم الزاویه
right angled triangle
مثلث قائم الزاویه
right annihilator
پوچ ساز راست
right ascension
بعد، قوس استوایی ما بین اعتدال
right body
جسم صلب، جسم سخت
right circular
مستدیر قائم
right circular cone
مخروط مستدیر قائم، مخروط قائم دوار
right circular cylinder
استوانه مستدیر قائم، استوانه قائم دوار
right congruence
قانون حذف از راست،‌ همنهشتی راست
right conoid
مخروط گون قائم
right continuity
پیوستگی سمت راست
right continuous function
تابع راست-پیوسته
right coordinate system
دستگاه مختصات دست راستی
right coset
هم مجموعه راست، همرده راست، طبقه راست، همدسته راست
right coset space
فضای خارج قسمت راست، فضای هم مجموعه های راست
right cylinder
استوانه راست
right cylindrical solid
جسم استوانه ای قائم
right derivative
مشتق راست، مشتق دست راست
right descendant
نسل راست
right differentiable function
تابع راست، مشتق پذیر
right dihedral angle
زاویه دو وجهی قائمه
right distributive
بخش پذیر از راست
right distributive law
قانون پخشپذیری از راست
right distributivity
پخش پذیری از راست
right down
گرد کردن نقصانی
right downward
از راست به پائین
right downward slanted line
خط متمایل به سمت راست متمایل به سمت پایین
right endpoint
نقطه انتها
right factor
مقسوم علیه راست،‌عامل راست
right half open
نیمساز راست
right half plane
نیم صفحه راست، نیمه راست صفحه
right hand
راست
right hand continuity
پیوستگی راست، اتصال از راست
right hand derivative
مشتق راست
right hand limit
حد راست
right hand rule
قانون دست راست
right hand shadow price
قیمت سایه راست
right hand side
سمت راست، طرف راست
right hand side column
ستون سمت راست
right hand side vector
بردار سمت راست
right hand tangent
مماس راست
right hand tangent line
خط مماس راست
right hand tool
ابزار راستبر، قلم راستبر
right handed
راست گرد
right handed Cartesian frame
دستگاه مختصاتی دکارتی راست گرد
right handed circular helix
مارپیچ استوانه ای راستگرد
right handed coordinate
مختص (ات) راست دست
right handed coordinate system
دستگاه مختصات راست دست
right handed curve
منحنی راست گرد
right handed helix
مارپیچ راست دست
right handed trihedral
کنج سه وجهی راست گرد
right helicoid
سطح مارپیچی قائم
right hereditary ring
حلقه موروثی راست
right ideal
ایده آل راست
right identity
همانی راست
right invariant tensor field
میدان تانسوری راست-ناوردا
right inverse
وارون راست، معکوس راست
right inverse element
عنصر وارون راست
right invertible
معکوسپذیر راست
right invertible linear transformation
تبدیل خطی معکوسپذیر راست
right invertible matrix
ماتریس معکوسپذیر راست
right k module
k- مدول راست
right limit
حد راست
right linear grammar
دستور خطی راست
right lipschitz condition
شرط لیپ شیتس دست راستی
right lower derivative
مشتق پایین راست
right motion
حرکت مقید، حرکت جسم صلب
right multiplication
ضرب از راست
right open interval
بازه نیم باز از راست
right parallelepiped
متوازی السطوح قائم
right prism
منشور قائم
right quotient space
فضای خارج قسمت راست،‌ فضای هم مجموعه های راست
right reflection
قرینه راست
right ring
حلقه راست
right rule
قاعده سمت راست
right section
مقطع قائم، مقطع مسطح
right semihereditary ring
حلقه نیم موروثی راست
right sign
علامت درست، علامت خاص
right singular vector
بردار منفرد راست
right space
فضای صلب
right subtree
زیردرخت راست
right successor
تالی راست
right tangent
مماس راست
right topology
توپولوژی راست
right translation
انتقال راست
right triangle
مثلث قائمه، مثلث قاوم الزاویه
right truncated prism
منشور ناقص قائم
right unit element
عنصر یکه راست
right upper derivative
مشتق بالای راست
right-handed
راستگرد
rightmost derivation
اشتقاق از راست
rigid
جامد، صلب
rigid body
جسم صلب
rigid motion
حرکت صلب
rigid space
فضای صلب
rigidity
صلبیت، سحتپایی، استحکام، سختی، مقاومت، محکمی، عدم نرمش، عدم انعطاف
rigidity of a sphere
سختی کره
rim
حاشیه، حاشیه دار کردن، طوقه، لبه
rim area
سطح دیواره، سطح جداره
rimming
اکسیدزدایی
ring
حلقه (ها)
ring compound
دوری، سیکلیک
ring homomorphism
همریختی حلقه ها، هم ریختی حلقه ای
ring isomorphism
یک ریختی حلقه ای، یکریختی حلقه ها
ring jig
الگوی کار حلقوی
ring mappings of a set into a ring
حلقه نگاشت های یک مجموعه در یک حلقه
ring network
شبکه حلقه ای
ring of endomorphism
حلقه درون ریختی ها، حلقه درسانی ها
ring of Gaussian integers
حلقه عدد های صحیح گاوسی
ring of integers
حلقه عدد های صحیح
ring of integers mod p
حلقه اعداد صحیح با کالبد p
ring of integers modulo p
حلقه اعداد صحیح به سنج p
ring of linear transformations
حلقه تبدیل های خطی
ring of matrices of order n
حلقه ماتریس های مرتبه n
ring of polynomials
حلقه چندجمله ای ها
ring of rational integers
حلقه اعداد صحیح گویا
ring of real quaternions
حلقه کوترنیون های حقیقی
ring theory
نظریه حلقه، نظریه حلقه ها
ring with identity element
حلقه یگانی، حلقه با عنصر خنثی
ring with unit element
حلقه با عنصر یکه
ring with unity
حلقه واحد دار
rise
بالا رفتن، برخاست، نمو، افزودن، افزایش، صعود،‌ نشیب، خیز، فرورفتگی
rise per teeth
برجستگی در هر دندانه، اختلاف ارتفاع
rise to run
پرش به دوش
rise to run ratio
نسبت پرش به دوش
riser
تغذیه کننده، بالا برنده
risk
احتمال خسارت، احتمال زیان، ریسک، احتمال خطر، مخاطره، خطر،‌ مورد بیمه،‌ بیم، به خطر انداختن
risk analysis
تحلیل مخاطره
risk avoider
ریسک ناپذیر، محافظه کار، ریسک ناطلب
risk free rate
نرخ بهره بدون ریسک
risk function
تابع مخاطره
risk of error
مخاطره اشتباه
risk premium
حق مقابله با خطر، صرف ریسک
risk ratio
نسبت ریسک
risk theory
نظریه مخاطره
risk-taker
ریسک پذیر
Ritz method
روش ریتس
rivalry
رقابت
riveting
پرچکاری
robot
آدم مصنوعی، آدم مکانیکی، آدم آهنی، آدم ماشینی، ربوت، دستگاه خودکار، آدمک آهنی
robust
نیرومند،‌قوی
rocket
موشک
rocket launching problem
مسأله تغذیه موشک، مسأله تغذیه راکت
Rockwell hardness test
ضریب سختی راکول، آزمایش راکول، آزمایش سختی راکول
rod
میل، شاخص، مفتول، میله، میله مدرج، میل گرد
Rodrigues’s formula
فرمول رودریگز
role playing
نقش بازی کردن، آزمایش و تمرین، ایفای نقش
roll
نورد کردن، غلتک، نورد،‌غلتک کاری کردن، نورد کاری،‌نوردیدن
roll barrel
استوانه غلتک
roll bearing
یاتاقان غلتکی
roll conveyor
نقاله قرقره ای،‌نقاله غلتکی
Rolle theorem
قضیه رول
Rolle’s theorem
قضیه رل
rolling
غلتان، نورد کاری، غلتک کاری،‌ نورد،‌عملیات نورد، غلتزنی،‌ غلتکزنی
rolling body
جسم غلتان
rolling mill
دستگاه نورد، ماشین نورد، نورد ورق، کارخانه نورد، کارگاه نورد
rolling motion
حرکت غلتشی
rolls
سنگ شکن، غلتکی، جفت غلتک، ماشین کلوخه سازی
roman numbers
اعداد رومی، دستگاه عدد نویسی رومی
roman numerals
ارقام رومی
root
ریشه
root bend
خمش ریشه ای
root circle
دایره بن دندانه، دایره ریشه، دایره پایه
root diameter
قطر هسته، قطر مغزی، قطر پایه
root field
هیات ریشه ها
root mean square
جذر میانگین مربعات
root of a number
ریشه عدد، ریشه یک عدد
root of a polynomial
ریشه چندجمله ای
root of an equation
ریشه یک معادله
root of an equation test
آزمون ریشه یک معادله
root of equation
ریشه های معادله
root test
آزمون ریشه، آزمون ریشه ای، قاعده گوشی، قاعده ریشه
root tree
درخت ریشه ها
root tree diagram
نمودار درختی ریشه دار
rootogram
ریشه نگار
roots of unity
ریشه ها یک
rosace
گلبرگ، گلگونه، چند برگی، گلبرگ گونه، خوشه ای، انشعاب
rosette pattern
توزیع گل رزی
roster
نوبتی
roster notation
نماد گذاری نوبتی
rotary
دورانی، گردان، دوار، گردنده، چرخشی
rotary indexing fixture
کارگیر گردان، بست گردان تقسیم شو، شاخصدار
rotary shear
قیچی گردان
rotatable
دورانی، چرخشی، قابل چرخش
rotation
دوران
rotation angle
زاویه دوران
rotation equation
معادله دوران
rotation group
گروه دوران ها
rotation invariance
پایای دوران
rotation of a vector
دوران بردار
rotation of axes
دوران محور ها
rotation of fluid
دوران سیال
rotation sampling
نمونه گیری چرخشی
rotational
چرخشی، دورانی
rotational coordinates
مختصات دورانی
rotationed
دوران یافته
rotor
دستگاه چرخنده
Rouche theorem
قضیه روشه
Rouche’s theorem
قضیه روشه
rouge
گرد صیقل
rough
تقریبی، ناقص، طبیعی، ناهموار
roughest
تقریبی ترین
roughing cut
برش خشن، زبربری
roughing mill
دستگاه پیش نورد
roughly speaking
صرف نظر از جزئیات، تقریبا
roughness
زیرتنی، زبر، ناصافی، ناهمواری،‌زبری
roulette
چرخک
round
میل گرد، گرد کردن، سرراست کردن، رُند کردن، گرد
round angle
زاویه تمام صفحه
round bracket
پرانتز
round error
خطای ناشی از گرد شدن، خطای سرراست کردن
round file
سوهان دم موشی، سوهان گرد
round nose chisel
قلم نوک گرد
round number
عدد گرد شده، عدد بی خرده،‌ عدد صحیح
round off
گرد کردن
round off error
خطای گرد کردن
round off error of an approximation
خطای گرد کردن یک تقریب
round runner
داهگاه با مقطع گرد
round sheet
ورقه مسیر کار، برگه عملیاتی
round trip
یک دور رفت و برگشت، گرد کردن اضافی
rounding
گرد کردن، عمل گرد کردن، سرراست کردن
rounding down
گرد کردن نقصانی
rounding error
خطای گرد کردن
rounding off
گرد کردن، عمل گرد کردن
rounding up
گرد کردن اضافی
routing
راه درآری،‌گاه درآری
routing sheet
ورقه تعیین مسیر کار
row
سطری، ردیف، سطر، رج
row canonical form
صورت متعارف نظری، صورت متعارف سطری
row echelon form
صورت پلکانی سطری
row equivalence
هم ارز سطری
row equivalent
هم ارزی سطری
row equivalent matrices
ماتریس های هم ارز سطری
row matrix
ماتریس سطری
row nullity of a matrix
سطر، پوچی ماتریس
row of a matrix
سطر ماتریس
row of determinant
سطر دترمینان
row of matrix
سطر ماتریس
row operation
عمل سطری
row operations
عمل های سطری
row operators relationships
عملیات سطری
row player
بازیکن سطری
row rank
رتبه سطری،‌ مرتبه سطری
row reduced
تحویل شده سطری
row reduced echelon
تحویل شده سطری پلکانی
row space
فضای سطری
row vector
بردار سطری
row zero
سطر صفر
royalty
حق التالیف، حق اختراع، حق امتیاز
rubber
کائوچو، لاستیک
rugged
مقاوم، مستحکم، خشن
ruin
ورشکستگی
ruin probability
احتمال نابودی
rule
قانون، دستور، قاعده
rule depth gage
خط کش عمق سنج، عمق سنج خط کش دار
rule of addition
قانون جمع
rule of calculation
دستور محاسبه
rule of compound probabilities
قانون احتمال های مرکب
rule of description
قانون ترسیم
rule of detachment
قاعده انتزاع
rule of exponents
قاعده نماها
rule of false position
قاعده امتحان و تصحیح
rule of inference
قاعده استنتاج
rule of multiplication
قانون ضرب
rule of multiplication of sings
قاعده ضرب علائم
rule of sign
قاعده علامت، قاعده نشان
rule of signs
قاعده علامات
rule of three
تبدیل به واحد
rule of two errors
حساب خطاین
ruled
خط کشی، خط دار
ruled surface
رویه خط دار
ruled surfaces
سطوح خط دار
ruler
خط کش مدرج، خط کش
ruler function
تابع خط کش
rules of multiplication of signs
قاعده ضرب علامت ها
ruling
خط دار
ruling of the cylinder
یال های استوانه
rulings of the cone
یال های مخروط
run
رانش،‌ تغذیه، تعداد مرتبه، چرخه عملیاتی، اجرا، اجرا کردن، ریختن، راهگاه سازی،‌کارکرد ماشین، گردش، لوله، ریزشگاه، راندن، رفت، گردش، مسیر، طریق، پیمودن، طی کردن، حرکت کردن، پیموده شده، رفتن
run for
تقلا کردن، کوشش کردن
run from
پیموده شدن
run into
وارد کردن
run out
خارج کردن
run over
به خود گرفتن
run through
گذشتن، عبور کردن، از میان گذشتن، از … گذشتن
run time
زمان اجرا
run to run control
کنترل مرحله به مرحله، کنترل قدم به قدم
Runge Kutta method
روش رونگ-کوتا
Runge theorem
قضیه رونگه
runner
مجرای اصلی، پای راهگاه
running fit
خوراندن رونده، انطباق روان، انطباق رونده
running time
زمان اجرا
rupture strength
استحکام پارگی، استحکام شکست، بار کششی، مقاومت در برابر پارگی
Russell definition of finiteness
تعریف راسل از تناهی
Russell paradox
پارادوکس راسل
Russell’s paradox
تناقض راسل، باطل نمای راسل
لغات حسابداری بخش ۳۹
لطفا به جای کپی مقالات با خرید آنها به قیمتی بسیار متناسب مشخص شده ما را در ارانه هر چه بیشتر مقالات و مضامین ترجمه شده علمی و بهبود محتویات سایت ایران ترجمه یاری دهید.
تماس با ما

اکنون آفلاین هستیم، اما امکان ارسال ایمیل وجود دارد.

به سیستم پشتیبانی سایت ایران ترجمه خوش آمدید.