ایران ترجمه – مرجع مقالات ترجمه شده دانشگاهی ایران

لغات حسابداری بخش ۴

در این قسمت  لغات حسابداری بخش ۴ عرضه شده است.

 

لغات حسابداری صفحه اصلی – کلیک کنید

خرید لغات حسابداری / مجموع لغات در کل رشته ها / لغات بر حسب گروه بندی چند رشته

لغات حسابداری - ایران ترجمه

لغات حسابداری بخش ۴
a banking perspective
از دیدگاه بانک
a behavioral approach
رویکرد / دیدگاه رفتاری
a corporate bond interest rate
نرخ بهره اوراق قرضه شرکتهای معتبر
a descriptive approach
رویکرد/ روش توصیفی
a formula approach
روش مبتنی بر فرمول
a historical perspective
دیدگاه تاریخی
a legal approach
رویکرد/ دیدگاه قانونی
a private economy
اقتصاد خصوصی
a statement of basic accounting theory
بیانیه تئوری بنیاد حسابداری
a structural approach
رویکرد/ دیدگاه ساختاری
a systems framework
چارچوب سیستمی
a tax approach
رویکرد / دیدگاه مالیاتی
AAA (American accounting association)
انجمن حسابداری (حسابدارن ) آمریکا
abacus
چرتکه
abandonment of assets
واگذاری (کنارگذاری) دارائیها
abandonment of operations
توقف با تعطیلی عملیات
abate
تخفیف دادن پایین آوردن
abatement
تخفیف دادن کاهش
abbreviation
مخفف علامت اختصاری اختصار
ABC analysis
طبقه بندی اقلام موجودی بر اساس ارزش نسبی آنها
ABC (activity based costing)
هزینه یابی بر مبنای فعالیت
abeyance
تعلیق بلاتکلیفی
ability to pay theory
تئوری قدرت پرداخت
ability to service debt
قدرت پرداخت (اصل و فرع) بدهی
ABM ( activity based management)
بر مبنای فعالیت مدیریت
abnormal earnings
سودهای غیر عادی سود غیر متعارف
abnormal performance index
شاخص عملکرد غیر عادی
abnormal rate of return
نرخ بازده غیر عادی
abnormal return
( بازده غیر متعارف (غیر عادی
abnormal spoilage
ضایعات غیر عادی
above average risk
ریسک بالاتر از متوسط
above par
بیش از ارزش اسمی
above the line
بیش از حد متعارف
abrogation of agreement
فسخ یا لغو قرارداد
absence of causal connection
نبود علت و معلولی رابطه
absolute priority
اولویت کامل / مطلق
absolute risk aversion
ریسک گریزی مطلق
absolute value
قدر مطلق ارزش مطلق
absorption costing
هزینه جذبی نام دیگر هزینه یابی کامل
absorption costing full costing income
( سود هزینه یابی جذبی (هزینه یابی کامل
abstract
مفهوم انتزاعی خلاصه چکیده
abstract of title
سند مالکیت
abusive tax shelter
سپر مالیاتی نامشروع طفره رفتن از پرداخت مالیات
academic circles
محافل دانشگاهی
academy of accounting historians
آکادمی (فرهنگستان) مورخین حسابداری
accelerated depreciation
استهلاک سریع (تسریعی
accelerated depreciation methods
(روشهای استهلاک سریع (تسریعی
accept reject approach
روش (رویکرد) قبول یارد
acceptable audit risk ( aar)
ریسک قابل پذیرش حسابرسی
acceptable quality level ( aql)
سطح قابل قبول کیفیت
acceptable risk of assessing control risk too low (aracr)
ریسک قابل پذیرش برآورد ریسک کنترل در سطح بسیار پایین
acceptable risk of incorrect acceptance (aria)
ریسک پذیرش نادرست
acceptable risk of incorrect rejection (arir)
ریسک رد نادرست
acceptance and continuation of clients
پذیرش و حفظ (تداوم کار با ) صاحبکاران
access controls
کنترلهای دسترسی
accommodation endorsement
ظهرنویسی دوستانه
accommodation note
برات دوستانه
accompanied notes
( یادداشتهای پیوست (همراه
accompanying invoice
فاکتور ضمیمه صورتحساب پیوست
accompanying notes
یادداشتهای پیوست (همراه
according to … …
مطابق با … بر اساس…
account
حساب
account analysis method
روش تجزیه و تحلیل حسابها
account certification
تصدیق حساب تعیین صحت و سقم حساب
account executive
متصدی حساب
account format
شکل حساب به شکل حساب
account group
گروه حساب
account heading
سرفصل / عنوان حساب
account payable
حساب پرداختنی
account receivable
حساب دریافتنی
account title and explanation
عنوان و شرح حساب
account with treasury capital budget
جاری با خزانه بودجه سرمایه ای
account with treasury operating budget
جاری با خزانه بودجه جاری
accountability
مسئولیت پاسخگویی پاسخگویی
accountable
پاسخگو مسئول
accountancy
( حسابداری( اصطلاح انگلیسی ها
accountant
حسابدار
accountants’ liability
(مسئولیت حقوقی حسابدارن (حسابرسان مستقل
accounting
حسابداری
accounting allocations
تخصیص های حسابداری
accounting as a current economic reality
حسابداری بعنوان یک واقعیت اقتصادی
accounting as a multiple paradigm science
حسابدرای بعنوان یک دانش چند الگویی
accounting as an ideology
( حسابداری بعنوان یک مکتب (ایدئولوژی
accounting bases
مبانی حسابداری
accounting beta
بتای حسابداری
accounting changes
تغییرات حسابداری
accounting curriculum
برنامه آموزشی حسابداری
accounting cycle
چرخه حسابداری دوره عمل حسابداری
accounting data
اطلاعات (داده های) حسابداری
accounting earnings
سود (عایدات) حسابداری
accounting earrings based plans
طرحهای (پاداش و حقوق و مزایای) مبتنی بر وسد حسابداری
accounting education change commission (aecc)
کمسیون ایجاد تحول در نظام آموزشی حسابداری
accounting English
زبان تخصصی حسابداری
accounting entity assumption
فرض شخصیت حسابداری
accounting equation
معادله حسابداری
accounting estimate
برآورد حسابداری
accounting firm
موسسه حسابرسی موسسه ارائه دهنده خدمات حسابداری و حسابرسی
accounting for changing prices
حسابداری تغییر قیمتها
accounting for income taxes
حسابداری مالیات بردرآمد
accounting for leases
حسابداری اجاره ها
accounting for pension plans
سحابداری طرحهای بازنشستگی
accounting for replacement investments
حسابداری سرمایه گذاریهای جایگزینی
accounting gimmicks or tricks
ترفندها یا حیله های حسابداری
accounting graduate
فارغ التحصیل حسابداری کارشناس حسابداری
accounting guidelines
رهنمودهای حسابداری
accounting hall of fame
تالار تندیس چهره های شاخص و ماندگار حسابداری
accounting higher education
آموزش عالی حسابدار ی تحصیلات تکمیلی حسابداری
accounting historians
مورخین (تاریخدانان ) حسابداری
accounting history
تاریخچه (پیشینه تاریخی) حسابداری
accounting information system (ais)
سیستم اطلاعاتی حسابداری
accounting measurement scales
مقیاسهای اندازه گیری (سنجش) حسابداری
accounting PhD scholar
. دانشجوی دوره دکترای تخصصی حسابداری
accounting practice
شیوه عمل (کار) حسابداری حرفه حسابداری
accounting principles board (apb)
هیات تدوین اصول حسابداری
accounting process or cycle
فرایند (یا چرخه) حسابداری
accounting professionals
حسابداری حرفه ای
accounting pronouncements
نشریات حسابداری
accounting rate of return (arr)
نرخ بازده حسابداری نرخ بازده دفتری
accounting records
سوابق حسابداری اسناد و مدارک حسابداری
accounting research bulletins (arb)
بولتن های پژهشی حسابدرای بولتین بولتن های تحقیقات حسابداری
accounting research studies (ars)
مطالعات پژوهشی حسابداری
accounting software
نرم افزارهای حسابداری
accounting standard setting bodies
نهادهای (مراجع) تدوین استانداردهای حسابداری
accounting standards executive committee (acsec)
کمیته اجرایی استانداردهای حسابداری
accounting system
سیستم حسابداری
accounting terminology
( اصطلاحات حسابداری آشنایی با اصطلاحات حسابداری (اصطلاح شناسی حسابداری
accounting terms
اصطلاحات تخصصی حسابداری
accounting theory
تئوری حسابداری
accounting treatment
نحوه عمل حسابداری روش حسابداری
accounting vocabulary
لغات و اصطلاحات حسابداری
accounts
حسابها
accounts code
کد حسابها
accounts payable
حسابهای پرداختی
accounts payable ledger
دفتر معین حسابهای پرداختی
accounts payable master file
پونده اصلی حسابهای پرداختی
accounts payable trial balance
تراز آزمایشی (جدول سنی) حسابهای پرداختی
accounts receivable
( حسابهای دریافتی (مطالبات
accounts receivable balance related audit objectives
اهداف حسابرسی مربوط به مانده حسابهای دریافتنی
accounts receivable turnover
گردش حسابهای دریافتی گردش مطالبات
accreditation
اعتبار سنجی
accredited
معتبر دارای اعتبار نامه مجاز
accretion
افزایش ارزش رشد / نمو طبیعی
accretion
افزایش بازده ناشی از تخفیف (کسر) اوراق قرضه
accrual basis accounting
حسابداری تعهدی
accrual accounting
حسابداری تعهدی
accrual accounting rate of return (aarr)
( نرخ بازده حسابداری (تعهدی
accrual basis
مبنای تعهدی برمبنای تعهد
accrual method
روش تعهدی
accruals
اقلام تعهدی اقلام تحقق یافته اما پرداخت نشده
accrued estimated warranty costs
هزینه های معوق برآوردی تضمین محصول
accrued expense
هزینه تحقق یافته اما ثبت نشده (پرداخت نشده) هزینه معوق
accrued interest
(بهره معوق بهره تحقق یافته اما ثبت نشده (پرداخت نشده
accrued interest on note payable
بهره معوق (تحقق یافته) سند پرداختی
accrued liabilities
بدی های معوق بدهی های تحقق یافته اما پرداخت نشده
accrued liability
بدهی پرداخت نشده بدهی معوق
accrued payroll expenses
هزینه های معوق حقوق و دستمزد
accrued revenue
درآمد معوق درآمد تحقق یافته اما دریافت نشده
accumulate
انباشتن جمع آوری کردن
accumulated benefit obligation
تعهد (بدهی) مزایای انباشته
accumulated depreciation
استهلاک انباشته
accumulated depreciation of equipment
استهلاک انباشته تجهیزات
accumulated losses
زیانهای انباشته
accumulated postretirement benefit obligation
بدهی مزایای انباشته بعد از بازنشستگی
accuracy
صحت
acid test ratio
نسبت آنی نسبت سریع
acknowledgement
تصدیق اعلام وصول
acquired company
( شرکت تحصیل شده (خریداری شده
acquiring company
(شرکت تحصیل کننده (خریدار
acquisition
تحصیل تصاحب از طریق خرید
acquisition and payment cycle
چرخه تحصیل (خرید) و پرداخت
acquisition and retirements
تحصیل و کنارگذاری
acrs ( accelerated cost recovery system)
سیستم بازیافت سریع بهای تمام شده
act of bankruptcy
قانون ورشکستگی
acting partner
شریک فعال
active management
مدیریت فعال
activity
فعالیت
activity based coast abc system
سیستم هزینه یابی بر مبنای فعالیت
activity based budgeting abb
بودجه بندی بر مبنای فعالیت
activity based costing abc system
سیستم هزینه یابی بر مبنای فعالیت
activity based management abm
مدیریت بر مبنای فعالیت
activity analysis
تجزیه و تحلیل فعالیتها
activity attributes
مشخصات (نشانه های )فعالیت
activity capacity
سطح گنجایش فعالیت
activity center
مرکز فعالیت
activity drivers
عوامل ایجاد فعالیت عوامل وقوع فعالیت محرکهای فعالیت
activity elimination
حذف فعالیت
activity flexible budgeting
بودجه بندی انعطاف پذیر فعالیتها
activity formal
چارچوب (ساختار) فعالیت شکل (قالب) فعالیت
activity inventory
فهرست فعالیتها
activity output measure
معیار ستانده فعالیت
activity productivity analysis
تجزیه و تحلیل قدرت بهره وری (اثربخشی ) فعالیتها
activity ratios
نسبتهای فعالیت نام دیگر نسبتهای کارآیی و گردش
activity reduction
کاهش فعالیت
activity selection
انتخاب (برگزیدن) فعالیت
activity service
فعالیت خدماتی
activity service
فعالیت خدماتی
activity sharing
تقسیم فعالیتها مشارکت در فعالیتها سهیم شدن در فعالیتها
activity variance
انحراف فعالیت
actual annual rate of return
نرخ بازده واقعی سالانه
actual casts
هزینه های واقعی
actual cost system
سیستم هزینه یابی واقعی
actual costing
هزینه یابی واقعی
actual factory overhead
سربار واقعی کارخانه
actual fixed costs
هزینه های ثابت واقعی
actual production and cost data
اطلاعات واقعی تولید و هزینه ها
actual retirement of bonds
باز خرید واقعی اوراق قرضه
actual volume
حجم واقعی
actual warranty costs
هزینه های واقعی تضمین محصول
ad hoc
موقت موردی با توجه به موقعیت خاص
ad hoc discount
تخفیف موردی تخفیف موقت
ad hoc needs
نیازهای موقت / موردی
ad valorem
بر اساس ارزش / قیمت درصد ارزش یا قیمت
add
اضافه می شود.
added value(value added)
ارزش افزوده
additional fund needed
وجوه اضافی مورد نیاز
additional paid in capital
صرف سهام سرمایه پرداخت شده مازاد بر ارزش اسمی
additions
ملحقات / اضافات
adequate disclosure
افشای کافی
adjunct account
حساب الحاقی حساب ضمیمه
adjustable rate preferred
سهام ممتاز با نرخ سود متغیر
adjusted beta
بتای تعدیل شده
adjusted cost of goods sold
بهای تعدیل شده کالای فروش رفته
adjusted trial balance
( تراز آزمایشی تعدیل شده (اصلاح شده
adjusting journal entries
ثبتهای (روزنامه ای) تعدیلی (اصلاحی) ثبتهای اصلاحی دفتر روزنامه
adjusting entry
( ثبت تعدیلی (اصلاحی
adjusting journal entries
تعدیل / اصلاح ثبتهای دفتر روزنامه اصلاحات پیشنهادی حسابرسان
adjustments and eliminations
تعدیل (اصلاحات) و حذفیات
administrative costs
هزینه های اداری
administrative department
واحد اداری
administrative expense budget
بودجه هزینه های اداری
administrative staff
کارکنان اداری ستاد اداری ستاد مدیریتی
administrative working papers
کاربرگهای عمومی (اداری)
admission by investing in the partnership
پذیرش/ ورود از طریق سرمایه گذاری در شرکت
advance payment prepayment
پیش پرداخت
advance pricing agreement
قرارداد قیمت گذاری سلف
advance rent
پیش دریافت (پرداخت ) اجاره
advanced accounting
حسابداری پیشرفته
advanced commissions
پیش پرداخت کارمزد حق الزحمه / کمیسیون پیش دریافت شده
advanced financial accounting
حسابداری مالی پیشرفته
advanced from customers
پیش دریافت از مشتریان
advanced management accounting
حسابداری مدیریت پیشرفته
advanced manufacturing environment
شرایط (محیط) پیشرفته تولید
advances to employees
پیش پرداخت به کارکنان
advances to unconsolidated subsidiaries
پیش پرداخت به واحدهای فرعی تلفیق نشده
advantages and disadvantages
مزایا و معایب
adverse opinion
اظهار نظر مردود نظر مردود گزارش حسابرسی مردود
adverse selection
(گزینش نامناسب انتخاب نادرست (نامطلوب
adverse selection phenomenon
پدیده انتخاب نادرست / گزینش نامناسب
advertising budget
( بودجه تبلیغات (تبلیغاتی
advising bank
بانک ابلاغ کننده بانک اطلاع دهنده
advocates
طرفداران حامیان مبلغان
affidavit
سوگند نامه اقرارنامه با قید سوگند
affiliate
واحد وابسته
affiliated company
شرکت وابسته
affiliation structure
ساختار وابستگی
after tax nominal return
بازده اسمی بعد از (کسر) مالیات
after tax cost of capital
هزینه سرمایه بعد از (کسر) مالیات
after sale services costs
هزینه های خدمات پس از فروش
after tax real return
بازده واقعی بعد از (کسر) مالیات
aged trial balance
جدول سنی بدهکاران
agency costs
هزینه های نمایندگی
agency costs opposed by lenders
هزینه های نمایندگی تحمل شده از سوی وام دهندگان
agency fund
حساب مستقل وجوه وصولی به نمایندگی از سایر سازمانها
agency problem
مساله (مشکل ) نمایندگی
agency theory
تئوری نمایندگی نظریه کارگزاری
agent
نماینده کارگزار عامل مباشر
aggregate
انباشته مجموع
aggregate market
مجموع بازار
aggressive current asset strategy
استراتژی متهورانه داراییهای جاری
aggressive current liability strategy
استراتژی متهورانه بدهیهای جاری
aggressive financial strategy
استراتژی مالی متهورانه
aggressive growth
رشد متهورانه
aggressive reporting
گزارشگری متهورانه
aggressive stocks
سهامی که تغییرات آنها بیش از تغییرات متوسط بازار است
aging of debtors
تجزیه و تحلیل زمانی (سنی) حسابداری دریافتنی / بدهکاران تهیه جدول سنی بدهکاران
agreed upon procedures
روشهای (دستورالعمل های) توافقی
agreed upon procedures engagement
رسیدگی بر مبنای روشهای توافقی
agreement
قرارداد موافقتنامه تفاهم نامه
agreement by arbitration
توافق با حکمیت
aicpa professional standards
استانداردهای حرفه ای انجمن حسابداران رسمی آمریکا
algebraic method
( روش ریاضی (جبری
algorithm
روش انجام کار / حل مساله
all-inclusive approach
رویکرد جامع روش همه شمول
all share index
شاخص کل سهام
allied company
شرکت وابسته
allocated joint costs
هزینه های مشترک تخصیص یافته
allocating indirect costs
تخصیص هزینه های غیر مستقیم
allocation
( تخصیص (هزینه های غیر مستقیم
allocation of the preliminary judgment about materiality
قضاوت اولیه درباره سطح اهمیت
allocationally efficient market
بازاری که از لحاظ تخصیص سرمایه ، کارا می باشد
allotment
تخصیص تخصیص اعتبار
allotment period
دوره تخصیص
allowance for doubtful accounts
ذخیره مطالبات مشکوک الوصول
allowance for returns
ذخیره برگشتیها
allowance for sales returns
ذخیره برگشتیهای فروش
allowance for sampling risk
حداکثر ریسک قابل قبول نمونه گیری
allowance for sampling risk (asr), precision
( حداکثر ریسک قابل قبول نمونه گیری (دقت
allowance for uncollectible accounts
ذخیره حسابهای (مطالبات) غیر قابل وصول
allowance method
روش ذخیره گیری
allowed time
زمان مجاز
alpha
ضریب آلفا
alpha risk
ریسک آلفا
alternate procedures
روشهای متفاوت
alternative hypotheses
فرضیه های جایگزین
alternative minimum tax (amt)
حداقل بدیل مالیاتی
alternative procedures
رویه های مختلف روشهای متفاوت
alternatives identification
شناسایی راهکارهای موجود شناسایی بدیلها
amend
اصلاح کردن
American accounting association (aaa)
انجمن حسابداری (حسابداران ) آمریکا
American assembly of collegiate schools of business (aacsb)
انجمن دانشکده های بازرگانی آمریکا
American institute of certified public accountants (aicpa)
انجمن حسابداران رسمی آمریکا
American put option
گواهینامه اختیار فروش و یا عدم فروش آمریکایی
American stock exchange ase
بورس سهام آمریکا
amortization ء
انقضاء دارایی های نامشهود
amortization of capitalized costs
انقضای مخارج سرمایه ای شده استهلاک مخارج منظور شده به حساب دارایی
amortization of goodwill ء
انقضاء سرقفلی
amortized cost
بهای منقضی شده / مستهلک شده
an analogy
تمثیل قیاس
an ethical approach
رویکرد / دیدگاه اخلاقی
an independent body
نهاد مستقل
analysis of variance anova
(تجزیه و تحلیل واریانس (نوعی روش تحلیل آماری
analysis schedule
کاربرگ تجزیه و تحلیل جدول تجزیه و تحلیل
analytical deductive
تحلیلی قیاسی
analytical data
اطلاعات تحلیلی
analytical mind
ذهن تحلیلگر
analytical procedures
بررسیهای تحلیلی روشهای تحلیلی
analytical procedures risk apr
ریسک بررسی های (روشهای ) تحلیلی
analytical test
آزمون تحلیلی
analyze
تجزیه و تحلیل کردن
analyzing disbursements
تجزیه و تحلیل پرداختهای نقدی
analyzing profitability
تجزیه و تحلیل سودآوری
anchoring
تکیه و اعتماد به اطلاعات تاریخی
annual approach
روش (رویکرد) سالانه
annual audit
حسابرسی سالانه
annual audit fee
هزینه / حق الزحمه حسابرسی سالانه
annual contract
قرارداد سالانه
annual coupon payment
پرداخت بهره سالانه
annual coupon rate
نرخ بهره سالانه
annual depreciation
استهلاک سالانه
annual dividend growth rate
نرخ رشد سالانه سود سهام
annual general meeting(agm)
( مجمع عمومی عادی سالانه (صاحبان سهام
annual insurance expense
هزینه بیمه سالانه
annual net present value approach (anpv)
روش ارزشی فعلی خالص سالانه
annual net sales
خالص فروش سالانه
annual percentage rate (apr)
درصد سالانه نرخ بهره / بازده سالانه
annual premium
حق بیمه سالانه / پاداش سالانه
annual report
گزارش سالانه
annuity
سالواره قسط السنین مستمری سالانه اقساط مساوی سالانه
annuity due
قسط مساوی قابل پرداخت / دریافت در اول دوره
anomalies
موارد خلاف قاعده استثنائات نابهنجاریها
anomaly
مورد استثنا نابهنجاری مورد خلاف قاعده
ant dilutive security
اوراق بهادار ضد تقلیل
anti trust laws
قوانین ضد انحصار
appendix
ضمیمه پیوست
applicability of information
کاربرد اطلاعات
applicable laws and regulations
( قوانین و مقررات موضوعه (آمره
application controls
کنترلهای کاربردی
application form
فرم درخواست کار نمونه درخواست
applied overhead
سربار جذب شده
applying overhead to production
جذب (تخصیص) سربار به تولید
appraisal cost
هزینه (مخارج) ارزیابی
appraisal or valuation services
خدمات ارزیابی و ارزشگذاری
appraised value
ارزش کارشناسی
appreciation
افزایش ارزش قدردانی
appropriation
تخصیص سود
appropriation of retained earnings
تخصیص سود انباشته
approve
تصویب / تایید کردن
approved list
فهرست تایید شده فهرست مجاز
approximate yield to maturity aytm
نرخ بازده تقریبی تا تاریخ سررسید
approximated net realizable value at split off allocation
تخصیص بر مبنای ارزش خالص بازیافتنی برآوردی در نقطه تفکیک
arbitrage
آربیتراژ کسب سود از محل خرید و فروش همزمان یک دارایی
arbitrage pricing theory apt
تئوری قیمت گذاری آربیتراژ
arbitrage pricing theory apt
( ) تئوری قیمت گذاری اربیتراژ
arbitrary allocation process
فرایند تخصیص اختیاری
arbitrary allocation process
فرایند تخصیص اختیاری
arbitration
داوری / حکمیت
arbitration
داوری / حکمیت
area franchise
حق الامتیاز فروش منطقه ای
area franchise
حق الامتیاز فروش منطقه ای
arithmetic mean
میانگین حسابی میانگین ساده
arithmetic mean
میانگین حسابی میانگین ساده
arm’s length exchange
مبادله (معاوضه)عادی مبادله (معاوضه) در شرایط متعارف
arm’s length exchange
مبادله (معاوضه) عدی مبادله (معاوضه) در شرایط متعارف
arm’s length transaction
معادله (مبادله) عادی معامله در شرایط متعارف
arm’s length transaction
معادله (مبادله) عادی معامله در شرایط متعارف
art
هنر
art
هنر
article
ماده (قانون / قرارداد) مقاله
article
ماده (قانون / قرارداد) مقاله
articles of association
اساسنامه شرکتنامه
articles of association
اساسنامه شرکتنامه
articles of incorporation
اساسنامه شرکتنامه
articles of incorporation
اساسنامه شرکتنامه
articles of partnership
شرکتنامه اساسنامه شرکت / شراکت تضامنی
articles of partnership
شرکتنامه اساسنامه شرکت / شراکت تضامنی
articulation of financial statements
همبستگی صورتهای مالی به یکدیگر
articulation of financial statements
همبستگی صورتهای مالی به یکدیگر
artificial person
شخص (شخصیت) حقوقی
artificial person
شخص (شخصیت) حقوقی
as of…
… در تاریخ … به تاریخ …
as of… … …
… در تاریخ… به تاریخ…
asked or ask price
قیمت پیشنهادی قیمت عرضه شده
asked or ask price
( ) قیمت پیشنهادی قیمت عرضه شده
assembly line
خط مونتاژ
assembly line
خط مونتاژ
assertions
ادعاها اظهارات
assertions
ادعاها اظهارات
assessing risk exposure
برآورد آسیب پذیری در برابر ریسک
assessing risk exposure
برآورد آسیب پذیری در برابر ریسک
assessment measures
معیارهای ارزیابی
assessment measures
معیارهای ارزیابی
assessment of control risk
ارزیابی (برآورد) ریسک کنترل
assessment of control risk
ارزیابی (برآورد) ریسک کنترل
assessments
آرای صادره دادگاه ها اظهار نظرها عوارض ویژه
assessments
ارای صادره دادگاه ها اظهار نظرها عوارض ویژه
asset
دارایی
asset
دارایی
asset allocation
تخصیص دارایی (سرمایه)
asset allocation
تخصیص دارایی (سرمایه)
asset based financing
وام رهنی تامین مالی از طریق وثیقه گذاشتن دارایی ها
asset based financing
وام رهنی تامین مالی از طریق وثیقه گذاشتن دارایی ها
asset class
نوع دارایی طبقه / گروه دارایی
asset class
نوع دارایی طبقه / گروه دارایی
asset liability method
روش دارایی / بدهی
asset liability method
/ روش دارایی / بدهی
asset revaluation
تجدید ارزیابی دارایی
asset revaluation
تجدید ارزیابی دارایی
asset surrendered
دارایی و اگذار شده
asset surrendered
دارایی و اگذار شده
assets turnover
گردش دارایی ها
assets turnover
گردش دارایی ها
assigning receivables
واگذاری کردن مطالبات / گرو گذاشتن مطالبات
assigning receivables
واگذار کردن مطالبات / گرو گذاشتن مطالبات
assignment
تسهیم تکلیف
assignment
تسهیم تکلیف
assistants
کارآموزان دستیاران
assistants
کارآموزان دستیاران
association
انجمن وابستگی موسسه ارتباط شراکت
association
انجمن وابستگی موسسه ارتباط شراکت
assumed discount rate
نرخ تنزیل فرضی
assumed discount rate
نرخ تنزیل فرضی
assumptions
مفروضات فرضها پیش فرضها
assumptions
مفروضات فرشها پیش فرضها
assurance
اطمینان دهی اطمینان بیمه
assurance
اطمینان دهی اطمینان بیمه
assurance services
خدمات اطمینان دهی
assurance services
خدمات اطمینان دهی
asymmetric information
عدم دسترسی یکسان به اطلاعات اطلاعات نامتقارن
asymmetrical information
اطلاعات نامتقارن
at par
عندالمطالبه
at par
به ارزش اسمی
at seller’s option
به اختیار / انتخاب فروشنده
at the money
به قیمت بازار
attendance
حضور
attendance book
دفتر حضور و غیاب
attention directing techniques
شیوه های جلب توجه
attest audit
حسابرسی اعتبار دهی نام دیگر حسابرسی مستقل
attest function
خدمات گواهی دهی خدمات اعتبار دهی
attest function
خدمات گواهی دهی خدمات اعتبار دهی
attestation
اعتبار دهی گواهی دهی
attestation engagement
قرارداد خدمات اعتبار دهی
attestation services
خدمات اعتبار دهی
attorney at law
وکیل حقوقی
attribute
مشخصه ویژگی صفت
attribute based costing abc
(هزینه یابی بر مبنای ویژگی (صفت
attribute sampling
( نمونه گیری بر مبنای صفت (مشخصه
attributes of the combining companies
ویژگیهای شرکتهای ترکیب شونده
audit
حسابرسی
audit ability
قابلیت رسیدگی قابل حسابرسی بودن
audit activity
فعالیت (خدمات) حسابرسی
audit adjustment
ثبت اصلاحی حسابرسی
audit adjustments
تعدیلات (اصطلاحات ) حسابرسی
audit assurance
اطمینان حسابرسی
audit assurance
اطمینان دهی حسابرسی
audit brief
توجیه گذوه حسابرسی
audit committee
( کمیته حسابرسی (کمیته ای متشکل از اعضای غیر موظف هیات مدیره
audit committee charter
آیین نامه (منشور) کمیته حسابرسی
audit cycle
چرخه حسابرسی
audit decision aids
چک لیستهای راهنمای حسابرسی
audit failure
عدم موفقیت حسابرسی در دستیابی به اهداف ناکامی حسابرسی قصور حسابرسی
audit files
پرونده های حسابرسی
audit firm
موسسه حسابرسی
audit instructions
دستورالعملهای حسابرسی
audit literature
ادبیات حسابرسی
audit of historical financial statements
حسابرسی صورتهای مالی تاریخی
audit period
دوره حسابرسی
audit plan
طرح جامع حسابرسی
audit practice
عمل / روال کار حسابرسی
audit procedures
روشهای رسیدگی حسابرسی
audit program
دستورالعمل جامع رسیدگی حسابرسی برنامه حسابرسی
audit program
دستورالعمل های تفصیلی رسیدگی های حسابرسی برنامه حسابرسی
audit report
گزارش حسابداری
audit risk
ریسک حسابرسی
audit risk model
مدل ریسک حسابرسی
audit sampling
نمونه گیری در حسابرسی
audit software
نرم افزارهای حسابرسی
audit standards
استانداردهای حسابرسی
audit techniques
تکنیک های حسابرسی
audit terms
اصطلاحات تخصصی حسابرسی
audit test
آزمون حسابرسی
audit trail
زنجیره عطف حسابرسی
audit voucher
سند حسابرسی شده
audit working papers
کاربرگهای (مجموعه شواهد) حسابرسی
audit year
سال مورد حسابرسی
audited
حسابرسی شده
audited financial statements
صورتهای مالی حسابرسی شده
audited voucher
سند حسابرسی (رسیدگی) شده
auditee
واحد مورد رسیدگی واحد مورد حسابرسی
auditing around the computer
حسابرسی پیرامون رایانه
auditing guidelines
رهنمودهای حسابرسی
auditing process
فرایند حسابرسی
auditing standards
استانداردهای حسابرسی
auditing through the computer
حسابرسی درونی سیستمهای رایانه ای
auditing with technology
حسابرسی به کمک رایانه
auditor business risk
ریسک تجاری حسابرس
auditor’s association
ارتباط حسابرسی
auditor’s deep pockets
مسئولیت مالی حسابرسان
auditor’s opinion
نظر (اظهار نظر ) حسابرسی
auditor’s recommendations
پیشنهادات حسابرسان
auditors report
گزارش حسابرس/ حسابرسان
auditor’s standard unqualified report
گزارش مقبول استاندارد حسابرسی
auditors unqualified report
گزارش حسابرسی مقبول
authentication value of the audit
ارزش تصدیق کنندگی حسابرسی
authoritative guidelines
رهنمودهای قاطع / آمرانه
authority
مرجع ذی صلاح مقام صلاحیت دار مجوز حیطه اخیتار اقتدار نهاد تصمیم گیرنده
authority for payment
مجوز پرداخت
authorization
صدور مجوز اعطای مجوز تصویب
authorization of stock
تصویب (اجازه) انتشار سهام
authorized capital nominal capital
سرمایه مجاز سرمایه ثبت شده
authorized signers
صاحبان امضاهای مجاز
autocorrelation
( همبستگی پیامی (مستمر
automated bond system (abs)
سیستم خودکار خرید و فروش اوراق قرضه
automation
ماشینی کردن مکانیزه کردن
autonomy
استقلال آزادی عمل
availability
در دسترس بودن آماده بودن
available for sale
آماده برای فروش
available for sale securities
اوراق بهادار آماده برای فروش
average accumulated expenditures
میانگین مخارج انباشته
average cost
میانگین هزینه متوسط بهای تمام شده
average cost procedure
روش میانگین هزینه روش متوسط بهای تمام شده
average cost retail
متوسط بهای خرده فروشی
average depreciation rate
متوسط (میانگین) نرخ استهلاک
average invested capital
میانگین سرمایه گذاری متوسط داراییهای سرمایه گذاری شده
average number of shares outstanding
میانگین تعداد سهام در جریان / در تملک صاحبان سهام
average payment period
متوسط دوره پرداخت
average sampling interval
متوس (میانگین) فاصله نمونه گیری
average tax rate
متوسط نرخ مالیات
average waiting time
متوسط زمان انتظار
avoidance of takeover
احتراز (اجتناب) از تصاحب / بلعیده شدن شرکت
avoiding costly mistakes
اجتناب / احتراز از اشتباهات پرهزینه
axioms
اصول متعارف اصوب بدیهی و پذیرفته شده
baby bonds
اوراق قرضه کم ارزش
bachelor
دارای مدرک کارشناسی
back charges
پرداخت مخارج انجام شده
back flush costing
هزینه یابی معکوس هزینه یابی از انتها به ابتدا هزینه یابی دیر هنگام
backdoor financing
تامین مالی غیر مستقیم تامین مالی از طرق غیر متعارف
backlog depreciation
استهلاک پس مانده
backlog reporting
گزارشگری مقادیر پس مانده
backup and recovery system
سیستم پشتیبانی و بازیافت
bad debt expense
هزینه مطالبات سوخت شده
bad debt reserve
اندوخته (ذخیره) مطالبات سوخت شده / مشکوک الوصول
bad debts allowance account
حساب ذخیره مطالبات مشکوک الوصول
bailout payback
دوره بازیافت / نجات سرمایه
balance of account
مانده حساب توازن حساب
balance per bank statement
مانده (طبق) صورتحساب بانک
balance per books
مانده (طبق) دفاتر شرکت
balance related audit objectives
اهداف حسابرسی مربوط به مانده حسابها
balance sheet
ترازنامه صورت وضعیت مالی
balance sheet account
( حسابهای ترازنامه (ای
balance sheet audit
(حسابرسی ترازنامه (ای
balance sheet equation
معادله ترازنامه
balance sheet statement of financial position
ترازنامه صورت وضعیت مالی
balanced scorecard approach
روش ارزیابی متوازن
band interest expense
هزینه بهره اوراق قرضه
bank collection
وصولیهای بانک
bank confirmation
تاییدیه بانک
bank deposits
سپرده های بانکی
bank discount basis
مبنای تنزیل بانک
bank discount rate method
روش نرخ تنزیل بانکی
bank drafts
حواله های بانکی
bank loans
وامهای بانکی
bank reconciliation
صورت مغایرت حسابهای بانکی صورت مغایر بانکی
bank service charge
هزینه (کارمزد) خدمات بانک
bank statement
صورتحساب بانک
banker’s acceptance
استاندارد تضمین شده بانکی
banker’s bill
برات / حواله بانکی
bankrupt
ورشکسته
bankruptcy
ورشکستگی
bankruptcy risk
ریسک ورشکستگی
bar chart
نمودار ستونی
bargain purchase option
اختیار خرید به قیمتی ارزانتر از قیمت جاری بازار اختیار خرید مذاکره ای
barriers to entry
(موانع ورود (به بازار
base inventory
(موجودی پایه (مبنا
base pay
حقوق پایه
base period
(دوره پایه (مبنا
base stock method
روش موجودی کالای پایه
base year
(سال پایه (مبنا
base year costs
(هزینه های سال پایه (مبنا
bases for stratification
مبانی طبقه بندی کردن
basic assumptions
مفروضات بنیادی فرضیات مبنا
basic concepts
مفاهیم بنیادی
basic cost terms
اصطلاحات اساسی / بنیادی هزینه
basic earnings per share (beps)
سود اولیه (پایه) هر سهم
basic elements
( عناصر اصلی (اساسی یا بنیادین
basic equation
( معادله اصلی (اساسی
basic of accounting
مبنای حسابداری
basic period
دوره مبنا / پایه
basic point
( نقطه مبنا (پایه
basic premises
مفروضات بنیادی
basic risk
( ریسک پایه (مبنا
basic terminology
( اصطلاحات بنیادین ( اصلی یا اساسی
basket lump sum purchase
خرید دسته جمعی داراییها خرید مجموعه ای از دارایی ها به صورت یکجا
basket purchase
خرید دسته جمعی داراییها خرید مجموعه ای از دارایی ها به صورت یکجا
batch level drivers
محرک های هزینه در سطح دسته (گروه) محصول
batch level cost
هزینه در سطح دسته ای (گروهی) از محصولات
batch processing
پردازش دسته ای
bear market
بازارکم رونق بازار رو به افوال
bearer bonds
اوراق قرضه بی نام
beating the market
غلبه بر بازار (کسب بازده) بیش از بازده متعارف بازار
beginning balance
مانده اول دوره مانده در ابتدای دوره
beginning cash balance
مانده وجه نقد در ابتدای دوره مانده اول دوره وجه نقد
behavioral accounting
حسابداری رفتاری
behavioral accounting research
تحقیقات رفتاری حسابداری تحقیقات حسابداری رفتاری
behavioral approach
روش (رویکرد) رفتاری
behavioral considerations
ملاحظات رفتاری
behavioral implications
بازتابهای رفتاری
behavioral research
تحقیقات رفتاری
bell shaped curve
منحنی متقارن منحنی زنگوله ای شکل
below par
کمتر از ارزش اسمی
benchmark portfolio
( پرتفولیوی الگو(معیار
benchmarking
الگوربرداری الگو گزینی تعیین معیار سنجش و قضاوت
beneficial interests
حقوق انتفاعی
benefit years of service approach
روش (رویکرد) دوره انتفاع / سنوات خدمت
benefits provided ranking
اولویت بندی بر مبنای ارائه خدمات
best efforts basis
فروش (عرضه) اوراق بهادار بر مبنای نهایت تلاش
best fitting line
بهترین خط برازنده
beta stationary
ثابت بودن ضریب بتا
bibliography
کتابنامه / کتابشناسی فهرست کتابهای مرتبط ماخذ شناسی
bid ask spread
اختلاف قیمت خرید و فروش
bid bond
ضمانتنامه شرکت در مناقصه یا مزایده
bid price
قیمت پیشنهادی خرید
big board
بوس (سهام) نیویورک
bill of lading
بارنامه سند حمل کالا
bill of materials
صورت مواد برگ درخواست مواد
binding constraint
محدودیت الزام آور
binomial option pricing model
مدل دو جمله ای قیمت گذاری اختیار معامله
bird in the hand argument theory
نظریه (استدلال) پرنده در دست
blank confirmation form
( فرم تاییدیه خالی (سفید
blank endorsement
ظهرنویسی بدون قید شرط ظهرنویسی سفید مهر
blank or zero balance confirmation
تاییدیه خالی یا بدون درج مانده حساب
block sample selection
( انتخاب نمونه به صورت خوشه ای (مقطعی
blue chip company
شرکت مقتدر و معتبر
blue sky laws
قوانین ایالتی حمایتی از حقوق سرمایه گذاران
blueprint for fraud
طرح تقلب
board of director’s
هیات مدیره
board of trustees
هیات امنا
bond
قرضه
bond refunding decision
تصمیم جایگزینی اوراق قرضه
bond carrying amount
ارزش دفتری اوراق قرضه
bond conversion
دیل اوراق قرضه
bond discount amortization
امضای کسر اوراق قرضه
bond pricing
قیمت گذاری اوراق قرضه
bond rating
رتبه بندی (تعیین درجه یا کیفیت) اوراق قرضه
bond swapping
معاوضه اوراق قرضه
bond swapping
معاوضه اوراق قرضه
bonds payable
اوراق قرضه پرداختی
bonds payable premium
صرف اوراق قرضه پرداختنی
bonus
جایزه پاداش
bonus plan hypothesis
نظریه (فرضیه) طرح پاداش
bonus plans
طرح های پاداش
book to market
ارزش دفتری به قیمت بازار
book keeping
دفترداری
book value
ارزش دفتری
book value method
روش ارزش دفتری
book value of a plant asset
( ارزش دفتری (دارایی ثابت مشهود
book value of the equity
ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام
book value per share
ارزش دفتری هر سهم
book value per share of common
ارزش دفتری هر سهم عادی
books of original entry
دفاتر فانونی
boom market
بازار پررونق بازار داغ
borrower
استقراض کننده
Boston stock exchange (bse)
بورس سهام بوستون
bottleneck
گلوگاه تنگنا
bottom line
سطر آخر نتیجه نهایی
bottom up forecasting
پیش بینی بر مبنای از پایین به بالا
boundary of opportunity set
حد و مرز مجموعه فرصتهای سرمایه گذاری
branch bank accounts
حسابهای بانکی شعبه
branch books
دفاتر شعبه
branch inventory
موجودی کالای شعبه
branch operation
عملیات شعبه
brand names
نامهای تجاری
breach of contract
نقض قراردا د
break-even point
نقطه سربه سر
break even time (bet)
زمان سربسر
break even chart
نمودار نقطه سربسر
breath of market
عمق بازار
broker
کارگزار
brokerage fees
حق الزحمه کارگزاری
brought forward …
نقل از صفحه …
budget
بودجه
budget amendment
اصلاح بودجه
budget committee
کمیته بودجه
budget deficit
کسری بودجه
budget director
مدیر بودجه
budget execution
اجرای بودجه
budget manual
دستورالعمل بودجه راهنمای بودجه
budget slush
بودجه مخفی / سری
budget surplus
مازاد بودجه
budget variance
انحراف بودجه
budgetary accounts
حسابهای بودجه ای
budgetary control principle
اصل کنترل بودجه ای
budgetary slack
متغیر مجازی بودجه ای
budgeted
بودجه شده
budgeted balance sheet
ترازنامه بودجه شده
budgeted cost
هزینه (بهای تمام شده) بودجه شده
budgeted income statement
صورت سود و زیان بودجه شده
budgeted overhead
سربار بودجه شده
budgeting
بودجه بندی (ریزی)
budgeting gamesmanship
شگرد بودجه بندی
budgeting procedures
( روشهای (رویه های) بودجه بندی (ریزی
build mission
رسالت کاشت / ایجاد
building acceptance
پروانه ساختمان
building hand over
تحویل ساختمان
building modification costs
مخارج تعدیلات ساختمان
building permission
پروانه ساختمان
bull market
بازار پررونق
business administration
مدیریت بازرگانی
business combination
ترکیب بخاری
business cycle indicators
شاخص های چرخه تجاری
business day
روزکاری روزغیر تعطیل
business enterprise
( واحد تجاری (انتفاعی
business entity
( واحد تجاری (انتفاعی
business environment
محیط تجاری
business failure
ناتوانی در پرداخت اصل و فرع تعهدات (بدهیها) شکست تجاری
business failure
شکست تجاری
business function costs
هزینه های انجام فعالیت تجاری
business functions for the sales and collection
فعالیتهای تجاری چرخه فروش و وصول مطالبات
business intelligence (bi) system
( ) سیستم هوشمند تجاری
business law
قانون تجارت
business process reengineering (bpr)
( )مهندسی مجدد فرایند تجاری
business reengineering
مهندسی مجدد تجاری
business relations
روابط تجاری
business risk
ریسک تجاری
business unit
( واحد تجاری (انتفاعی
business valuation
تعیین ارزش واحد تجاری
business value added activity
فعالیت ارزش افزوده تجاری
buyback agreement
موافقتنامه (قرارداد) خرید (بیع) متقابل
by laws
آئین نامه ها
by product
محصول فرعی فرآورده جانبی
c.r (credit)
. ( بستانکار (بس
calculation
محاسبه حساب کردن
calculator
ماشین حساب
call features
ویژگی های بازخرید
call for tenders
دعوت به مناقصه دعوت به همکاری
call option
اختیار خرید ( و یاعدم خرید) اوراق بهادار
call premium
صرف بازخرید
call price
قیمت بازخرید
call privilege
امتیاز بازخرید
call provision
شرط بازخرید
callability risk
ریسک قابلیت بازخرید
callable
قابل بازخرید
callable at the option of the corporation
قابل بازخرید به انتخاب / اختیار شرکت
callable bonds
اوراق قرضه قابل بازخرید
callable preferred stock
سهام ممتاز قابل بازخرید
cancelability
قابل فسخ بودن
canceled checks
چکهای باطل شده
cancellation
فسخ
capacity
ظرفیت
capacity costs
هزینه های مربوط به ظرفیت
capital acquisition repayment cycle
چرخه تحصیل سرمایه و بازپرداخت
capital asset
دارایی سرمایه ای دارایی ثابت دارایی بلند مدت
capital asset pricing model (capm)
مدل قیمت گذاری دارایی سرمایه ای
capital budgeting
بودجه بندی سرمایه ای بودجه بندی پروژه های بلند مدت سرمایه گذاری
capital charge
مخارج سرمایه هزینه سرمایه
capital commitments
تعهدات سرمایه ای
capital expenditures
مخارج سرمایه ای
capital expenditures budget
بودجه مخارج سرمایه ای
capital formation
تشکیل سرمایه
capital formation gain or loss
سود یا زیان تشکیل سرمایه
capital investment decisions
تصمیمات سرمایه گذاریهای بلند مدت
capital lease
اجاره سرمایه ای اجاره بلند مدت
capital maintenance
حفظ (نگهداشت) سرمایه
capital maintenance approach
روش حفظ (نگهداشت) سرمایه
capital maintenance measure
معیار حفظ سرمایه
capital market disorders
اختلالات (بی نظمی های) بازار سرمایه
capital market line (cml)
خط بازار سرمایه
capital markets
بازارهای سرمایه
capital projects fund
حساب مستقل پروژه های عمرانی حساب مستقل پروژه های سرمایه گذاری بلند مدت
capital rationing
جیره بندی سرمایه
capital stock certificate book
دفتر ثبت مالکیت سهام سرمایه
capital structure theory
تئوری (نظریه) ساختار سرمایه
capital uses
مصارف سرمایه
capitalization criteria
معیارهای سرمایه ای کردن
capitalization guidelines for expenditures
رهنمودهای سرمایه ای کردن (به حساب دارایی منظور کردن) مخارج
capitalization of income method of valuation
ارزشگذاری بر مبنای روش سرمایه ای کردن سود
capitalization rate
ضریب سرمایه ای تلقی نمودن تنزیل سرمایه
capitalization under uncertainty
سرمایه ای کردن در شرایط عدم اطمینان / ریسک
capitalization weighted market index
شاخص مبتنی بر میانگین موزون ارزش بازار سهام
capitalize
به حساب دارایی بردن سرمایه ای کردن
capitalize a cost
سرمایه ای تلقی کردن مخارج به حساب دارایی بردن مخارج
capitalized costs
هزینه های (مخارج) سرمایه ای تلقی شده
capitalized lease
اجاره سرمایه ای شده اجاره سرمایه ای بلند مدت
caption
عنوان سرفصل
career opportunity
فرصت شغلی
carriage and insurance paid to (cip)
پرداخت کرایه حمل و بیمه کالا تا مقصد
carriage paid to (cpt)
پرداخت کرایه حمل کالا تا مقصد
carry forward working paper
کاربرگ انتقالی به دوره های آتی
carrying costs
هزینه های نگهداری
carrying value
ارزش دفتری ارزش انتقالی به دوره های آتی
carrying value book value
ارزش دفتری ارزش انتقالی به دوره بعد
carrying value of bond
ارزش دفتری اوراق قرضه
cash
وجه نقد
cash account
حساب وجه نقد
cash acquisition
تحصیل نقدی
cash audit
حسابرسی وجوه نقد
cash basis
مبنای نقدی
cash basis accounting
حسابداری نقدی
cash budget
بودجه وجوه نقد
cash count
شمارش وجوه نقد
cash cycle
چرخه وجوه نقد
cash disbursements journal
دفتر روزنامه پرداختهای نقدی
cash discount period
دوره استفاده از تخفیف نقدی
cash discounts
تخفیفات نقدی
cash distribution plan
طرح توزیع وجوه نقد
cash distribution schedule
جدول توزیع وجوه نقد
cash dividends payable
بود سهام (نقدی) پرداختنی
cash effect of transaction
نقدی معامله / مبادله
cash equivalents
مبادلهای وجه نقد
cash flow
جریان نقدی جریان وجوه نقد
cash flows
جریان های نقدی
cash flows from financing activities
جریانهای نقدی حاصل از فعالیتهای تامین مالی
cash in flows
جریانهای ورودی وجه نقد
cash on hand
وجودی وجه نقد صندوق
cash out flows
جریانهای خروجی وجه نقد
cash overdraft
برداشت نقدی
cash position
وضعیت نقدینگی
cash receipts journal
دفتر روزنامه دریافتهای نقدی
cash remitted to home office
وجه نقد حواله / ارسال شده به اداره مرکزی
cash short and over
( کسری و اضافه موجودی صندوق (وجه نقد
cash squeeze
مشکل نقدینگی
cash surrender value
ارزش نقدی قابل بازیافت
cash up approach
روش غیر مستقیم روش مغایرت گیری
cashier
صندوقدار صندوق
casts to account for
هزینه های قابل تخصیص
catch basis accounting
حسابداری نقدی
category
گروه طبقه
causal factors
عوامل علی عوامل علت و معلولی
causality
رابطه علیت
cause and effect diagram
نمودار علت و معلول
cause and effect relationship
رابطه علت و معلولی
ceiling price
قیمت سقف قیمت حد بالا نام دیگر ارزش خالص بازیافتنی
center for research in security prices (crsp)
( مرکز مطالعات قیمت اوراق بهادار (واقع در دانشگاه شیکاگو آمریکا
centralization
تمرکز گرایی
centralized decision making
تصمیم گیری متمرکز
certainty equivalent wealth
میزان ثروت در شرایط بدون ریسک
certainty of information
قطعیت / اطمینان پذیری اطلاعات
certificate of deposit
گواهی سپرده گذاری
certificate of incorporation
گواهی ثبت شرکت گواهی تاسیس
certificate of indebtedness
گواهی دین سند وام
certificate of merit
لوح تقدیر تقدیر نامه
certificate of practical completion
گواهی پایان (تکمیل) کار
certified accountant
حسابدار مستقل حسابدار رسمی
certified checks
چکهای تایید شده / تضمین شده
certified information systems auditor (cisa)
حسابرسی رسمی سیستمهای اطلاعاتی
certified internal auditor (cia)
حسابرسی رسمی داخلی
certified management accountant (cma)
حسابدار رسمی مدیریت
certified public accountant (cpa)
حسابدار رسمی حسابرسی مستقل
cessation of learning
توقف یادگیری
chain store
فروشگاه زنجیره ای
chairperson of the board
رئیس هیات مدیره
challenge exercise
تمرین چالشی
change in accounting estimate
تغییر در برآوردهای حسابداری
change in accounting principle
تغییر در اصل (اصول) حسابداری
change in equity
تغییر در حقوق مالکیت
change in reporting entity
تغییر در شخصیت گزارشگری واحد اقتصادی
chaos theory
نظریه (تئوری) آشوب
chapter summary
خلاصه فصل
character
خصوصیات اخلاقی شخصیت
character classification
طبقه بندی بر مبنای خصوصیات اخلاقی
characteristic line
خط مشخصه
charge off
به حساب هزینه منظور کردن حذف دارایی
charitable contributions
کمکهای خیریه مشارکتهای نیکوکارانه
chart of accounts
فهرست (نمودار) حسابها
charter
منشور اساسنامه آیین نامه
chartered accountant
( حسابدار رسمی (انگلستان
chartered association of certified accountants (caca)
انجمن حسابداران خبره انگلستان
chartist
متخصص رسم نمودار
chattel mortgage
رهن اموال منقول
check (cheque)
چک
checking account
حساب جاری
chi square test
آزمون کای به توان دو
chief accountant
حسابدار ارشد حسابدار کل
chief executive officer (ceo)
مدیر عامل
chief financial officer (cfo)
مدیر ارشد مالی معاونت مالی
chief operating officer
مدیر ارشد عملیاتی
choice criterion
معیار انتخاب
choice theory
تئوری (نظریه ) انتخاب
chronological records
( اسناد و مدارک زمانی (تهیه شده برحسب زمان
cia (certified internal auditor)
حسابرسی داخلی خبره حسابرس رسمی داخلی
cia adapted
اقتباس شده از آزمون حسابرسان رسمی داخلی آمریکا
cima (certificate in management accounting)
گواهینامه رسمی حسابداری مدیریت
cincinnati stock exchange (cse)
بورس سهام سین سیناتی
circulating capital
سرمایه در گردش سرمایه جاری
cisa (certified information system auditor)
حسابرس رسمی سیستمهای رایانه ای اطلاعاتی
claim on assets
ادعا بر داراییها
claim on income
ادعا بر سود
claimant
مدعی شاکی
claims
ادعاها
clarity
شفافیت
classes of inventories
انواع مختلف موجودی کالا طبقات مختلف موجودی کالا
classes of transactions in the sales and collection cycle
گروه معاملات چرخه فروش و وصول مطالبات
classical variables sampling
نمونه گیری سنتی بر اساس متغیرها
classification error
اشتباه (خطای) طبقه بندی
classification error
اشتباه ناشی از طبقه بندی اقلام
classified balance sheet
ترازنامه طبقه بندی شاه
clean draft
برات بدون قید و شرط
clean report
( گزارش مقبول (حسابرسی
clean surplus theory
تئوری مازاد خالص
cleaning of the site
برچیدن کارگاه
clearance certificate
برگ تصفیه حساب گواهی ترخیص
clearinghouse
اتاق پایاپای
clerical accuracy
صحت محاسباتی
client
مشتری صاحبکار
client business risk
ریسک تجاری صاحبکار
closed end fund
( صدوق مشترک سرمایه گذاری با سرمایه محدود (ثابت
closed end investment company
شرکت سرمایه گذاری با سرمایه محدود )ثابت)
closely held corporation
شرکت سهامی خاص
closing the books process
فرآیند بستن حسابها و دفاتر
closing balance
مانده آخر دوره
closing day
روز بستن حسابها آخرین روز دوره حسابداری
closing entries
ثبتهای بستن حسابها
closing the accounts
بستن حسابها
cma (certified management accountant)
حسابدار رسمی مدیریت
cma adapted
اقتباس شده از آزمون حسابداران رسمی مدیزیت امریکا
co ownership
مالکیت مشاع / مشترک
code of conduct
آئین رفتار و کردار حرفه ای
code of ethics
آئین رفتار حرفه ای
code of professional conduct
آئین رفتار حرفه ای
codependency
وابستگی متقابل
codification approach
رویکرد / دیدگاه قانونی
coding the books
کدبندی کردن دفاتر
coefficient of correlation
ضریب همبستگی
coefficient of determination
ضریب تعیین (تشخیص
coefficient of nondetermination
ضریب عدم تعیین (تشخیص
coefficient of nondetermination
ضریب عدم تعیین (تشخیص
coefficient of variation (cv)
(ضریب تغییر(ات
coincident indicators
شاخص های همزمان
collateral trust bonds
اوراق قرضه امانی رهنی
collectability
قابلیت وصول
collection from customers
وصولی از مشتریان
collection method
روش وصول
collection policy
سیاست وصول مطالبات
collusion
همدستی تبانی
collusive pricing
قیمت گذاری تبانی شده
columnar journal
دفتر روزنامه چندستونی
combined financial statements
صورتهای مالی ترکیبی
combined leverage
اهرم مرکب
combining contracts
ادغام کردن قراردادها
comfort letter
تاییدیه حسابرس مستقل نامه اطمینان دهی
commander theory
تئوری مدیریت نظریه سلسله مراتب
commercial credit
( اعتبار تجاری (بازرگانی
commercial paper
سند تجاری سند بازرگانی
commission
حق الزحمه کارمزد کمیسیون
commission rate
درصد کمیسیون درصد حق الزحمه
commitment
تعهد
commitment fee
هزینه بهره مانده اعتباراستفاده نشده
commitments
تعهدات
committed cost
هزینه / مخارج تعهد شده
committed fixed expenses
هزینه های ثابت تعهد شده
committee on accounting procedures (cap)
کمیته تدوین روشهای حسابداری
commodity bond note
اراق قرضه / اسناد منتشره به پشتوانه موجودی کالا
common body of knowledge (cbk)
مجموعه ای از دانش متعارف
common cost
هزینه های عمومی هزینه مشترک
common factor
عامل مشترک
common fixed expenses
هزینه های ثابت عمومی هزینه های ثابت مشترک
common law
عرف حقوقی
common sense
عقل سلیم درک عمومی
common size balance sheet
ترازنامه همگن شده ترازنامه هم مقیاس
common size statements
( صورتهای مالی هم مقیاس (همگن شده
common stock
سهم عادی
common stock equivalents (cses)
معادلهای سهام عادی
common stock valuation
تعیین ارزش سهام عادی
common stock valuation
تعیین ارزش سهام عادی
commonly controlled companies
شرکتهای تحت کنترل مدیریت واحد
communicating the results
گزارشگری نتایج انتقال نتایج
communication skills
مهارتهای ارتباطی
companies under common management
شرکتهای تحت مدیریت مشترک / واحد شرکتهای زیر نظر مدیریت واحد
company
شرکت
company accounts
صورتهای مالی شرکت اصطلاح (انگلیسی) حسابهای شرکت
company promoter
موسس شرکت بنیانگذار شرکت
company’s acts
قانون شرکتها
comparability
قابلیت مقایسه مقایسه پذیری
comparable
قابل مقایسه
comparative analysis
تجزیه و تحلیل مقایسه ای
comparative balance sheet
ترازنامه مقایسه ای
comparative financial statements
صورتهای مالی مقایسه ای
comparative negligence
سهل انگاری دو طرفه قصور متقابل
compare
مقایسه کردن
comparison schedule
کاربرگ مقایسه ای جدول مقایسه
compatible accounting information systems
سیستمهای اطلاعاتی حسابداری سازگار
compensated absences
ذخیره بازخرید مرخصی کارکنان
compensating balance
مانده جبرانی
compensation
حقوق ومزایا جبران خدمات
compensation expense
هزینه تخفیف تشویقی هزینه حقوق و مزایا
compensation strategy
استراتژی حقوق و مزایا استراتژی جبران خدمات
compensatory controls
کنترلهای جبرانی
compensatory evidential matter
شواهد جبرانی / جبران کننده
compensatory plan
طرح جبران خدمات
competence of evidence
قابل قبول بودن شواهد
competent evidential matter
شواهد قابل قبول (قابل اطمینان)
competing hypotheses
فرضیه های رقیب
competing theories
تئوری های رقیب
competitive bidding
مناقصه رقابتی
competitive tendering from an open list
مناقصه عمومی
competitive tendering from selected list
مناقصه محدود
compilation of financial statements
تهیه و تنظیم صورتهای مالی
compilation services
خدمات تهیه و تنظیم صورتهای مالی
complementary services
خدمات مکمل
complete audit
حسابرسی جامع (کامل) رسیدگی کامل
complete market
بازار کامل / کارآ
completed contract method
روش تکمیل قرارداد روش کار تکمیل شده
completed performance method
روش تکمیل عملکرد
completeness
کامل بودن تمامیت
completing the engagement checklist
تکمیل کردن چک لیست کنترلهای داخلی
completion of the work
تکمیل کار
complex capital structure
ساختار پیچیده سرمایه
compliance audit
حسابرسی رعایت
compliance error
اشتباه رعایت
compliance test
آزمون رعایت
compliance testing
آزمون رعایت نام دیگر آزمون کنترلها
compliance with
رعایت … انطباق با …
component of business
بخشی از واحد تجاری
component percentage
درصد حزء به کل
composite contribution margin
حاشیه فروش مرکب / کل
composite depreciation
استهلاک گروهی دارایی های غیر مشابه
compound amount
مجموع اصل و فرع وام مبلغ انباشته
compound financial instrument
اوراق بهادار مالی دوگانه / مرکب
compound interest
بهره مرکب
compound interest method
روش بهره مرکب
compounding
انباشتن فرایند محاسبه بهره مرکب فرایند انباشته بهره وری بهره
compounding of interest
دفعات محاسبه بهره در سال انباشته بهره
compounding period
دوره انباشتن بهره روی بهره دوره محاسبه بهره مرکب
comprehensive accounting dictionary
فرهنگ جامع حسابداری
comprehensive audit
حسابرسی جامع
comprehensive basis of accounting
مبنای جامع حسابداری
comprehensive income
سود جامع
comprehensive income statement
صورت سود و زیان جامع
comprehensive management dictionary
فرهنگ جامع مدیریت
comprehensive recognition
شناسایی جام
comprehensive reconciliation
مغایرت گیری جامع
compustat
بانک اطلاغاتی رایانه ای اوراق بهادار و صورتهای مالی شرکتهای سهامی عام در آمریکا
computation
محاسبه
computed upper exception rate (cuer)
حد بالای ضریب انحراف محاسبه شده بالاترین حد محاسبه شده ضریب انحراف
computer assisted audit techniques (caat)
فنون حسابرسی به کمک رایانه
computer aided design (cad)
طراحی به کمک رایانه
computer aided manufacturing (cam)
تولید به کمک رایانه
computer assisted audit
حسابرسی به کمک رایانه
computer assisted trading system (cats)
سیستم خرید و فروش به کمک رایانه
computer integrated manufacturing (cim) system
سیستم تولید هماهنگ با کامپیوتر
computer audit
حسابرسی رایانه
computer audit programme
برنامه حسابرسی رایانه ای
computer centre audit
حسابرسی مرکز رایانه
computer fraud
قلب رایانه ای
computer integrated manufacturing (clm)
تولید کنترل شده از طریق رایانه
computer software costs
هزینه های نرم افزارهای رایانه ای
computerized accounting system
سیستم حسابداری رایانه ای
concentration banking
نظام بانکداری متمرکز
conceptual framework
چارچوب نظری ساختار مفهومی
conceptual framework project
پروژه چارچوب نظری
concern
دغدغه واحد اقتصادی
concluding remarks
نتیجه گیری
concurrent engineering
مهندسی همزمان
condensed balance sheet
( ترازنامه فشرده (خلاصه شده
conditional receivable payable
مطابات / پرداختنی های مشروط
conference method
روش برگزاری همایش
confidence index
شاخص اطمینان
confidence interval
فاصله اطمینان
confidence level
سطح اطمینان ضریب اطمینان
confidential
محرمانه
confidential information
اطلاعات محرمانه
confidentiality
رازداری محرمانه بودن
confidentiality principle
اصل رازداری / محرمانه بودن اطلاعات صاحبکار
confirm
تائید کردن
confirmation
تاییدیه
confirmation request
درخواست تاییدیه
conflict of interest
تضاد منافع
conflicting objectives
( اهداف متناقض (متضاد
confrontation strategy
استراتژی مواجهه
congeneric merger
ادغام واحدهای اقتصادی فعال در زمینه های مختلف تجاری
conglomeration
ادغام نامتجانس (ناهمگن) مجتمع
connecting affiliated relationship
رابط واحدهای فرعی وابسته
consequences
پیامدهای اقتصادی
conservatism
محافظ کاری احتیاط
conservative current asset strategy
راهبرد/ استراتژی محافظه کارانه در مورد داراییهای جاری
conservative current liability strategy
راهبرد/ استراتژی محافظه کارانه در مورد بدهیهای جاری
conservative estimation
برآورد محافظه کارانه تخمین محتاطانه
conservative growth
رشد محافظه کارانه
conservative strategy
استراتژی محافظه کارانه
conservative valuation
ارزشگذاری محافظه کارانه
conservative view
دیدگاه/ نگرش محافظه کارانه
conservative working capital strategy
راهبرد/ استراتژی محافظه کارانه در مورد سرمایه در گردش
consideration paid
مابه ازاء پرداختی
consignee
حق العمل کار
consignment
حق العمل کاری فروش کالای امانی
consignor
آمر
consistency
ثبات رویه یکنواختی
consistency principle
اصل ثبات رویه
console
اوراق قرضه مادام العمر
consolidated accounts
( صورتهالی مالی تلفیقی (اصطلاح انگلیسی ها
consolidated balance sheets after acquisition
ترازنامه تلفیقی پس از تحصیل
consolidated entities
واحدهای تلفیقی
consolidated financial statements
صورتهای مالی تلفیقی
consolidated income statement
صورت سود و زیان تلفیقی
consolidated net assets
خالص دارایی های تلفیقی
consolidated net income
سود خالص تلفیقی
consolidated quotations system
سیستم یکپارچه تعیین قیمت (خرید و فروش) اوراق بهادار
consolidated statement of cash flows
صورت جریانهای نقدی تلفیقی صورت تلفیقی جریانهای نقدی
consolidated statements
صورتهای (مالی) تلفیقی
consolidated tax return
اظهارنامه مالیاتی تلفیقی
consolidation
تلفیق
consolidation at acquisition
تلفیق در مقطع (تاریخ) تحصیل
consolidation policy
سیاست (خط مشی) تلفیق
consolidation procedures
رویه های (روشهای ) تلفیق
consolidation techniques
تکنیک های تلفیق
consolidation theories
تئوریهای (نظریه های ) تلفیق
constant
کامل ثابت پارامتر متغیر ثابت
constant dollar accounting
حسابداری بر مبنای دلار (ریال) ثابت
constant gross margin percentage (nrv) method
روش ارزش خالص بازیافتنی مبنتنی بر درصد ثابت سود ناخالص
constant gross margin percentage method
روش درصد ثابت سود ناخالص
constant growth
رشد ثابت
constant growth model
مدل مبتنی بر رشد ثابت
constant marginal utility
مطلوبیت نهایی ثابت
constant purchasing power
قدرت خرید ثابت
constant purchasing power
قدرت خرید ثابت
constant term
متغیر / عامل ثابت
constraining principles
اصول محدود کننده
constraint
محدودیت عامل محدود کننده
constraint set
مجموعه محدودیت
construct validity
اعتبار ساختاری
construction in progress (cip)
پیمان در جریان ساخت ساختمان در جریان تکمیل
onstruction contracts
قراردادهای پیمانکاری
construction defects
نقایص پیمان نقایص ساختمانی
construction in process
( پیمان (ساختمان) در جریان تکمیل (ساخت
construction management
مدیریت پیمان
constructive approach
رویکرد سازنده
constructive fraud
معادله تقلب تقلب ساختگی
constructive gains and losses
سود و زیانهای (غیر عملیاتی) ساختگی
constructive retirement of bonds
بازخرید / ابطال تصنعی اوراق قرضه
constructive retirement of preferred stock
بازخرید/ ابطال تصنعی سهام ممتاز
consumable life
عمر مفید عمر قابل بهره برداری
consumer price index (cpi)
شاخص قیمت مصرف کننده
consumption ratio
نسبت مصرف
contemplated total volume
حجم کل تولید مورد انتظار
contemporary cost accounting system
سیستم حسابداری بهای تمام شده / صنعتی معاصر
contemporary responsibility accounting
حسابداری سنجش مسئولیت معاصر
contemporary theory
(تئوری معاصر (نوین
content validity
اعتبار محتوایی
contents in brief
چکیده فهرست مندرجات خلاصه فهرست مطالب
contingencies
رویدادهای احتمالی
contingency
احتمالی اقتضایی
contingent fees
حق الزحمه مشروط حق الزحمه احتمالی
contingent immunization
مصون سازی احتمالی / مشروط
contingent liability
بدهی احتمالی بدهی مشروط
contingent loss
زیان احتمالی ز یان مشروط
contingent pay
پرداخت احتمالی (حق الزحمه) مشروط
contingently issuable common shares
سهام عادی قابل انتشار مشروط
contingently issuable shares
( سهام قابل انتشار مشروط (احتمالی
continued loss
زیان مستمر
continuing auditor
حسابرسی دائم
continuing franchise fee
حق الزحمه دائم حق الامتیاز فروش
continuing investment
سرمایه گذاری مستمر
continuing operations
عملیات مستمر
continuity assumption
فرض تداوم فعالیت
continuous audit
حسابرسی مستمر
continuous budgeting
بودجه بندی مستمر
continuous improvement
بهبود مستمر
continuous improvement standard cost
هزینه استاندارد بهبود مستمر
continuous life
عمر دائم عمر نامحدود
continuous market
بازار مستمر
continuous pricing function
کارکرد قیمت گذاری مستمر
continuous replenishment
تجدید مستمر
contra account
حساب متقابل حساب کاهنده
contra asset
حساب کاهنده دارایی حساب متقابل دارایی
contra claim
ادعای متقابل
contra equity approach
روش کاهنده حقوق صاحبان سهام
contra memorandum accounts
طرف حسابهای انتظامی
contract documents
مستندات / اسناد و مدارک قرارداد
contract interest rate
نرخ بهره قرارداد
contract manufacturer
تولید کنده قرارداد مجری پیمان
contract on a cost plus fee basis
قرارداد مبتنی بر بهای تمام شده باضافه درصدی حق الزحمه
contract period
دوره / طول مدت قرارداد
contract sum
کل/ مجموع قرارداد
contract terms
شرایط قرارداد
contract vendor
فروشنده قرارداد
contract works
کارهای پیمان
contracting costs
هزینه های (تنظیم یا عقد) قرارداد
contractor
پیمانکار
contractual agreement
توافق قراردادی
contractual obligations
تعهدات قراردادی
contractual restrictions
محدودیت های قراردادی محدودیت های مبتنی بر شرایط / مفاد قراردادها
contractual rights
حقوق مالکانه قراردادی
contributed capital
سرمایه پرداخت شده
contributed capital in excess of par
سرمایه پرداخت شده مازاد بر ارزش اسمی صرف سهام
contribution in kind
آورده غیر نقدی سرمایه گذاری غیر نقدی
contribution income statement
صورت سود و زیان تهیه شده بر اساس روش حاشیه فروش
contribution margin
حاشیه فروش
contribution margin income statement
صورت سود و زیان تهیه شده بر اساس روش حاشیه فروش
contribution margin per unit
حاشیه فروش هر واحد محصول
contribution margin percentage
درصد حاشیه فروش
contribution margin ratio (cmr)
نسبت حاشیه فروش
contribution margin variance
انحراف (مغایرت) حاشیه فروش
contribution per unit
حاشیه فروش هر واحد محصول
contributions
آورده ها سرمایه پرداخت شده مشارکتها
contributory negligence
سهل انگاری متقابل
control
کنترل
control account
(حساب کنترل (کنترلی
control activities
فعالیتهای کنترلی
control chart
نمودار کنترل
control costs
هزینه های کنترل کنترل هزینه ها
control environment
محیط کنترلی / کنترل
control factor unit
واحد (عامل) کنترل
control limits
محدودیتها کنترلی محدود کنترل
control objectives
اهداف کنترلی / کنترل
control risk (cr)
ریسک کنترل
control risk matrix
ماتریس ریسک کنترل
control total
جمع کنترل
controllability
قابلیت کنترل
controllable costs
هزینه های قابل کنترل
controllable variance
انحراف قابل کنترل
controller
مدیر امور مالی کنترولر
controlling
کنترل
controlling interest
حق کنترل سهامداران حاکم
controversial issues
موضوعات جنجالی مباحث بحث برانگیز
conventional approach
(رویکرد مرسوم روش سنتی (متداول
conventional retail
خرده فروشی مرسوم / سنتی
conventional retail inventory method
روش سنتی خرده فروشی
conversion
تبدیل
conversion cost
بهای (هزینه) تبدیل
conversion costs
هزینه های تبدیل
conversion of debt to equity
( به سرمایه (مثلا اوراق قرضه یا مشارکت به سهام
conversion of foreign currencies
تبدیل ارزها / اقلام ارزی
conversion premium
صرف تبدیل
conversion privilege
امتیاز تبدیل
conversion to equity method
روش تبدیل به سهام / ارزش ویژه
convertibility risk
ریسک قابلیت تبدیل
convertible
قابل تبدیل
convertible bonds
اوراق قرضه قابل تبدیل
convertible debt
بدهی قابل تبدیل
convertible into common stock
قابل تبدیل به سهام عادی
convertible preferred stock
سهام ممتاز قابل تبدیل
convexity
تحدب
cooking the books
حساب سازی کردن
cooperative
تعاونی
copyright
حق نشر حق تالیف
core competencies
نقاط قوت کلیدی
core objective
هدف اصلی
corner portfolio
بهترین سرمایه گذاری مجموه پرتفوی بهینه پرتفوی گوشه
corporate bonds
اوراق قرضه شرکتهای سهامی
corporate charter
اساسنامه شرکت سهامی
corporate debt securities
اوراق بهادار بدهی شرکتهای سهامی
corporate dividend policy
سیاست تقسیم شود شرکت سهامی
corporate finance
مدیریت مالی شرکتهای سهامی
corporate financial structure
ساختار مالی شرکتهای سهامی
corporate governance
مدیریت ، کنتر و نظارت بر امور شرکت
corporate income tax
مالیت بر درآمد شرکت
corporate insiders
افراد داخل شرکت / افرادی که به اطلاعات داخلی شرکت دسترسی دارند
corporate joint venture
مشارکت خاص سهامی سرمایه گذاری مخاطره آمیز در قالب یک شرکت سهامی
corporate loans
وامهای شرکت
corporate minutes
صورتحساب شرکت
corporate secretary
دبیر / منشی شرکت
corporate social accounting
حسابداری سنجش مسئولیت اجتماعی شرکتهای سهامی
corporation
شرکت سهامی
corrected cash balance
مانده اصلاح شده وجه نقد
correcting entries
ثبتهای اصلاحی
corrective actions
اقدامات اصلاحی
corrective controls
کنترلهای اصلاح کننده
correlation
همبستگی
correlation analysis
تجزیه و تحلیل همبستگی
correlation coefficient
ضریب همبستگی
corresponding documents
مستندات مربوط
corresponding figures
ارقام مشابه / متناظر
corridor approach
روش یا رویکرد دهلیز رویکرد باریکراه
corroborating evidence
شواهد مکمل شواهد تایید کننده
corroborating evidential matter
شواهد تایید کننده شواهد مکمل
corruption
ارتشاء
cost
بهای تمام شده هزینه
cost plus method
روش بهای تمام شده باضافه درصد معینی سود
cost recovery method
روش بازیافت بهای تمام شده
cost to cost method
روش هزینه به هزینه
cost accounting
حسابداری بهای تمام شده حسابداری صنعتی
cost accounting controls
( کنترلهای حسابداری بهای تمام شده (صنعتی
cost accounting information
( اطلاعات حسابداری بهای تمام شده (صنعتی
cost accounting records
( اسناد و مدارک حسابداری بهای تمام شده (صنعتی
cost accounting standards board (casb)
( هیات تدوین استانداردهای حسابداری بهای تمام شده (صنعتی
cost accounting system
سیستم حسابداری بهای تمام شده سیستم حسابداری صنعتی
cost accumulation
گردآوری (انباشت) هزینه
cost accuracy
صحبت بهای تمام شده
cost advantage
مزیت بهای تمام شده مزیت هزینه ای
cost allocation
تخصیص هزینه
cost allocation base
مبنای تخصیص هزینه
cost and freight (c&f)
بهای تمام شده و هزینه کرایه حمل
cost assignment
تسهیم هزینه
cost avoidance
اجتناب از هزینه
cost based prices
قیمتهای مبتنی بر بهای تمام شده
cost behavior
رفتار هزینه
cost behavior pattern
الگوی رفتار هزینه
cost benefit analysis
تجزیه و تحلیل هزینه منفعت
cost benefit approach
روش تجزیه و تحلیل هزینه منفعت
cost center
مرکز هزینه
cost consciousness
آگاهی از هزینه هشیاری از هزینه
cost control system
(سیستم کنترل هزینه (بهای تمام شده
cost driver
محرک هزینه عامل ایجاد (وقوع) هزینه موجد هزینه
cost driver analysis
تجزیه و تحلیل محرک (های) هزینه
cost effective
مقرون به صرفه اقتصادی
cost elements
( عناصر بهای تمام شده (هزینه
cost estimation
برآورد (تخمین) هزینه (بهای تمام شده)
cost flow
جریان گردش بهای تمام شده / هزینه
cost flow assumptions
مفروضات جریان گردش هزینه
cost formula
( فرمول هزینه (بهای تمام شده
cost hierarchy
سلسله مراتب هزینه
cost incidence
انجام (تحمل) هزینه رخداد (وقوع) هزینه
cost incurred
هزینه متحمله هزینه انجام شده بهای تمام شده متحمله
cost indifference point
( نقطه بی تفاوتی بهای تمام شده (هزینه
cost leadership
( رهبری هزینه (بهای تمام شده
cost management
( مدیریت هزینه (بهای تمام شده
cost management information system
سیستم اطلاعاتی مدیریت هزینه / بهای تمام شده
cost management system (cms)
سیستم مدیریت هزینه / بهای تمام شده
cost measurement
( اندازه گیری هزینه (بهای تمام شده
cost method
روش بهای تمام شده
cost minimization
( حداقل کردن هزینه (بهای تمام شده
cost object
موضوع هزینه
cost of acquisition
بهای تمام شده تحصیل
cost of bank loans
هزینه وامهای بانکی
cost of borrowing
هزینه استقراض
cost of capital
هزینه (بهای تمام شده) سرمایه
cost of goods available for sale
بهای تمام شده کالای آماده برای فروش
cost of goods sold
بهای تمام شده کالای فروش رفته
cost of living index
شاخص هزینه زندگی
cost of long term debt
هزینه بدهی بلند مدت
cost of production report
گزارش هزینه تولید
cost of quality
هزینه کیفیت
cost of resource usage
هزینه مصرف منابع
cost of unused activity
هزینه فعالیت مصرف نشده
cost of work certified
بهای تمام شده (هزینه) کار تایید شده
cost per purchase order
هزینه (بهای تمام شده) هر بار سفارش خرید
cost per unit
بهای تمام شده هر واحد محصول هزینه هر واحد محصول
cost plus contract
قرارداد امانی قرارداد مبتنی بر بهای تمام شده باضافه درصدی سود
cost plus fixed fee contract
قراراداد مبتنی بر بهای تمام شده باضافه حق الزحمه ثابت
cost pool
مرکز هزینه مخزن هزینه
cost prediction
پیش بینی بهای تمام شده / هزینه
cost predictions
پیش بینی اقلام بهای تمام شده پیش بینی هزینه
cost presentation
نحوه ارائه / انعکاس هزینه
cost reconciliation
مغایرت گیری هزینه
cost reduction
تقلیل هزینه کاهش بهای تمام شده
cost saving
( صرفه جویی در بهای تمام شده (هزینه
cost structure
( ساختار هزینه (ساختار بهای تمام شده
cost system
سیستم هزینه یابی سیستم بهای تمام شده
cost tables
جداول هزینه
cost to be capitalized
( مخارجی که باید سرمایه ای شود (یعنی به حساب دارایی منظور شود
cost tracing
ردیابی هزینه
cost volume profit (cvp)
هزینه حجم سود
cost volume profit (cvp) analysis
تجزیه و تحلیل رابط بین هزینه حجم سود
cost volume profit graph
نمودار رابطه هزینه حجم سود
cost without fee contract
قرارداد مبتنی بر بهای تمام شده بدون حق الزحمه
cost, insurance and freight (cif)
قیمت کالا، بیمه و کرایه حمل تا بندر مقصد
costing system refinement
اصلاح سیستم هزینه یابی
costs domestic traveling
هزینه های مسافرات داخلی
costs advertisement
هزینه های تبلیغات
costs annual bonus
هزینه های پاداش سالانه
costs bank commission
هزینه های کارمزد بانک
costs child allowance
هزینه های حق اولاد
costs cleaning
هزینه های نظافت
costs electricity
هزینه های برق
costs entertainment
هزینه های پذیرایی
costs launch & canteen
هزینه ناهار و رستوارن / آبدارخانه
costs of quality
هزینه های کیفیت
costs printed matters
هزینه های تکثیر و صحافی جزوه
costs subsequent to acquisition
مخارج بعد از تحصیل
costs to date
هزینه های (مخارج) انجام شده تا به این تاریخ
costs traveling to abroad
هزینه های مسافرت خارجی
counter claim
ادعای متقابل
counterbalancing errors
اشتباهاتی که یکدیگر را خنثی می کنند اشتباهات موازنه ای
counterparty risk
ریسک طرف مقابل
coupon payment
پرداخت بهره
coupon rate
نرخ بهره
covariance
کوواریانس
cpa (certified public accountant)
حسابدار رسمی حسابرس مستقل
cpa adapted
اقتباس شده از آزمون حسابداران رسمی آمریکا
cpa uniform examinations
آزمونهای سراسری حسابداران رسمی آمریکا
cpa vision process
فرایند تجسم نقش حسابرسان مستقل
cpa web trust services
خدمات اطمینان دهی حسابرسان مستقل / حسابداران رسمی در اینترنت
credit
بستانکار نسیه اعتباری
credit balance
مانده بستانکار مانده اعتبار
credit card sales
فروش از طریق کارت اعتباری
credit department
دایره (واحد) اعتبارات
credit management
مدیریت اعتبارات
credit manager
مدیر اعتبارات
credit memo
اعلامیه بستانکار
credit memorandum or credit memo
اعلامیه بستانکار
credit policy
سیاست اعتباری
credit standing
وضعیت اعتبار
credit terms
شرایط اعتبار دهی
creditor
اعتبار دهنده بستانکار
creditors
بستانکاران اعتبار دهندگان
creditors’ subsidiary ledger
دفتر معین بستانکاران
creditors sundry
بستانکاران متفرقه
criminal liability for accountants
( مسئولیت کیفری / جزائی / مدنی حسابداران (حسابرسان
critical perspective research
تحقیقات انتقادی
critical event
( رویداد اصلی (حیاتی
critical event theory of revenue recognition
تئوری رویداد اساسی شناسایی درآمد
critical path
مسیر بحرانی
critical success factors
عوامل اصلی (حیاتی) موفقیت
cross check
آزمون محاسبات کنترل متقابل
cross foot
جمع افقی
cross of market
پهنه بازار گستردگی بازار
cross reference
عطف متقابل
cross sectional analysis
تجزیه و تحلیل مقطعی
crosscheck
کنترل متقابل
cumulative
انباشته جمع شونده
cumulative abnormal return (car)
بازده انباشته غیر عادی
cumulative average time
میانگین زمان انباشته
cumulative average time learning model
مدل یادگیری مبتنی بر میانگین زمان انباشته
cumulative dividends
( سود سهام جمع شونده (انباشته
cumulative effect
اثر انباشته
cumulative effect of accounting changes
اثر انباشته تغییرات حسابداری
cumulative effect of change in accounting principles
اثر انباشته تغییر در اصول حسابداری
cumulative effect type accounting change
تغییر حسابداری دارای / از نوع اثر انباشته
cumulative preferred stock
سهام ممتاز با سود جمع شونده
cumulative time
زمان انباشته
cumulative voting system
سیستم رای گیری تجمعی
currency appreciation
افزایش قدرت خرید واحد پولی افزایش نرخ ارز
currency depreciation
کاهش نرخ ارز کاهش قدرت خرید واحد پولی
currency risk
ریسک ارز ریسک ناشی از کاهش قدرت خرید واحد پولی
currency risk management
مدیریت ریسک ارز
current accruals
(بدهیهای جاری ناشی از هزینه های تحقق یافته (ولی پرداخت نشده
current asset
دارایی جاری
current catch up approach
روش جاری
current cost
هزینه جاری ارزش جاری
current cost financial statements
صورتهای مالی مبتنی بر بهای / ارزشهای جاری
current cost system of accounting
سیستم حسابداری مبتنی بر بهای / ارزشهای جاری
current exit value
( ارزش جاری خروجی (فروش
current file
پرونده جاری
current fund
حساب مستقل وجوه اعتبارات جاری وجوه عمومی
current input prices
ارزشهای ورودی جاری
current issues in accounting
مباحث جاری در حسابداری
current issues in auditing
مباحث جاری در حسابرسی
current liability
بدهی جاری
current market price
قیمت جاری بازار
current market value exit value
( ارزش جاری بازار (ارزش خروجی
current maturing portion of long term debt
حصه جاری بدهی بلند مدت
current notes payable
اسناد پرداختنی جاری
current operating concept
مفهوم عملیات جاری
current operating performance
نتایج عملکرد (عملیاتی) جاری
current operating performance approach
روش / رویکرد نتایج عملیات جاری
current period approach
روش دوره جاری
current portion
حصه (سهم )جاری
current portion of long term debt
حصه (سهام) جاری بدهی بلندمدت
current practices
رویه های جاری شیوه های کنونی
current rate
نرخ جاری
current rate method
روش نرخ جاری
current ratio
نسبت جاری
current replacement cost
ارزش جاری جایگزینی بهای جاری جایگزینی
current reproduction cost
بهای جاری تولید مجدد
current resources
منابع جاری
current unrestricted fund
حساب مستقل جاری نامحدود
current value accounting
حسابداری مبتنی بر ارزشهای جاری
current yield
بازده جاری
current yield coupon yield
( بازده جاری (بهره
current-concurrent method
روش جاری غیر جاری
currently attainable standards
استانداردهای درحال حاضر قابل دستیابی
currently reported net income
سود گزارش شده کنونی / جاری گزارش جاری سودخالص
custodian
امین سرپرست نماینده مجاز
custom duties
عوارض گمرکی تعرفه های گمرکی
custom made
سفارشی
customer support costs
هزینه های ارائه خدمات پس از فروش به مشتری
customer advances
پیش دریافت از مشتریان
customer costing system
سیستم هزینه یابی مشتری
customer life cycle costs
هزینه های چرخه عمر مشتری
customer response time
زمان واکنش (پاسخ) مشتری
customer service
خدمات پس از فروش
customer value
ارزش (برای) مشتری
customer’s agreement
موافقت مشتری
cut off
مقطع گیری زمانی انقطاع زمانی
cut off bank statement
صورتحساب مقطعی بانک
cut off date
تاریخ انقطاع (مقطع گیری) زمانی
cut off error
اشتباه مقطع گیری زمانی
cut off statement
صورتحساب مقطعی
cut off test
ازمون انقطاع زمانی/ مقطع گیری زمانی
cut off verification
رسیدگی مقطعی
cutoff misstatements
تحریفات مقطع گیری زمانی
cutoff tests
آزمونهای مقطع گیری زمانی
cycle approach
( روش چرخه (معاملات
cycle time
زمان چرخه
لغات حسابداری بخش ۴
لطفا به جای کپی مقالات با خرید آنها به قیمتی بسیار متناسب مشخص شده ما را در ارانه هر چه بیشتر مقالات و مضامین ترجمه شده علمی و بهبود محتویات سایت ایران ترجمه یاری دهید.
تماس با ما

اکنون آفلاین هستیم، اما امکان ارسال ایمیل وجود دارد.

به سیستم پشتیبانی سایت ایران ترجمه خوش آمدید.