ایران ترجمه – مرجع مقالات ترجمه شده دانشگاهی ایران

لغات حسابداری بخش ۴۰

در این قسمت  لغات حسابداری بخش ۴۰ عرضه شده است.

 

لغات حسابداری صفحه اصلی – کلیک کنید

خرید لغات حسابداری / مجموع لغات در کل رشته ها / لغات بر حسب گروه بندی چند رشته

 

لغات حسابداری - ایران ترجمه

لغات حسابداری بخش ۴۰
s
حرف نوزدهم الفبای انگلیسی
s algebra
s- جبر
s curve
خم s‌ شکل
s field
میدان s
s perpendicular
قائم بر s
s space
فضای شوارتس، s- فضا
saddle
زین، خرک،‌ مقره، زینی
saddle point
نقطه زینی، نقطه زین مانند، نقطه زین اسبی
saddle point method
روش نقطه زینی
saddle point theorem
قضیه نقطه زینی
saddle region
ناحیه زینی
saddle shaped
زینی شکل
saddle point
نقطه زینی، نقطه اتکاء، نقطه زین اسبی، نقطه تعادل
safety
اطمینان،‌بی خطر، ایمنی، رضایت بخش
safety factor
عامل استحفاظی، عامل اطمینان، ضریب اطمینان
safety latches
چفت ایمنی، بست اطمینان
safety stock
ذخیره احتیاطی، موجودی ایمنی، ذخیره ایمنی
safety training
آموزش ایمنی
safety valve
دریچه اطمینان، شیر اطمینان، سوپاپ اطمینان
sag
خمیدگی، نوک بلندی، خمش، تاب برداشتن، شکم برداشتن
sagging bending moment
گشتاور خمشی خیز دار
Sagitta
سهم
salary
مواجب، سوپاپ، حقوق
sale
فروش، حراج
sale discount
تخفیف از فروش، تخفیف نقدی از فروش
sale policy
سیاست فروش
sale forecasting
پیش بینی فروش
sales on account
فروش نسیه
sales return
برگشت از فروش، برگشتی فروش
sales volume
حجم فروش
salient
برجسته، تیز
salient angle
زاویه محدب
salient point
نقطه توقف، نقطه تیز
salt bath furnace
کوره حمام نمک
saltus
جهش، قطع پیوستگی، حذف مرحله لازم اثباتی در منطق
saltus of a function
جهش یک تابع
salvage value
ارزش اسقاطی، قیمت قدیمی شدن، قیمت حراج، بازیافتی، ارزش اسقاط
same
همان، همانند، همسان، یکسان
same length
هم طول
same parity
هم افزار
same sense inequalities
نامساوی های متحدالجهت
same subject
هم موضوع
same thing
همان عملیات
sameness
تشابه، یکسانی، همسانی
sample
نمونه، نمونه ای،‌ نمونه گرفتن، نمونه برداشتن، نمونه گرفتن، قطعه آزمایشی،‌مستوره
sample correlation coefficient
ضریب همبستگی نمونه ای، ضریب همبستگی نمونه
sample covariance
کواریانس نمونه ای
sample design
طرح نمونه ای، طرح نمونه
sample distribution
توزیع نمونه ای
sample function
تابع نمونه ای
sample mean
میانگین نمونه، میانگین نمونه ای
sample mean distribution
توزیع نمونه ای
sample mean vector
بردار میانگین نمونه ای
sample median
میانه نمونه، میانه نمونه ای
sample number
تعداد نمونه
sample of size n
نمونه n تایی
sample path
مسیر نمونه ای
sample place
فضای نمونه، فضای نمونه ای
sample point
نقطه نمونه، پیشامد ساده، پیشامد مقدماتی، نقطه نمونه ای
sample problem
مسأله نمونه
sample range
وسعت نمونه، طیف نمونه، حدود نمونه
sample size
اندازه نمونه، طیف نمونه، حدود نمونه
sample space
فضای نمونه ای
basic space
فضای نمونه ای
sample standard deviation
انحراف معیار نمونه
sample survey
بررسی نمونه ای
sample unit
واحد نمونه
sample value
مقدار نمونه
sample values
مقادیر نمونه ای
sample variance
واریانس نمونه ای، پراش نمونه
sample variance covariance matrix
ماتریس واریانس کوواریانس نمونه ای
sample vector
بردار نمونه
sampled
نمونه گیری شده
sampling
نمونه گیری، نمونه برداری
sampling approach
شیوه نمونه برداری، روش نمونه برداری
sampling by attributes
نمونه گیری وصفی
sampling by variables
نمونه گیری کمی
sampling design
طرح نمونه برداری
sampling distribution
توزیع نمونه برداری، توزیع نمونه ای، توزیع نمونه گیری، پخش نمونه ای
sampling distribution mean
میانگین توزیع نمونه ای
sampling error
خطای نمونه گیری
sampling fluctuation
تغییرات نمونه گیری
sampling fraction
کسر نمونه گیری
sampling inspection
بازرسی نمونه ای، بررسی نمونه ای
sampling interval
فاصله نمونه گیری
sampling moments
گشتاور های نمونه گیری
sampling on several occasions
نمونه گیری پی در پی
sampling plan
برنامه نمونه گیری
sampling procedure
شیوه نمونه گیری
sampling ratio
نسبت نمونه گیری
sampling size
میزان نمونه برداری، اندازه نمونه گیری
sampling survey
آمارگیری نمونه ای
sampling technique
فن نمونه برداری، شیوه نمونه برداری
sampling theorem
قضیه نمونه گیری
sampling theory
تئوری نمونه گیری، نظریه نمونه گیری، واحد نمونه گیری
sampling unit
واحد نمونه گیری
sampling variance
واریانس نمونه گیری
sampling with replacement
نمونه گیری با جایگذاری
sampling with replacement scheme
شماری نمونه گیری بازگردان
sampling without replacement
نمونه گیری بی جایگذاری، نمونه گیری بدون جایگذاری
sampling without replacement scheme
شمای نمونه گیری بدون بازگردان
Sarrus rule
قاعده ساروس
standard error
خطای استاندارد،‌خطای استانده، خطای پایه، خطای معیار
satellite
ماهواره، قمر مصنوعی
satisfaction
رضایت، رضا
satisfactory
رضایتبخش
satisfiability
صدق پذیری
satisfiable formula
فرمول صدق پذیر
satisfiable formula
فرمول صدق پذیری
satisfy
ارضاء کردن، صدق کردن در، صدق کردن، برآردن
saturated
اشباع شده، اشباع
saturated solution
محلول اشباع شده
saturation
اشباع
save
پس انداز کردن، ذخیره کردن
saving
پس انداز
saw toothed
دندانه اره ای
sawtooth function
تابع دندانه اره ای
say
مثلا
scaffolding
داربست گذاری، داربست، قلاب شدن کوره
scalar
اسکالر
scalar capacity
ظرفیت عددوار، ظرفیت عددی
scalar curvature
خمیدگی اسکالر
scalar density
جرم مخصوص عددوار
scalar equation
معادله اسکالر، معادله عددی
scalar field
میدان عددی، میدان اسکالر، هیأت اسکالر ها
scalar function
تابع اسکالر
scalar matrix
ماتریس اسکالر
scalar multiplication
ضریب اسکالر، ضرب نردکی، ضرب اسکالر، ضرب عددی، ضرب نرده ای
scalar multiple
ضرب اسکالر، مضرب اسکالر، مضرب عددی
scalar multiplication
ضرب اسکالر
scalar polynomial
چندجمله ای اسکالر
scalar product
ضرب اسکالر
scalar product of two vectors
حاصل ضرب اسکالر دو بردار، حاصلضرب داخلی
scalar quantity
کمیت اسکالر، کمیت عددی، کمیت نرده ای
scalar triple
سه گانه اسکالر
scalar triple product
حاصل ضرب سه گانه اسکالر
scale
مقیاس
scale change
تعویض سنجه
scale diagram
نموداغر پراکنش
scale factor
ضرب مقایسه
scale factor of conformal transformation
ضریب مقایسه تبدیل همدیس
scale parameter
پارامتر مقیاس
scale unit
به اندازه … واحد، واحد
scalene
مختلف الاضلاع
scalene numbers
عدد های لوحی
scalene of measurement
مقیاس اندازه گیری
scalene triangle
مثلث غیر مشخص، مثلث مختلف الاضلاع، مثلث نه راست پهلو
scalene value
اندازه
scaling
نسبت دادن مقیاس، مقیاس
scaling method
روش مقیاس بندی
scaling type saw tooth
دنده اره حلزونی، دندانه اره نوع حلزونی
scan
جستجو کردن، پوییدن، حساب رسی اجمالی، ردگیری، معاینه پی در پی، خواندن
scanner
قلم نورانی
scanning
آزمایش، وارسی، رگزنی، خط زنی، مطالعه، تحقیق، پویش
scant curve
منحنی سکانت
scarce
کمبود، کمیاب
scatter
پراکنش
scatter diagram
نمودار پراکنش
scattered
پراکنده
scattering
پراکندگی
scattering operator
عملگر پراکندگی
schedule
زمان بندی کردن، برنامه زمانی، در جدول گذاردن، زمان بندی، برنامه زمان بندی، ریز برنامه تهیه کردن، فهرست گذاردن، نقشه، برنامه، نمودار
scheduling
برنامه بندی زمانی، برنامه ریزی زمانی، برنامه زمان بندی، تنظیم برنامه زمان بندی شده، زمان بندی
scheduling problems
مسائل زمان بندی
Schein problem
مسائل مجازی
schema
شکل، نمودار، طرح
schematic
الگووار، خلاصه، طرح، طرحواره، ترسیمی
schematic diagram
نمودار کلی
scheme
طرح
Schlaflis integral
انتگرال شلفلی
Schlicht
یک ارزشی، تک ارزشی
Schlicht function
تابع (تحلیلی) تک ارز، تابع ساده
Schroder Bernstein theorem
قضیه شرویدر-برنشتین
Schur lemma
لم شور
Schur theorem
قضیه شور
Schwartz Christoffel formula
فرمول شوارتس-کریستوفل
Schwartz christoffel transformation
تبدیل شوارتس-کریستوفل
Schwartz inequality
نامساوی شوارتز
Schwartz space
فضای شوارتس ،s-فضا
s space
فضای شوارتس ،s-فضا
Schwarz
شوارتز
Schwartz christoffel transformation
تبدیل شوارتس کریستوفل
Schwartz inequality
نابرابری شوارتس
Schwartz integral formula
فرمول انتگرال شوارتس
Schwartz theorem
قضیه شوارتس
Schwarz’s inequality
نابرابری شوارتس
Schwarz’s lemma
لم شوارتز
Schwarzian derivative
مشتق شوارتزی، مشتق شوارتسی
science
علم، دانش
scientific
علمی
scientific management
مدیریت علمی
scientific notation
نماد علمی
scientifically
به طور علمی
score
برد، حدود، وسعت، دامنه، حوزه، دامنه فعالیت، میدان عمل، محدوده ی، میدان، قلمر، حوزه، هدف، منظور، طرح نهایی، حوصله، اندازه، نمره، حساب کردن، به حساب آوردن، امتیاز اوردن، ثبت کردن، حساب، امتیاز، خش، شیار، شکاف، خط انداختن
score class
کلاس نمره، طبقه نمره
score it under
زیر آن خط بکشید
scrap
اسقاط کردن، بی ارزش، ضایعات، دور ریز،‌قراضه، انداختن
scrap strip
نوار زاید، تسمه دور ریز
scrap value
ارزش اسقاط
scratch
خراشیدن، خش،‌خط انداختن، سایش، ساییدن، خراشیدگی
screen
الک کردن، غربال کردن، سرند کردن، سرند، صافی فلزی، صافی
screening inspection
بازرسی غربالی
screw
پیچ دادن، پیچاندن، پیچ، سفت کردن
screw conveyor
نقاله حلزونی، نوار نقاله پیچی، نقاله پیچی
screw dislocation
نابجایی پیچشی
screw line
پیچ، مارپیچ، حلزونی، منحنی
screw thread
راه پیچ، پای پیچ، رزوه خارجی پیچ، رزوه پیچ، نخ پیچ
scriber
خط انداز، سوزن خط کش، سوزن خط کشی، قلم حکاکی، سوزن خط انداز
sdidus
مرز جامد،‌ خط کسری
seaf of ideals
بافه ایده آل ها
seal
آب بندی، چسب،‌محکم کردن، واشر آب بندی، درز بند، درز بندی، مهره
sealing ring
حلقه آب بندی
seam
شکاف، درز گرفتن، درز گیری کردن، درزی، شیار، درز
seaming
درزکاری، درز بندی
seamless
بدون خط اتصال،‌ بی درز، بدون درز، یک تکه
search
جستجو کردن، جستجو، کاوش، تجسس
search light
نور افکن
seasonal
فصلی
seasonal demand
تقاضای فصلی
seasonal effect
اثر فصلی
sec
سکانت، عکس کسینوس
secant
سکانت، قاطع، قطر ظل، متقاطع، خط وتر، قاطع، خط قاطع، متقاطع
secant figure
شکل قطاع، قطاع
secant function
تابع سکانت
secant line
خط متقاطع، قاطع، خط قاطع
secant method
روش قاطع،‌روش وتری
sech
سکانت هیپربولیک، سکانت هذلولی
second
دو (دوم)
second best optimization
بهینه سازی ثانویه، بهینه سازی دوم
second boundary value problem
دومین مسأله مقدار مرز
second coordinate
مختص دوم
second curvature
انحنای کلی
second degree
درجه دوم
second degree curve
منحنی درجه دوم
second degree equation
معادله درجه دوم
second derivative
مشتق دوم
second derivative test
آزمون مشتق دوم
second diagonal
قطر فرعی
second dual
دوگان فرعی
second fundamental form of a hypersuface
دومین صورت بنیادی اَبَر رویه
second fundamental form of a hypersurface
دومین صورت بنیادی ابر رویه
second isomorphism theorem
دومین قضیه یکریختی
second kind
نوع دوم
second law of cosines
قانون دوم کسینوس ها
second mean value theorem
دومین قضیه مقدار میانگین
second number class
طبقه دوم اعداد
second of a finite group
بخش گروه متناهی
second of a polyhedral angle
مقطع کنج
second order
مرتبه دوم
second order derivative
مشتق مرتبه دوم، مشتق رتبه دوم
second order derivatives
مشتقات مرتبه دوم
second order differential
دیفرانسیل مرتبه دوم
second order differential equation
معادله دیفرانسیل مرتبه دوم
second order equation
معادله مرتبه دوم
second order fundamental magnitude
دومین شکل اساسی
second order polynomial function
تابع چندجمله ای درجه دوم
second partial
جزئی دوم
second partial test
آزمون جزئی دوم
second permutation representation
نمایش دوم جایگشتی
second principle line
خط جبهی
second projection
تصویر دوم
second projection line
خط منتصب
second quadrant
ربع دوم
second sample
نمونه دوم
second side
طرف ثانی
second side of equality
طرف راست تساوی
second side of the equality
طرف دوم معادله، طرف راست معادله
second state injection
تزریق در مرحله دوم
secondary
دومی، کمکی، فرعی، ثانوی
secondary availability curve
منحنی موجودی کمکی
secondary constraints
قیود ثانوی
secondary cooling
سردکاری ثانویه، مرحله دوم سرد کردن
secondary relations
روابط درجه دوم، روابط غیر اصلی
secondary storage
حافظه ثانویه، انباره ثانویه
secondly
ثانیا، دوم اینکه
second order interactions
اثرات متقابل مرتبه دوم
section
بخش
section of a finite group
بخش گروه متناهی
section of a polyhedral angle
مقطع کنج
sectional
مقطعی، قطعه ای
sectionally
به طور مقطعی، به طور قطعه ای
sectionally continuous function
تابع قطعه ای پیوسته
sectionally smooth
قطعه قطعه هموار
sector
شق،‌ قسمت، قطعه، ناحیه، بخش، قطاع، قطاع دایره، بخش، ناحیه، تقسیم کردن، جزء، پاره دایره
sector of a circle
قطاع دایره
sector plan
برنامه بخشی
sector target
هدف کمی بخش
secular equation
معادله عام
secular trend
روند دیرپای
security
تأمین،‌ ضمانت، امنیت، وثیقه، تضمین، گرو
see
ر . ک . (رجوع کنید به)
seek
با جستجو پیدا کردن، تعیین کردن، به جستجو پرداختن، پیدا کردن، در نظر گرفتن، جستجو کردن
segment
پاره، قطعه، پاره خط، قطعه خط، فاصله، قسمت
segment in an ordered set
قطعه مجموعه مرتب
segment of a circle
قطعه دایره
segment of a curve
پاره خم
segment of a line
پاره خط
segment of a sphere
قطعه کرده
segmental
قطعه ای
segmentary
قطعه ای
segmentation
عمل قطعه قطعه کردن
segmented chip
تراشه شکست
significance level
سطح معنی دار بودن
significance probability
احتمال معنی دار
significance test
آزمون معنی دار بودن، آزمون معنی دار
segregation
تجمع ناخالصی ها،‌جدایش، قطعه بندی، انفکاک، تفرق
select
انتخاب کردن، گزیدن
selection
تصفیه، انتخاب، گزینش
selection factor
عامل گزینش، فاکتور انتخاب
selection option
اختیار انتخاب
selection statistic
آماره گزینش
selection with replacement
انتخاب با جایگزاری
selection without replacement
انتخاب بدون جایگزاری
selective
انتخابی، برگزیده، گزینشی، مبنی بر انتخاب، انتخاب کننده، دارای حسن انتخاب
selective assembly
جفت کردن انتخابی، جفت کردن قطعات
selective heating
گرم کردن موضعی
selective quenching
سخت کردن موضعی، سرد کردن منطقه ای، آب دادن موضعی
selector
انتخاب کننده، جداساز، گزیننده
self-actualization
نیاز های خودگرایانه، نیاز به خودیابی
self-adapting system
سیستم خود وفق، سیستم خودتطبیق
self adjoint
خودالحاق، خودبروسته، خودالحاقی، خودهمال
self adjoint algebra
جبر خود الحاقی
self adjoint form
فرم هرمیتی
Hermitian form
فرم هرمیتی
self adjoint matrix
ماتریس ارمیتی
self adjoint operator
عملگر خود الحاقی
self adjoint transformation
تبدیل خودالحاقی، تبدیل ارمیتی
self-adjusting
خود تنظیمی
self-adjustment
خود تطبیقی
self-centering chuck
نظام خود مرکز کن
self-conjugate
خود مزدوج، خود همیوغ
self-conjugate element
عنصر خود-مزدوج
self-consistent
خود سازگار
self-consistent field
میدان خود سازگار
self-contained
همه چیز سر خود، خود شمول، بی نیاز
self-correcting lu procedure
روش lu تصحیح خودبخود
self-correction
خود کنترل، خود نظارتی
self-dual algorithm
الگوریتم خود-دوگان
self-dual analysis
آنالیز خود-دوگان
self-dual linear space
فضای خطی خود دوگان
self-evaluation
خود تصحیحی
self-evident
بدیهی، خودپدیده، خود پیدا
self-expenses
هزینه های فروش
self-induced transparency
شفافیت خود القاییده
self-inductance
خودالقائی، خود القاء
self-induction
خود القا، خود القائی
self-maintaining structure
ساخت خود نگهدارنده
self-orthogonal
برخود عمود، خود متعامد
self-polar tetrahedron
چهاروجهی خود قطبی
self-preparing system
سیستم خود مرمت کننده
self-realization needs
نیاز های مربوط به شناخت شخصیت خویش
self-regulating system
دستگاه تنظیم کننده خودکار، سیستم خود به خود تنظیم شونده، تنظیم شونده خودکار، سیستم خودفرمان، نظام خود بازیابی، سیستم خودکنترل، نظام خود نظمی،‌ نظم خودکاری
self-regulation
خود تنظیمی، تنظیم شدن خودکار، خودنظمی
self-selection bias
اریبی خودگزینی
self-shielding
خود محافظ
self-subgroup
زیرگروه خود مزوج، زیرگروه ثابت
self sufficient
خودکفا
self-weighting
خود وزنی
semantic
لغوی، معنائی
semantic rules
قوانین لغوی،‌ قوانین معنائی
semantical
لغوی،‌ معنوی،‌معنائی
semester
ترم، نیمسال
semi
semi-automatic mold
قالب نیمه اتوماتیک، قالب شبه خودکار
semi-circle
نیم دایره
semi circular
نیمدایره ای، نیمه مستدیر
semi-conductor
نیم هادی، نیم رسانا، نیمه هادی، نیمه رسانا
semi continuous
نیمه متصل، نیمه پیوسته
semi convergent
نیم همگرا، نیمه همگرا، نیمه متقارب
semi cubic
نیمه مکعبی
semi cubical
نیم مکعبی
semi cubical parabola
سهمی نیم مکعبی
semi definite
نیم معین، نیمه معین
semi elliptic
نیم بیضوی
semi function
تابع نیمه متصل
semi group
نیم گروه
semi infinite
نیمه نامتناهی، نیم بی پایان، نیم نامتناهی
semi interquartile
دامنه چارکی متوسط، چارک متوسط
semi interval
نیم فاصله
semi invariant
نا پایا، نیم استوار
semi lie algebra
جبر لی نیم ساده
semi major axis
نیم قطر مهین
semi parabola
سهمی نیمه مکعبی
semi perimeter
نصف محیط
semi positive definite matrix
ماتریس معین نیمه مثبت
semi positive form
فرم نیمه مثبت
semi segment
نیم قطعه
semi series
سری نیم همگرا، سلسله نیمه متقارب
semi simple operator
عملگر نیم ساده
semi strip fluid flow in
جریان سیال در نوار نیمه نا متناهی
semiaxis
نیم قطر
semicircle
نیم دایره
semicircular
نیمدایره ای
semiclassic
نیمه کلاسیک
semiclosed interval
بازه نیم بسته
semiconductor
نیمه هادی، نیمه رسانا
semicontinuity
نیم پیوستگی
semicontinuous
نیمه پیوسته، نیمه متصل
semicontinuous function
تابع نیمپیوسته
semicylinder
نیم استوانه
semidefinite
نیم مطلق
semidefinite negative
منفی نیم مطلق
semidirect product of groups
حاصلضرب نیم مستقیم گروه ها
semiempirical
نیمه تجربی
semifinished good
کالای نیمه ساخته
semifinishing tooth
دندانه نیمه پرداخت
semigroup
نیم گروه
semigroup algebra
جبر نیمگروهی
semigroup homomorphism
هم ریختی نیم گروهی
semigroup theory
نظریه نیم گروه ها
semihereditary ring
حلقه نیمه موروثی
semikilled worker
کارگر نیمه ماهر، نیروی کار نیمه ماهر
semilinear transformation
تبدیل نیم خطی
semilinear mapping
نگاشت نیم خطی
semilinear transformation
تبدیل نیمخطی
semilogarithmic paper
کاغذ نیم لگاریتمی
semimajor
نیمه اطول
semimajor axis
محور نیمه اطول
semimetric space
فضای نیمه متری
semiminor
نیمه اقصر
semiminor axis
نیم قطر اقصر، نیم قطر کهین
seminorm
نیم نرم
 semi interquartile range (SIR)
نصف دامنه تغییر بین دو ربع، نیمه دامنه میان چارکی
semiopen interval
بازه نیمباز
semiordered set
مجموعه نیمه مرتب
semiotic
ماورای منطق
semipath
نیم مسیر
semiperimeter
نصف محیط، نیم محیط
semipolar
نیمه قطبی
semi positive mold
قالب نیمه مثبت
semi primary ring
حلقه نیم ابتدایی
semi prime ideal
ایدآل نیمه اول
semi primitive ring
حلقه نیم ابتدایی
semi reflexive locally convex space
فضای موضعا محدب نیمه بازتابی
semiregular transformation
تبدیل نیمه منظم
semi simple A module
A-مدول نیمساده
semi simple algebra
جبر نیم ساده
semi simple Lie algebra
جبر نیمساده
semi simple Lie group
گروه لی نیمساده
semi simple matrix
ماتریس نیم ساده
semi simple path
نیم مسیر ساده
semi simple ring
حلقه نیمساده
semisphere
نیم کره
semis table distribution
توزیع نیمپایدار
semitrail
نیم گذر
semi variable cost
هزینه نیمه متغیر
senary
شش تائی، شش
sense
جهت، سو، مفهوم، معنی
sense of a line
جهت یک خط
sense of an angle
جهت زاویه
sense of an inequality
جهت نابرابری، جهت نامساوی
sense of variation
جهت تغییرات تابع
sensed
توجیه شده، هدایت شده، جهت دار، راستا دار
sensible
محسوس
sensitive
حساس، اثر پذیر
sensitivity
حساسیت
sensitivity analysis
آنالیز حساسیت، تجزیه و تحلیل حساسیت، تحلیل حساسیت، بررسی حساسیت
sensitivity device
ابزار حسی
sensor
حس کننده، اندازه گیر سمتی،‌حساسه
sentence
جمله، گزاره، حکم
sentencial calculus
حساب گزاره ها
sentential
جمله ای، گزاره ای
sentential caculus
حساب گزاره ای، حساب گزاره ها، حساب احکام
sentential connective
رابطه گزاره ای
sentential letters
حروف جمله ای
separability
تفکیک پذیری
separable
جدا شونده، تفکیک پذیر، تفکیک کننده، جدایی پذیر
separable algebra
جبر تفکیک پذیر
separable convex programming
برنامه ریزی محدب تفکیک پذیر
separable differential
دیفرانسیل جدایی پذیر
separable differential equation
معادله دیفرانسیل تفکیک پذیر
separable element
عنصر تفکیک پذیر
separable equation
معادله تفکیک پذیر، معادله جدایی پذیر،‌معادله جدائی پذیر
separable extension
توسیع جدایی پذیر
separable function
تابع تفکیک پذیر
separable metric space
فضای تفکیک پذیر، فضای مجزا، فضای جدائی پذیر، فضای جداشونده
separable polynomial
چندجمله ای تفکیک پذیری
separable ring
حلقه تفکیک پذیر
separable space
فضای تفکیک پذیر،‌فضای مجزا، فضای جدائی پذیر، فضای جداشونده
separate
منفک،‌جدا،‌مفروز کردن، مفروز شدن، مجزا کردن، جدا کردن، تفکیک کردن،‌تجزیه کردن، تقسیم کردن
separate numbers
عدد های متباین
separated
مجزا، جدا شده
separated kernel
هسته تفکیک شده
separated set
مجموعه از هم جداشده
separated sets
مجموعه های جدا شده، مجموعه های منفک
separated variables
متغیر های جدا شده، مجموعه های منفک
separately
تنها
separately continuous bilinear mapping
نگاشت دو خطی منفک پیوسته
separating
جدا شونده
separating family
خانواده تفکیک کننده
separating vector
بردار جداکننده
separation
جداسازی
separation axiom
اصل موضوع تفکیک
separation constant
ثابت جداسازی
separation of a set
تفکیک مجموعه
separation of ratio
تفصیل نسبت
separation of variables
تفکیک متغیر ها
separation theorem
قضیه تفکیک
septagon
هفت ضلعی
septenary
هفت تائی، مربوط به هفت
septilateral
هفت سال یک بار، هفت ضلعی، هفت بر
septillion
۱۰۲۴ در آمریکا، ۱۰۴۲ در انگلیس
septimal
در مبنای هفت، هفت هفتی
septinary number
عدد هفت رقمی
septuple
هفت تائی، هفت برابر
sequence
دنباله
sequence control
کنترل مرحله ای
sequence of connected
دنباله همبند
sequence of function
دنباله تابع ها
sequence of functions
دنباله تابع ها
sequence of numbers
دنباله اعداد
sequence of partial sums
دنباله مجموع های جزئی
sequence of random variables
دنباله کمیت های تصادفی
sequence of sets
دنباله مجمو عه ها
sequence step
گام توالی
sequencing
ترتیب گذاری، ترتیب دهی، توالی
sequential
دنباله ای
sequential analysis
تحلیل دنباله ای
sequential circuit
مدار ترتیبی
sequential compacteness
فشردگی دنباله ای
sequential compactness
فشردگی دنباله ای
sequential integration
انتگرال گیری دنباله ای
sequential likelihood ratio test
آزمون نسبت درست نمایی دنباله ای
sequential procedure
شیوه دنباله ای
sequential representation
نمایش ترتیبی
sequential sampling
نمونه گیری دنباله ای، نمونه گیری متوالی، نمونه برداری پشت سر هم، نمونه برداری تدریجی
sequential sampling for acceptance
نمونه گیری پی در پی برای رد یا قبول، نمونه گیری پی در پی برای پذیرش
sequential sampling inspection
بازرسی نمونه گیری دنباله ای
sequential sampling plan
طرح نمونه گیری پی در پی
sequential test
آزمون دنباله ای
sequential tests
آزمون های دنباله ای
sequential trials
امتحان های دنباله ای
sequentially compact space
فضای دنباله ای فشرده
sequentially complete locally convex linear topological space
فضای توپولوژیک خطی موضعا محدب دنباله ای کامل
sequentially indexed
اندیس گذاشته شده دنباله ای، متعاقبا اندیس گذاشته شده
serial
پیاپی
serial correlation
همبستگی پیاپی
serie
سری، رشته
series
سری
series circuit
مدار سری
series of distributions of random variable
سری توزیع های کمیت تصادفی
series of functions
سلسله توابع، رشته توابع، سری توابع
series of nonnegative terms
سری با جمله های منفی
series of positive terms
سری با جمله های مثبت
series systems
سیستم های سری
series with positive terms
سری با جملات مثبت
seriousness classification
دسته بندی اهمیت
serpentine
مارپیچ
serrate
دندانه دار،‌ اره ای
serum
پیماب
server
خدمت دهنده، سرویس دهنده
service
سرویس،‌ خدمات، خدمت، تعمیر و نگهداری، تعمیرات
service charge
هزینه خدمت،‌کارمزد، مخارج سرویس
service in random order
نظام خدمت بر اساس شانس
service pattern
الگوی خدمت دهی
service period
دوره سرویس
service rate
میزان سرویس
service time
زمان سرویس
servomechanism
مکانیسم فرمان یار، سرو مکانیسم، سیستم خودکار، ساز و کار خود تنظیم، دستگاه تنظیم خودکار
sesqui linear
یک و نیم خطی
sesqui linear form
فرم یک و نیم خطی
sesquilinear
دو خطی
sesquilinear form
صورت یک و نیم خطی
sesquiliniear form
صورت یک و نیم خطی
set
مجموعه، دسته،‌ قرار دادن، تعیین گردیدن، تیز کردن، دستگاه، میزان کردن
set algebra
جبر مجموعه ها، جبر مجموعه ای، جبر مجموع ها
set builder
سازنده مجموعه
set definition
تعریف مجموعه
set dimension
بعد مجموعه
set expression
عبارت مجموعه ای
set function
تابع مجموعه ای
set of all complex numbers
مجموعه اعداد مختلط
set of all integers
مجموعه اعداد صحیح
set of all irrational numbers
مجموعه اعداد اصم
set of all real numbers
مجموعه اعداد حقیقی
set of all sets
مجموعه همه مجموعه ها
set of all subsets
مجموعه مجموعکان
set of complex number
مجموعه اعداد مختلط، مجموعه عدد های مختلط
set of conditions
مجموعه شرط ها
set of definition
مجموعه تعریف
set of elementary events
مجموعه حوادث ساده
set of estimator
مجموعه برآورد کننده
set of generators of a group
مجموعه مولد های یک گروه
set of generators of a module
مجموعه مولد های یک مدول
set of integers
مجموعه عدد های صحیح
set of mappings
مجموعه نگاشت ها
set of mathematical functions
مجموعه مولد های یک مدول
لغات حسابداری بخش ۴۰
لطفا به جای کپی مقالات با خرید آنها به قیمتی بسیار متناسب مشخص شده ما را در ارانه هر چه بیشتر مقالات و مضامین ترجمه شده علمی و بهبود محتویات سایت ایران ترجمه یاری دهید.
تماس با ما

اکنون آفلاین هستیم، اما امکان ارسال ایمیل وجود دارد.

به سیستم پشتیبانی سایت ایران ترجمه خوش آمدید.