ایران ترجمه – مرجع مقالات ترجمه شده دانشگاهی ایران

لغات حسابداری بخش ۴۲

در این قسمت  لغات حسابداری بخش ۴۲ عرضه شده است.

 

لغات حسابداری صفحه اصلی – کلیک کنید

خرید لغات حسابداری / مجموع لغات در کل رشته ها / لغات بر حسب گروه بندی چند رشته

 

لغات حسابداری - ایران ترجمه

لغات حسابداری بخش ۴۲
smooth function
تابع هموار
smooth hyper surface
ابرسطح هموار، فوق سطح هموار
smooth manifold
خمینه هموار
smooth morphism
ریختی هموار
smooth point of a variety
نقطه ساده چندگونا، نقطه ناتکین چندگونا
smooth surface
سطح هموار
smooth variety
چندگونای هموار، چندگونای ناتکین
nonsingular variety
چندگونای هموار، چندگونای ناتکین
smoothed value
مقدار هموار
smoothing
هموار، هموار کردن
simple random sampling
نمونه گیری تصادفی ساده
Snell’s law of refraction
قانون شکست اسنل
so
بنابراین، از این رو
so as to
برای، زیرا
so called
معروفند
so far that
تا آنجا که
so long as
مادامی که، به شرطی که
so that
بنابراین، طوری که، چنان که، تا، بطوری که، چنان که، چنین، تا اینکه، تا، برای اینکه
so to speak
اصطلاحا
Sobolev space
فضای سوبولف
social
اجتماعی
social income
درآمد اجتماعی، درآمد ملی
social sciences
علوم اجتماعی
sociology
جامعه شناسی
socket
فرورفتگی، حفره، گودال، بوش، پریز
softener
نرم کننده
software
نرم افزار، امور برنامه ای
software module
واحد نرم افزاری
solar
خورشیدی،‌شمسی
solar day
روز شمسی
solar ocean tide
جزر و مد خورشیدی اقیانوس
solar system
منظومه شمسی
solar time
زمان خورشیدی، زمان شمسی
sole
تنها، فقط
solenoid
سیملوله
solenoidal
سولنوئیدی
solenoidal field
میدان سولنوئیدی
solenoidal vector
بردار سولنوئیدی
solenoidal vector field
میدان برداری سیم لوله ای
solid
جسم صلیب، حجم، دج، سخت، جامد، جسم، سه بعدی، توپر، صلب، یک پارچه، مکعب
solid analytic geometry
هندسه تحلیلی فضائی
solid angle
زاویه فضایی
solid body
جسم سخت
solid center
مرغک ثابت
solid clamp
گیره یکپارچه
solid die
حدیده ثابت
solid figure
شکل فضایی
solid geometry
هندسه فضایی، هندسه مجسمه
solid jig
جیگ یکپارچه
solid line
خط پر
solid mandrel
سمبه ساده
solid modelling
مدلسازی توپر
solid numbers
عدد های مجسم
solid of revolution
جسم دورانی
solid region
ناحیه جسم
solid sphere
کره توپر
solid state
حالت جامد
solidification shrinkage
انقباض در حال انجماد، انقباض انجمادی
solidus
خط کسری، خط کسری مایل
soluble
قابل حل، حل پذیر، حل شدنی
soluble group
گروه قابل حل
solute
حل شده
solution
ریشه، حل، جواب، نتیجه، پاسخ، گشایش، راه حل، محلول
solution by radicals
حل به وسیله رادیکال ها، حل به وسیله رادیکال، حل به وسیله ریشه گیری
solution of a differential equation
حل یک معادله دیفرانسیل
solution of an equation
جواب معادله، حل معادله
solution of an triangle
حل مثلث
solution set
مجموعه جواب، مجموعه جواب ها
solution space
فضای جواب
solution vector
بردار جواب
solvable
حل شدنی، قابل حل، حل پذیری
solvable group
گروه حل پذیر
solve
حل کردن، گشودن
solvency
توانایی نقدی
solvent
حلال
solving
حل
some
بعضی، تعدادی، برخی، مشخص، کم و بیش
some color
هم رنگ
some of which
بعضی از آنها
some times
در بعضی موارد
somehow
به گونه ای
somewhere
در جایی دیگر
son
بچه،‌ پسر
Sonine polynomials
چندجمله ای های سونین
sort
ردیف، ردیف کردن، رده بندی، دسته کردن، نظم، ترتیب،‌ تفکیک
sought for
مجهول
sound
صدا
sound source
منبع صوت
source
مخزن،‌منشأ اولیه،‌ چشمه، مبدا، منبع، سرچشمه، مأخذ
source of energy
منبع انرژی
source of mapping
مبداء یک مطابقه
source set
مجموعه مبدأ
south pole
قطب جنوب
sowing
تاب،‌ انحراف، لرزش، نوسان
space
فضای، جا، جاصلضرب پایاندار فضاهای توپولوژیک، حافظه، فضا
space and layout chart
نمودار تقسیم جا و مکان
space closed curve
منحنی بسته فضایی
space coordinates
مختصات فضایی
space curve
خم فضایی
space figure
شکل فضائی
space filling
فضا پر کن
space filling curve
منحنی فضا پر کن
space filling curve
خم فضا پر کن
space geometry
هندسه فضایی، هندسه مجسمه
space group
گروه فضایی
space like
فضا گون
space measure
اندازه فضا
space of elementary events
فضای حوادث ساده
space of freedom
فضای آزادی
space of simple events
فضای حوادث ساده
space out
فاصله داشتن
space polar coordinates
مختصات قطبی فضایی
space rectifiable curve
منحنی با طول متناهی فضایی
space shuttle
سفینه فضایی
space solution
فضای جواب
space time
فضای زمان
spacer
فاصله گیر،‌ جداکننده، فاصله انداز، لایی فلزی، فاصله پر کن
spaces
حاصل ضرب بی پایان فضا های توپولوژیک
spacial
فضائی
spacing
فاصله گذاشتن، فاصله گذاری، مراعات فواصل
spade
پیک، گلابی
span
پیمای
span of control
حیطه کنترل، حیطه نظارت
spanned
پدید آمده، ارشیده، تنیده، پیموده شده، گسترش یافته
spanned by
پدید آمده توسط
spanning
پدید آوردنده، پدید آرنده، مولد، گسترنده، تولید کردن، فراگیر
spanning semipath
نیم مسیر فراگیر
spanning set
مجموعه فراگیر، مجموعه پدید آرنده، مجموعه مولد، مجموعه گسترنده
spanning subgraph
زیرگراف فراگیر
spanning tree
درخت فراگیر
spare
اضافی، یدکی، زاپاس
sparking
جرقه فلزی، شراره فلزی
sparse
تنک، خلوت
spatial
فضایی، مکانی، فاصله ای
spatial polar coordinates
مختصات قطبی فضایی
Spatio-temporal world
جهان فضا زمانی
special
خاص، ویژه
special case
حالت خاص
special Clifford group
گروه کلیفرد فضایی
special functions
توابع خاص
special Jordan algebra
جبر ژوردان خاص
special linear group
گروه خطی خاص
special linear group in n variables
گروه خطی ویژه با n متغیر
special purpose
یک منظوره، تک منظوره، کاربرد ویژه، هدف مخصوص، تک کاره
special relativity
نسبیت خاص
special sequence
دنباله خاص
special theorem of repeated trials
قضیه خاص آزمایش های تکراری
special theory
نظریه خصوصی
special theory of relativity
نظریه نسبیت خاص
special types
انواع خاص
special unitary group
گروه یکانی خاص
specialization
تخصیص، تخصص
specialized staff
ستاد تخصصی
species
نوع، قسم، گونه، انواع
species of a set of points
انواع مجموعه نقطه ها
specific
اختصاصی، ویژه، خاص، معین
specific gravity
چگالی نسبی، گرانی ویژه، وزن مخصوص
specific heat
گرمای ویژه
specification
تشخیص، تصریح، مشخصه، مشخصات، مشخصات فنی،‌ ویژگی ها
specification curvature
انحنای کلی
specification hypothesis
فرض مشخص
specification limit
حدود مشخصات فنی
specification the law of
قانون تخصیص
specifications
خصوصیات
specificity
میزان عدم اشتراک
specify
مشخص کردن، تعیین کردن، تصریح کردن، تخصیص کردن، تصریح
specimen
نمونه، شخص، فرد، نمونه برای آزمایش، نمونه فرعی، قطعه آزمایشی
spectral
طیفی
spectral analysis
آنالیز طیفی
spectral density function
تابع چگالی طیفی
spectral distribution
توزیع طیفی
spectral factorization
تجزیه طیفی
spectral function
تابع طیفی
spectral mapping theorem
قضیه نگاشت طیفی
spectral measure
اندازه طیفی
spectral norm
نرم طیفی
spectral radius
شعاع طیفی
spectral representation
نمایش طیفی
spectral resolution
تفکیک طیفی
spectral sequence
دنباله طیفی
spectral theorem
قضیه طیفی
spectral value
مقدار طیفی
spectrographic analysis
تجزیه و تحلیل طیفی، تحلیل طیف نگاری
spectrometer
بیناب سنج
spectroscope
طیف نما
spectrum
طیف
spectrum of a transformation
طیف تبدیل
speed
اندازه تندی، تندی، سرعت، سترگی تندی
speed of light
سرعت نور
speed of sound
تندی صوت
speeding variance
انحراف هزینه
sphere
کره، گوی، سپهر
sphere geometry
هندسه کره ها
sphere shaped
کروی، کره گون
spheric
کروی شکل، کروی
spherical
کروی
spherical angle
زاویه کروی
spherical astronomy
نجوم کروی
spherical Bessel function
تابع بسل کروی
spherical cap
عرقچین کروی، عرقچین کره ای
spherical coordinate
مختص کروی
spherical coordinate system
دستگاه مختصات کروی
spherical coordinates
مختصات کروی
spherical curvature
انحنای کروی
spherical curve
خم کروی
spherical cyclic curve
خم دوری کروی
spherical distance
فاصله کروی
spherical excess
فزونی مثلث کروی، میزان فزونی، فزونی کروی، فضل کروی
spherical harmonic
همساز کروی
spherical harmonic function
تابع همساز کروی
spherical helix
مارپیچ کروی
spherical image
نگاره کروی
spherical indicatrix
منحنی مشخصه کروی
spherical polygon
چندضلعی کروی
spherical porosity
تخلخل کروی
spherical sector
قطاع کروی، عرقچین کروی
spherical segment
قطعه کروی
spherical solid
کره جامد
spherical surface
رویه کروی
spherical symmetry
تقارن کروی
spherical triangle
مثلث کروی
spherical trigonometry
مثلثات کروی
spherical wedge
گوه کروی
spherical zone
منطقه کروی
sphericity
کرویت
spherics
هندسه کروی
spheriod oblate
جمع شده کره گون
spheroid
کره گون
spheroidal harmonics
همسازه های کروی
spikes
دست انداز
spin
اسپین، گردش، چرخاندن، چرخیدن، چرخش
spin mapping
نگاشت اسپین
spin matrices
ماتریس های تنش
spin matrix
ماتریس اسپین
spindle
دوکی، دوک، هرز گرد، محور دوران، سگدست، محور حرکت، کشوی ریزسنج، محور چرخ، محور، محور اصلی، محور چرخنده، هرزه گرد
spinning
چرخان، شکل دهی چرخشی، چرخیدن، چرخاندن، شکل دادن، چرخش سریع، قوطی سازی
spinode
تیزه، نقطه بازگشت، نقطه برگشت
spinor
اسپینور
spinor group
گروه اسپینور
spinors
تننده ها
spiral
پیچ، پیچی، مارپیچ مسطح، حلزونی، مارپیچ
spiral bevel gear
سیستم چرخ دنده حلزونی، چرخ دنده مخروط مارپیچ
spiral conveyor
نقاله حلزونی، نقاله مارپیچی، نقاله پیچکی، نوار نقاله پیچی، برنده مارپیچ
spiral curve
منحنی حلزونی
spiral elevator
بالابر مارپیچ
spiral of Archimedes
مارپیچ ارشمیدس
spiral plane curves
خم های مسطح مارپیچی
spirally
به طور مارپیچ
spire
مارپیچ
spitting ring
حلقه شکافنده
spline
محور خارخور، هزار خار، خارجو
split
شکاف
split core box
جعبه ماهیچه دو تکه
split die
حدیده شکاف دار، حدیده متغیر
split extension
گسترش شکافنده، توسیع مقطع
split nut
مهره دو تکه
split plot
کرت های شکافته شده
split split design
طرح کرت های خرد شده
split split plot
کرت های دو بار شکافته شده
split split plot design
طرح کرت های دوبار خرد شده
splitting
تفکیک، تجزیه، تجزیه کننده
splitting field
هیات شکافنده
splitting ring
حلقه شکافنده
spoilage
ضایعات
spoke gate
مدخل پره ای
spontaneous
فوری،‌ خودبخود، بی اختیار
spontaneous process
فرآیند خود به خود
spool mold
قالب تولید قرقره
spot
مکان، نقطه، محل، کشف کردن، لحظه
spot facing
پرداخت سطح
spray chamber
محفظه پخش، محفظه پاشش، اتاق پاشیدن
spray head
سر رنگ پاش
spray painting
رنگ پاشی
spread
پراکندگی، گسترده، گستردن، گستردگی، گسترش یافتن، گستردن، گسترش، توسعه یافتن، منتشر شدن، پخش کردن
spring
میله، گیره فنری، خار، فنر
spring balance
ترازوی فنری
spring caliper
پرگار آهنی
spring loaded
بافنر بارگذاری شده
spring problem
مساله فنر
sprue cutter
شیار بر
sprue hole
مذاب رو، راهگاه، سوراخ راهگاه
spur
اثر
spur of a matrix
اثر ماتریس، مجموع قطری ماتریس
spurious coefficient of correlation
ضریب همبستگی ساختگی
spurious correlation
همبستگی بدلی
square
مربعی
square bracket
کروشه
square factor
سازه مربع
square free
بدون توان دوم، بدون مجذور
square grid method
روش تور مربعی
square group
گروه مربع
square head
اتصال گونیایی
square integrable function
تابعی مربعی انتگرال پذیر
square inverse
عکس (معکوس) مجذور
square inverse law
قانون عکس (معکوس) مجذور
square matrix
ماتریس مربعی
square meter
متر مربع
square number
عدد مربعی، عدد مربع، عدد مربع کامل
square numbers
اعداد مربعی، عدد های مربع متوالی
square of a number
مال، مربع یک عدد، مجذور یک عدد
square of modes
مربع امتداد ها
square of opposition
مربع تباینات
square root
ریشه دو، جذر، ریشه جذر
square root function
تابع ریشه دوم
square root law
قانون ریشه دوم
square root transformation
تبدیل جذری
square term
جمله مربع
square thread
دنده مستطیلی، پیچ مربعی، رزوه تخت، رزوه چهارگوش
squared
بتوان دو، بقوه دو
Squareness
چهارگوشی
squaring
به توان دو رساندن، تربیع
squaring of circle
تربیع دایره
squaring shear
گونیا بر، راست بر، قیچی راست بر
squaring the circle
تربیع دایره
squeeze
فشردن
squeezing
فشردن، فشار
squeezing forecasting
پیش بینی فروش
squeezing principle
اصل فشار
stability
ثبات، پایایی، پایداری، استقرار، ایستادگی، تعادل، استواری
stability group
گروه پاینده، گروه پایداری، گروه یکروندی
stability of a system
پایداری دستگاه
stability of frequencies
ثبات فراوانی ها
stability subgroup
زیرگروه پایداری، زیرگروه یک روندی
isotropy subgroup
زیرگروه پایداری، زیرگروه یک روندی
stabilization
پایدار سازی
stabilizer
پایدار ساز
stabilizer subgroup
زیرگروه پاینده
stabilizing treatment
عملیات حرارتی
stable
استوار، پایا، ثابت، پایدار
stable class
کلاس پایدار
stable distribution
توزیع پایدار
stable equilibrium
تعادل پایدار
stable homeomorphism conjecture
حدس همسان ریختی پایدار
stable process
فرآیند پایدار
stable subset
زیرمجموعه ماندگار، بخش پایدار
stable system
دستگاه پایدار
stable vector bundle
بافه برداری پایدار
stably equivalent vector bundles
بافه های برداری پایدار هم ارز
staff and line
صف و ستاد
staffing
به کار گماردن، به کار گماری، استخدام، ستاد سازی، کارگزینی
stage
گام، مرحله، گامه، سکو، فاز
stage space
مرحله
staggered mill
نورد صلیبی
stagnation
توقف
stagnation point
نقطه رکود، نقطه توقف
staircase function
تابع پلکانی، تابع پله ای
stake
محکم کردن، قائم کردن
stalk
ساقه
stalk of a sheaf
ساقه بافه
stalling
ایست
stalling definition
تعریف ایست
stamp
مهر زدن، نقش انداختن، کوبیدن، پرس کردن، قالب،‌قالب زدن، منگنه کردن، منگنه
stamping
مهر زنی، ماتریس کاری، فشار کاری، پرس کاری،‌گرم کوبی
stand for
قرار دادن به جای
standard
استانده
standard basis
پایه متعارف
standard complex
مجتمع استاندارد
standard conditions
شرایط متعارفی
standard costing
هزینه یابی استاندارد
standard data
داده های استاندارد
standard deviation
انحراف استاندارد، انحراف معیار، انحراف استانده، معادله استانده
standard error
خطای معیار، خطای استاندارد
standard error of estimate
خطای استاندارد برآورد
standard error of the estimation
خطای معیار تخمین
standard error of the mean
خطای معیار میانگین، خطای استاندارد میانگین
standard form
شکل استاندارد، شکل متعارف، شکل معیار، صورت استانده
standard form of an equation
شکل متعارف معادله، شکل استاندارد یک معادله
standard form of dual
شکل استاندارد دوگان
standard form of linear program
شکل استاندارد برنامه خطی
standard gravitational acceleration
شتاب ثقل در استوا، شتاب ثقل نمونه
standard hours allowed
ساعات استاندارد مجاز
standard normal distribution
توزیع نرمال استاندارد
standard presentation
نمایش متعارف
standard region
ناحیه استانده
standard resolution
تفکیک استاندارد
standard score
نمره معیار، نمره استاندارد
standard simplex
سادک متعارف
standard time
زمان استاندارد
standardization
استاندارد شدن، استاندارد کردن، برسنجش
standardize
استانده کردن، برسنجیدن، استاندارد کردن
standardized
برسنجیده، استاندارد شده
standardized normal variates
متغیر های نرمال استاندارد شده
standardized random variable
متغیر تصادفی استاندارد شده
standardized test statistic
آماره آزمون استاندارد شده
standardized units
واحد های استاندارد شده
standardized variable
متغیر استاندارد شده
standardized variate
متغیر استاندارد شده
standing
قائم
standing wave
موج ایستاده
star
ستاره
star graph
گراف ستاره
star like
ستاره گون
star network
شبکه ستاره ای
star of a set
ستاره مجموعه
star of a subset
ستاره زیرمجموعه
star refinement
تظریف ستاره ای
star region
ناحیه ستاره ای
star shaped
ستاره گون
star shaped set
مجموعه ستاره گون
staring value
مقدار آغازین
start
شروع کردن، شروع، آغاز کردن، آغاز، آغازیدن
start state
حالت اولیه، حالت شروع
start symbol
علامت شروع، نماد شروع
start variable
متغیر شروع
start with
شروع کردن
starting
آغازین، اولیه، آغازی، آغاز
starting basic solution
جواب پایه ای آغازین
starting up
کار اولیه
starting value
مقدار آغازین
starting variable
متغیر شروع
state
وضعیت، سطح، فاز، حالت، وضع،‌ موقعیت، منزل، شرح دادن، توضیح دادن، گفتن، چگوننگی، حالت
state diagram
نمودار حالت
state of nature
حالت طبیعی
state of reduction
کاهش حالت
state of regularity
انتظام حالت
state sequence
دنباله حالت ها
state space
فضای حالت، فضای حالت ها
state table
جدول حالت
state transformation
تبدیل وضعیت
state transition
تبدیل حالت
state transition diagram
نمودار تبدیل حالت
state transition table
جدول تبدیل حالت
state variable
متغیر وضعیت،‌ متغیر حالت
statement
بیان،‌حکم، گزاره، مطلب، موضوع، عبارت
statement calculus
حساب گزاره ها
statement form
قالب
statement heading
عنوان صورتحساب
statement of account
صورتحساب
statement variable
متغیر گزاره ای
static
سکونی،‌ ایستایی، استاتیک، ایستا، ساکن، ایست
static analysis
تحلیل ایستایی
static balance
تعادل ایستایی، تعادل سکونی، توازن ایستا
static budget
بودجه ثابت
static equilibrium
تعادل استاتیک
static friction
اصطکاک ایستایی
static model
مدل ایستایی
static product layout
استقرار استاتیکی محصول
static system
دستگاه ایستا
statics
استاتیک، ایستایی، ایستاشناسی، علم استاتیک، علم السکون، ایستایی شناسی، منزل
station
ایستگاه، پایگاه، دفتر، مرکز
stationarity
مانایی
stationary
پابرجا، در محل مانده، ثابت، ایستا، ساکن، ایستی، تعادل، مانا، حالت نرمال، بدون تغییر، پایا، مانایی، ساکن
stationary channel
کانال مانا
stationary distribution
توزیع ساکن
stationary increment
رشد ثابت
stationary motion
حرکت پایا
stationary observer
ناظر ساکن
stationary phase
فاز مانا
stationary point
نقطه سکون، نقطه مانا، نقطه متوقف، نقطه ساکن، نقطه ایستا، نقطه ایستی
stationary process
فرآیند مانا
stationary sequence
دنباله ایستی، دنباله ایستا، دنباله توقفی
stationary values
مقادیر توقف، مقادیر ایستا
statistic
سرشماری، آماره، آمار، شاخص آماری، رقم
statistical
آماری
statistical analysis
تحلیل آماری
statistical approach
رویکرد آماری
statistical correlation
همبستگی آماری
statistical data
داده های آماری
statistical decision function
تابع تصمیم آماری
statistical definition of probability
تعریف آماری احتمال
statistical distribution
توزیع آماری
statistical equilibrium
تعادل آماری
statistical estimation
برآورد آماری، تخمین آماری
statistical evidence
مدرک آماری
statistical games
بازی های آماری
statistical hypothesis
فرضیه آماری، فرض آماری
statistical inference
استنباط آماری
statistical measure
معیار آماری
statistical mechanics
مکانیک آماری
statistical model
مدل آماری
statistical population
جامعه آماری
statistical probability
احتمال آماری
statistical psychology
روانشناسی آماری
statistical quality control
کنترل کیفیت آماری
statistical sampling
نمونه برداری آماری، نمونه گیری آماری
statistical test
آزمون آماری
statistical theory
نظریه آماری
statistical thermodynamics
ترمودینامیک آماری
statistically
به طور آماری
statistician
آمار گر، آمارشناس
statistics
آمار،‌ آمار شناسی، علم آمار، آمارگان
statuary
نقش
steady
پایا
steady current
شدت جریان حالت پایدار
steady discharge
تخلیه دائم
steady distribution
توزیع پایا، توزیع تعادلی
steady flow
جریان یکنواخت
steady flow of heat
جریان ماندگار گرما
steady rest
تکیه گاه ساکن
steady state
حالت پابرجا، حالت یکنواختی، وضعیت ثابت، حالت دایم، حالت پایا، حالت پایدار، حالت یکنواخت، یکسان، حالت مانا
steady state flow
جریان یکنواخت
steady temperature
دمای پایا
steady value
مقدار وضع ثابت
steel casting
فولادریزی
steel rule
خط کش اندازه گیری
steepest ascent
بزرگترین شیب صعودی
steepest descent
نزول سریع، تندترین کاهش، حداکثر کاهش
steepest descent method
روش تندترین کاهش، روش کند ترین نزول
steepest edge selection
انتخاب تندترین یال
steepness
شیب
steering
تحقیق
Stefan Boltzmann law
قانون اشتفان-بولتسمان
Stein manifold
خمینه اشتاین
Steiner problem
مساله اشتاینر
stellar
ستاره ای (ستاره)
stellar energy
انرژی ستاره ای
stellar magnitude
اندازه ستاره ای
stellate polygon
کثیرالاضلاع کواکبی، کثیرالاضلاع کوکبی
step
پله ای
step by step
مرحله به مرحله
step by step run
قدم به قدم، اجرای مرحله به مرحله
step drill
مته پله ای
step function
تابع پله ای
step gauge
شابلون پله ای
step length
طول گام
step method allocation
روش سرشکن کردن یک طرفه
step region
ناحیه پله ای
step size
اندازه گام
step type budget
بودجه مرحله ای
stepfluid flow over
جریان سیال بر پله
steplike
پله ای، پله مانند
stepwisc method
روش تک گامی
stepwise
گام به گام، قدم به قدم، مرحله به مرحله، تدریجا
stepwise continuation
تمدید تدریجی
steradian
استرادیان،‌ مقیاسی زاویه فضایی، زاویه فضایی
stere
یک متر مکعب
stereo
سه بعدی
stereographic
گنج نگاری
stereographic image
تصویر استروگرافیک
stereographic projection
تصویر گنج نگاشتی، تصویر استریوگرافیک، تصویر گنج نگاری
stereography
گنج نگاری
stereoscopoic photos
تصاویر سه بعدی
stick
اهرم،‌ چسب، شمش، ماده چسبناک، میله، گیر کردن، چسباندن، چسبیدن
sticking together some mappings
چسباندن چند نگاشت
Stieltjes integral
انتگرال استیلتیس
Stieltjes moment problem
مسأله گشتاور استیلتیس
Stieltjes sum
مجموع استیلجس، مجموع استیلیس
stiff
سخت
stiffness
سختی
stiffness constant
ثابت سفتی
stiffness factor
ضریب شقی
stiffness matrix
ماتریس سفتی
Stirling formula
فرمول استرلینگ
still
ولی باز، باز هم، همچنان، ولی،‌ باز
stimulated
تهییج شده
stimulated emission
گسیل القایی
stimulus
انگیزه، محرک
stipple
نقطه چین خورده
Stirling formula
فرمول استرلینگ
Stirling number
عدد استرلینگ
Stirling formula
رابطه استرلینگ، فرمول استرلینگ
stirring
به هم زدن
stochastic
تصادفی، احتمالی، بختی، نامعین، شانسی
stochastic calculus
حساب دیفرانسیل و انتگرال تصادفی
stochastic chain rule
قاعده زنجیری تصادفی
stochastic convergence
همگرایی تصادفی
stochastic differential equation
معادله دیفرانسیل تصادفی
stochastic equation
معادله تصادفی
stochastic independence
استقلال تصادفی
stochastic integral
انتگرال تصادفی
stochastic matrix
ماتریس تصادفی، ماتریس نامعین
stochastic model
مدل تصادفی
stochastic problems
مساله های تصادفی
stochastic process
رفتار احتمالی، فرآیند تصادفی، فرآیند نامعین
stochastic system
دستگاه تصادفی، دستگاه نامعین
stochastic variable
متغیر تصادفی
stochastically
بختانه، تصادفا، به طور تصادفی
stochastically larger random variable
متغیر تصادفی تصادفا بزرگتر
stock
سهم،‌ دسته حددیه، قطعه کار، موجودی، ذخیره، اکثریت سهام، موجودی انبار، موجودی کالا، تولید روزانه
stock adjustment
تعدیل موجودی، تطبیق موجودی
stock control
کنترل موجودی، تطبیق موجودی
stock dividend
سود سهم، سود سهام
stock exchange
بورس سهام، بورس اوراق بها دار
stock on hand
کالای موجود، موجودی
stock out
بدون موجودی
stock out cost
هزینه کسری، هزینه کمبود کالا
stock taking
انبار گردانی، صورت برداری از انبار، فهرست برداری از موجودی انبار
Stokes line
خط استوکس
stockholders’ equity
حقوق صاحبان سهام
stock keeper
انبار دار، متصدی انبار
stockman
انباردار، متصدی انبار
stockyard
انبار مواد اولیه، بخش انبار مواد اولیه
Stokes line
خط استوکس
stokes phenomenon
پدیده استوکس
stokes theorem
قضیه استوکس
Stone-Cech compactification
فشرده سازی استون-چخ
stone theorem
قضیه استون
stone Weierstrass theorem
قضیه استون-وایراشتراس
stop point
نقطه توقف
stop watch studies
زمان سنجی با کرونومتر
stopping
توقف
stopping criterion
معیار توقف
stopping rule
قاعده توقف
stopping time
زمان ایست
storage cost
هزینه انبار داری، هزینه انبار
storage space
حافظه
storage unit
واحد ذخیره، واحد حافظه
store
ذخیره کردن، انبار کردن، انبار، مخزن
store accounting
حسابداری موجودی انبار
store room
انبار، انبار کالا، مخزن
store’s stock
موجودی انبار
storekeeper
انباردار
storekeeping
اداره امور انبار، انبارداری
storing
انبارداری، ذخیره
storing expense
هزینه انبارداری
straight
قائم،‌ نیم صفحه، نیم فضا، مستقیم الاضلاع، مستقیم،‌ راست
straight angle
زاویه دو قائمه، زاویه نیمصفحه
straight forward
آسان، ساده
straight line
خط مستقیم
straight line depreciation
استهلاک مستقیم
straight line method
طریقه مستقیم، روش خط مستقیم،‌روش مستقیم
straight lines
خط های مستقیم
straight oblique line
خط مایل مستقیم
straight oblique lines
خط های مایل مستقیم
straight parallel lines
خط های موازی مستقیم
straight perpendicular lines
خط های عمود بر هم مستقیم
straightedge
ستاره
straighten
راست کردن، درست کردن
straightening
تابگیری
straightness
استقامت
strain
دگروشی، کُرنش
strand
ردیف، رشته
strata
طبقه
strategic
تدابیر کلی و اساسی و دراز مدت، راهبردی،‌ استراتژیک
strategic control point
نقطه کنترل اساسی، نقطه کنترل حساس و اساسی، نقطه کنترل استراتژیک
strategic decisions
تصمیمات استراتژیک
strategic variable
متغیر استراتژیک
strategy
استراتژی، خط مشی
strategy for a game
استراتژی بازی
strategy space
فضای استراتژی ها
stratified sampling
نمونه گیری طبقه بندی شده، نمونه گیری از راه طبقه بندی، نمونه برداری طبقه ای، نمونه گیری خوشه ای
stratification
طبقه بندی
لغات حسابداری بخش ۴۲
لطفا به جای کپی مقالات با خرید آنها به قیمتی بسیار متناسب مشخص شده ما را در ارانه هر چه بیشتر مقالات و مضامین ترجمه شده علمی و بهبود محتویات سایت ایران ترجمه یاری دهید.
تماس با ما

اکنون آفلاین هستیم، اما امکان ارسال ایمیل وجود دارد.

به سیستم پشتیبانی سایت ایران ترجمه خوش آمدید.