ایران ترجمه – مرجع مقالات ترجمه شده دانشگاهی ایران

لغات راه و ساختمان – معماری – عمران بخش ۲۵

در این قسمت  لغات راه و ساختمان – معماری – عمران بخش ۲۵ عرضه شده است.

لغات راه و ساختمان – معماری – عمران صفحه اصلی – کلیک کنید

خرید لغات راه و ساختمان – معماری – عمران / مجموع لغات در کل رشته ها / لغات بر حسب گروه بندی چند رشته

لغات راه و ساختمان - عمران - معماری - ایران ترجمه

لغات راه و ساختمان – معماری – عمران بخش ۲۵
scoop
بیل، چمچه
scoria brick
آجر روباره
scraper
رنده
screening
سرند کردن، غربال کردن
screenings
نخاله سنگ
scupper
دهانه فاضلاب رو
sealing wax
لاک
seamless floor
کف بی درز
s. tube
لوله بی درز
seat bars
میله های تکیه گاه
segmental arch
طاق قوسی
seismic focus
کانون زمین لرزه
selected fill
مصالح انتخابی برای خاکریزی
semicircular vault
طاق نیم دایره
setting time
مدت زمان سفت شدن ملاط
sewage
فاضلاب
sewage irrigation
آبیاری فاضلاب
sewage system
شبکه فاضلاب
sewer
مجاری فاضلاب
sewerage
شبکه جمع آوری فاضلاب
shale
شیست، سنگ خاک رسی
shearing stress
تنش برشی
sheep drains
جویچه های زهکشی
Shell lime
سنگ آهک صدفی
Shell limestone
آهک صدف دار
shield
[حفاظ] آب بند
shingle roof
سقف توخالی یا تخته ای
shivers
خرده سنگ
shock concrete
بتن ضربه ای یا ضرب دیده
shop drawing
نقشه در زمان انجام کار
shoring
شمعک زدن
short clay
خاک کم مایه
shoulder
شانه راه
shovel
بیل
shrinkage
انقباض بتن، افت بتن
shrouding
شن ریزی
shutter
درب یا پنجره کرکره ای
sidewalk
پیاده رو
sieve
سرند کردن، غربال کردن
silica brick
آجر نسوز سیلیکاتی
siliceous sandstone
ماسه سنگ سیلیسی
sill
آستانه، قرنیز کف پنجره
sill beam
تیر درگاه
silt
رسوب، لای
silting up
لای گیری، لای گرفتگی
simple beam
تیر ساده
simple truss
خرپای ساده
Siphon weir
بند شتر گلویی
site building
زمین زیر بنا، زمین ساختمانی
site concrete
بتن در جا
site plan
نقشه محل
skewback
پایه طاق [قوسی]
skin with mortar
اندود کردن با ملاط
skylight
پنجره سقف
sky scraper
برج، آسمانخراش، ساختمان بسیار طبقه
slab
دال، صفحه بتنی، تخت بتن، تاوه
slab bridge
پل تاوه
slab for bearing
سنگ بتنی کف، تاوه تکیه گاه
slow setting
کندگیر
Sludger
فرابرنده گل، پمپ گل کش
slugging
گل کاری، گل اندود
sluice
دریچه کنترل، تند آبراه
slump
نشست، اسلامپ
slurry
گل روان، دوغاب
slush
لجن، برف آب
small beam
تیرچه
smith and founder
یراق در و پنجره
slag
سرباره، تفاله [کوره بلند]، شلاکه
slag cement
سیمان آهن گدازی، سیمان
slag cement concrete
تفاله یا سرباره آهن گدازی، بتن سیمان آهن گدازی
slag sinter
شلاکه کوره بلند، تفاله یا شلاکه کوره آهن گدازی
slaked lime
آهک مرده، آهک آبدیده، آهک شکفته
slaking
شکفتن [آهک]
slate
سنگ لوح
slate clay
شیست [خاک رسی]
slating
شیروانی با سنگ لوح
sleeper
بالشنگ یا زیر سری ستون
sleeper beam
بالشتک، زیر سری
sleeper wall
دیوار کرسی
slewing crane
گرانکش با جرثقیل چرخان
sliding bolt
کلونِ در
slime
دو غاب
slit and tongue
[نجاری-درودگری:] فاق و زبانه
slope of a roof
شیب شیروانی
sloping barrel vault
طاق ضربی مایل
sloping gauge
اشل شیب دار
sloping recorder
ثبات شیب دار
slot
شیار
slow curing
قیرهای محلول کندگیر
smooth
ماله کشیدن، پرداخت کردن، صیقل دادن
smoother
ماله
smoothing cement
اندود سیمان پرداخت شده
smoothing plane
رنده پرداخت، رنده دو تیغ
Snow charge
بار برف [روی بام]
soakaway
چاه فاضلاب
soakwell
چاه آبکش
socle
پایه ستون، پاشنه
sod
با چمن پوشاندن، چمن
soffit
زبر نما، زبر طاق
soffit board
زیر بند، زیرطاق
soften
خمیری یا نرم کردن
soft sand
شکر سنگ
soft shoulder
[راه سازی] شانه هموار
soft spot
ناحیه نشست
soft water
آب شیرین، آب خوشگوار، آب سبک
softwood
چوب نرم
soil
خاک، زمین
soil cement
خاک و سیمان، خاک سیمان
soil cement lining
پوشش با خاک و سیمان
soil class
طبقه بندی خاک
soil consistence
پایداری خاک
soil consolidation
فشرده سازی خاک
soil creep
خزش خاک
soil erosion
فرسایش خاک
soil examination
آزمایش خاک
soil for filling up
[برای خاکریزی] خاک
soil horizon
لایه خاک، افق خاک
soil improvement
بهسازی جنس زمین برای بارگذاری
soil mechanics
مکانیک خاک
soil moisture
رطوبت خاک
soil morphology
شکل ظاهری خاک
soil pressure
رانش خاک
soil profile
مقطع یا پروفیل خاک
soil resistivity
آزمایش زنگ زدگی فلز [بر اثر تماس با خاک]
soil saving dam
سد محافظ خاک
soil separates
اجزای بافت خاک
soil species
نوع یا گونه خاک
soil sterilization
سترون سازی خاک
soil strain
فشار زمین
soil structure
بافت یا ساختار خاک
soil texture
بافت خاک
soil transport
جابجایی یا ترابری خاک
soil type
گونه یا نوع خاک
sole plate
کف پنجره، بالشتک
sound insulation
عایق بندی صوتی
spade
بیل زدن، بیل، بیلچه
spanner
آچار
span saw
ارّه قابدار
spatula
ماله
spindle stairs
پلکان مارپیچ
spiral stairs
پلکان مارپیچ
splay
پخ، پخ دار فارسی
splice
جوش دادن، وصله
splinter
تراشه چوب
split
شکاف، ترک
s. pin
میله لولا
split pipe
نیم لوله
spreader beam
تیر زبر سری یا تقویتی
spring
فنر؛ پاطاق
springing
پاطاق
spud
پایه
square
چارگوش، گونیا
square dome
چهار طاقی
squared timber
الوار چار تراش
square wood
بریدن یا چار تراش کردن الوار
stack
ناودان، توده [آجر]
stainless steel
فولاد نافرساوند، فولاد ضد زنگ
stainwood
چوب اطلس
stair
پله، پلکان
staircase
پلکان
stalactite work
مُقرنس کاری
stanchion
ستون پیش ساخته
stanchion base
زیر ستون
stanchion cap
سرستون
stander
تیرک چوبی
standpipe
لوله شاغولی
stave
تسمه
steam
بخار
steam boiler
بویلر، دیگ بخار
steam curing
پروردن یا عمل آوردن بتن با بخار
steel construction
ساختمان فولادی
steel dam
سد فولادی
stiffener
قطعه تقویتی
stiffening arch
طاق پشت بند
stirrup
رکابی[فولادی گذاری در بتن]
stone dust
خاک سنگ
stone floor
روسازی سنگفرش
stoneware pipe
لوله سرامیک
stop
پرکردن، عایق کردن
stop logs
تیرکهای سد کننده
Storage pile
انبار مصالح ساختمانی
Straight barrel vault
طاق ضربی یا
summit line
تیزه طاق قوسی
support
تکیه گاه، پایه
support bearing
تکیه گاه
support clamp
تیر یک طرف گیردار
support pressure
فشار تکیه گاه
supporting beam
تیر باربر، تیر حمّال
supporting edge
شمشه
straw
کاه، پوشال
street lighting
روشنایی خیابان، پرتوافشانی خیابان
strength of materials
مقاومت مصالح
stress
تنش
stretcher
راسته [آجر]
stretcher bond
آجر چینی یا رج چینی راسته
Structural crack
ترک ساختمانی
Structural steel
فولاد ساختمانی
Structural timber
الوار ساختمانی
structure
ساخت، ساختار، سازه، ساختمان
strut
شمع پشت بند، ستون، توحلقی
stucco
اندود
stucco decoration
گچ کاری تزیینی
stucco maker
گچبر
stud
توفال، پایه چوبی، تیر
stuff
بتونه کردن، پرکردن
Style of architecture
سبک معماری
Subbase course
قشر زیر پی راه
subsoil
زیر خاک
subsoil drainage
زهکشی زیر زمینی
subsoil irrigation
آبیاری زیر زمینی
subsoil pipe
لوله زهکشی
substation
پشت برق
substructure
فونداسیون، پی ساختمان، زیر بنا
sulphated cement
سیمان ضد سولفاته
supporting joist
تیر زیرسری
surface drains
زهکشهای سطحی
survey
نقشه برداری
Surveying error
خطای نقشه برداری
s. instrument
اسباب نقشه برداری
suspension bow
رکاب آویزان [فولادگذاری در بتن]
symmetrical
متقارن
symmetry
تقارن
syphon
شترگلو، سیفون
system
دستگاه، شبکه
systematic
دستگاه مندانه
theory
نگره
thermal
حرارتی
thermal insulation
عایق بندی [ساختمان] در برابر حرارت، عایق حرارتی
tablinum
شاه نشین
tack coat
چسب اندود، اندود اتصال
tailing
ریشه آجر، ریشه سنگ
talus material
مصالح سنگریز
tamp
سفت کوبیدن
tapering
ستون سر باریک
tar
قیر اندود کردن، قیر زدن، قطران
tar macadam
ماکادام قطرانی
tas de charge
پاطاق
t-beam
تیر سپری
teak
چوب ساج
technical
فنّی
technician
مهندسیار
technology
فن آگاهی
technology transfer
انتقال فن آوری
temporary structures
ساختمانهای موقّتی
tenon
[چوبتراش/ درودگری:] زبانه
tenon and mortise joint
[چوب:] اتصال فاق و زبانه، اتصال کام و زبانه
tensile force
نیروی کششی
tension
کشش، تنش [هم آوا با واژه ناایرانی
terminal
پایانه
terra
خاک
terrace
بهار خواب، تراس، مهتابی
terrazo
موزاییک
tetragon
چهار ضلعی
texture
بافت
thatch
سقف شالی پوش
theoretical
نگریک
thermometer
دماسنج
thermostat
دما پای
thickness
ضخامت، کلفتی
thinner
تینر
thole
چوب شکاف، گاوه
three panes window
پنجره سه لنگه
threshold
آستانه در
thrust
رانش، سوراخ کردن
tie
تیر اتصالی
tie bar
آهن پیوند، جوش پیوند
tie beam
تیرکش، تیر اتصالی
tightening material
مواد عایق کننده یا آب بندی کننده
tile
سفال، کاشی
tile clay
گل کاشی پزی
tile cutter
کاشی تراش
tile earth
خاک کاشی پزی
tile kiln
کوره کاشی پزی
tile lining
پوشش کاشی
t. making machine
ماشی خشت زنی
tiler
کاشی پز، کاشی کار، کوره کاشی پزی
tilt
شیب
timber
چوب ساختمانی
timber assembling
اتصال چوبی
timber framing
استخوان بندی چوبی
tin
قلع
toe wall
دیوار پای خاکریز، دیوار ضامن
tolerance
تغییرات مجاز، خطای مجاز
tongue
زبانه فنری
tongue and groove joint
اتصال نرمادگی، اتصال فاق و زبانه
top and bottom rail of door frame
پاسار
torque
گشتاور پیچشی
torsion
پیچش
tubing
لوله گذاری
Turkish closet
مستراح شرقی یا تخت
turning moment
گشتاور واژگونی
turn the mortar
مخلوط کردن ملاط
total charge
بارگذاری کامل
tough clay
خاک رس پُرمایه
town
شهرک
لغات راه و ساختمان – معماری – عمران بخش ۲۵
لطفا به جای کپی مقالات با خرید آنها به قیمتی بسیار متناسب مشخص شده ما را در ارانه هر چه بیشتر مقالات و مضامین ترجمه شده علمی و بهبود محتویات سایت ایران ترجمه یاری دهید.
تماس با ما

اکنون آفلاین هستیم، اما امکان ارسال ایمیل وجود دارد.

به سیستم پشتیبانی سایت ایران ترجمه خوش آمدید.