ایران ترجمه – مرجع مقالات ترجمه شده دانشگاهی ایران

لغات راه و ساختمان – معماری – عمران بخش ۲۸

در این قسمت  لغات راه و ساختمان – معماری – عمران بخش ۲۸ عرضه شده است.

لغات راه و ساختمان – معماری – عمران صفحه اصلی – کلیک کنید

خرید لغات راه و ساختمان – معماری – عمران / مجموع لغات در کل رشته ها / لغات بر حسب گروه بندی چند رشته

لغات راه و ساختمان - عمران - معماری - ایران ترجمه

لغات راه و ساختمان – معماری – عمران بخش ۲۸
Dynamic Shear Rheometer )DSR)
آزمایش رئومتر برش دینامیکی
Rotational Viscosity (RV)
آزمایش کندروانی چرخشی
Bending Beam Rheometer) BBR(
آزمایش رئومتر تیر خمشی
Direct Tension Test (DTT)
آزمایش کشش مستقیم
Rapid Curing (RC)
زودگیری
Slow Curing (SC)
دیرگیری
Road oil
روغن راه
Quick setting (QS)
تندگیر، زودگیر
Rapid setting
زودگیر
Slurry seal
دوغاب قیری
Asphalt Additives
افزودنیهای قیر
Asphalt Rubber Binders
قیرهای اصلاح شده با پودر لاستیک
Ground Recycled Tire
پودر لاستیکهای بازیافتی
Fiber
مواد الیافی
Chemical Stabilizer
مواد شیمیایی تثبیت کننده
Solid Polymer
پلیمرهای جامد
Latex Polymer
پلیمرهای مایع
Micro- Surfacing
میکروسرفیسینگ
Surface Treatment
روکش سطحی
Chip seal
شن بخورد راه دادن
Seal Coat
سیل کت یا آب بند، روکاری
Fog Seal
روکش قیری
Cohesion Test
آزمایش چسبندگی
Abrasion Test
آزمایش سایش
Loaded Wheel Test
آزمایش بارگذاری چر خ
Classification Test
آزمایش طبقه بندی
Tandem Roller
غلتکهای فلزی دوچرخ ردیف، غلطک وزنى پشت سر هم
Gap graded
دانه بندی گسسته
Porous Asphalt
آسفالت متخلخل
Bulk density
وزن مخصوص حجمی، چگالی حجمی
Fine Aggregate Angularity (FAA)
گوشه داری مصالح سنگی ریزدانه
Stripping
عریان شدگی
International Roughness Index (IRI)
شاخص بین المللی ناهمواریهای سطح آسفالت
Hamburg Wheel – Track Test
تعیین میزان شیار افتادگی چرخ با دستگاه هامبورگ
Gyratory Testing Machine
ماشین تست دورانی
Annual Average Daily Traffic
متوسط سالیانه ترافیک روزانۀ
Average Daily Traffic
متوسط ترافیک روزانه
Equivalent Axle Load
محور هم ارز
Present Serviceability Index
نشانه خدمت دهی فعلی
Relative Damage
خرابی نسبی
Structural number
عدد سازه ای
Layer coefficients
ضرایب لایه ای
Surface Freezing Index (FI)
شاخص برودت سطح روسازی
Duration of Freezing Period (DF)
مدت فصل سرما
Mean Annual air Temperature (T)
دمای میانگین سالیانه
Coefficient of Thermal Conductivity (K)
مقادیر ضریب هدایت حرارتی
Volumetric Specific Heat (C)
گرمای ویژه حجمی
Specific Heat
گرمای ویژه
Correction Coefficient
ضریب تصحیح
Thermal Ratio
نسبت حرارتی
Fusion Parameter
پارامتر ذوب
Rehabilitation
بهسازی
Impulse
ضربه ای
Steady – State Dynamic
دینامیکی پیوسته
Static
استاتیکی
Stress-Absorbing Membrane Interlayer, (SAMI)
قشر بین لایه ای جاذب تنش
Geosynthetic
ژئوسنتیک
Stone Mastic Asphalt (SMA)
ماستیک درشت دانه
Gap Graded
دانه بندی گسسته
Stabilizing Additives
افزودنی های تثبیت کننده
Coarse Aggregate
سنگدانه ای درشت
Stone- on- Stone Contact
درشت دانه به درشت دانه
Fly Ash
خاکستر بادی
Active Filler
فیلر فعال
Stiffness
سفتی
Draindown / Drain-down / Drain down
ریزش قیر
Superpave Gyratory Compactor (SGC)
متراکم کننده چرخشی روکش ممتاز
Tensile Strength Ratio
نسبت مقاومت کششی
hypo plastic
هیپوپلاستیک
concrete damaged plasticity model
مدل خمیری خسارت بتن
hypo plasticity
هیپوپلاستیسیته
ratcheting
رتچتینگ
intergranular strain
میان دانه ای
pycnototropy
پیکنوتروپی
barotropy
باروتروپی
tension damage parameter
پارامتر خسارت در کشش
 compression damage parameter
پارامتر خسارت در فشار
 dilation angle
زاویه اتساع
flow potential
پتانسیل جریان
hochstetten
ماسه هاچ استتن
 quart
ماسه کوارتز
contact pair
جفت تماسی
 direct integration
انتگرال گیری مستقیم
implicit method
روش ضمنی
explicit method
روش صریح
explicit central-difference time integration
انتگرال گیری زمانی تفاضلات مرکزی صریح
Normality test
آزمون بررسی نرمال بودن
ground cover
پوشش سطح زمین
rangeland
مرتع
soil texture
بافت خاک
slop length
طول شیب
rill erosion
فرسایش شیاری
Scale factor
عامل مقیاس
yield penetration
گسترش تسلیم
pinching
لهیدگی
size effect
اثر بعدی
crack bond
باند ترک
Rayleigh damping
میرایی رایلی
Local Damping
میرایی محلی
Newmark method
روش نیومارک
shear friction
اصطکاک برشی
PVC ducts
لوله های پلاستیکی
Bleed voids
حفره های اب دادگی
Anchorages
انتهای گیره
Impact -Echo
ضربه – اکو
Pulse-Echo
پالس اکو
Drilling and monitoring Air Flow
بررسی جریان هوا درسوراخ ها
Fiber Optics Visual
روش فیبر نوری
Radiographic Techniques
تکنیک های رادیو گرافی
Thermographic techniques
تکنیک های ترمو گرافی
Box Girder Bridges
پل  شاه تیر جعبه ای
Fast Fourier  Transform (FFT)
تبدیل سریع فوریه
Time Domain
حوزه زمانی
Rutting
شیار
Plastic Flow
روانی خمیری
Workability
کارپذیری
Shoving
فشردگی
Bleeding
روزدن قیر
Geometric Irregularities
بی نظمیهای هندسی
Toughness
طاقت
Climatic conditions
شرایط اقلیمی
Sustainable architecture
معماری پایدار
Renewable energy
انرژی تجدیدپذیر
system
سامانه
Photovoltaic cell
پیلهای خورشیدی
Design of house mode
طراحی الگوی خانه
schema
الگو
Procedural model
الگوی رویه عمل
Behavior psychology
روانشناسی رفتاری
pattern
الگو
typology
سنخ شناسی، گونه شناسی
A Pattern Language
زبان الگو
methodology
روش شناسی
strategy
راهبرد
tactic
تدابیر
environmental approach
نگرش محیطی
physical approach
نگرش فیزیکی
behavioral approach
نگرش رفتاری
logical-mathematical approach
نگرش منطقی – ریاضیاتی
evolutionary approach
نگرش تاریخی – تکاملی
linguistic-semantic approach
نگرش معنایی
Faculty of judgment
قوه ی متصرفه
Visual field
میدان بینایی
Visual world
جهان دیداری
Constantly shifting light patterns
الگوهای نوری انتقالی ثابت
Invisible Cities
شهرهای نامرئی
Architectonics
معماری
Genius loci
حس / روح ایجادی بوسیله یک محل
Context
زمینه
Attraction Power
قدرت جذب
Holding Power
قدرت نگهداشتن
Utilization Time
زمان بهره برداری
Diligent Visitor Index
شاخص بازدیدکننده فعال
Hot and Cold Space
نقاط سرد و گرم
Isolation
انزوا
Tracking studies
مطالعات پیگیری
Time sampling
روش نمونه برداری زمانی
Focused observations
مشاهدات متمرکز
Planform
شکل پلان
Cross-Section Geometry
هندسه سطح مقطع
Eroding Rivers
رودخانه های فرسایشی
Total Sediment Load
بار کل رسوبی
Stable Rivers
رودخانه های پایدار
Depositing Rivers
رودخانه های رسوب گذار
Channel processes
فرآیندهای کانال رودخانه
Armoring
آرمورینگ، مسلح سازی
Universal
یونیورسال
Wischmeier
ویشمار
Lateral Erosion
فرسایش جانبی
Armor layer
لایه محافظ
Thalweg
تالوگ، خط القعر
Traveling Bars
نهشته های رسوبی متحرک
Middle Bars
نهشته های وسط رودخانه
Braided
شریانی
Valley
دره
Source
سرچشمه
 Outfall
تخلیه گاه
Flood Plain
سیلابدشت
Stream Power
توان رود
Valley Length
طول دره
Valley Slope
شیب دره
Alluvial Fan
مخروطه افکنه
Steady and Uniform
ماندگار و یکنواخت
Ripple
ریپل
 Dune
دیون
Headcutting
موج فرسایش
Wash Load
آبرفتی
Basinwide Evaluation
ارزیابی پهنای حوضه
Fast Lagrangian Analysis of Continua
تحلیل سریع لاگرانژی محیط های پیوسته
Interface
حدفاصل
Mixed Discretization
قطعه بندی مخلوط
Reduced Integration
انتگرال گیری کاهشی
Explicit
صریح
Implicit
ضمنی
zone
ناحیه
Grid Point
نقطه شبکه
Finite Difference grid
شبکه تفاضل های محدود
Model Boundary
مرزهای الگو
 Constitutive Model
الگو های رفتاری مواد
Sub-Grid
زیرشبکه
Attached Grid points
گره های اتصالی
Marked Grid Points
گره های علامت دار
Region
منطقه
Group
گروه
Structural Elements
اجزاء سازه ای
Step
گام
Static Solution
تحلیل استاتیکی
Unbalanced Force
نیروی نامتعادل کننده
Dynamic Solution
تحلیل دینامیکی
Large-Strain/Small Strain
کرنش های بزرگ و کوچک
Null
 حفره
Elastic-Isotropic
کشسان همسان
Elastic Transversely Isotropic
کشسان همسان متقاطع
Drucker- Prager
دراگر- پراگر
Mohr-Coulomb
مور- کولن
Ubiquitous-Joint
تمام مفصلی
Strain Hardening / Strain Softening
سخت شوندگی و نرم شوندگی کرنش
Bilinear-Strain-Hardening  / Softening Ubiquitous-Joint
الگوی دو سویه سخت شوندگی/نرم شوندگی کرنش با تمام مفصلی
Cohesion
چسبندگی
 Friction
اصطکاک
Dilatation
اتساع
Tensile Strength
مقاومت کششی
Double-Yield
دو سطح تسلیم
Modified Cam Clay
کم کلی اصلاح شده
Hoek-Brown
هوک- براون
Creep
خزش
Boundary Condition
شرایط مرزی
Initial Stress
تنشهای اولیه
Fix
ثابت
Plane strain
کرنش صفحه ای
Plane stress
تنش صفحه ای
Axisymmetric
تقارن محوری
Quiet Boundary
مرزهای صامت
Free-Field Boundary
مرزهای آزاد
Three- Dimensional Radiation Damping
میرایی شعاعی سه بعدی
 An Acceleration History
تاریخچه شتاب
A Velocity History
تاریخچه سرعت
A Stress (or Pressure) History
) تاریخچه تنش  (یا فشار
A Force History
تاریخچه نیرو
Mechanical Damping
میرایی مکانیکی
Rayleigh Damping
میرایی رایلی
 Local Damping
میرایی محلی
Artificial viscosity
ویسکوزیتی مصنوعی
Composite Pavement
روسازی مرکب
Asphalt Concrete Pavement
روسازی اسفالتی
Portland Cement Concrete Pavement
روسازی بتنی
Joint
درز
Geotextile
پارچه گونه
Asphalt Institute
انستیتو اسفالت
Fatigue cracking
ترکهای خستگی
Rutting
شیار شدگی
Erosion
فرسایش
Asphalt Surface Course
لایه سطحی اسفالت
Continues reinforced Concrete Base
اساس بتنی مسطح پیوسته
Finite Element Method
روش المان محدود، روش جزء محدود
Winkler Foundation
پی وینکلر
Pillar
پایه
Chain pillars
پایه های زنجیری
Three Entry
سه راهرو
Subsidence
نشست
Front Abutment
بارهای جلویی
Side Abutment
بارهای کناری
Over Burden
بارحاصل از روباره
Retreat
پسرو
Brick Elements
المان های آجری
Dilation Angle
زاویه اتساع
Grid Force
نیروهای شبکه ای
Modulus Updating
بروزرسانی مدول حجمی
Lithostatic
لیتواستاتیک
Abutment Pressure
فشارهای پایه ای
Relaxation
آزادسازی تنش
Deltaic Sedimentation
رسوبگذاری دلتایی
Reservoir of Dam
مخزن سدها
Bed Load Condition
شرایط بار کف
Geometrical Shape of Reservoir
شکل هندسی مخزن
Bed Slope
شیب کف
Water Discharge
دبی آب
Water Depth in Reservoir
عمق آب مخزن
Sediment Inflow Rate
دبی رسوب
Physical – Geometrical Properties
خواص فیزیکی هندسی
Dimensional Analysis
آنالیز ابعادی
Non-Dimensional Numbers
اعداد بی بعد
Back Water Zone
ناحیه پس زدگی آب
Crown of Delta
تاج دلتا
Longitudinal Profile of Deposition
پروفیلهای طولی از رسوب گذاری
Toe of Delta
پنجه دلتا
Plunging Point
نقطه پرش
Analytical Solution
حل تحلیلی
Power Law Function
تابع قانون توانی
Rectangular Flume Section
فلوم های مقطع مستطیلی
Expanded Flume Section
فلومی با هندسه بازشونده
Characteristic Parameter
پارامتر مشخصه
Flap Gate
دریچه لولایی
Monitoring Point
محل ردیابی
Side Plate Moment Connections
اتصالات خمشی تقویت شده با ورق کناری
Reduced Beam Section Moment Connections (RBS)
اتصالات خمشی با مقطع تیرکاهش یافته
Haunch Reinforced Moment Connections
اتصالات خمشی تقویت شده با ماهیچه
Rib Reinforced Moment Connections
اتصالات خمشی تقویت شده با پشت بند
Bolted Tee Stub Beam to Column Connections
اتصالات صلب پیچی با سپری انتهایی
Bolted End Plate Beam to Column Connections
اتصالات صلب پیچی با صفحه انتهایی
Post tensioned Moment Connections
اتصالات خمشی پس کشیده
under cut
بریدگی کناره
crater
چاله انتهایی
spatter
پاشش
slag inclusion
حبس سرباره، دخول سرباره
porosity
تخلخل
over lap
روی هم افتادگی
crack
ترک در جوش
Digital Elevation Model
مدل ارتفاعی رقومی
Extended morphological profile
پروفایل مورفولوژی گسترده شده
Maximum Likelihood
بیشترین شباهت
FRESH AIR
هوای تازه
Air change
تعویض هوا
Fire Double Effect & Direct
از نوع دو اثره شعله مستقیم
Chilled water
پمپاژ آب
Excess Air
هوای اضافه
Density
جرم مخصوص
Bulk Density
جرم حجمی
Density Index
چگالی (ضریب دانسیته)
Specific Gravity
وزن مخصوص
Porosity
تخلخل
Specific Surface
سطح ویژه
Water Absorption
قابلیت جذب آب
Hydrophilic
جاذب آب
Hydrophobic
دافع آب
Softening Coefficient
ضریب نرمی
Frost Resistance
مقاومت در برابر یخبندان
Color Fastness
ثبات رنگ
Diastole and Contraction
انبساط و انقباض
Specific Heat
گرمای ویژه
Heat Capacity
ظرفیت حرارتی
لغات راه و ساختمان – معماری – عمران بخش ۲۸
لطفا به جای کپی مقالات با خرید آنها به قیمتی بسیار متناسب مشخص شده ما را در ارانه هر چه بیشتر مقالات و مضامین ترجمه شده علمی و بهبود محتویات سایت ایران ترجمه یاری دهید.
تماس با ما

اکنون آفلاین هستیم، اما امکان ارسال ایمیل وجود دارد.

به سیستم پشتیبانی سایت ایران ترجمه خوش آمدید.