ایران ترجمه – مرجع مقالات ترجمه شده دانشگاهی ایران

لغات راه و ساختمان – معماری – عمران بخش ۳۰

در این قسمت  لغات راه و ساختمان – معماری – عمران بخش ۳۰ عرضه شده است.

لغات راه و ساختمان – معماری – عمران صفحه اصلی – کلیک کنید

خرید لغات راه و ساختمان – معماری – عمران / مجموع لغات در کل رشته ها / لغات بر حسب گروه بندی چند رشته

لغات راه و ساختمان - عمران - معماری - ایران ترجمه

لغات راه و ساختمان – معماری – عمران بخش ۳۰
Drier
خشک کننده
Plastic Paint
رنگهای پلاستیک
Alkyd Paint
رنگهای آلکیدی
Metallic Paint
رنگهای با جلای فلزی
Luminescent Paint
رنگهای لومینسنت
Asphalt Paint , Cool-Tar Paint
رنگهای قیری و قطرانی
Fire-Retardant Paint
رنگهای ضد آتش
Intumescent Paint
رنگهای ضد آتش پف کننده
Varnish
جلاها
Glaze
لعاب ها
Vitreous Glaze
لعاب شیشه ای
Fluxing Glaze
لعاب گدازآور
Salt Glaze
لعاب نمکی
Lac
لاک
Filler
فیلر
Shellac
شلاک
Aggregates
سنگدانه ها
Building stone
سنگ ساختمانی
Clay bricks
آجرهای رسی
Gypsum and gypsum products
گچ و محصولات گچی
Blocks and tiles (unglazed)
بلوک ها و کاشی ها (بدون لعاب)
Glass
شیشه
Ceramic tiles
کاشی های سرامیکی
Vitreous china sanitary appliances
وسایل بهداشتی چینی لعابی
Waterproofing materials
مصالح عایق بندی رطوبتی
Plastic floor covering
پوشش پلاستیکی کف
Patterned plates and gratings
صفحات نقش دار و شبکه های فلزی
Sound absorption tiles
صفحات جاذب صدا
Paints
رنگ ها
Wooden doors and furniture
درهای چوبی و یراق آلات
Aluminum doors and furniture
درهای آلومینیومی و یراق آلات
Structural steels
فولاد های ساختمانی
Granite
گرانیت
Marble
مرمر
Limestone
سنگ آهک
Sandstone
ماسه سنگ
Green tuff
توف سبز
Engineering brick
آجر مهندسی مرغوب
Facing brick
آجر نما
Common brick
آجر معمولی
Handling and storage
جابجا و انبار کردن
Prefabricated Gypsum Wall Board
دیوار گچی پیش ساخته
Visual density
وزن مخصوص ظاهری
Breaking load
بار گسیختگی
Cement blocks
بلوک های سیمانی
Ordinary prefabricated joists
تیرچه های پیش ساخته معمولی
Roofing filler blocks
بلو کهای پرکننده سقفها
Terrazzo tiles
موزائیک ها
Roofing Filler Blocks
بلوک های پرکننده سقف ها
Concrete filler blocks
بلوک های پرکننده بتنی
Uniformity of color
یکنواختی رنگ
Frost resistance
مقاومت در برابر یخبندان
Erosion resistance
مقاومت سایشی
Wire material
جنس سیم
Wall and Floor Tiles
کاشی های کف و دیوار
Acid-Resistant Tiles
کاشی های ضد اسید
Asphalt Bitumen Used in Roofing
قیر بکار رفته در پوشش بام
Asphaltic Primer
آستر قیر محلول
Solid color tile
کف پوش تک رنگ
Solid color
رنگ یکدست
Through pattern tile
کف پوش تمام منقش
Surface pattern tile
کف پوش با نقش سطحی
Indentation
فرورفتگی
Resistance to chemicals
مقاومت در مقابل موادشیمیایی
PATTERNED PLATES AND GRATINGS
صفحه های نقش دار و شبکه های فلزی
Hot Rolled Patterned Plate
صفحات نقش دار گرم نورد شده
Open Bar Grating
شبکه های میله ای باز
Load bearing bar
میله باربر
Transverse bar
میله عرضی
Pressed bar
میله پرسی
Binding bar
میله کلاف
Serrated bar
میله دندانه دار
Protection against corrosion
محافظت در برابر خوردگی
Load resistance
مقاومت در برابر بار
SOUND ABSORPTION TILES (ACOUSTICAL TILES(
صفحات جاذب صدا (صفحات آکوستیکی )
Resonant panels
صفحات تشدید کننده
Porous surface panels
صفحات با سطوح متخلخل
Semi-perforated and perforated composite panels
صفحات کامپوزیت نیمه سوراخ دار یا سوراخ دار
Perforated panels backed with independent acoustic absorbent materials
صفحات سوراخ دار با لایه پشتیبانی شده از مواد جاذب آکوستیکی
Storage of paint
انبارش رنگ
Decorative gloss oil-based paint
رنگ روغنی تزئینی براق
Decorative matt oil-based paint
رنگ روغنی تزئینی مات
Decorative emulsion paint
رنگ امولوسیونی تزئینی
Aluminum paint
رنگ آلومینیومی
Swimming pool paint
رنگ استخری
Paints for steel structures
رنگ های ساز ه های فولادی
Traffic paint
رنگ ترافیک
Analysis of paint
تجزیه رنگ
Paint properties
خواص رنگ
powder pigment
رنگینه پودری
paste pigment
رنگینه خمیری
Coarse particles and skins
ذرات درشت و پوسته ای
Fineness of grind max
ریزی ذرات پوشرنگ (حداکثر)
Leafing power
میزان بالاگرایی
Water-resistance and detergent-resistance
مقاومت در برابر آب و مواد پاک کننده
Traffic paint with  reflection
رنگ ترافیک همراه با انعکاس
Traffic paint without reflection
رنگ ترافیک بدون انعکاس
WOODEN DOORS AND FURNITURE
درهای چوبی و یراق آلات
a steel frame
چهارچوب فلزی
signal or double wooden leaves
لنگه های یک یا دو تایی
door hinges
لولاهای در
Static load
بار استاتیک
Rectangular or square tube
پروفیل قوطی
Glass ledges
پروفیل زهوار شیشه خور
Coronet
پروفیل کرونت
Special technique (ST(.
پروفیل اس تی
U-shape (U)
پروفیل ناودانی شکل
Cap (L)
دماغه
Facade (F)
پروفیلهای نماسازی
Yield strength
مقاومت تسلیم
Tensile strength
مقاومت کششی
Total volatile content
مقدار مواد فرار
Steel bars
میله های فولادی
Steel wires
مفتول های فولادی
Zinc coated steel plate
صفحات روی اندود
Hot-rolled steel I-beams
مقاطع گرم نورد شده  Iشکل
Steel channel sections
مقاطع ناودانی
Steel Tee sections
مقاطع سپری
Steel angle sections
مقاطع نبشی
Steel round edge zeds
مقاطع  Zلبه گرد
Steel hollow sections
مقاطع توخالی
Uncoated round steel bars-plain and deformed
میله گردهای فولادی پوشش نشده ساده و آجدار
Pre-stressing steel bars-plain and deformed
میله های فولادی پیش تنیده ساده و آجدار
Flat steel bars
میله های فولادی تخت
Square steel bars
میله های فولادی چهارگوش
Galvanized steel bars
میله های فولادی گالوانیزه
Fabricated deformed steel bar mats
شبکه میله ای فولادی پیش ساخته آجدار
Elongation after rupture
ازدیاد طول بعدازگسیختگی
Plain steel wire
مفتول فولادی ساده
Steel welded plain wire fabric
شبکه پیش جوش مفتولی ساده فولادی
Deformed steel wire
مفتول فولادی آجدار
Steel welded deformed wire fabric
شبکه پیش جوش مفتولی آجدار فولادی
Pre-stressing steel wire
مفتولهای فولادی پیش تنیده
Barbed steel wire
سیم خاردار
Seven-wire steel strand
کابل فولادی هفت رشته
Zinc-coated steel chain-link fence fabric
توری حصاری فولادی گالوانیزه زنجیر بافت
Tensile, reduction of area bend test
آزمون کشش، کاهش سطح وخمش
Weld shear strength
مقاومت برشی جوش
Type BA (button anchorage)
نوع BA (مهار از کف)
Type WA (wedge anchorage)
نوع WA )مهار گوه ای(
Flat Sheet, Plate and Strip (Zinc Coated)
ورق تخت، صفحه وتسمه (روی اندود)
Corrugated steel sheet (zinc coated(
ورق فولادی موج دار(روی اندود)
Medium flange I-beams (IPE(
تیربال(I)متوسط
Wide flange, light weight I-beams (IPBl(
تیربال (I) پهن سبک
Wide flange, medium weight I-beams (IPB(
تیربال (I) پهن وزن متوسط
Wide flange, heavy weight I-beams (IPBv(
تیربال (I) پهن سنگین
Sloping flange beams and column sections (narrow flange and wide flange(
مقاطع تیر و ستون بال شیب دار (بال باریک و پهن)
Airport Pavement
روسازی فرودگاه
Alligator cracks
ترکهای پوست سوسماری (موزائیکی)
Asphalt
آسفالت ، قیر
Asphalt bleeding
روزدن قیر
Asphalt cement
قیر خالص
Asphalt compaction
متراکم کردن آسفالت
Asphalt concrete
بتن آسفالتی
Asphalt distributor
قیرپاش
Asphalt finishing machine
ماشین پخش آسفالت
Asphalt flow
روانی آسفالت
Asphalt layers
قشرهای آسفالتی
Asphalt Surface treatment
آسفالت سطحی
grade intersection
تقاطع همسطح
Atterbreg limits
حدود اتربرگ
Axle load
بار محوری
Back fill
دوباره پر کردن
Base
اساس
Base course
لایه اساس
Batch plant
کارخانه منقطع / ناپیوسته
Bearing Capacity
ظرفیت باربری
Bearing value
ضریب باربری
Binder
آستر
Binder course
لایه آستر و لایه بیندر
Bitumen
قیر
Black Base
اساس قیری
Blown Asphalt
قیردمیده
Boring log
گزارش (صورت عملیات) گمانه
Borrow
قرضه
Boulder
قلوه سنگ
California bearing ratio (CBR)
نسبت باربری کالیفرنیا
Capacity
گنجایش
Capillary
موئینه
CBR test
آزمایش سی بی آر
Cement concrete
بتن سیمان
Cement Stabilization
تثبت با سیمان
Cement Stabilized
تثبیت شده با سیمان
Cement treatment
اصلاح شده با سیمان
Classification
دسته بندی
Clay
رس
Coat
اندود
Cohesion
چسبندگی
Cold Asphalt
آسفالت سرد
Cold mix Asphalt
آسفالت سرد
Colloid
کلوئیدی
Colloid mill
آسیاب کلوئیدی
Compaction
متراکم کردن ) کوبیدن)
Compactors
کوبنده ها
Computer programs
برنامه های کامپیوتری
Concrete
بتن
Consolidation
تحکیم
Construction
ساخت
Conventional highway
راههای معمولی
Cost analysis
تجزیه و تحلیل هزینه ها
Crack
ترک
Critical
بحرانی
Critical slope
شیب بحرانی
Cross drainage
تخلیه عرضی آب
Cross section
نیمرخ عرضی
Cross slope
شیب عرضی
Crossings
تلاقی
Crown
تاج در مقطع عرضی راه
Crude oil
نفت خام
Crusher
سنگ شکن
Curb
جدول
Cure
عمل آمدن
Cutback Asphalt
قیر محلول
Definition
تعریف
Deformation
تغییرشکل
Dense graded
دانه بندی توپر
Density
وزن واحد حجم
Depot
انبار
Design
طراحی
Design factors
پارامترهای طرح
Design hourly volume
حجم ساعتی طرح
design Objectives
هدف های طرح
Design period
دوره طرح
Design vehicle
خودروی طرح
Detour
راه انحرافی
Diesel oil
سوخت دیزل
Dike
دیوار خاکی
Distillation
تقطیر
Divided highway
راه جداشده
Drainage
زهکشی – دفع آب
Dryer
خشک کن
Drum mixer
مخلوط کن بشکه ای،  مخلوط کننده طبلکى ، میکسر استوانه اى بتن
Ductility
خاصیت انگمی،  قابلیت کشش قابلیت تورق،
قابلیت مفتول شدن
Durability
دوام
Dynamic elastic modulus
ضریب ارتجاعی ، دینامیکی
Dynamic stiffness modulus
ضریب سفتی دینامیکی
Economic analysis
تجزیه و تحلیل اقتصادی
Economic studies
مطالعات اقتصادی
Economics of design
اقتصاد طراحی
Effective size
اندازه موثر
Elongation index
شاخص دراز بودن
Embankment fill
خاکریزی
Emulsified asphalt
امولسیون قیر
Emulsifying agent
ماده امولسیون ساز
Emulsion
قیرابه
Environment
محیط
Equivalent axle load
بارمحوری هم ارز
Equivalent load factor
ضریب بارهم ارز
Equivalent wheel load
بار چرخ معادل
Erosion
فرسایش خاک
Excavation
خاکبرداری
Expressway
بزرگراه
Fatigue
خستگی
Fatigue life
عمر مربوط به خستگی
Field compaction
تراکم در کارگاه
Field investigations
بررسی کارگاهی
Fill
خاکریزی
Filler
ماده پرکننده (فیلر)
Finite element method
روش جزء محدود
Flakiness index
ضریب تخت بودن
Flexible overlays
روکش آسفالتی  انعطاف پذیر، شوسه نرم
Flexible Pavement
روسازی انعطاف پذیر(آسفالتی)
Flocculation
تجمع )فولوکولاسیون)
Freeway
آزاد راه
Freezing
یخبندان
Freezing index
شاخص یخبندان
Friction
اصطکاک
Friction factor
ضریب اصطکاک
Frontage road
راه جانبی
Frost heave
 تورم ناشی از یخبندان
Frost susceptible
حساس در برابر یخبندان
Full depth asphalt Pavement
روسازی تمام آسفالتی
Functional failure
خرابی سطحی  )خرابی ناشی از اجرا)
Gasoline
بنزین
Grade, slope
شیب
Grader scarified
شخم زدن گریدر
Gravel
شن
Grid roller
غلتک مشبک
Group index
نشانه گروه
Group index method
روش نشانه گروه
Guide
راهنما
Highway
بزرگراه، شاهراه
Hot mix Asphalt
آسفالت گرم
Hydrated lime
آهک شکفته )هیدراته)
Improvement
بهبود
In place mixing
اختلاط در محل (درجا)
Plate bearing test
آزمایش بارگذاری صفحه ای
Index
شاخص
Initial construction
ساخت اولیه
Interchange
تقاطع غیرهمسطح (تبادل)
Internal friction
اصطکاک داخلی
Intersection
تقاطع
Job mix formula
 فرمول کارگاهی
Kerosene
نفت سفید
لغات راه و ساختمان – معماری – عمران بخش ۳۰
لطفا به جای کپی مقالات با خرید آنها به قیمتی بسیار متناسب مشخص شده ما را در ارانه هر چه بیشتر مقالات و مضامین ترجمه شده علمی و بهبود محتویات سایت ایران ترجمه یاری دهید.
تماس با ما

اکنون آفلاین هستیم، اما امکان ارسال ایمیل وجود دارد.

به سیستم پشتیبانی سایت ایران ترجمه خوش آمدید.