ایران ترجمه – مرجع مقالات ترجمه شده دانشگاهی ایران

لغات زمین شناسی – جغرافی – بخش ۱۹

در این قسمت  لغات زمین شناسی – جغرافی بخش ۱۹ عرضه شده است.

 

لغات زمین شناسی – جغرافی صفحه اصلی – کلیک کنید

خرید لغات زمین شناسی – جغرافی / مجموع لغات در کل رشته ها / لغات بر حسب گروه بندی چند رشته

 

لغات زمین شناسی - جغرافی - ایران ترجمه - irantarjomeh

لغات زمین شناسی – جغرافی بخش ۱۹
 خاک آلوویال، خاک آبرفتی
 ALLUVIAL SOIL
 خاک آلیتیک
 ALLITE HARRASSVITZ
 خاک انتقالی
 ALLOTHIGENE
 خاک بادرفتی
 AEOLIAN SOIL
 خاک بکر معدنی را گویند که در بخش عمقی قرار داشته ودر معرض هوازدگی وتابش نور قرار ندارد
 ADAMICA SOIL
 خاک تازه زیر کشت رفته را گویند
 AUSWAENNIGE BUEDEM
 خاک تحول یافته غیر طبیعی
 ABNORMAL EVOLUED SOIL
 خاک تغییر یافته ، خاک دستکاری شده
 ALTERED SOIL
 خاک چمنی آبرفتی
 ALLUVIAL MEADOW
 خاک حاصلخیز ،  خاک فعال
 ACTIVE SOIL
 خاک خشک
 ARID SOIL
 خاک خنثی
 AIRAUX
 خاک درختان پوسیده هوموس لیمون دار
 ADAMICA SOIL
 خاک رس
 ARGELO
 خاک رس
 ARGLEZ
 خاک رس
 ARZILLIER
 خاک رس
 ARCHILA
 خاک رسی
 ARGILLACEOUS EART
 خاک زراعتی
 AGRICULTURAL SOIL
 خاک طلادار
 AURIFEROUS GROUND
 خاک قاره ای آبرفتی
 ALLUVIAL CONTINENTAL SOIL
 خاک قرمز، خاک آهن دار،  از اقسام خاک های گل اخری که آلماگرا نامیده می شود .
 ADAMICA SOIL
 خاک قلیائی
 ALKALI SOIL
 خاک قلیائی
 ALKALITIC SOIL
 خاک قلیائی سفید
 ALKALI SOIL
 خاک قلیائی، خاک سدیم دار
 ALKALI SOIL
 خاک کامل، خاک های تحول یافته
 ADULT SOIL
 خاک واراضی مرطوب رسی تازه که بارخیز می باشند
 AUBU
 خاک ها واراضی رسی قرمز
 ALMAGRE
 خاک هائی که آهک وماسه های سیلیس دارند
 ARENACEOCALCAREOUS
 خاک های استپی
 AGARDE
 خاک های برون منطقه ای
 AZONAL SOIL
 خاک های تیره رنگی که بر سطح خاکسترهای آتشفشانی قرار گرفته تیپ Ac شباهت زیادی به خاک های خرمائی جنگلی دارد
 ANDO SOIL
 خاک های چرب دارکه خاصیت چسبندگی دارد
 AMITIEUX AMIQUIEX
 خاک های رسی
 ARGILLOUS EARTH
 خاک های رسی
 AGLIAT
 خاک های رسی ، اراضی رسی
 ARGILLACEOUS
 خاک های رسی که از گرانیت حاصل می شود
 ARDILAE
 خاک های رسی، اراضی بارور
 ARDILLE
 خاک های شخم وزیر و رو شده را گویند
 AGRIPEDIC STAGE
 خاک های قهوه ای
 ACRE
 خاک های کنده شده چاله ها وگودال ها
 ADOUSSE
 خاک هایی که دارای دو افق می باشند
 AG
 خاک هایی که سولفات های آهن آلومینیوم داشته وخاصیت اسیدی دارند.
 ALUN TYPE
 خاک هوموسی، خاکستری، خاکستر آتشفشانی
 ASH HUMO SOIL
 خاک هوموسی اسیدی
 ACID HUMUS SOIL
 خاکستر آتشفشانی
 AS
 خاکستر باقیمانده از سوزاندن، خاکستر
 ASH CINDER
 خاکی را گویند که آب را درون خود نگه نمی دارد،اینگونه خاک ها را خاک تشنه وسوزان گویند زیرا به علت عدم مواد کلوئیدی ذخایر ومواد بارور خود را از دست داده است
 AFFAME
 خانواده کارتنه،تارتنک مانند ها،عنکبوتیان
 ARACHNIDA
 خرد و متلاشی کردن کلوخه های زمین زراعتی با غلطک های شخم زنی
 ADDOUSSER
 خشک
 ARID
 خشک، اراضی بایر ولم یزرع که سنگ های آن بیشتر سنگ های آهکی می باشد
 ARID
 خشکی حاد، خشکی خاک هایی که تابعی از اقلیم است
 ARIDITY
 خطوط مصنوعی
 ARTIFICIAL LINES
 خود ریخت، همدیس
 AUTOMORPHOUS
 خیش های قدیمی بدون چرخ که دارای گاو آهن مثلثی دو پره ای است
 ARIARE
 دامنه معمولی
 ARCH LIMB
 دانش بهره برداری از خاک، خاک شناسی کشاورزی
 AGRONOMIC
 در اصطلاح کشاورزی به فصلی اطلاق می گردد که برای کشت مناسب است
 ASSAISONNER
 در جاده سازی به مجموعه عناصر و موادی گفته می شود که کمتر از ۵ میلیمتر اندازه قطر آنهاست
 ARGILLACEOUS MATERIALS
 در جاده سازی خاک های متنوع والوانی را گویندکه قاعده آن را خاک های رسی تشکیل می دهد
 ACTIVELY EARTH ,ACTIVATED SOIL
 در چنین واکنشی هوموس ها وخاک برگ ها از همدیگر مشتق می شوند
 AMPHOTERE COMPLEX
 در سیستم تریکلینیک متبلور می شود درجه سختی آن ۶ تا ۶/۵،چگالی ۲/۱۹
 AMARANTITE
 در سیستم مونوکلینیک متبور می شود درجه سختی آن ۲/۵تا ۳چگالی ۲/۱۹
 AMARILLITE
 در معرض آفتاب قرار دادن
 APRIC
 درآشام، جاذب
 ABSORBANT
 درجه تخریب شیمیایی
 ALTERATION CHEMISTRY DEGREE
 درجه حرارت مطلق
 ABSOLUTE TEMPERATURE
 درز و شکاف طبیعی در سنگ های شیستی را گویند
 AVANTAGE
 درز و شکاف های بزرگ در سنگ های آهکی را گویند که ده ها متر طول داشته ودر اثر جریان نفوذ آب اغلب درزها عمودی هستند
 AGOLINA
 در لغت به معنی نوک تیز، شخم کردن و شخم زدن
 ARIOTER
 دره آنتی کلینال، دره طاقدیسی
 ANTICLINAL VALLEY
 دره های صخره ای خطرناک منطق صحرائی را گویند که دارای ستیغ های پیچ وخم دار وصخره ای بوده وتپه های شنی در کناره های آن قرار دارد
 AOUKER
 دریا ماهی
 ANADROMOUS FISH
 دسته ای که اگر کروموزون وارد گردد منجر به رنگی شدن آن می شود
 AUXOCHROME
 دگرسانی خاک های رسی
 ARGILLOUS-ALTERATION
 دگرسانی کانی ها، تجزیه کانی ها
 ALTERATION OF MINERALS
 دوزیستان
 AMPHIBIA
 دوزیستان
 AMPHIBIAN
 ذرات کلوئیدی نامرئی
 AMICRON
 ذوب قلیایی
 ALKALINE FUSION
 راندزین خاکستری، راندزین خاکستری خشک
 ASH RENDZINA
 رس
 AIDILE
 رس ، آهک
 ARGILLOCALCAREOUS
 رس پرفیری
 ARGILOPHYRE
 رس دوست، موجودات رس زی
 ARGILICOLE
 رس سفید را گویند
 AUBICO
 رس ماسه ای
 ARGILLOARENACEOUS
 رس، آهک، سیلیس، به گونه ای از خاک گفته می شود که مقدار رس آن بین ۲۵ تا ۴۵ درصد بوده
 ARGILLOSILICEOUS
 رستی، خاک های رس دار
 ARGILLACEOUS
 رسوب نهشته
 ASSOURUM
 رنگ اجسام و موادی که در نتیجه دخالت مواد خارجی تولید می شود و رنگ ذرات گرفته شده را به خود اختصاص می دهد
 ALLOCHROMATIC
 رودخانه آبرفتی
 ALLUVIAL RIVER
 روستایی، ناهنجار، خشن
 AGRESTIC
 ریشه واژه سلتیکی CELTIQUE و به معنی (جریان آب) است
 AR
 ریشه واژه لاتین ، زمین قابل زراعت
 AGROMANORUM TERRA
 ریشه هندی، اروپایی دارد و به معنی شخم کردن
 AR
 زاج سفید
 ALUM
 زئولیت سدیم دار ، سیلیکات آبدار آلومینیوم و سدیم است
 ANALCIME
 زئولیت سدیم دار ، سیلیکات آبدار آلومینیوم و سدیم است
 ANALCITE
 زراعت آزاد ، کشاورزی اختیاری
 AGRICULTURE FREE
 زراعت و شخم در اراضی برآمده و برجسته را گویند
 ADOSER
 زمین آبرفتی
 ALLUVIAL GROUND
 زمین آلومینیوم دار، خاک آلومینیوم دار
 ALUMINOUS EARTH
 زمین بارخیز
 ACKERBODEN
 زمین بارخیز وحاصلخیر
 ARABLE
 زمین بارور و بارخیز
 ARBOIS
 زمین بایر و خشک
 AFAMADO
 زمین بایر و لم یزرع
 ARENEAS
 زمین بکر ، سنگ بستر
 ADAMITA EARTH
 زمین تند ، خاک سوزاننده
 ACRID EARTH
 زمین خاکستری ، خاک خاکستری
 ASH EARTH
 زمین سوراخ کن بوسیله جریان آبی پیوسته
 AUGER WITH FLUSHING ARRANGEMENT
 زمین سوراخ کن مته
 AUGER
 زمین شناسی عملی
 APPLIED GEOLOGY
 زمین صاف و هموار
 AIRE
 زمین قابل کشت
 ARRIBLE
 زمین کشت نشده ، زمین تازه به زیر شخم رفته را گویند
 ARTIGUE
 زمین متروک و بایر
 ASSA
 زمین های خشک
 ARESTYE
 زمین های خشک و نامناسب
 AURAIO
 زمین های رسی
 ARGILUDE
 زمین های رسی که کم و بیش آهکی و ماسه ای می باشند
 ARGERENE
 زمین های رسی ماسه ای دانه ریز
 ARGILLOARENACEOUS EARTH
 زمین های مشرف به چشمه ها که بسیار بارخیز هستند
AOUCHA
 زمین هایی که تراکم گیاهان در آن زیاد می باشد
 AVAUS TERRAU
 زمینی که در اثر تابش آفتاب و یا اثر آتش به زمین سوخته تبدیل می گردد
 ARSE
 زمینی که شخم به دقت انجام نگرفته است
 ARGONNIE
 زوج آلبیت
 ALBITE TWIN
 زهکش تهویه ای
 AERATION DRAINAGE
 زهکش شریانی
 ARTERIAL DRAINGE
 زهکش قائم ، چاه جاذب
 ABSORBING.WELL
 زیرو رو کردن و مخلوط خاک را گویند
 ATERRASSI
 ژئوفیزیک عملی
 APPLIED GEOPHYSICS
 سائیدگی، ، اصطکاک، مالش
 ATTRITION
 ساختار بادامی ، ساخت بادامی
 AMYGDALOID STRUCTURE
 سایا ، شست و ساب
 ABRASIVE
 ستارگان دریائی
 ASTEROIDA
 ستیع و خط الرس بایر و لخت
 AFFIAT
 سخت و تند، پرتگاه
 ARDOUS
 سد
 ARTSE
 سرب آنتیموان دار
 ANTIMONIATED LEAD
 سرشار از آب
 AUVOUSE
 سرعت ظاهری آب زیرزمینی
 APPRENT VELOCITY OF(GROUND WATER)
 سری سنگ های سوزنی شکل و نوک تیز
 AGULHER
 سطح تراکم ، سطح انباشتگی
 ACCUMULATION SURFACE
 سطح محوری روی هر سطح می توان یک محورچین تعیین کرد
 AXIAL SURFACE
 سفت کردن زمین
 ACLAPI
 سفره بهم چسبیده ، سفره های آبی بهم پیوسته را گویند
 ADHERING -NAPPE
 سلولی که تولید سلول جنسی می کند
 AUXOCYTE
 سن، مدت زمانی که پس از تولد شروع می شود
 AGE
 سنگ
 ART
 سنگ آسفالت
 ASPHALT STONE
 سنگ آسفالت
 ASPHALT ROCK
 سنگ رسی، سنگ رستی ، ماسه سنگ رس دار ،
 ARGILLACEOUS ROCK
 سنگ عقاب
 AETITES
 سنگ عقاب
 AETITES
 سنگ نفت آرکنزاس
 ARKANSAS OILSTONE
 سنگ های آبدار
 AQUEOUS ROCKS
 سنگ‌های آرکئن
 ARCHEAN ROCKS
 سنگ‌های اسیدی
 ACID ROCKS
 سنگ‌های اسیدی آذرین
 ACID IGNEOUS ROCKS
 سنگ‌های بدون تورق، سنگ‌های فاقد شیستوزیته
 ASHISTIC ROCKS
 سنگ‌های بی‌شکل
 AMORPHOS ROCKS
 سنگ‌های پلوتونیکی ، سنگ‌های آذرین
 ABYSSAL ROCKS
 سنگ‌های ماسه‌ای، سنگ‌های ماسه دار
 ARENACEOUS ROCKS
 سنگریزه
 ARREBOT
 سنگریزه‌های گرد و سفید کوارتزدار
 AUBESSON
 سیلاب آب خروشان
 ABRAOU
 سیلت رس دار
 ARGILLACEOUS SILT
 سیلگاه
 AREC
 شبه رس
 ARGILLOID
 شخانه
 AEROLITE
 شخصی را که بر روی زمین تخم می‌افشاند و کشت می‌کند
 AGRICULTURAL
 شخم ، زمین شخم شده
 ARASION
 شخم زدن ، خرد کردن کلوخه‌های مزرعه
 ARSE
 شخم کردن، استعمال گاوآهن، کشت و زرع
 ARERU
 شخم کردن، استعمال گاوآهن، کشت و زرع
 ARARO
 شرایط تناوب
 ALTERNANTE CONDITIONS
 شیار آپالاشی
 APPALACHIAN FURROW
 شیار اثر گاو آهن در زمین
 ATE
 شیار و اثر گاو آهن و خیش در خاک
 AREYE
 شیب محوری، شیب محوری یک چین را گویند
 AXIAL DIP
 شیب مصنوعی
 ARTIFICIAL GRADE
 شیست آکتینوت دار
 ACTINOTE SCHIST
 شیست آکتینولیتی
 ACTINOLITE SCHIST
 شیست آلومین دار
 ALUM SLATE
 شیست آلومین دار
 ALUM SCHALE
 شیست آلومین دار
 ALUN SCHIST
 شیست آمپلیتی ، شیست هایی که محتوی مواد عالی و غنی از پیریت می باشند
 AMPELITIC SCHIST
 شیست اسلیتی
 ARGILLACEOUS SLATE
 شیست های رسی، شیست رسی
 ARGILLACEOUS SCHIST
 شیست های گسترده دوران اول
 ARGELETTE
 شیمی خاک
 AGROCHEMISTRY
 صفحه محوری، سطح محوری
 AXIAL PLANE
 صفحه های سنگی شیست را گویند
 ASSEREAUX
 صفر مطلق
 ABSOLUTE ZERO
 ضریب اندازه گیری برای تولید آمونیک از نمونه هوموسی که دریک اتو۲۰ تا ۲۵ درجه ای که به مدت سه ماه نگهداری می شود
 AMMONISATION COEFFICIENT
 طبقه
 A.HORIZON
 طلای آبرفتی، طلای پلاسه ای
 ALLUVIAL GOLD
 طیف جذبی
 ABSORPTION SPECTRUM
 طیف سنجی جذب اتمی
 ATOMIC ABSORPTION SPECTROMETRY
 طیف غیر طبیعی
 ABNORMAL SPECTRUM
 طیف کمانی، طیف قوسی
 ARC SPECTRUM
 ظرفیت جذب، ظرفیت مبادله
 ABSORPTION CAPACITY
 ظرفیت هوای خاک
 AIR CAPACITY
 عاملی که باعث اتحاد و اجتماع وهمبستگی اشخاص و اشیاء می شود
 ASSEMBLING
 عکس های هوائی
 AERIAL PHOTOGRAPHY
 علامت و نشانه افق A که خاک های پودزولی ندارند. اندیس  Mآلمانی بوده واز واژه Mild به معنی ملایم گرفته شده است
 AM
 علم کشاورزی
 AGRONOMY
 عمل تسریع یک ماده
 AUXOACTION
 عمل جذب و همانند سازی
 ASSIMILABLE
 غیر هوازی، ناهموازی، بی هوازی
 ANAEROBIC
 فار اطریشین
 AUTRICHIAN PHASE
 فاز آتیک، فاز تکتونیکی دوران سوم که در محدوده میوسن وپلیوسن اتفاق افتاده است
 ATTIC PHASE
 فاز آستورین، فاز تکتونیکی کربونیفر که در حد ویستافیلین واستفانین اتفاق افتاده است
 ASTURIAN PHASE
 فاز آسینتیکک، فاز تکتونیکی مرحله پایانی بره کامبرین وآغاز کامبرین
 ASSYNTIC PHASE
 فاز تکتونیکی آردنین
 ARDENIAN PHASE
 فاقد جریان آبی، بدون جریان آب
 AREISME
 فاکتور باران آلبرت
 ALBERTS RAIN FACTOR
 فرساب، بادکند، کندن و حمل مواد
 ABLATION
 فرسایش تشدیدی
 ACCELERATED EROSION
 فعال
 ACTIVE
 فلزات رنگین مخلوط با خاک های رسی را گویند
 ALIOSTE
 قابل تغذیه
 ALIBILE
 قابلیت دگرسانی قابلیت تغییر
 ALTERABILITY
 قسمت سنگلاخی رودخانه
 AUVAS
 قسمت صعودکننده وبالا آمده آب در فاصله زمانی نسبتاً زیادی در سال واین کیفیت بر اثر مدهای بزرگ دریائی ویا از پیشروی آب های باران در خشکی ایجاد می گردد
 ADLITTORAL
 قشر سطحی وخاکستری رنگ خاک های قطبی را گویند
 AFJA
 قطب غیر همنام
 ANTILOGOUS POLE
 قطب همنام
 ANALOGOUS POLE
 قطعه زمینی که شخم در آن به مدت نیمروز انجام گرفته است
 ARWEYURE
 قلیا بخش
 ALKALINISANT
 قلیائی
 ALKALI
 قلیائی
 ALKALINE
 قلیائی، حالت قلیائی
 ALKALINITY
 قلیایی کردن
 ALCALIZATION
 کار در روی زمین
 AFFIER
نوعی موش، ولیان
 ARVICOLE  / Arvicolinae
 کشاورزی، زراعت، برزیگری، کشت کاری، فلاحت
 AGRICULTURE
 کشت باندهای نواری، کشت باندهای زنجیری
 ALTERNANT BAND
 کشت متنوعی که در یک واحد زمین به طور متوالی سال به سال کشت می شود
 ASSOLEMENT
 کشت و فلاحت
 AIRURE
 کشتگر
 AGRICULTURAL
 کشش سطحی
 ADHESION
 کف بند
 APRON
 کلوئید اسیدبازی
 AMPHOLYTOID
 کلوئید اسیدی یا اسیدوئید
 ACIDOID COLLOID
 کمپلکس تبادلی
 ABSORBING COMPLEX
 کوارتز طلادار
 AURIFEROUS QUARTZ
 کوچکترین ذره یک عنصر است که می تواند در یک تغییر شیمیائی شرکت کند
 ATOM
 کود دادن
 AMORCER
 کود شیمیایی، فسفات آمونیاک خالص
 AMMOPHOS
 کوراتز دلربا
 AVENTURINE QUARTZ
 کوهزائی آپالاشین
 APPALACHIAN OROGESIS
 کهربا، عنبر
 AMBER
 کهن، سالخورده
 AGEING
 کهن، سالخورده
 AGING
 کیه، توده، توده تجمع یافته
 ARROLE
 گالری دست یابی
 ACCESS GALLERY
 گدازه اسیدی مانند آندزیت
 ACID LAVA
 گروهی از رزونه داران از نوع میلیولیده ها
 ALVEOLINIDEA
 گل لای لعابداردریائی لجن لزج و لعاب دار دریائی
 ADAMICA SOIL
 گل لای و فعال
 ACTIVATED SLIME
 گنجایش کشاورزی
 AGROLOGIC CAPACITY
 گنجایش هوا
 AIR CONTENT
 گنجایش هوای خاک
 AIR CONTENT OF SOIL
 گوگرد بی شکل گوگرد آمورف
 AMORPHOUS SULPHUR
 گونه تجزیه و دگرسانی و تخریبی که تحت تاثیر عوامل جوی و هوازدگی انجام گیرد.
 ATMOSPHERIZATION
 گونه رس سفید رنگ همگون که در نتیجه تخریب و تجزیه کربنات کلسیم به وجود می آید
 AUBUIS
 گونه نبات آموفیلیا آرون دیناسه آ، گونه نباتی که جهت تثبیت تپه های شنی بکار می رود
 AMMOPHILA ARRONDINACEA
 گیاهان تخمیر کننده ای که بر روی کودهای مخلوط تاثیر نموده و به خمیر مایه اندک نیاز دارند
 ACTIVE
 گیاهان ماسه دوست
 ARIOTER
 گیاهان و خرده زیستمندانی که ازت موجود در کانی ها را جذب و تبدیل پروتیدها و مواد آلی می سازند
 ASSIMILATION NITROGEN
 گیاهی که در محیط شنی و ماسه ای می روید
 ARENICOLE
 لای و لجن و رس چسبنده که حاوی هیدراتهای کربن می باشد
 ADAMIC EARTH
 لایک کمکی
 AUXILIARY LAMINA
 لایه ضخیم گل و لای
 AROCHIR
 لس قدیمی
 ANCIENT LOESS
 لس و لیمون را گویند
 AKATSUCHI
 لس های آبرفتی ته دره ای را گویند که به چمن همراه است
 AUELEHM
 لس های طغیانی ، نهشته های لسی رودخانه ای
 AUELEHM
 لوله هوا
 AIR LIFT
 لوله هوا
 AIR PIPE
 ماده ای بسیار فشرده و متراکم
 AVAR
 ماده ای که alun (زاج) دارد
 ALUMINIOSUS,A
 ماده ای که باعث نگهداری گچ می شود
 AMMONITRE
 ماده ای که بدون دخالت عوامل خارجی اکسیده می شود
 AUTO OXIDATION
 ماده ای که دارای خواص اسیدی است
 ACIDITY
 ماده ای که رس دارد
 ARGILLIFEROUS
 ماده ضد سم، ضد زهر
 ANTITOXIC
 ماده مقاوم در برابر آتش
 APYRE
 ماده وجسمی که جهت مشخص ندارد
 APOLAR
 مارن رسی، مارن رسی
 ARGILLOUS MARL
 ماسه
 AIRANNOT
 ماسه ای شدن
 ARENISATION
 ماسه رس دار
 ARGILLACEOUS SAND
 ماسه سنگ های آهن دار
 ASPERON
 ماسه و شن
 AREIA
 ماسه هائی که از تخریب سنگ های گرانیتی حاصل می شود
 AREINE
 ماسه های سرخ رنگ
 ALEB
 ماسه های سفید
 AROUG
 متلاشی شدن، دگرسان شدن
 ALTERATION
 مته حلقوی، مته حلزونی ، مته مارپیچی
 AUGER WORM
 محل خاک های رسی
 ARGELIERO
 محلی که پر از درختان توسکا می باشد
 AULNAIE
 محور چین، خطی را گویند که به موازات لولای چین قرار دارد
 AXIS OF A FOLD
 مخروطه افکنه های نواحی سیلابی، الحاق و اتصال دو رودخانه
 AIAGUABARREIG
 مدار قطبی
 ARCTIC
 معدن سنگ آهن رس دار
 ARGILLACEOUS IRON ORE
 مغاک، گرداب
 ABYSS
 مغاکی که آب در آن گم می شود
 ABEN
 مقدار آب موجود در خاک را گویند که معادل رطوبت اتمسفر است
 AIR BREID SOIL
 ملات و ساروج هیدرولیکی
 AREYNA
 مناطق بایر
 ARMIRI
 منطقه آبیسال
 ABYSSAL ZONE
 منطقه بادخیر، فرسایش بادی
 AURE
 منطقه هواگیر
 AERATION ZONE
 مواد آواری
 ACOUVETE
لغات زمین شناسی – جغرافی بخش ۱۹
لطفا به جای کپی مقالات با خرید آنها به قیمتی بسیار متناسب مشخص شده ما را در ارانه هر چه بیشتر مقالات و مضامین ترجمه شده علمی و بهبود محتویات سایت ایران ترجمه یاری دهید.
تماس با ما

اکنون آفلاین هستیم، اما امکان ارسال ایمیل وجود دارد.

به سیستم پشتیبانی سایت ایران ترجمه خوش آمدید.