ایران ترجمه – مرجع مقالات ترجمه شده دانشگاهی ایران

لغات زمین شناسی – جغرافی – بخش ۳۴

در این قسمت  لغات زمین شناسی – جغرافی بخش ۳۴ عرضه شده است.

لغات زمین شناسی – جغرافی صفحه اصلی – کلیک کنید

خرید لغات زمین شناسی – جغرافی / مجموع لغات در کل رشته ها / لغات بر حسب گروه بندی چند رشته

لغات زمین شناسی - جغرافی - ایران ترجمه - irantarjomeh

لغات زمین شناسی – جغرافی بخش ۳۴
 بی قاعده، غیر طبیعی
 IRREGULAR
 بین پوسته ای
 INTERCUTANY
 بین چینه ای
 INTERSTRATIFIED
 بین دو تشکیلات رسوبی
 INTERFORMATIONAL
 پتانسیل یونی، پتانسیل یونش
 IONIZATION POTENTIAL
 پنجره
 INLIER
 پیچ، پیچیدن
 INVOLUTION
 پیچ در پیچ، مارپیچی
 INVOLUTE
 تاثیر خاک
 INFLUENCE OF SOIL
 تالک سخت شده، تالک سفت شده که در نتیجه ازدیاد حرارت حاصل می شود و سختی آن به ۶ می رسد
 INDURATED TALC
 تئوری تزریق
 INJECTION THEORY
 تبدیل به یون کردن، قابلیت یونی
 IONISABLE
 تپه های شنی یک شیب تند دارند
 IGUIDI
 تثبیت هیدرواکسیدها
 IMMOBILIZATION HYDROXIDES
 تراوش
 INFILTRATION WATER
 تراوش کردن، نفوذ کردن
 INFILTRABILITY
 ترزیق
 INJECTION
 تنش، استرس
 IN STRESS
 تو یخ آبی، آبی که در زیر زمین همیشه یخ بسته باشد
 INTRAPERMA-FROST
 ته نشین شدن موادی که از افقهای فوقانی شسته و به اعماق انتقال یافته است
 ILLUVIATION
 جزیره
 ISLAND
 جزیره های، کمان آتشفشانی
 INSULAR
 جوانه زدن، شکوفه کردن
 INOCULATION
 چاه زهکشی
 INVERTED DRAIN
 چمنزار و چمن غرقابی
 INUNDATE. MEADOW
 چین برگشته، چین وارونه
 INVERTED FOLD
 چین خوردگی تزریقی
 INJECTION FOLDING
 چین مایل، چین شیبدار
 INCLINED FOLD
 حشرات
 INSECTA
 حشره خواران
 INSECTIVORA
 خاک اینفرا سالین به خاکهایی گفته می شود که تراکم نمک در آن عمیق است
 INFRASALIN SOIL
 خاک درون منطقه ای
 INTRAZONAL SOIL
 خاک راکد و جامد
 INERT EARTH
 خاک سخت شده
 INDURATED
 خاک نارس
 IMMATURE(SOIL)
 خاک ناسازکار، خاک نامطبوع، خاکی که کار بر آن به سختی انجام می گیرید
 INGRATE EARTH
 خاکهای پودزول آهندار
 IRON PODZOL
 خاکهای خام
 INDIFFERENCITY
 خاکهای مقاومی که در مقابل آبهای جاری فرسایش نمی یابد
 INAFFOUILLABILITY
 خط تراز، منحنی میزان
 ISOHYPE CONTOURE LINE
 خط هم دما
 ISOTHERM
 خطوط هم دما
 ISOGEOTHERM
 خطوط هم لرزه
 ISOSEISMIC LINE
 خمیدگی، شیب، اراضی شیبدار حاشیه جاده ها، خاکهای شیبدار کنار جاده
 INCLINE
 خواصی که سنگها را از یکدیگر مجزا و مشخص می کند
 INDEX PROPERTIES
 خیس بارش
 INITIAL ABSTRACTION RETENTION
 داخل برگه ای
 INTERFOLIAL
 داخلی
 INTERIOR
 داخلی
 INTERNAL
 داخلی، درون زمین
 INSIDE
 داخلی، درون زمین
 INTERIOR
 دارای زوایای مساوی
 ISOGONAL
 دارای فشار یکسان
 ISOPIESTIC
 دایک آذرین
 IGNEOUS DYKE
 در آفتاب خشکانیدن، آفتاب زده کردن
 INSOLATION
 در خاک شناسی(آمریکا)، علامت تراکم پراکندگی آهن در افق B خاک است
 Ir
 در کارهای مهندسی علامت اختصاری پلاستیسیته می باشد
 I. P.
 در محل، درجا، در حالت طبیعی، در محل طبیعی
 IN PLACE
 دربرگیری هوا، پدیده ای که در اثر آن سفره آب که با سرعت زیاد در جریان بوده و در حال ریزش می باشد ذرات هوا را در بر می گیرد
 INSUFFLATION,OR AIR ENTRAINEMENT
 درون راندگیهای آذرین
 IGNEOUS INTRUSIONS
 دریاچه پست، دریاچه داخلی
 INLAND LAKE
 دوره یا سیکل فعالیت آذرین
 IGNEOUS CYCLE
 ذخیره اولیه
 INITTIAL RETENTION
 رخساره آذرین
 IGNEOUS FACIES
 رودخانه کف سنگی، رودخانه حفر شده در قشر اولیه
 INCISED RIVER
 روش انحراف موازی کوتاه
 IN AND OUT METHOD
 روشهای تزریق یا طرح تغذیه نواری
 INJECTION METHODES
 زمانهای بین یخبندان، دوره بین یخچالی
 INTERGLACIAL
 زمین آهندار، خاک آهندار
 IRON EARTH
 زمین بی حاصل، زمین غیرحاصل خیز، زمین خشک و نازا، شوره زار، بایر
 INFERTILE EARTH
 زمین خشک
 INFERNET
 زمین ناکار، زمین بایر و کشت نشده، خاکهای بسیار عمیق را می گویند
 INERT EARTH
 زمینهای باتلاقی
 IHIZTOKA
 زهکش، حائل
 INTERCEPTING DRAIN
 ساخت هم شیب
 ISOCLINAL STRUCTURE
 ساختمان فلسی، ساخت هم آغوش
 IMBRICATE STRUCTURE
 ساختمان هم شیب، ساختمانهای هم خواب
 ISOCNAL STRUCTURE
 سخت کردن، سخت شدن
 INDURATION
 سریهای وارونه، سریهای معکوس
 INVERSE SERIES
 سطح تماس شیب دار
 ICLINED CONTACT
 سطح مورب، سطح مایل
 INCLINED PLANE
 سنگ آهن
 IRONSTONE
 سنگ بدل، سنگ ساختگی، سنگ جعلی
 IMITATION STONE
 سنگ بیمار، سنگ متلاشی شده یا در حال ازهم پاشیدگی
 ILLNESS STONE
 سنگ معدن آهن
 IRON ORE
 سنگریزه های متراکم و فشرده را گویند
 IMPRESSED PEBBLES
 سنگواره های ممیز
 INDEX FOSSILS
 سنگهای آذرین
 IGNEOUS ROCKS
 سنگهای آذرین پهنه ای، سنگهای آذرین در مقیاس بزرگ و پهنه ای را گویند
 IGNEOUS ROCK SHEET
 سنگهای بین لایه ای
 INTERBEDDED ROCKS
 سنگهای خنثی. سنگهای آذرینی که دارای ترکیبات متوسط می باشند، حد بین سنگهای اسیدی و قلیایی
 INTERMEDIATE ROCKS
 سنگهای نفوذ ناپذیر
 IMPERMEABLE ROCKS
 سنگهای نفوذی. نفوذ ماگما در تشکیلاتی که از پیش وجود داشته است
 INTRUSIVE ROCKS
 سیستم آبیاری
 IRRIGATION SYSTEM
 شاخص مؤثر باران
 INDEX PLUVIO-EFFICIENCY
 شاخص، راهنما
 INDEX
 شارزیرین
 INFEROFLUX
 شکل استثنایی و مخصوص هیدرواکسید آهن، در لسهای قرمز تولید می گردد ودارای ساخت دلمه ای است
 IWATOKA
 شکل دار
 IDIOMORPHE
 شناسایی خاکها، تشخیص خاکها
 IDENTIFICATION SOIL
 ضریب اصطکاک زاویه ای
 INTERN FRICTION ANGEL
 طغیان، دشتهای سیلابی
 INONDATION FLOT
 طیف سنج مادون قرمز
 INFRA-RED SPECTOMETRY
 طیف مادون قرمز، طیف اشعه مادن قرمز
 INFRA-RED SPECTRUM DARK HEAT SPECTRUM
 ظرفیت پالایش
 INFILTRATION CAPACITY
 عامل ناتراوایی، عامل نفوذ ناپذیری
 IMPERMEABILITY FACTOR
 عایق سازی
 INSULATION
 عبور یابی داخلی
 INTERNAL PIPING
 عدم اشباع -ترکیب اشباع شده
 INSATUREATION
 علامت اختصاری آن I می باشد ید
 IODINE
 علامت اختصاری عنصر ایریدیوم می باشد
 Ir.
 علامت اختصاری عنصر ید
 I
 غیر حاصلخیز
 INFERTILITY
 فاصله هم شیب رخساره ای
 ISOFACIES INTERVAL
 فرسایش اولیه
 INCIPIENT EROSION
 فرسایش درونی و داخلی
 INTERNAL EROSION
 فلات شیبدار
 INCLINED PLATEAU
 فیلتر سنج
 INFILTROMETERE
 قابلیت تراوایی غیرمستقیم
 INDIRECT PERMEABILITY
 قشرزایی، رسوب زایی
 INCRUSTATION
 قوس درونی
 INTRADOS
 کانی شناسی، سیلیکات آبدار منیزیوم و آهن
 IDDINGSITE
 کانی مشخص
 INDEX MINERAL
 کلاهک آهنی
 IRON HAT
 کلسیت بلورین و شفاف
 ICELAND CRYSTAL
 کنتاکت آذرین
 IGNEOUS CONTACT
 کنتاکت نفوذی، نوعی کنتاکت که عامل آن ماگما است
 INTRUSIF CONTACT
 کوه یخ
 ICEBERG
 کیفیت صدف دوکفه ای را گویند که جثه آن حالت پیچاپیچی را نشان نمی دهد
 INTEGRIPALLY
 گالری بازدید.یا راهروی بازدید
 INSPECTION GALLERIES
 گرادیان هیدرولیکی، خمیدگی دامنه ای
 I
 گسلهای هم آغوش
 IMBRICATE FAULTS
 گنجایش، میانبار، محتوی سنگ، درون سنگ
 INCLUSION
 گنجایش تراوش، ظرفیت تراوش
 INFILTRATION CAPACITY
 گنگلومرای بین تشکیلاتی
 INTERFORMATIONAL CONGLOMERATE
 گیاه بی تفاوت
 INDIFFERENTE PLANT
 گیاهان معروف Ph
 INDICATOR PLANTSOF Ph
 لایه سخت آهندار
 IRON PAN, RASENEISENTEIN
 لایه ناتراوا
 IMPERVIOUS BED
 مئاندرهای شکافی، مئاندرهای بریده بریده
 INTRENCHED MEANDER
 مئاندرهای شکافی، مئاندرهای بریده بریده
 INCISED MEANDER
 متورم شدن، افزایش حجم
 INBULK. TO SWELL
 محلولهای ایزوتونیک، محلولهای هم زور، محلولهایی که دارای فشار رانشی برابر هستند
 ISOTONIC SOLUTION
 معدن آهن
 IRON MINE
 معدن سنگ آهن
 IRON.ORE.
 منطقه زیرین میکاشیستی
 INFERIOR MICASCHISTES ZONE
 مواد متراکم
 ILLUVIUM
 مواد هم شکل، ماده هم شکل
 ISOMORPH
 موادی که به وسیله آب در خلل و فرج خاکها نفوذ کرده و خاک را سیمانی می کند.
 ILLUVION
 میان مرحله ای، فاصله بین پیشروی و پس روی دوره یخبندان
 INTERSTADIAL
 میاناب
 INTERFLOW
 میانگین
 INTERMEDIATE
 میکای آهندار
 IRON MICA
 ناخالصی، ناصافی
 IMPURITY
 ناکامل، خاکهای خام و نارس
 INCOMPLETE
 نامقاوم
 INCOMPETENT
 نئوری نفوذی، تئوری تراوش، تئوری جذب آب به وسیله خاک، حرکت آرام آب از داخل حفره ها و شکافهای خاک یا یک توده متخلخل دیگر
 INFILTRATION THEORY
 نفوذ آب در خاک
 INFILTRATION
 نقشه راهنما، نقشه کلی
 INDEX MAP
 نقشه هم ثقل
 ISOGAM MAP
 نقطه الکتریکی یکسان
 ISOELRCTRIC POINT
 نقطه انجماد آب، درجه یخبندان آب
 ICE POINT
 نگاه کنید به آندزیت
 ISLANDITE
 نگاه کنید به کردیریت
 IOLITE
 نوعی رس، ایلیت، میکای آبدار
 ILLITE
 نوعی گنایس نواری
 INJECTION GNEISS
 وارونه، مقابل، برگشته
 INVERSE
 وارونه شدن، برگشتگی، واژگونی
 INVERSION
 هم ژرفا، هم عمق
 ISOBATH
 هم شیب، هم خواب
 ISOCLINAL
 هم ضخامت
 ISOPACH
 هم فشار
 ISOBAR
 هم میل، هم شیب
 ISOCLINE
 همزمان
 ISOCHRONE
 همگرای
 ISOTROPIC
 همگرای
 ISOTROPY
 هیدروکربور نرم و قرمز را گویند
 IXOLITE
 یخ
 ICE.
 یخ پشته
 ICE SHELF
 یون
 ION
 یون سنج
 IONIMETRY
 یونش
 IONIZATION
 یونیده
 IONISED
 استیل ژورایی، ناهمواری ژورایی، سیستم ژورایی
 JURASSIAN STYLE
 جک، باربردار، جک پیچی
 JACK SCREW
 جک، باربردار، جک پیچی
 JACK
 جوان
 JUVENILE
 جهش یا فوران- ریسه
 JET CASTING
 حادثه ژارامیلو
 JARAMILLO EPISODE OF
 در زمین شناسی علامت اختصاری دوره ژوراسیک
 J
 در هم آمیختگی، گل آلود کردن
 JUMBLING
 در هم آمیختگی، گل آلود کردن
 JUMBLEO
 درز، شکاف
 JOINT
 درهم آمیختگی
 JUMBLING
 ژاد، یشم سبز، نفریت
 JADE STONE
 ژاسپ
 JASPER
 ژاسپیلیت
 JASPILITE
 ژاوو، جزایر درون رودخانه ای که از انباشته شدن ماسه ها و لسهای رودخانه به وجود می آید.
 JAVEAU
 ژوراسیک (دومین دوره دوران دوم)
 JURASSIC
 سنگ قیمتی
 JEWEL STONE
 سنگهای درهم و برهم، سنگهای مخلوط و درهم و برهم
 JUMBLED ROCKS
 صفحه تماسی، سطح تماس.محل تماس دو لایه غیر هم جنس
 JUNCTION PLANE
 صفحه درز، سطح درز
 JOINT PLANE
 علامت اختصاری خاکهای زرد
 J
 علامت اختصاری واژه Juvenilis در دیرینه شناسی یعنی به حد کمال و بلوغ نرسیده است، جوان
 JUV
 علامت پیوستگی، نشانه الصاق
 JUNCTION SIGNAL
 کانی ژادئیت
 JADEITE
 کهربای سیاه
 JET
 محل تماس
 JUNCTIONS
 مربوط به دوره ژوراسیک، استیل زمین ساخت ژوراسیک
 JURASSIAN
  علامت پتاسیم قابل مبادله
 KECH
 آتشفشان نوع کاتمائی
 KATMAR
 آهک های قهوای شاه بلوطی که باترکیبات گچی مخلوط شده است.
 KAHID
 ابهای راکد قرمز رنگ آهن دار در خاک های غیر نمکی
 KHOUOKHOUORI
 از اقسام خاک های سولونچاک که برنگ قهوهای در بخش های سطحی خاک دیده میشود
 KEBIR
 از انواع خاکهای نمکی-نوعی خاک نمکی
 KALAR
 از سنگ های دکرکونی تیپ گنایس کاتازونال
 KINZIGTIE
 از سنگهای درونی
 KERSANTON
 اشکال کارستی
 KARSTIC FORM
 اکسید پتاسیم
 K2O
 انرژی جنبشی
 KINETIC ENERGY
 برو نهشته
 KLIPPEN
 به خاکهای آهکی گفته میشود که باقطعات سنگ همراه است
 KALLEKBUEDEM
 به لایه های از خاک های بکر گفته میشود کهدر زیر خاکهای حاصلخیز قراردارد
 KALEBUEDEM
 پرتگاه
 KREB
 تپه ای که از بازمانده ها و واریزه های مواد مستعمل و فساد پذیر نظیراستخوان و صدف ها تشکیل یلفته و واریزه ها به دوران ماقبل تاریخ تعلق دارد.
 KJOKKENMODDING
 تپه پست و گرد و کم ارتفاع
 KAME
 تپه های هرمی شکل
 KADDAN
 توفهای قهوه ای سیاه که در زیر ماسه های خاکستری قراردارد
 KOFFIELAAG
 جنس-گونه
 KIND
 چاههای طبیعی -غارهای موجود در سنگهای آهکی
 KARST
 چاههای طبیعی در اراضی آهکی
 KATAVOTHRE
 خارکهای مناطق پست تورب دار
 KARR
 خاک چینی
 KAOLIN
 خاک های آهکی -عروسک آهکی در مناطق آهکی
 KUPFSTEIN
 خاک های چسبنده رسی که بین جذر و مد دیده میشود
 KLEIPLAT
 خاک های خشک که دارای درختان بلند قدهستند
 KHTOLE
 خاک های سنگالی پیزولیتیکی آهن و منیزیم دار و غیر قابل کشت
 KAYE
 خاکهای آبشویی شده بر روی سنگ های گنایسی را گویند
 KRESSLEHM
 خاکهای باتلاقی
 KOTU
 خاکهای باتلاقی بدون آهکی
 KNICK CRACK
 خاکهای باریکه مانند که دارای برجستگی های وارونه ای است
 KREEKRUGGROND
 خاکهای پلاتینی رسی-خاکهای حاصلخیز
 KLEIPLAATGROND
 خاکهای رسی
 KECQUE
 خاکهای رسی سفید رنگ
 KNICK
 خاکهای ماسه ای
 KENEKEN
 خندق
 KHANDEG
 دامنه های مسیلی کوهستان -مسیل-سیلاب
 KALA
 در فیزیک خاک علامت هدایت گرما
 k
 در کشاورزی قطعات و تکه پاره های پتاسیم را گویند که بعنوان کود مصرف میشود
 k
 دراصطلاح خاک شناسی کشور سوئیس مقاومت به پاره شدن وگسستگی سلولز راگویند
 k
 درجه حرارت کلوین که صفرآن برابر۲۷۳ درجه سانتی گراد است
 k
 رزین ترکیبی با رشته طویل مانند نایلون
 KRILIUM
 رس
 KLEI
 رس
 KORWA
 ریگزار
 KIESGRUB
 سنگ آتش زنه-سیلکس
 KAILHASTR
 سنگ آهکی
 KHISU
 سنگ ریزه
 KAILH
 سنگ ریزه -سنگ سیلیسی
 KIESEL
 سنگآهک رس دار
 KANKAR
 سنگریزه
 KIESELSTAAN
 سنگریزه
 KILONGOZY
 سنگریزه -سنگ ریزه های رودخانهای
 KIESEL WACKE
 سنگریزه هایی که برای دوباره پبر کردن جاده ها مورد توجه قرار میگیرد
 KAYO,
 سوراخ معدن
 KEYHOLE
 سولفات آبدار منیزیم که بعنوانکود مورد بهره برداری قرار میگیرد
 KIESERITE
 سینماتیک
 KINEMATICS
 شن و ریگ
 KIES
 شیستهای قیرگون مس دار محتوی فسیل های ماهی در تشکیلات پرمین آلمان
 KUPEERSCHIEFER
 شیلهای کروژن دار
 KEROSENE SHALE
 صخره
 KARREG
 صخره -سنگ
 KARRA
 صخره های شکاف دار با لاپه های روباز
 KARREN
 ضخامت نهشته های رودخانه ای درمناطق صحرایی
 KAKYR
 ضریب جنبشی جریان
 KINETIC FLOW FACTOR
 ضریب نفوذ پذیری (دارسی)
 k
 علامت اختصاریعنصر پتاسیم
 k
 علامت تراکم و انباشتگی آهک
 k
 علامت چسبندگی ویژه
 k
 علامت ضریب پخش
 k
 علامت نسبت تعداد مولکولهای SIO2/AL2O3
 KI
 فلات برهنه و عریان با دره های شکسته متعدد
 KEM-KEM
 فلاتی که بوسیله دره شکسته بریده بریده شده است.
 KHELA
 فیروزه قلوه ای
 KIDNEY OF TURQUOISE
 قشر ضخیم آهک نواحی مردابی و باتلاقی که خاک آن برای اصلاح خاکهای مناطق تورب دارمورد استفاده قرار میگیرد
 KUHLERDE
 قطعه خاک کوچک
 KARRE
 قلوه، کانه قلوه ای
 KIDNEY
 قلوه سنگ معدنی
 KIDNEY OF ORE
 کائولن
 KAOLIN
 کائولن
 KAOLINITE
 کائولینیت
 KAOLINITE
 کائولینیتی شدن
 KAOLINIZATION
 کائولینیک
 KAOLINIC
 کائینیت
 KAINTTE
 کاتوفوریت
 KATAPHORITE
 کاراوال، رخنمون های خاکهای لاتریتی
 KARIBAULOUX
 کارست
 KARST
 کارستی شدن
 KARSTIFICATION
 کارلسباد
 KARLSBAD

 

لغات زمین شناسی – جغرافی بخش ۳۴
لطفا به جای کپی مقالات با خرید آنها به قیمتی بسیار متناسب مشخص شده ما را در ارانه هر چه بیشتر مقالات و مضامین ترجمه شده علمی و بهبود محتویات سایت ایران ترجمه یاری دهید.
تماس با ما

اکنون آفلاین هستیم، اما امکان ارسال ایمیل وجود دارد.

به سیستم پشتیبانی سایت ایران ترجمه خوش آمدید.