ایران ترجمه – مرجع مقالات ترجمه شده دانشگاهی ایران

لغات زمین شناسی – جغرافی – بخش ۳۷

در این قسمت  لغات زمین شناسی – جغرافی بخش ۳۷ عرضه شده است.

لغات زمین شناسی – جغرافی صفحه اصلی – کلیک کنید

خرید لغات زمین شناسی – جغرافی / مجموع لغات در کل رشته ها / لغات بر حسب گروه بندی چند رشته

لغات زمین شناسی - جغرافی - ایران ترجمه - irantarjomeh

لغات زمین شناسی – جغرافی بخش ۳۷
 جریان گل
 MUD CIRCULATION
 جلای فلزی
 METALLIC LUSTER
 چاه نیمه تجاری، چاه نفتی که مخارج استخراج نفت از آن اندکی کمتر از سود حاصل از فروش نفت یا گاز می باشد
 MARGINAL WELL
 چشمه طبی
 MEDICINAL SPRING
 چشمه معدنی، چشمه ای که آب آن دارای مقدار زیاد کانی بصورت محلول باشد
 MINERAL SPRING
 چند حجره ای
 MULTILOCULAR
 چند عدد، پیشوند
 MULTI
 چوب پسین
 METAXYLEM
 چین تک شیب
 MONOCLINAL FOLD
 چین فرعی
 MINOR FOLD
 چین های کوچک در سنگ های دگرگونی
 MESOSCOPIC FOLDS
 حالت نیم پایدار
 METASTABLE STATE
 حجم ملکولی
 MOLECULAR VOLUME
 حد متوسط جبری و هندسی، واسطه
 MEAN
 حد متوسط سطح آب دریا
 MEAN SEA LEVEL
 حداقل، مینیمم
 MINIMUM
 حداقل ضخامت لازم برای استخراج یک رگه معدنی
 MINING WIDTH
 حداکثر وزن، مخصوص خشک خاک، حداکثر چگالی خشک
 MAXIMUM DRY DENSITY
 حرکت تپه های شنی، مهاجرت تپه های شنی
 MIGRATION OF DUNES
 حرکت رطوبت، خاصیتی که باعث ازدیاد طول اجسام در اثر رطوبت میشود
 MOISTURE MOVEMENT
 حرکت زمین یا توده سنگ در اثر عمل جاذبه زمین
 MASS MOVEMENT
 حق امتیاز استخراج، کانی های یک ناحیه
 MINERAL RIGHT
 حل پذیری، خاصیت به هم در آمیختن دو مایع
 MISCIBILITY
 خاک رس مکانیکی، خاک رسی که در نتیجه سائیدگی سنگ ها بوجود می آید
 MECHANICAL CLAY
 خاک کانی دار، خاکی که قسمت بیشتر آن از کانی تشکیل یافته باشد
 MINERAL SOIL
 خره
 MOSS
 خط مارشال، حداندیزیت، خط اندزیت
 MARSHAL LINE
 خط منصف، میانه
 MEDIAN
 خط نصف النهار، مدار نصف النهار
 MERIDIAN
 خواص جرمی، خواص یک رسوب مانند تخلخل، نفوذپذیری
 MASS PROPERTIES
 داده های ریز لرزه ای، که از لرزه نگار برداشت می شود
 MICROSEISMIC DATA
 دارای فلز، فلزادار
 METALLIFEROUS
 دارای مارن، شباهت به مارن داشتن
 MARLACEOUS
 دارای یک منشاء، سنگ هایی که دارای یک منشا می باشند
 MONOGENETIC
 دانه متوسط
 MEDIUM GRAINED
 دایک مرکب، دایک چند تائی
 MULTIPLE DYKE
 در سنگ شناسی سنگ هایی که دارای ۵۲ الی ۶۲ درصد سیلیکا می باشند
 MEDIOSILICIC
 درجه دگرگونی
 METAMORPHIC RANK
 درجه یا حد دگرگونی
 METAMORPHIC GRADE
 درزهای اصلی
 MASTER JOINTS
 درشت برگ
 MEGA PHYLLOUS
 دریائی، جانوران ورسوبات مربوط به دریا
 MARINE
 دریاچه های حاشیه ای، دریاچه های کم عمقی که در اثر پرشدن گودال های موجود اطراف توده های یخی بوجود می آیند
 MARGINAL LAKE
 دریاهای حاشیه ای، دریاهای کناری
 MARGINAL SEAS
 دشت های حاشیه ای
 MARGINAL PLAIN
 دشت هموار ویکنواخت
 MATURE PLAIN
 دکل حفاری
 MAST
 دگردیسی
 METAMORPHOSIS
 دگرسان شدن
 METSOMATIC
 دگرگونی، دگردیسی
 METAMORPHIC
 دگرگونی توام با جانشینی
 METASOMATIC METAMORPHISM
 دگرگونی دینامیک
 METAMORPHISM DYNAMIC
 دگرگونی ناحیه ای
 METAMORPHISM REGIONAL
 دگرگونی همبری
 METAMORPHISM CONTACT
 دندان تغییر شکل یافته
 MODOFIED TOOTH
 دور مغناطیسی
 MAGNATIC EPOCH
 دوران مزوزوئیک، دوره میانی
 MESOZOIC
 دوره فرسایش جزئی
 MINOR EROSIONAL PERIOD
 دهنه چاه
 MOUTH OF A WELL
 دهنه رودخانه
 MOUTH OF STREAM
 دیواره میانی سلول
 MIDDLE LAMELLA
 ذغال سنگ دانه ریز، ذغال سنگی که از مجموعه قطعات ریز تشکیل شده باشد، ذغال سنگی که از بقایای بسیار ریز متراکم گیاهان تشکیل شده یاشد
 MICROCLASTIC COALS
 ذغال سنگ سست وخرد شونده
 MINGE
 ذغال سنگ طبیعی
 MINERAL COAL
 ذغال سنگ متابیوتمن
 METABITUMINOUS COAL
 ذوب شدن
 MELTING
 راندگی های حاشیه ای، بالاراندگی های حاشیه ای، گسلهای فشاری که در حاشیه واطراف یک توده آذرین وجود دارند و معمولاً شیب آنها به داخل توده آذرین است
 MARGINAL THRUST
 رخساره معدنی
 MINERAL FACIES
 رخساره های دگرگونی، گروهی از سنگ های دگرگونی که بوسیله مجموعه ای از کانیها مشخص می شوند
 METAMORPHIC FACIES
 رزین معدنی، صمغ معدنی
 MINERAL RESIN
 رسوب رسی متراکم وسخت
 MUDSTONE
 رسوباتی که قسمتی از آن دگرگون شده است
 META SEDIMENTES
 رشته کوه، سلسه جبال
 MOUNTAIN RANGE
 رطوبت
 MOISTURE
 رطوبت محتوی خاک
 MOISTURE CONTENT
 رطوبت معادل
 MOISTURE EQUIVALENT
 رگه اصلی یک برگ
 MIDRIB
 رگه کانی، رگه معدنی
 MINERAL VEIN
 رگه های فلزدار، رگه های دارای فلز
 METALLIFEROUS VEINS
 رود پیچ، پیچ وخم رودخانه، رودخانه ای که در مسیر آن پیچ وخم زیادی قرار گرفته باشد، واژه مزبور از نوع رودخانه ای در آسیار صغیر گرفته شده است
 MEANDER
 درشت برگ
 MEGA PHYLLOUS
 دریائی، جانوران ورسوبات مربوط به دریا
 MARINE
 دریاچه های حاشیه ای، دریاچه های کم عمقی که در اثر پرشدن گودال های موجود اطراف توده های یخی بوجود می آیند
 MARGINAL LAKE
 دریاهای حاشیه ای، دریاهای کناری
 MARGINAL SEAS
 دشت های حاشیه ای
 MARGINAL PLAIN
 دشت هموار ویکنواخت
 MATURE PLAIN
 دکل حفاری
 MAST
 دگردیسی
 METAMORPHOSIS
 دگرسان شدن
 METSOMATIC
 دگرگونی، دگردیسی
 METAMORPHIC
 دگرگونی توام با جانشینی
 METASOMATIC METAMORPHISM
 دگرگونی دینامیک
 METAMORPHISM DYNAMIC
 دگرگونی ناحیه ای
 METAMORPHISM REGIONAL
 دگرگونی همبری
 METAMORPHISM CONTACT
 دندان تغییر شکل یافته
 MODOFIED TOOTH
 دور مغناطیسی
 MAGNATIC EPOCH
 دوران مزوزوئیک، دوره میانی
 MESOZOIC
 دوره فرسایش جزئی
 MINOR EROSIONAL PERIOD
 دهنه چاه
 MOUTH OF A WELL
 دهنه رودخانه
 MOUTH OF STREAM
 دیواره میانی سلول
 MIDDLE LAMELLA
 ذغال سنگ دانه ریز، ذغال سنگی که از مجموعه قطعات ریز تشکیل شده باشد، ذغال سنگی که از بقایای بسیار ریز متراکم گیاهان تشکیل شده یاشد
 MICROCLASTIC COALS
 ذغال سنگ سست وخرد شونده
 MINGE
 ذغال سنگ طبیعی
 MINERAL COAL
 ذغال سنگ متابیوتمن
 METABITUMINOUS COAL
 ذوب شدن
 MELTING
 راندگی های حاشیه ای، بالاراندگی های حاشیه ای، گسلهای فشاری که در حاشیه واطراف یک توده آذرین وجود دارند و معمولاً شیب آنها به داخل توده آذرین است
 MARGINAL THRUST
 رخساره معدنی
 MINERAL FACIES
 رخساره های دگرگونی، گروهی از سنگ های دگرگونی که بوسیله مجموعه ای از کانیها مشخص می شوند
 METAMORPHIC FACIES
 رزین معدنی، صمغ معدنی
 MINERAL RESIN
 رسوب رسی متراکم وسخت
 MUDSTONE
 رسوباتی که قسمتی از آن دگرگون شده است
 META SEDIMENTES
 رشته کوه، سلسه جبال
 MOUNTAIN RANGE
 رطوبت
 MOISTURE
 رطوبت محتوی خاک
 MOISTURE CONTENT
 رطوبت معادل
 MOISTURE EQUIVALENT
 رگه اصلی یک برگ
 MIDRIB
 رگه کانی، رگه معدنی
 MINERAL VEIN
 رگه های فلزدار، رگه های دارای فلز
 METALLIFEROUS VEINS
 رود پیچ، پیچ وخم رودخانه، رودخانه ای که در مسیر آن پیچ وخم زیادی قرار گرفته باشد، واژه مزبور از نوع رودخانه ای در آسیار صغیر گرفته شده است
 MEANDER
 رودخانه اصلی
 MASTER RIVER
 رودخانه گل، لغزش یا حرکت توده ای از گل
 MUDSTREAM
 رودخانه نوع سوم
 MATURE RIVER
 روزنه الک، چشمه الک
 MESH
 روش نمونه گیری
 METHOD OF SAMPLE TAKING
 روش، طریقه، طرز
 MODE
 ریاضیات
 MATHEMATICS
 ریپل های مهاجرت کننده
 MIGRATING RIPPLES
 ریخت شناسی، اندازه گیری شکل اجسام
 MORPHOMETRY
 ریز برگ
 MICROPHYLLOUS
 ریز بلورین، بسنگهائی که دارای بلورهای دانه ریز می باشند اطلاق می شود
 MICROCRYSTALLINE
 ریز روزنه، سوراخ های کوچک موجود در سنگ ها وروزنه های سنگها
 MICROPORES
 ریز فسیل، میکروفسیل، فسیل های ذره بینی
 MICROFOSSILS
 ریزبین، میکروسکپ
 MICROSCOPE
 ریزپلانکتون، میکروپلانکتون، پلانکتون های بسیار کوچک
 MICROPLANKTON
 ریزچین، چین بسیار کوچک
 MICROFOLD
 ریزدیوریت، میکرودیوریت، دیوریت دانه ریز
 MICRODIORITE
 ریزشکاف
 MICROFISSURE
 ریزلرزه، کهلرزه، لرزش های کم شدت زمین
 MICROSEISM
 زلزله نگار مکانیکی
 MECHANICAL SEISMOGRAPH
 زمان دریائی، زمان زمین شناسی که بوسیله فسیل های دریائی مشخص وتعیین می گردد
 MARINE TIME
 زمین شناسی کف دریا
 MARINE GEOLOGY
 زمین شناسی معدن، زمین شناسی اقتصادی زمین شناسی در کارهای استخراج ذغال سنگ، نمک و غیره
 MINING GEOLOGY
 زمین شناسی نظامی، زمین شناسی در ارتش
 MILITARY GEOLOGY
 زندگی گیاهان دوران مزوزوئیک
 MESOPHYTICUM
 ساخت ستونی، ساخت مولیون
 MULLION STRUCTURE
 ساخت غیر مطبق
 MASSIVE STRUCTURE
 ساختمان متورق
 MICACEOUS STRUCTURE
 ساروج، شفته
 MORTAR
 ستون جیوه
 MERCURY COLUMN
 ستون گلی
 MUD COLUMN
 سدهای سنگی
 MASONARY DAMS
 سرآب، خطای بصری
 MIRAGE
 سرعت حداکثر، سرعت ماگزیمم
 MAXIMUM VELOCITY
 سرهای گدازه، مدیترانه ای، سومین گروه گدازه تشکیل دهنده سنگهای آذرین که مقدار پتاسیم آنها زیاد است، سنگ های بوجود آمده از این گدازه ها در کشورهای اطراف دریای مدیترانه یافت می شوند
 MEDITERRANEAN SERIES
 سطح تماس ستونی از مایع در لوله موئین
 MENISCUS
 سطح متوسط لیتوسفر
 MEAN SPHERE LEVEL
 سفید دائمی
 MINERAL WHITE
 سلسله جبال
 MOUNTAIN CHAIN
 سنگ آسیاب، سنگ سختی که از آن برای درست کردن سنگ آسیاب استفاده می شود
 MILLSTONE
 سنگ آهک متراکم، سنگ آهک بدون لایه بندی
 MASSIVE LIMESTONE
 سنگ آهکهای دگرگون شده
 METALIMESTONE
 سنگ موکا
 MOCHA STONE
 سنگ های آذرین تیره رنگ
 MELANIC
 سنگ های آذرین دگرگون شده، سنگ های نیمه آذرین
 METAVOLCANIC
 سنگ های دگرگونی
 METAMORPHIC ROCKS
 سنگ های شهابی، متوئوریت، شخانه
 METEORITE
 سنگ های یک کانی، سنگهای آذرینی که از یک نوع کانی بوجود آمده باشند
 MONOMINERALIC ROCKS
 سیاه یا تیره پیشوند
 MELANO
 سیستم متریک، سیستم دهدهی
 METRIC SYSTEM
 سیستم یک انحرافی، سیستم کچ لوزی، سیستم منوکلینیک، بلوری که دارای سه محور نامساوی می باشد
 MONOCLINIC SYSTEM
 سیل گل
 MUD FLOW
 شبه کانی، موادی که جز کانیها بشمار می آیند ولی دارای ساختمان بلوری نیستند
 MINERALOID
 شمع کوب مکانیکی
 MECHANICAL RAMMER
 شهاب، حادثه جوی
 METEOR
 شیب کوهستان، شیب دامنه کوهستان
 MOUNTAIN SLOPE
 صخره سنگ یا جزائر وسط اقیانوسها
 MIDOCEANIC ISLANDS
 صنعت استخرفلزات
 METAL MINING
 ضریب استقامت، قدر مطلق پایداری
 MODULUS OF RIGIDITY
 ضریب انکسار متوسط
 MEAN REFRACTIVE INDEX
 ضریب پیچش
 MODULUS OF TORSION
 ضریب تراکم ناپذیری
 MODULUS OF IMCOMPRESSIBILITY
 ضریب تراکم ناپذیری
 MODULUS OF VOLUME ELASTICITY
 ضریب شکنندگی، ضریب گسیختگی
 MODULUS OF RUPTURE
 ضریب یا مدول یانگ
 MODULUS OF YOUNG
 ضریب، مدول، قدر مطلق
 MODULUS
 طبقات یا لایه هائی از سنگ که در یک زمان زمین شناسی تشکیل شده و دارای مشخصات یکسان باشند
 MEASURES
 طیف جرمی
 MASS SPECTRUM
 طیف سنجی جرمی
 MASS SPECTROMETER
 ظرفیت حداکثر
 MAXIMUM CAPACITY
 عامل معدنی شدن
 MINERALIZER
 عدد جرمی
 MASS NUMBER
 عدسیهای بزرگ یخی زیر خاکی که در مناطق پریگلاسیه تشکیل می شوند
 MOUND. AUFEISHUGELN
 علم مکانیک
 MECHANICS
 علم هواشناسی، مطالعه علمی اتمسفر یا جو
 METEOROLOGY
 عمل دگرگونی، تغییراتی که در ساخت وبافت کانیها، سنگها در اثر حرارت، فشار وعوامل شیمیائی بوجود می آید
 METAMORPHISM
 عناصر فرعی
 MINOR ELEMENTS
 عوامل مکانیکی، مانند حرارت وبرودت
 MECHANICAL AGENCIES
 غارهای دریائی، غارهائی که در اثر عوامل دریا بوجود می آیند
 MARINE CAVES
 غرق شدن زمین های پست بوسیله دریا
 MARINING
 غیر مطبق، توده ای، بدون لایه بندی متراکم
 MASSIVE
 فرسایش دریائی، فرسایش به وسیله آب دریا، سائیدگی دریا
 MARINE ABRASION
 فلات مسطح، فلات تقریباً مسطح وبدون پستی وبلندی های اولیه
 MATURE PLATEAU
 فلز
 METAL
 فلز نما، شبه فلز، فلز قلیائی
 METALLOID
 فلزدار شدن، بوجود آمدن فلز
 METALLIZATION
 فلزسنجی، پیدا کردن یا جدا کردن فلزات بطریق ژئوشیمی
 METALLOMETRY
 فلزشناس، شخصی که متخصص علم استخراج وآماده کردن فلزات می باشد
 METALLURGIST
 فنوکریست بزرگ
 MEGA PHENOCRYST
 فورماسیون دریائی، تشکیلات دریائی
 MARINE FORMATIONS
 قاعده، روش
 METHOD
 قالب، نشانه، اثر،، نشانه یا اثری که توسط صدف ها یا جانوران روی سنگ های گفته می شود
 MOLD
 قانون اثر جرم
 MASS ACTION LAW
 قدر مطلق ارتجاعی، قدر مطلق الاستیسیته
 MODULUS OF ELASTICITY
 قدر مطلق تراکم
 MODULUS OF COMPRESSION
 قدر مطلق فشردگی، قدرمطلق تراکم
 MODULUS OF BULK
 قسمت جزء
 MERO
 قسمت سطحی خاک که ضخامت آن بین ۹ اینچ تا ۲ فوت است
 MEAT EARTH
 قطر متوسط
 MEAN DIAMETER
 قطرمتوسط اجزاء یا دانه های یک سنگ
 MEDIAN PARTICLE DIAMETER
 قطعه زمین مسطح یا تقریباً مسطح که بالاتر از قسمت های دیگر قرار دارد
 MESA
 قوس دریائی، طاق دریائی
 MARINE ARCH
 قیر بطانه ای، مصطکی قیری
 MASTIC ASPHALT
 قیر معدنی، قطران معدنی
 MINERAL TAR
 کانه مختلط
 MIXED ORE
 کانه نامرغوب
 MILL ORE
 کانی شناس
 MINERALOGIST
 کانی شناسی، مینرالوژی
 MINERALOGY
 کانی هائی که شکاف ها را پر می کنند مثل، کالسیت، کوراتز
 MESOSTASIS
 کانی های فلزدار
 METALLOGENIC MINERALS
 کانی های فلزی، کانی هائیکه که دارای وزن مخصوص زیاد و جلای فلزی می باشند
 METALLIC MINERALS
 کانی های مافیک
 MELANE
 کانی، معدن
 MINERAL
 کانیهای دگرگونی، کانیهائی که در اثر تغییرات دگرگونی بوجود می آیند
 METAMORPHIC MINERALS
 کاوش میکروگاز، کاوش نفت بوسیله آزمایش خاک ها برای پی بردن بوجود گازهای متان، پروپان و اتان در آنها
 MICRO GAS SURVEY
 کشند نگار
 MARIGRAM
 کشند نما، جذر و مد نما، دستگاه اندازه گیری جذر و مد دریا
 MARIGRAPH
 کف دریا
 MEERSCHAUM
 کمبود رطوبت
 MOISTURE DEFICIENCY
 کمپلکس، دگرگونی مجموعه کانی های آذرین یا دگرگونی در یک سنگ
 METAMORPHIC COMPLEX
 کمربند رود پیچ
 MEANDER BELT
 کمربند متحرک
 MOBILE BELT
 کنگلومرای کامل
 MATURE CONGLOMERATE
 کوارتزشیری
 MILKY QUARTZ
 کوچک ریز، یک میلیون نیم (پیشوند)
 MICRO
 کوه، جبال
 MOUNT
 کوهزائی
 MOUNTAIN BUILDING
 کهکشان راه شیری
 MILKY WAY GALAXY
 کیسه داران، یکی از اعضا طبقه جانوران کیسه دار
 MARSUPIAL
 گاز باطلاق، گاز متان، گاز مرداب
 MARSH GAS
 گالوانومتر با عقربه متحرک
 MOVING COIL GALVANOMETER
 گرادیان رطوبت، میزان تغییر رطوبت خاک با عمق
 MOISTURE GRADIENT
 گردنه رود پیچ
 MEANDER NECK
 گسل های مرکب، گسل چندتائی
 MULTIPLE FAULTS
 گشت آور، عزم
 MOMENT
 گل افزایه، ذرات جامد و معلق در گل حفاری
 MUD ADDETIVE
 گل حفاری
 MUD DRILLING
 گل فشان
 MUD GEYSER
 گل فشان
 MUD VOLCANO
 گل همزن، گل مخلوط کن
 MUD MIXER
 گل، گل حفاری
 MUD
 گم شدن گل در لایه، گم شدن گل در چاه
 MUD LOSS
 گنیس میکادار، میکاگنیس
 MICA GNESIS
 گودال شخانه، فررفتگی که در اثر برخورد سنگ های شهابی روی زمین بوجود می آید
 METEOR CRATER
 گیاهان دریائی
 MARITIME PLANTS
 لامپروفیرها
 MICA TRAP
 لایه دریائی، رسوب دریائی، لایه نازک که دارای فسیل های مشخص دریائی بوده و در لابلای طبقات دیگر قرار گرفته است
 MARINE BAND
 لایه سنگ میانی، در یک رگه ذغال سنگ
 MIDDLE BAND
 لایه غیر مطبق، طبقه بدون لایه بندی
 MASSIVE BED
 لایه نشانه، لایه ماخذ
 MARKER BED
 لوله اندازه گیری
 MEASURING TUBE
 مات
 MATTE
 مارتیت، هماتیت، اکسید آهن قهوه ای
 MARTITE
 مارل سخت وسنگی شده
 MARL STONE
 مارن، مارل، خاک رس آهکی
 MARL
 مارنی، مارلی
 MARLY
 ماستریختین، اشکوب کرتاسه فوقانی
 MASTRICHTIAN
 ماسه دانه متوسط
 MEDIUM SAND
 ماسه سنگ میکادار
 MICACEOUS SANDSTONE
 ماسیف، توده آذرین یا دگرگونی که قطر آن ۱۰ الی ۲۰ میل بوده و بصورت یک توده پابرجای در یک ناحیه بالا آمده واقع شده است
 MASSIF

 

لغات زمین شناسی – جغرافی بخش ۳۷
لطفا به جای کپی مقالات با خرید آنها به قیمتی بسیار متناسب مشخص شده ما را در ارانه هر چه بیشتر مقالات و مضامین ترجمه شده علمی و بهبود محتویات سایت ایران ترجمه یاری دهید.
تماس با ما

اکنون آفلاین هستیم، اما امکان ارسال ایمیل وجود دارد.

به سیستم پشتیبانی سایت ایران ترجمه خوش آمدید.