ایران ترجمه – مرجع مقالات ترجمه شده دانشگاهی ایران

لغات زمین شناسی – جغرافی – بخش ۳۹

در این قسمت  لغات زمین شناسی – جغرافی بخش ۳۹ عرضه شده است.

لغات زمین شناسی – جغرافی صفحه اصلی – کلیک کنید

خرید لغات زمین شناسی – جغرافی / مجموع لغات در کل رشته ها / لغات بر حسب گروه بندی چند رشته

لغات زمین شناسی - جغرافی - ایران ترجمه - irantarjomeh

لغات زمین شناسی – جغرافی بخش ۳۹
 غیردریائی، رسوبات، جانوران و محیط های رسوبی
 NON MARINE
 فرسایش طبیعی، فرسایش عادی در زمین شناسی
 NORMAL EROSION
 فرضیه نپتونین
 NEPTUNIAN THEORY
 فرکانس طبیعی، بسآمد طبیعی
 NATURAL FREQUENCY
 فشار عادی هوا
 NORMAL ATMOSPHERIC PRESSURE
 فعال کردن با نوترون
 NEUTRON ACTIVATION
 فلز خالص، فلزی که به صورت خالص در طبیعت یافت می شود
 NATIVE METAL
 فلزات اصیل، فلزات نجیب، فلزات گرانبها، فلزاتی که در مقابل هوا اکسیده نمی شوند
 NOBEL METALS
 فلزات غیر آهنی، فلزاتی بجز آهن وآلیاژهای آن
 NONFERROUS METALS
 قطب منفی یک آهن ربا
 NEGTAIVE POLE
 قطعات سیاه رنگ جدا شده از جزائر مرجانی
 NEGRO HEADS
 قطعه سنگ سخت وسیاه رنگ، قطعه سنگ های مرجانی بزرگ
 NIGGER HEAD
 قیر طبیعی
 NATURAL ASPHALT
 کاسیتریت دانه ریز
 NEEDLE TIN
 کانی استاندارد
 NORMATIVE MINERAL
 کانیهای غیر فلزی، مانند کربن، الماس وگرافیت
 NON METALLIC MINERALS
 کوهزائی نوادین، کوهزائی اواخر دوران ژوراسیک و اوائل دوران کرتاسه
 NEVADIAN OROGENY
 گاز طبیعی، گازی که بصورت مخلوط در نفت خام موجود است
 NATURAL GAS
 گاز معیان ناپذیر
 NON CONDENSABLE GAS
 گبند مخفی، کوه یا گنبد نمکی که بداخل لایه های رسوبی فوقانی نفوذ نمی کند
 NONPIERCEMENT SALT DOME
 گره، نقطه ای در امتداد یک گسل که در آن نقطه تغییر جهت و تغییر مکان لایه ها دیده می شود
 NODE
 گره دار
 NODULEOUS
 گره مانند، گره دار، شکل بعضی از کانی ها
 NODULAR
 گسل عادی، گسل قائم
 NORMAL FAULT
 گوتیت سوزنی شکل
 NEEDLE IRONSTONE
 لغزش برآیند، جابجائی برآیند
 NET SLIP
 ماده ای که آهک را نگه می دارد
 NITRAMMO
 ماسه سنگ قرمز، ماسه سنگ قرمز رنگ سیستم پرمین
 NEW RED SANDSTONE
 ماگمای نوزاد، نئوماگما
 NEOMAGMA
 مجموعه جانوران مرده که به صورت فسیل باقی مانده است
 NECROCOENOSIS
 محلول خنثی، محلولی که نه اسید باشد ونه قلیائی
 NEUTRAL SOLUTION
 محیط های کم عمق
 NERITIC ENVIRONMENTS
 مرکز منفی، در اکتشاف الکتریکی
 NEGATIVE CENTRE
 مطالعه حیات عصر حاضر
 NEONTOLOGY
 مقیاس طبیعی، اشل طبیعی، برای نقشهائی که مقیاس عمودی و افقی آن ها یکسان است
 NATURAL SCALE
 منبع تولید نوترون
 NEUTRON SOURCE
 منشور نیکل
 NICOL PRISM
 منطقه نزدیک ساحل
 NEARSHORE ZONE
 منفی
 NEGATIVE
 میل دریائی
 NAUTICAL MILE
 ناترولیت، ژئولیت طبیعی
 NATROLITE
 ناتیلوئید، پابرسرانی که صدف آنها پیچیده یا مستقیم می باشد
 NAUTILOID
 ناحیه کم عمق آب دریا
 NERITIC ZONE
 ناحیه منفی، ناحیه ای از زمین که بطور مداوم در حال فرونشستن بوده است
 NEGATIVE AREA
 نادر آمیختنی
 NONCONSOLUTE
 ناکریت، یکی از اعضاء گروه کائولن کانی های رسی
 NACRITE
 نامگذاری، در زمین شناسی نام گذاری کانی، فسیلها وسنگ ها
 NOMENCLATURE
 نئوپالئوزوئیک، قسمت آخر دوران پالئوزوئیک
 NEO PALEOZOIC
 نئوترماتا، یکی از دو رده براکیوپودها بدون دندان
 NEOTREMATA
 نئورلامارکیسم، فرضیه ای که می گوید که تغییرات بوجود آمده در جانوران و موجودات در اثر تاثیر محیط روی آنها می باشد
 NEO LAMARCKISM
 نئوسن
 NEOCENE
 نئوکومین، کرتاسه تحتانی
 NEOCOMIAN
 نئولیتیک، عصر حجر جدید
 NEOLITHIC
 نبراسکن، اولین یخبندان دوران پلایستوسن
 NEBRASKAN
 نپتونیست، طرفدار فرضیه ورنر که معتقد بود که تمام سنگ های تشکیل دهنده قشرزمین در آب رسوب کرده اند
 NEPTUNIST
 نپتونین، اصطلاحی که سابق بر این بسنگ های رسوبی لایه لایه اطلاق می شود
 NEPTUNIAN
 نخ کرم ها، نماتودها
 NEMATODES
 نریتیک، نسبت به آب کم عمق وجانوران یا رسوباتی که در آب های کم عمق یافت می شوند
 NERITIC
 نزوسیلیکات ها، سیلیکاتهائی که در آنها چهار وجهی های مجزا بیکدیگر متصل نباشند
 NESOSILICATES
 نظیر السمت، سمت قدم، نقطه فرضی در آسمان که درست مقابل سمت الراس قرار دارد
 NADIR
 نفت خامی که دارای کربن زیاد واکسیژن کم است
 NAPHTHENE BASE OIL
 نفتا، بنزین سنگین
 NAPHTHA
 نفلیت سینیت، نوعی سینیت که از نفلیت و فلدسپار تشکیل یافته است
 NEPHELITE SYENITE
 نفلین
 NEPHELINE
 نفلین مونزونیت، یک سنگ تمام بلورین که از کانی های نفلین، ارتوکلاز، پلاژیوکلاز و پیروکسن تشکیل یافته است
 NEPHELIINE MONZONITE
 نفلینیت، نوعی بازالت که در آن بجای پلاژیوکلاز نفلین یافت می شود
 NEPHELINITE
 نقره طبیعی، نقره ای که معمولاً همراه با مقدار کمی طلا می باشد
 NATIVE SILVER
 نکتون، جانور شناور
 NEKTON
 نماتوبلاستیک، نوعی ساخت ذره بینی که در سنگ های دگرگونی الیافی دیده می شود
 NEMATOBLASTIC
 نمک خنثی، نمکی که در آب حل شده تولید محلول خنثی می کند
 NEUTRAL SALT
 نمودارگیری اشعه گاما ونوترون
 NEUTRON GAMMA LOGGING
 نمودارگیری نوترونی
 NEUTRON LOGGING
 نموگرام، منحنی یا گرافی، که بجای فرمول های ریاضی بکار برده می شود
 NOMOGRAM
 نمیورین، قسمت تحتانی کربنیفر فوقانی بین دونین و وستفالین
 NAMURIAN
 نو زیوی، نئوزوئیک، حیات جدید
 NEOZOIC
 نوتاسیون، تغییر مکان تناوبی محل محور کره زمین
 NUTATION
 نوترون
 NEUTRON
 نوردمارکیت، نوعی سینیت قلیائی دارای کوارتز
 NORDMARKITE
 نورم، ترکیبات کانی فرضی یا قراردادی یک سنگ که از قوانین معینی محاسبه شده است
 NORM
 نوریت، نوعی سنگ گابرو
 NORITE
 نورین، قسمت میانی تریاس فوقانی
 NORIAN
 نوزا، نئوژن، میوسن و پلیوسن روی هم رفته
 NEOGENE
 نوعی اسفالت، آلبرتیت
 NIGRITE
 نوعی فلدسپاتوئید
 NOSEAN
 نوعی کانی کلسیت
 NAIL HEAD SPAR
 نوکلئون، یک پروتون یا نوترون
 NUCLEON
 نومولیت، صدف های عدسی شکلی، غشاء یا پوسته فرامینفراهای بزرگ که در دوران سوم دارای اهمیت فراوان بوده اند
 NUMMULITE
 نهشت های غیر مطبق، کانه های بدون لایه بندی و دارای شکل نامنظم
 NON TABULAR DEPOSITS
 نهشت های کم عمق رسوباتی که در آبهائی که به موازات فلات قاره قرار دارند یافت می شوند
 NERITIC DEPOSITS
 نیاگاران، سیلورین میانی
 NIAGARAN
 نیفل، مغزه زمین
 NIFEL
 وابسته به آب های کم عمق بالای فلات قاره
 NERITOPELAGIC
 واریزه های منظمی را گویند که بهم چسبیده بود و اغلب از قسمت پائین به بالا بسیار دانه ریز هستند
 NOLCANIC BRECCIA
 هر نوع آلت نقشه برداری که دارای یک سوزن مغناطیسی باشد
 NEEDLE INSTRUMENT
 هسته ای، وابسته به هسته اتم
 NUCLEAR
 یال یک چین برگشته
 NORMAL LIMB
 یخ برف، توده برفی که قسمتی از آن به یخ تبدیل شده است
 NEVE
 یک جویبار یا رودخانه کوچک
 NULLAH
 یک سنگ قیمتی تراش داده شده، معمولاً یک الماس
 NONPAREIL
  برگشتگی، واژگونی
 OVERTURN
 آتشفشان خاموش
 OLD VOLCANO
 آزمایش آلی
 ORGANIC TEST
 آزمایش چاه باز
 OPEN FLOW TEST
 آماده کردن کانه، فراهم کردن کانه، تمیز کردن مواد معدنی بوسیله کم کردن ناخالصی های موجود در آنها
 ORE DRESSING
 ائوگن، ریسه داران
 OOGONIUM
 ابسیدین، شیشه آتشفشانی که معمولاً دارای ترکیباتی شبیه به سنگ گرانیت است
 OBSIDIAN
 ادوات نوری
 OPTICAL INSTRUMENT
 اردویسین، بین کامبرین و سیلورین قرار گرفته است
 ORDOVICIAN
 ارگانیسم، گیاه یا جانور زنده
 ORGANISM
 استخراج نفت، تولید نفت
 OIL PRODUCTION
 استلاریت
 OIL COAL
 اسید سولفوریک غلیظ
 OIL OF VITROL
 اصطلاح کانی شناسی، این کانی یکی از اقسام چند شکلی روتیل است
 OCTAEDRITE
 اصطلاح کانی شناسی، این کانی یکی از اقسام چند شکلی روتیل است
 OISANTIE
 اصل انواع، منشاء گونه ها
 ORIGIN OF SPICIES
 اقیانوس
 OCEAN
 اقیانوس شناسی
 OCEANOLOGY
 اقیانوس نگاری، اقیانوس شناسی،
 OCEANOGRAPHY
 اقیانوسی، وابسته باقیانوس، وابسته به دریای عمیق
 OCEANIC
 اکتان، از هیدروکربورهای پارافینی نفت
 OCTANE
 الیگوتروفیک، بدریاچه ای که در آب های زیرین آن ها اکسیژن بطور فراوان یافت می شود اطلاق می شود
 OLIGOTROPHIC
 الیگوسن
 OLIGOCENE
 الیگوکلاز بازالت، یکی از انواع بازالت های قلیائی که دارای کانی الیگوکلاز واوژیت می باشد
 OLIGOCLASE BASALT
 الیگوکلاز، یکی از اعضاء سری پلاژیوکلاز فلدسپار که از ۹۰ تا ۷۰ درصد آلبیت و۱۰ تا ۳۰ درصد آنورتیت تشکیل یافته است
 OLIGOCLASE
 الیوین، سیلیکات آهن ومنیزیم
 OLIVINE
 الیوین بازالت
 OLIVINE BASALT
 الیوین گابرو، نوعی سنگ گابرو که قسمت اعظم آن از کانی الیوین تشکیل شده باشد
 OLIVINE GABBRO
 الیوین گارنت، نوعی گارنت سبز زیتونی رنگ
 OLIVINE GARNET
 الیوینیت، نوعی سنگ نواری که در آن کانی الیوین یکی از کانی های اصلی می باشد
 OLIVINITE
 امتیاز استخراج نفت
 OIL RIGHT
 امواج اقیانوس، حرکت آبهای سطحی اقیانوس ها
 OCEAN CURRENTS
 امواج دور از کرانه، امواج دور از ساحل
 OFFSHORE CURRENTS
 اندام زائی
 ORGANOGENESIS
 اواولیت، دانه های کروی با بیضی شکل که از لایه های نازک و متحدالشکل کاسیت، آراگونیت وکربنات آهن تشکیل یافته اند و قطر این دانه ها کمتر از یک میلیمتر می باشد
 OOLITE
 اواولیتی، خاویاری، ارزنی
 OOLITIC
 اوپاسیت، اصطلاح کلی برای دانه های میکروسکپی وکدر موجود در سنگ ها
 OPACITE
 اوپال، عقیق سلیمانی، نوعی سنگ قیمتی که از سیلیس بیشکل تشیل شده است
 OPAL
 اودونتولیت، دندان یا استخوان کوچک فسیل شده که برنگهای آبی یافت می شود
 ODONTOLITE
 اودینیت، لامپروفیر گابروئی که دارای بلورهای درشت اوژیت ولابرادوریت می باشد
 ODINITE
 اوربی توئید
 ORBITOID
 اورستد
 OERSTED
 اوریسکانین، قسمت فوقانی دونین تحتانی
 ORISKANIAN
 اوشیانیت، نوعی بازالت محتوی پیکریت
 OCEANITE
 اوفی کلسیت، نوعی مرمر که دارای رگه های سرپانتین است
 OPHICALCITE
 اوفیتیک، نوعی بافت در سنگ های دلوریتی که در آن کانی شکل دار پلاژیوکلاز بوسیله کانیهای کوچکتر اوژیت احاطه شده اند
 OPHITIC
 اوفیولیت
 OPHIOLITE
 اولنیت، نوعی هورنبلاند شیست
 OLLENITE
 اومفاسیت
 OMPHACITE
 اونتارین، اردویسین فوقانی و میانی
 ONTARIAN
 اونتوگرافی، شامل تمام عکس العمل های موجودات زنده نبست به محیط فیزیکی خود می باشد
 ONTOGRAPHY
 اونیکیت، نوعی مرمر سفید که از آن برای ساختن گلدان و مجسمه استفاده می شود
 ONYCHITE
 باد دور از ساحل، بادیکه از طرف ساحل بجانب دریا می وزد
 OFFSHORE WIND
 باد بطرف ساحل
 ONSHORE WIND
 باطلاق نمکی که به موازات ساحل باز قرارگرفته است
 OPEN COAST MARSH
 بافت اواولیتی، بسنگهائی که از دانه های کروی شکل تشکیل یافته اند اطلاق می شود
 OOLITIC TEXTURE
 برآمدگی های اقیانوس ها، نواحی وسیع که از آب دریا سر بیرون زده اند
 OCEANIC RISE
 برک مرکب
 ODD PINNATE
 بطرف خشکی، درجهت خشکی
 ONSHORE
 بفشار نفت در مخزن طبیعی اطلاق می شود
 OLEOSTATIC
 بلور کلسیت شفاف
 OPTICAL CALCITE
 بلوک زاویه باز
 OBTUSE ANGLE BLOCK
 بو، بو دادن، بوی مخصوصی بعضی از کانی ها
 ODOUR
 پرمین فوقانی
 OCHOAN
 پلمه سنگ نفتی، شیست قیری
 OIL SHALE
 پنبه نسوز خاوری
 ORIENTAL ALABASTER
 پیدایش مبداء
 ORIGIN
 تختان دور از ساحل، توده های شنی که در آب های عمیق توسط امواج دریا بوجود می آیند
 OFFSHORE TERRACE
 تخلخل باز، روزنه باز
 OPEN PORE
 ترپوسفر اقیانوسی، لایه فوقانی، آب اقیانوس ها که درجه حرارت آن ها نسبتاً زیاد است
 OCEANIC TROPOSPHERE
 ترتیب تبلور کانی ها
 ORDER OF CRYSTALLIZATION
 تشکیل یافته یا حاصله از مواد آلی
 ORGANOGENIC
 تشکیلات رسوبی، کامبرین تحتانی که بوسیله تریلوبیت های گروه اولنلیدا مشخص می شوند
 OLENELLUS SERIES
 تصویر مایل
 OBLIQUE PROJECTION
 توپاز خاوری
 ORIENTAL TOPAZ
 توده کانه، توده مواد معدنی
 ORE BODY
 تیغه یا توده های شنی دور از ساحل
 OFFSHORE BARS
 جذب کردن، بخود نگه داشتن، به خاصیت برخی از اجسام گفته می شود که گازها را جذب کرده ودر خلل و فرج خود نگهداری می کند
 OCCLUDE
 جزائی اقیانوسی، جزائر واقع شده در آب های عمیق اقیانوس ها
 OCEANIC ISLAND
 جهت یابی، تعیین جهت
 ORIENTATION
 چاه باز، چاه بدون لوله جداری
 OPEN HOLE
 چاه باز، چاه دهانه گشاد، چاهی که قطر آن بیشتر از یک متر بوده و یک نفر بتواند به آسانی در آن حفاری کرده تابسطح آب زیرزمینی برسد
 OPEN WELL
 چاه ته باز، چاهی که تمام جدار آن باستثنای قسمت تحتانی که مشبک شده است بوسیله لوله فولادی پوشیده شده باشد
 OPEN END WELL
 چاه مستطیل
 OBLONG WELL
 چاه مشاهده ای، سطح آب، فشار وغیره
 OBSERVATION WELL
 چاه نفت
 OIL WELL
 چشمه نفت
 OIL SPRING
 چوب سیلیسی شده
 OPALIZED WOOD
 چین باز، نوعی چین که یال های آن با زاویه بزرگی از هم دور می شوند
 OPEN FOLD
 حداکثر رطوبت محتوی خاک
 OPTIMUM MOISTURE CONTENT
 حفاری دور از ساحل، حفاری در دریا
 OFSHORE DRILLING
 حوزه نفت خیز
 OIL ZONE
 خاک آلی، خاکی که دارای مقدار زیادی بقایای گیاهان باشد
 ORGANIC SOIL
 خاک رس آلی، خاک رسی که دارای مقدار زیادی مواد آلی باشد
 ORGANIC CLAY
 خاموشی مایل، کانی شناسی
 OBLIQUE EXTINCTION
 خرپشته، گرده ماهی جامانده
 OFFSET RIDGE
 خلیج باز، تورفتگی دریا بین دو دماغه
 OPEN BAY
 دارای کلاهک، دارای در
 OPERCULATE
 در جهت قراردادن، توجیه کردن، در مسیر معین قرار دادن، در نقطه معین قرار دادن
 ORIENT
 درز مایل
 OBLIQUE JOINT
 دره باز، دره ای که مسیر طولی آن مستقیم بوده یا دارای انحنای خیلی کم می باشد
 OPEN VALLEY
 دریاچه اولیه
 ORIGINAL CONSEQUENT LAKE
 دریاچه باز، دریاچه ای که دارای دررو باشد
 OPEN LAKE
 دکل نفت، دکل حفاری
 OIL DERRICK
 دور از کرانه، دور از ساحل
 OFFSHORE
 ذخیره کانه، مقدار کانه قابل بهره برداری، توناژ یک کانه
 ORE RESERVES
 ذخیره نفت، ذخیره نفت یک ناحیه نفت خیز
 OIL RESERVE
 ذغال سنگ اقیانوس، رگه های ذغال سنگ قرار گرفته در زیر دریا
 OCEAN COAL
 رخساره کوهزایی
 OROGENIC FACIES
 رخساره وابسته به رسوبگذاری
 ORIGOFACIES
 رده، ترتیب، در طبقه بندی جانوران وگیاهان، گروهی از موجودات که یک یا چند فامیل را تشکیل می دهند
 ORDER
 رسوبگذاری در دریاهای عمیق
 OCEANOGENIC SEDIMENTATION
 رصد کردن، مشاهده یا اندازه گیری یک چیز با دستگاه یا آلت مخصوص
 OBSERVATION
 رودخانه اولیه
 ORIGINAL STREAM
 رودخانه ایکه در جهت مخالف شیب لایه های زمین جریان دارد
 OBSEQUENT STREAM
 رودخانه تغییر مکان یافته، رودخانه جامانده، رودخانه ای که مسیر آن در اثر عمل گسلش بطور جانبی یا قائم تغییر مکان یافته باشد
 OFFSET STREAM
 رودخانه قدیمی، یک سیستم رودخانه که دارای خم رود عریض، شیب کم و دشت سیلابی پهن می باشد
 OLD RIVER
 رویان شناسی
 ONTOGENY
 زاویه باز، زاویه منفرجه
 OBTUSE ANGLE
 زمرد خاوری
 ORIENTAL EMERALD
 ساحل کوهستانی، که قبل از دوران سوم تشکیل شده باشد
 OLD MOUNTIAN COAST
 ساحلی که مستقیماً در مقابل حملات امواج و جریان های دریائی قرار گرفته باشد
 OPEN OCEANIC
 ساخت پوست پیازی
 ONION STRUCTURE
 ساخت مدور، ساخت اروبی کولر
 OBRICULAR STRUCTURE
 ساختمان نفت دار
 OIL STRUCTURE
 سرب اولیه، نوعی سرب که در کانی های اورانیوم یافت می شود
 ORIGINAL LEAD
 سرپوش
 OPERCULUME
 سطح بین آب ونفت
 OIL WATER SURFACE
 سطح شکست اولیه، کیلواژ اصلی
 ORIGINAL CLEAVAGE
 سطح شکست هشت وجهی، در سیستم ایزومریک سطح شکستگی که موازی سطوح هشت وجهی باشد
 OCTAHEDRAL CLEAVAGE
 سطح فوقانی
 ORAL SURFACE
 سطح محوری
 OPTIC PLANE
 سکوی حفاری در دریا، سکوی حفاری دور از ساحل
 OFFSHORE DRILLING PLATFORM
 سلسله جبال های داخل اقیانوس ها
 OCEAN RIDGES
 سنگ آهک آلی، سنگ آهکی که از بقایای جانوران دریائی بوجود آمده است
 ORGANIC LIMESTONE
 سنگ آهک اواولیتی، سنگ آهک ارزنی، سنگ آهک خاویاری
 OOLITIC LIMSTONE
 سنگ آهن اواولیتی، سنگ آهن خاویاری
 OOLITIC IRONSTONE
 سنگ باز
 OPEN ROCK
 سنگ نفت دار
 OIL ROCK
 سنگ های قیمتی کمرنگ، الماس یا سنگ های قیمتی کمرنگ
 OFF COLOUR GEMS
 سنگهای دانه ریزی که برای تیز کردن ابزار از آن ها استفاده می شود
 OIL STONE
 سواحل طولی، سواحل مایل
 OBLIQUE COAST LINES
 سیستم شیمیائی باز، سیستم شیمیائی که مواد یا به آن اضافه یا از آن کم می شود
 OPEN SYSTEM
 سیلت آلی، گل و لای محتوی مواد آلی
 ORGANIC SILT
 سیمان مخصوص چاه نفت
 OIL WELL CEMENT
 شاخه کانه، رگه بزرگ وغنی توده های معدنی
 ORE SHOOT
 شبکه بلوری ناقص
 OMISSION SOLID SOLUTION
 شکاف کانه، فضای موجود بین دیواره های یک سنگ که بوسیله مواد معدنی پر شده باشد
 ORE CHANNEL
 شکاف های اولیه، شکاف های اصلی
 ORIGINAL INTERSTICES
 شلغمی شکل
 OBLATE
 شیب اولیه، شیب اصلی در لایه ها
 ORIGINAL DIP
 شیمی آلی
 ORGANIC CHEMISTRY
 طبقه بندی و محاسبه کمی وکیفی ذخیره های مواد معدنی
 ORE RESERVE ANALYSIS
 ظاهر شیری یا صدفی اوپال در نور منعکس شده دارای یک رنگ و در نور معمولی دارای رنگ دیگر می باشد
 OPALESCENCE
 عامل، کارگردان
 OPERATOR
 عدسی شیئی
 OBJECTIVE LENS
 عرض نقطه
 ORDINATE
 عضو، اندام
 ORGAN
 عقیق رنگارنگ، باباقوری، کوارتز دانه ریزی که از لایه های رنگارنگ تشکیل یافته است
 ONYX
 عکس های هوائی مایل، در موقع عکسبرداری محور دوربین با محور قائم راویه ای می سازد
 OBLIQUE PHOTOGRAPHS
 علم مطالعه نور
 OPTICS
 فرورفتگی، یا فرونشستگی که بموازات خط گسل بوجود می آید
 OBSEQUEN FAULT LINE SCARP
 فشار جریان گاز
 OPEN PRESSURE
 فعالیت نوری
 OPTICAL ACTIVITY
 قرار گرفته در خارج، دو خم، جاماندگی، افست، تغییر مکان افقی یک گسل
 OFFSET
 قطعه ای از سنگ دارای زاویه منفرجه که بوسیله گسل مایل بوجود آمده است
 OBTUSE ANGLE BLOCK
 کانه، سنگ معدن، کانی فلزی
 ORE
 کانی اولیه، کانی که در موقع بوجود آمدن سنگ در آن وجود داشته یا همزمان تشکیل سنگ در آن بوجود آمده است
 ORIGINAL MINERAL
 کجی، انحراف
 OBLIQUITY
 کدر، مات
 OPAQUE
 کدورت، ناشفافی، کدری
 OPACITY
 کوه نگاری
 OROGRAPHY
 کوهزائی اورگونین
 OREGONIAN OROGENY
 کوهزایی
 OROGENESIS
 کوهزایی
 OROGENY
 گارنت خاوری
 ORIENTAL GARNET
 گسل باز، گسلی که دیواره های آن از یکدیگر جدا شده و بوسیله توده رسی یا برش پر شده باشد
 OPEN FAULT
 گسل مایل
 OBLIQUE FAULT
 گل اخری، اکسید آبدار طبیعی آهن که مقدار ناخالصی داشته و در رنگ کاری به کار می رود
 OCHER
 گم شدگی در چینه ها
 OMISSION OF STRATA

 

لغات زمین شناسی – جغرافی بخش ۳۹
لطفا به جای کپی مقالات با خرید آنها به قیمتی بسیار متناسب مشخص شده ما را در ارانه هر چه بیشتر مقالات و مضامین ترجمه شده علمی و بهبود محتویات سایت ایران ترجمه یاری دهید.
تماس با ما

اکنون آفلاین هستیم، اما امکان ارسال ایمیل وجود دارد.

به سیستم پشتیبانی سایت ایران ترجمه خوش آمدید.