ایران ترجمه – مرجع مقالات ترجمه شده دانشگاهی ایران

لغات زمین شناسی – جغرافی – بخش ۴۱

در این قسمت  لغات زمین شناسی – جغرافی بخش ۴۱ عرضه شده است.

لغات زمین شناسی – جغرافی صفحه اصلی – کلیک کنید

خرید لغات زمین شناسی – جغرافی / مجموع لغات در کل رشته ها / لغات بر حسب گروه بندی چند رشته

لغات زمین شناسی - جغرافی - ایران ترجمه - irantarjomeh

لغات زمین شناسی – جغرافی بخش ۴۱
 ساختاری
 STRUCTURAL
 سایه لرزه یی
 SEISMIC SHADOW
 سبخا
 SABKHA
 سپر
 SHIELD
 سرعت ته نشست
 SETTLING VELOCITY
 سری
 SERIES
 سری محلول جامد
 SOLID SOLUTION SERIES
 سنتکسی
 SYNTAXIS
 سنگ چسبنده، کوارتز بد بو
 STINKSTONE
 سنگ رسوبی
 SEDIMENTARY ROCK
 سنگ سیلیسی
 SILICIC ROCK
 سنگ های بی شکل
 STRUCTURELESS ROCKS
 سوده رخ
 SLICKENSIDE
 سیری
 SATURATION
 سیستم (چینه شناسی)
 SYSTEM (STRATIGRAPHY)
 سیل
 SILL
 سیلاب پهنه یی
 SHEET WASH
 سیلاب پهنه یی
 SHEET FLOOD
 سیلت
 SILT
 سیلیکات
 SILICATE
 شاهین ترازو
 SCALE BEAM
 شکست لرزه یی
 SEISMIC REFRACTION
 شن وماسه
 SAND AND GRAVEL
 شیب شست
 SLOPE WASH
 شیب (قاره)
 SLOPE (CONTINENTAL)
 شیب (موج)
 STEEPNESS (WAVE)
 شیست
 SCHIST
 شیست وارگی
 SCHISTOSITY
 شیل
 SHALE
 فراسیری
 SUPERSATURATION
 فرانشست کرانه یی
 SWASH
 فرسایش انتخابی
 SELECTIVE EROSION
 فرو ریخته
 SLUMP
 فرورانش
 SUBDUCTION
 فروروانه دریایی، جریان دریایی فرورو
 SINKING CURRENT
 فرونشست
 SUBSIDENCE
 فورش
 SILT
 کرت یا نوار آبیاری
 STRIPS
 کلیواژ لغزشی، شکاف پذیری لغزشی
 SLIP CLIVAGE
 گامه (ریخت شناسی)
 STAGE(GEOMORPHOLOGY)
 گسترش کف اقیانوس
 SEA FLOOR SPREADING
 گسله راستالغز
 STRIKE SLIP FAULT
 گودال و چاله ای که در دشت قرار دارد
 SHALLOW
 لرزه خیزی
 SEISMISITY
 لرزه شناسی
 SEISMOLOGY
 لرزه نگار
 SEISMOGRAPH
 لغزش (گسل)
 SLIP (FAULT)
 ماسه
 SAND
 ماسه بادی
 SAND BLOWN
 ماسه سایی
 SANDBLASTING
 ماسه سنگ
 SANDSTONE
 مته دستی برای آزمایش خاک رس و خاک های معمولی که بدون سنگریزه و پاره سنگ می باشند
 SURFACE AUGER
 مجموعه
 SUITE
 محلول
 SOLUTION
 محیط رسوبی
 SEDIMENTARY ENVIRONMENT
 مرتبه رودخانه
 STREAM ORDER
 مقیاس زمانی چینه شناسی
 STRATIGRAPHIC TIME SCALE
 منحنی انجماد
 SOLIDUS
 منطقه خیزاب کرانه یی
 SURF ZONE
 منطقه سیراب
 STAURATED ZONE
 منطقه فرورانش
 SUBDUCTION ZONE
 منطقه گذار لرزه یی
 SEISMIC TRANSITION ZONE
 موج S
 S WAVE
 موج سطحی لرزه یی
 SEISMIC SURFACE WAVE
 موج سطحی (لرزه شناسی)
 SURFACE WAVE
 مونوگراپتید، گروهی از گراپتولیت های دوران سیلورین
 SMONOGRAPTID
 مه کشند
 SPRING TIDE
 ناپیوستگی لرزه یی
 SEISMIC DISCONTINUITY
 ناودیس
 SYNCLINE
 نسبت خمیدگی
 SINUOSITY
 نقشه برداری
 SURVEYING
 نقشه برداری، بررسی
 SURVEY
 نمک طعام
 SODIUM CHLORIDE
 نیروی ویژه ای که برای جداسازی خاک های چسبنده و خمیری و آزمایش نشده به کار می رود.
 SPECIFIC ADHESION
 نیمرخ لرزه ای
 SEISMIC PROFILE
 نیمه شکل (بلور)
 SUBHEDRAL (CRYSTAL)
 نیمه قلیایی
 SUBALKALINE
 واریزه
 SCREE
 وزن مخصوص
 SPECIFIC GRAVITY
 همزاد
 SYNGENETIC
 همزیستی
 SYMBIOSIS
 هوازدگی پوست پیازی
 SPHEROIDAL WEATHERING
 اراضی حاصلخیزی که در بلندیها و دامنه ها دیده می شوند و هرگز در اراضی صاف و هموار دیده نمی شوند
 TERRE DE BOSSE
 انبساط گرمایی
 THERMAL EXPANSION
 بازالت گذری
 TRANSITIONAL BASALT
 بافت
 TEXTURE
 بشقاب طشتک
 TRAY
 پادگانه
 TERRACE
 پایه
 TRESTLE
 پیشروی
 TRANGRESSION
 پیوندگاه سه گانه
 TRIPLE JUNCTION
 تالوگ (خط القعر)
 THALWEG
 تراس آبرفتی
 TERRACE OF CONSTRUCTION
 تراورتن
 TRAVERTINE
 تریلوبیت
 TRILOBITES
 تکتونیک
 TECTONICS
 تکتونیکی
 TECTONIC
 تلماسه عرضی، پهنایی
 TRANSVERSE DUNE
 تله (نفتی)
 TRAP(OIL)
 تنش، استرس
 TO BE STRESSED
 توپوگرافی
 TOPOGRAPHY
 توربیدیت
 TURBIDITE
 توف
 TUFF
 توفا
 TUFA
 توفی
 TUFACIOUS
 تیلیت
 TILLITE
 جریان آرام
 TRANQUIL FLOW
 جریان آشفته
 TURBULENT FLOW
 جریان درهم
 TURBIDITY CURRENT
 جریان کشندی
 TIDAL CURRENT
 چهار پا
 TETRAPOD
 چهار وجهی
 TERAHEDRON
 خشکی زاد
 TERRIGENOUS
 خوی کردن، تعرق
 TRANSPIRATION
 دورسنجی
 TELEMETRY
 راه آب آبهای مازاد
 TAIL DRAIN
 رسانایی گرمایی
 THERMALCONDUCTIVITY
 زهکشی داربستی
 TRELLIS DRAINAGE
 سر لایه (دلتایی)
 TOPSET BED
 سونامی
 TSUNAMI
 سیاره خاکی
 TERRESTRIAL PLANET
 شاخاب، شاخابه
 TRIBUTARY
 شار گرمایی
 THERMAL FLUX
 عنصر ناچیز، عنصر اندک
 TRACE ELEMENT
 قیر
 TAR
 کشش
 TENSION
 کشند
 TIDE
 کفه کشندی
 TIDAL FLAT
 گذار، کذر
 TRANSITION
 گسل پهنابر، عرضی، تراگذر
 TRANSEVERSE FAULT
 گسل ترانسفورم
 TRANSFORM FAULT
 گسل راندگی
 THRUST FAULT
 ماسه قیری
 TAR SAND
 مغناطیس شدگی ماندگار گرمایی
 THERMOREMANENT MAGNETIZATION
 مقیاس زمانی
 TIME SCALE
 منحنی عیار سنجی
 TITRATION CURVES
 منحنی فاصله، زمان
 TRAVEL TIME CURVE
 منطقه گذار (لرزه یی)
 TRANSITION ZONE
 مورن پیشانی
 TERMINAL MORAINE
 مه شیار (اقیانوسی)
 TRENCH (OCEANIC)
 ناوه
 TROUGH
 نقشه توپوگرافی
 TOPOGRAPHIC MAP
 نهشت قاره یی
 TERRESTRIAL SEDIMENT
 واریزه
 TALUS
 واریزه های دامنه ای
 TALUS (BRECCIA)
 واکنش گرما هسته یی
 THERMONUCLEAR REACTION
 یخرفت
 TILL
 اصل همانندی
 UNIFORMITARIANISM (PRINCIPLE OF)
 اولترابازیک
 ULTERABASIC
 برآمدگی، بالا آمدگی
 UPLIFT
 دره U شکل، دره ناوشکل
 U SHAPED VALLEY
 زیر راندگی
 UNDER THRUST
 سنگ اولترامافیک
 ULTERAMAFIC ROCK
 فرا راندگی
 UPTHRUST
 فرا روانه دریایی، جریان دریایی فرارو
 UPWELLING CURRENT
 کوژی
 UPWARPING
 کوهستان کوژسان، فراخمیده
 UPWARPED MOUNTAINS
 مقاومت شکستگی
 ULTIMATE STRENGTH
 منطقه ناسیراب
 UNSATURATED ZONE
 مواد سخت نشده
 UNCONSOLIDATED MATERIAL
 ناهمسازی
 UNCONFORMITY
 یکنواخت
 UNIFORM
 آتشفشان
 VOLCANO
 ابر آتشفشانی
 VOLCANIC CLOUD
 الکترون ظرفیت
 VALENCE ELECTRON
 باد سوده
 VENTIFACT
 برش آتشفشانی
 VOLCANIC BRECCIA
 بلوک آتشفشانی
 VOLCANIC BLOCK
 بمب آتشفشانی
 VOLCANIC BOMB
 پوشه آذر آواری
 VOLCANIC EJECTA BLANKET
 پیوند وانداروالز
 VANDER WAALS BOND
 تنوره، آتشفشانی، دودکش آتشفشانی
 VOLCANIC PIPE
 حفره
 VESCICLE
 خاکستر آتشفشانی
 VOLCANIC ASH
 دره V شکل
 V SHAPED VALLEY
 رگه
 VEIN
 روانه خاکستر آتشفشانی
 VOLCANIC ASH FLOW
 سال چینه
 VARVE
 غبار آتشفشانی
 VOLCANIC DUST
 فرارها
 VOLATILES
 گازهای آتشفشانی
 VOLCANIC EMANATION
 گازهای آتشفشانی
 VOLCANIC GASES
 گرانروی
 VISCOSITY
 گزافه نگاری قائم (برشها و نمودارها، گزافه نمایی قائم (عکس هوایی)
 VERTICAL EXAGGERATION
 گنبد آتشفشانی
 VOLCANIC DOME
 مجموعه آتشفشانی، تجمع آتشفشانی
 VOLCANIC ASSOCIATION
 مخروط آتشفشانی
 VOLCANIC CONE
 منطقه ناسیراب
 VADOSE WATER ZONE
 منطقه هوارس
 VADOSE WATER ZONE
 یخچال دره یی، یخ انباشت دره یی
 VALLEY GLACIER
 آب
 WATER
 آب بردگی
 WASHINS
 آب چکیده
 WATER CONDENSATION
 آب فشردگی
 WATER COMPACTION
 آب وارونه
 WATER REVERS
 آبیاری
 WATERING SPRINKLING
 آزمایش چاه
 WELLTESTING
 اراضی ویژه ای که به چمن اختصاص دارد
 WELSEBODEN
 از اقسام خاکهای دریایی – کرانه ای- غنی از فونا
 WALDBODDE
 از اقسام خاکهای لیمون دار
 WANDERSCHUTT
 از رخساره های قاره ای یا ساحلی کرتاسه تحتانی
 WEALDIAN
 اسپید آب- سروزیت، در سیستم اورتورومبیک متبلور میشود
 WHITE LEAD
 اصطکاک دیواره- مقاومت اصطکاکی که بین خاک و دیوار تماسی ایجاد میشود
 WALL FRICTION
 انحلال درآب موجود در خاک
 WATER SOIL DISSOLVED
 اوپال چوبی
 WOOD OPAL
 اوپال مومی
 WAX OPAL
 باد
 WIND
 باد غرب-باد مغرب
 WEST WIND
 باندهای درختکاری برای جلوگیری از عمل فرسایش را گویند
 WOODY STRING
 برجستگی، چین خوردگی
 WRINKLE
 بهم ریختگی
 WARPING
 بیداری خاک
 WAKING OF EARTH
 بیدزار
 WILLOWY
 پخش آب یا آب بندان
 WATER SPREADING
 پروفیل جریان آبی
 WATERCOURSE PROFILE
 پلاتفرم کرانه ای صخره ای
 WAVE CUT TERRACE
 پودر جوشکاری. پودر لازم جهت لحیم کاری
 WELDING POWDER
 پیچ و خم موجود در یک رودخانه که در اثر وجود موانع خارجی بوجود می آید
 WARP
 پیشروی دشوار در آب ماسه و گل و لای
 WADE(TO)
 تخته سنگ سفید
 WHITE BENCH
 تراز آب
 WATER LEVEL
 ترکیبات آهن در خاکهای چمنی و باتلاقی
 WROUGHT IRON
 تغییرات کمپلکس
 WETHERING COMPLEX
 تورب خزه دار سفید
 WHITE MOSS PEAT
 تورب سفید-پیت سفید
 WHITE PEAT
 جویچه ها-نهرچه ها یا لوله هائی که بوسیله یک آبگیر توزیع تغذیه میشود
 WATER COURSES
 جهت غربی
 WEST,WESTERN
 جهش آبی ملایم
 WEAK JUMP
 چاه-چاه ها
 WELLS,WELL
 چرخاب بادی
 WINDMILL
 چشم سفید
 WHITE EYES
 حد روانی آتربرگ
 WE
 حرکت آب
 WATER MOVEMENT
 حفاری چاه-گمانه زنی چاه
 WELL BORING
 خاک رسی-خاک مارن دار
 WEDBUEDEM
 خاک سنگین رس دار که به طور متناوب و دورهای زیر آب فرو میرود
 WALERRE
 خاک سنگین رس دار که به طور متناوب و دورهای زیر آب فرو میرود
 WALLORE
 خاک قلیایی سفید
 WHITE ALKALI SOIL
 خاک های آبی
 WATER SOIL VEATCH
 خاک های گسترده افقی گل و لای دار که در منطقه کشندی دریا قرار دارد
 WADDEN SOIL
 خاک هوموس دار
 WALDBODDE
 خاکهای آهکی سفید رنگ تحول نیافته را گویند
 WHITE
 خاکهای پلاژهای مسطح و هموار همراه با شن و ماسه گل و لای دار
 WATTBODEN
 خاکهای طغیانی سنگریزه دار
 WAKEBUEDEM
 خاکهای ماسه-رسی. مقدار رس در آن کم و کار بر روی آن آسان می باشد
 WAKA HOLALDE
 خراطی-چیزی که با دستگاه خراطی و تراش درست میشود
 WOOD TURNER
 دایره ساحر
 WITCH OF CIRCLE
 در سوئیس به نوعی گل سفید دریاچه ای گفته میشود
 WYSSE
 درجه پژمردگی
 WILTING RANGE
 درسیستم مونوکلینیک متبلور میشود
 WOLFRAMITE
 درصد آب خاک
 WATER CONTENTOF SOIL MOISTURE CONTENT
 دره نا مطلوب
 WAKADIDIOU
 دماسنج حبابی آبدار-دماسنج آبی
 WET-BULB THERMOMETER
 راندزین سفید
 WHITE RENDZINA
 راه آب آبهای مازاد
 WASTE DITCH
 رودخانه مارپیچی
 WINDINGS OF RIVER
 روشی که بوسیله آن انالیز مکانیکی خاک انجام میشود
 WOLF METHOD
 زلال سنجی واگنر
 WAGNER TURBIDIMETRY
 زمین بایر و لم یزرع
 WASTE LAND
 زمین بید زار- خاک بید زار
 WILLOW EARTH
 زمین سفید
 WHITE EARTH
 زمین سفید-خاک سفید
 WHITE EARTH
 زمین سفید-خاک سفید
 WHITE GROUND
 زمین های آغشته به آب
 WATER LOGGED STRATA
 زمین هایی که از ماه ژوئیه تا نوامبرغرقابی شده و زیر آبهای ناشی از سیل فرو میرود
 WALO
 زمینی که به کشت گرد و جهت بهره برداری از آن اختصاص دارد
 WAL NUTY
 زهکشی تنظیم آب
 WATER REGULATION DRAINAGE
 سطح آب
 WATER PLANE
 سطح آبخیز، لایه آبدار
 WATER REARING STRATUM
 سطح بنیوف-نگاه کنید به سطح بنیوف
 WADATI-BENIOFF PLANE
 سطح تماس آب
 WATER LEVEL
 سطحی که آب در یک سفره زیرزمینی بالا میرود
 WATER TABLE
 سفره آب زیر زمینی-سطح ایستایی آب
 WATER TABLE
 سفره آبدار-لایهء سخت و قابل نفوذ که آب را در خلل و خروج خود نگه میدارد
 WATER-BEARING
 سفید-رنگ خاک
 WHITE
 سنگ چاقو تیزکن واشیتا
 WASHING OILSTONE
 سنگ درون گیر
 WALL ROCK
 سنگ دیواره
 WALL ROCK
 سنگ دیواره-سنگهای درون گیری که در مجاورت رگه های معدنی قرار دارند
 WALL
 سنگ سست و نرم و کدر
 WACKE

 

لغات زمین شناسی – جغرافی بخش ۴۱
لطفا به جای کپی مقالات با خرید آنها به قیمتی بسیار متناسب مشخص شده ما را در ارانه هر چه بیشتر مقالات و مضامین ترجمه شده علمی و بهبود محتویات سایت ایران ترجمه یاری دهید.
تماس با ما

اکنون آفلاین هستیم، اما امکان ارسال ایمیل وجود دارد.

به سیستم پشتیبانی سایت ایران ترجمه خوش آمدید.