ایران ترجمه – مرجع مقالات ترجمه شده دانشگاهی ایران

لغات علوم شناختی بخش ۳۶

در این قسمت  لغات علوم شناختی بخش ۳۶ عرضه شده است.

لغات علوم شناختی صفحه اصلی – کلیک کنید

خرید لغات علوم شناختی/ مجموع لغات در کل رشته ها / لغات بر حسب گروه بندی چند رشته

 

علوم شناختی - ایران ترجمه

لغات علوم شناختی بخش ۳۶
بینایی
Sight
نمره معیار
Sigma score
و ∑ یکی از حروف یونانی) aسیگما (  انحراف معیار،
Sigma
نگاره نمرات معیار
Sigmagram
تلفظ روی دندانی حرف «س»
Sigmatismus adentalis
تلفظ میان دندانی حرف «س»
Sigmatismus interdentalis
تلفظ کناری حرف «س»
Sigmatismus lateralis
زبان اشاره
Sign language
علامت آموزی
Sign learning
محرک نشانه ای
Sign stimulus
آزمون علامت‌ها
Sign Test
نشانه، علامت، نماد
Sign
تکلیف ردیابی علامت
Signal detection task
نظریه‌ ردیابی علامت
Signal detection theory
ردیابی نشانه یا علامت
Signal detection
یادگیری علامت
Signal learning
نسبت علامت مطلوب به صدای مزاحم زمینه
Signal to noise ratio
علامت، نشانه
Signal
علامت دهی
Signaling
علامت دهی
Signalization
انتظار نشانه (طرح کلی) گشتالتی
Sign-Gestalt expectation
نشانه گشتالتی
Sign-Gestalt
آمادگی نشانه (طرح کلی) گشتالتی
Sign-Gestalt-readiness
سطح معناداری
Significance level
معناداری (در آمار)، اهمیت
Significance
تفاوت معنادار
Significant difference
نمادهای مهم یا معنا‌دار
Significant symbols
معنادار، دال
Significant
دلالت
Signification
دلالتی (در روان‌شناسی زبان)
Significative
مدلول
Signified
دال
Signifier
دلالت کردن
Signify
نشانه‌ها
Signs
سکوت
Silence
بیصدا خواندن
Silent reading
تراشه های سلیکونی
Silicon chips
آزمون شباهت‌ها
Similarities test
یادگیری تمثیلی، یادگیری مشابهت محور
Similarity based learning
نظریه مشابهت
Similarity theory
شباهت، مشابهت
Similarity
تشابه، شبیه، تشبیه
Simile
تلفظ ساده
Simple articulation
چشم ساده
Simple eye
ایده های ساده
Simple ideas
همتا سازی ساده، تطبیق ساده
Simple matching
هراس ساده
Simple phobia
نمونه گیری تصادفی ساده
Simple random sampling
اسکیزوفرنی ساده
Simple schizophrenia
ساختار ساده
Simple structure
ساده
Simple
لوبول سیمپلکس
Simplex lobule
سادگی
Simplicity
ساده‌ سازی
Simplification
شبیه سازی
Simulation
شبیه ساز
Simulator
ادراک پریشی همزمانی
Simultanagnosia
همزمانی،‌ همبودی
Simultaneity
دو زبانگی همزمان
Simultaneous bilingualism
خاموشی همزمان
Simultaneous extinction
پردازش همزمان
Simultaneous processing
پویش همزمان
Simultaneous scanning
پردازش و ذخیره همزمان
Simultaneous storage and processing
همزمان،‌ همبود
Simultaneous
شرایط صداقت/ صمیمیت
Sincerity conditions
شرط لازم
Sine qua non
نوسان دوره ای موج
Sine wave
طرح تک موردی
Single case design
تک لایه ای
Single layer
الگو‌های تک شبکه‌ای
Single network models
ثبت سلول واحد
Single-cell recording
فرضیه نظام واحد
Single-system hypothesis
ماتریس ویژه، ماتریس منفرد
Singular matrix
چب برتری
Sinistrality
جیب، سینوس (در کالبد شناسی)
Sinus
جوع
Sitomania
خوراک هراسی
Sitophobia
اقدام موضعی، اقدام موقعیتی
Situated action
شناخت موقعیتی، شناخت موضعی
Situated cognition
یادگیری موقعیتی
Situated learning
در موقعیت قرار داشتن
Situatedness
الگوی موضعی
Situation model
موقعیت، موضع
Situation
اجتناب موضعی
Situational avoidance
اندازه‌های موقعیتی یا موضعی
Situational measures
ویژگی موقعیتی
Situational specifity
آزمون‌های موقعیتی
Situational tests
تفکر موقعیتی یا موضعی
Situational thinking
موقعیتی یا موضعی
Situational
موقعیت گرایی
Situationism
پرسشنامه شانزده عاملی شخصیت
Sixteen- Factor Personality Questionnaire
ثبات اندازه
Size constancy
خطای ادراکی اندازه – وزن
Size-weight illusion
سن استخوانی
Skeletal age
عضلات مخطط
Skeletal muscles
مربوط به استخوان ‌بندی
Skeletal
استخوان بندی
Skeleton
شکاک
Skeptic
شک آلود
Skeptical
شکاکیت
Skepticism
جوله (در آمار)
Skewed
چولگی (در آمار)
Skewness
انحراف سنج (در جسم)
Skiascope
اکتساب مهارت
Skill acquisition
مهارت‌ آموزی
Skill learning
مهارت
Skill
حرکات ماهرانه
Skilled movement
ماهر
Skilled
مرور اجمالی، مطالعه سطحی
Skimming
رسانایی پوستی، رسانش پوستی
Skin conductance
کله پوستی‌ها
Skinheads
جعبه اسکینر
Skinner box
حامیان دیدگاه اسکینر
Skinnerian
جهش کلاسی
Skipping
کف جمجمه
Skull base
جمجمه
Skull
بردگی
Slavery
وقفه تنفسی در خواب
Sleep apnea
مرکز خواب
Sleep center
محرومیت از خواب
Sleep deprivation
دوک‌های خواب
Sleep spindles
اثر خفته
Sleeper effect
قرص خواب
Sleeping pill
خواب گفتاری
Sleep-talking
خوابگردی
Sleep-walking
خط کش محاسبه
Slide rule
خطای سهو اقدام
Slip of action
لغزش زبان
Slip of the tongue
سهو
Slip
شیب
Slope
جایگاه
Slot
کندآموز
Slow learner
کودک کند سازگار
Slow-to-warm-up child
خواب موج کوتاه (خواب بدون رؤیا)
Slow-wave sleep
ناحیه فقیرنشین
Slum
جزء کوچک (در رورشاخ)
Small detail
بحث گروه کوچک
Small group discussion
داروهای هوشمند
Smart drugs
گردونه ثبت کننده
Smoked drum
ماهیچه صاف
Smooth muscle
هموار سازی
Smoothing
همواری
Smoothness
صفحه اسنلن
Snellen chart
برف کوری
Snow- blindness
آغاز غیر متقارن محرک
SOA (Stimulus Onset Asynchrony)
نظریه محاسباتی تفکر
SOAR  (State, Operator, and Result)
مردم آمیزی، اجتماع طلبی
Sociability
مردم آمیز، اجتماعی
Sociable
توانایی‌های اجتماعی – هیجانی
Social – emotional abilities
رفتار اجتماعی – هیجانی
Social – emotional behavior
پذیرش اجتماعی
Social acceptance
اقدام اجتماعی
Social action
انطباق اجتماعی
Social adaptiveness
سازگاری اجتماعی
Social adjustment
تحلیل اجتماعی
Social analysis
بی‌هنجاری اجتماعی
Social anomie
تأیید اجتماعی
Social approval
برتری اجتماعی، علو اجتماعی
Social ascendancy
اتم اجتماعی
Social atom
نگرش اجتماعی
Social attitude
آگاهی اجتماعی
Social awareness
رفتار اجتماعی
Social behavior
مغز اجتماعی
Social brain
نشانگان فروپاشی اجتماعی
Social breakdown syndrome
علیت اجتماعی
Social causality
منش اجتماعی
Social character
طبقه اجتماعی
Social class
شناخت اجتماعی
Social cognition
نظریه شناختی اجتماعی
Social cognitive theory
پیوستگی یا انسجام اجتماعی
Social cohesion
جامعه اجتماعی رشد
Social community of development
کفایت اجتماعی
Social competence
شعور اجتماعی، آگاهی اجتماعی
Social consciousness
سازندگی اجتماعی، ساخت اجتماعی
Social construction
رویکرد سازنده‌گرایی اجتماعی
Social constructivist approach
سازنده گرایی اجتماعی
Social constructivist
سرایت اجتماعی
Social contagion
بافت اجتماعی
Social context
قرارداد اجتماعی
Social contract
کنترل اجتماعی
Social control
طرح تصمیم گیری اجتماعی
Social decision schemes
کاهش ناشی از کار جمعی
Social decrement
کمبود اجتماعی
Social deficiency
صورتهای زبانی اشاره اجتماعی
Social deixis
جامعه پسندی
Social desirability
جبرگرایی اجتماعی
Social determinism
توسعه اجتماعی، رشد اجتماعی
Social development
فروپاشی اجتماعی
Social disintegration
فاصله اجتماعی
Social distance
مقیاس فاصله اجتماعی
Social distance scale
توزیع اجتماعی
Social distribution
نظریه تفوق اجتماعی
Social dominance theory
سائق اجتماعی
Social drive
پویایی اجتماعی
Social dynamics
حذف اجتماعی، طرد اجتماعی
Social elimination
مهندسی اجتماعی
Social engineering
معرفت شناسی اجتماعی
Social epistemology
تکامل اجتماعی
Social evolution
تبادل اجتماعی
Social exchange
تسهیل اجتماعی
Social facilitation
شکافت اجتماعی
Social fission
عادت اجتماعی
Social habit
بهداشت اجتماعی
Social hygiene
نظریه هویت اجتماعی
Social identity theory
هویت اجتماعی
Social identity
تصویر اجتماعی، انگاره اجتماعی
Social image
بی‌تحرکی اجتماعی
Social immobility
افزوده اجتماعی، افرایش ناشی از کار جمعی
Social increment
نفوذ اجتماعی
Social influence
بازداری اجتماعی
Social inhibition
غریزه اجتماعی
Social instinct
نهاد اجتماعی
Social institution
یکپارچگی اجتماعی
Social integration
هوش اجتماعی
Social intelligence
تعامل اجتماعی، کنش متقابل اجتماعی
Social interaction
علاقه اجتماعی
Social interest
درونگرایی اجتماعی
Social introversion
توجیه اجتماعی
Social justification
پس افتادگی اجتماعی
Social lag
رهبری اجتماعی
Social leadership
نظریه یادگیری اجتماعی
Social learning theory
یادگیری اجتماعی
Social learning
ولگردی اجتماعی
Social loafing
ناسازگاری اجتماعی
Social maladjustment
بلوغ اجتماعی
Social maturity
من اجتماعی
Social me
پزشکی اجتماعی
Social medicine
محیط اجتماعی
Social milieu
تحرک اجتماعی
Social mobility
انگیزه اجتماعی
Social motive
نیاز اجتماعی
Social need
روان‌رنجوری اجتماعی
Social neurosis
هنجار اجتماعی
Social norm
سازمان اجتماعی
Social organization
آسیب‌ شناسی اجتماعی
Social pathology
ادراک اجتماعی
Social perception
اتخاذ چشم انداز اجتماعی
Social perspective taking
پدیده اجتماعی
Social phenomenon
اجتماع هراس، جمع هراسی
Social phobia
قدرت اجتماعی
Social power
حضور اجتماعی
Social presence
فشار اجتماعی
Social pressure
روان‌شناسی اجتماعی
Social psychology
واقعیت اجتماعی
Social reality
ارجاع اجتماعی
Social referencing
تقویت اجتماعی
Social reinforcement
رهاننده اجتماعی
Social releaser
نقش اجتماعی
Social role
علوم اجتماعی
Social sciences
امنیت اجتماعی
Social security
انتخاب اجتماعی
Social selection
خود اجتماعی
Social self
خدمات اجتماعی
Social services
موقعیت اجتماعی
Social situation
مهارت‌های اجتماعی
Social skills
پایگاه اجتماعی، مقام اجتماعی
Social status
لایه بندی اجتماعی
Social stratification
ساختار اجتماعی
Social structure
مطالعات اجتماعی
Social studies
نظام اجتماعی
Social system
نظریه اجتماعی
Social theory
درمان اجتماعی
Social therapy (sociotherapy)
انتقال اجتماعی
Social transmission
سنخ اجتماعی
Social type
اراده اجتماعی
Social will
مددکاری اجتماعی
Social work
اجتماعی شدن، مردم آمیزی، اجتماعی کردن
Socialization
اجتماعی
Societal
جامعه ذهن
Society of mind
جامعه
Society
موقعیت اجتماعی- اقتصادی
Socio economic status
اجتماعی – عاطفی
Socioaffective
اجتماعی- زیست شناختی
Sociobiological
زیست شناسی اجتماعی
Sociobiology
مرکز گرایی اجتماعی، جامعه محوری
Sociocentrism
رویکرد اجتماعی- فرهنگی
Sociocultrual approach
اجتماعی – فرهنگی
Sociocultrual
نظریه اجتماعی فرهنگی توسعه
Sociocultural theory of development
نظریه اجتماعی فرهنگی
Sociocultural theory
نقش گزاری اجتماعی، جامعه نمایشگری
Sociodrama
بازی اجتماعی- نمایشی
Sociodramatic play
نظریه گزینشی اجتماعی- هیجانی
Socioemotional selectivity theory
اجتماعی- هیجانی
Socioemotional
جامعه نما،گروه سنجی
Sociogram
رویکرد اجتماعی- زبانی
Sociolinguistics approach
زبان ‌شناسی اجتماعی
Sociolinguistics
جامعه شناس
Sociologist
سنجش اجتماع سنجی
Sociometric assessment
اجتماع سنجی
Sociometry
پرسش سقراطی
Socratic questioning
بنزوئت سدیم
Sodium benzoate
رفتارگرایی ضعیف
Soft behaviorism
نرم هسته
Soft core
نرم افزار
Software
ماده تر خاکستری
Soggy grey matter
راهبرد همبستگی
Solidarity strategy
تک‌گویی
Soliloquy
من- آیینی، نفس محوری
Solipsism
هسته سولیتر
Solitary nucleus
نوار سولیتر
Solitary tract
منزوی
Solitary
پایش حل مسئله
Solution monitoring
راه حل، مسیر حل
Solution path
واژه علمی برای پیکره سلول عصبی
Soma
پیکره های سلول عصبی
Somata
نشانگر تنی، علائم (مغزی متناظر) حالات بدنی
Somatic marker
سامانه اعصاب – تنی
Somatic nervous system
توهم عضوی
Somatoparaphrenia
قشر مخ حسی تنی
Somatosensory cortex
فعالیت گرایی
Somatotonia
سنخ تنی
Somatotype
خوابگردی
Somnambulism
سفسطه گرایی
Sophism
اندوه
Sorrow
فن ردیف سازی
Sorting technique
امتزاج صوت
Sound blending
رمزگشایی صوتی
Sound decoding
حذف صدا
Sound deletion
هجی کردن صدا
Sound spelling
صدا، آوا
Sound
اطاق سکوت
Soundproof room
بیماری فراموشی منبع اطلاعات
Source amnesia
آنالوگ/ شبیه منبع
Source analog
رمز منبع
Source code
حافظه منبع
Source memory
فرایندهای پایش منبع
Source monitoring processes
خصلت اصلی
Source trait
منبع
Source
فضا
Space
یادگیری با فاصله
Spaced learning
فراخنا
Span
گرفتگی
Spastic
توانایی فضایی
Spatial ability
ادراک پریشی فضایی
Spatial agnosia
استعداد فضایی
Spatial aptitude
صورتهای زبانی اشاره مکانی
Spatial deixis
عامل فضایی
Spatial factor
بسامدی فضایی
Spatial frequency
تصاویر ذهنی فضایی
Spatial imagery
تصاویر فضایی
Spatial images
اطلاعات فضایی،‌ اطلاعات مکانی
Spatial information
هوش فضایی
Spatial intelligence
حافظه فضایی
Spatial memory
جهت یابی فضایی
Spatial orientation
پردازش فضایی
Spatial processing
بازنمایی فضایی
Spatial representation
آستانه فضائی
Spatial threshold
تجسم فضایی
Spatial visualization
فضایی
Spatial
فضا مندی
Spatiality
همبستگی مکانی- زمانی
Spatiotemporal correlation
زیر لب سخن گفتن
Speaking in tongue
مهارت‌های گفتاری
Speaking skills
فرمول اسپیرمن – براون
Spearman- Brown formula
توانایی ویژه
Special ability
کلاس‌های ویژه
Special classes
آموزش ویژه
Special education
کمک ویژه
Special help
مدرسه ویژه
Special school
قیچی‌های ویژه
Special scissors
لغات علوم شناختی بخش ۳۶
لطفا به جای کپی مقالات با خرید آنها به قیمتی بسیار متناسب مشخص شده ما را در ارانه هر چه بیشتر مقالات و مضامین ترجمه شده علمی و بهبود محتویات سایت ایران ترجمه یاری دهید.
تماس با ما

اکنون آفلاین هستیم، اما امکان ارسال ایمیل وجود دارد.

به سیستم پشتیبانی سایت ایران ترجمه خوش آمدید.