ایران ترجمه – مرجع مقالات ترجمه شده دانشگاهی ایران

لغات علوم شناختی بخش ۷

در این قسمت  لغات علوم شناختی بخش ۷ عرضه شده است.

لغات علوم شناختی صفحه اصلی – کلیک کنید

خرید لغات علوم شناختی/ مجموع لغات در کل رشته ها / لغات بر حسب گروه بندی چند رشته

 

علوم شناختی - ایران ترجمه

لغات علوم شناختی بخش ۷
نمره مرکب
Composite score
مرکب
Composite
ترکیب، تصنیف
Composition
معناشناسی ترکیبی
Compositional semantics
چشم مرکب
Compound eye
مرکب
Compound
فهمیدن
Comprehend
درونداد درک‌‌پذیر
Comprehensible input
فرایند درک متن
Comprehension process
آزمون فهم مطلب
Comprehension Test
درک مطلب، فهم
Comprehension
پرسشنامه جامع مهارت‌های اساسی
Comprehensive Inventory of Basic Skills
آزمون جامع واژگان بیانی و دریافتی
Comprehensive Receptive & Expressive Vocabulary Test
مقیاس جامع توانایی‌های دانش‌آموزان
Comprehensive Scale Student Abilities
آموزشگاه جامع
Comprehensive school
آزمون جامع هوش غیر کلامی
Comprehensive Test of Nonverbal Intelligence
جامع، فراگیر
Comprehensive
جامعیت
Comprehensiveness
تراکم‌پذیری
Compressibility
مصالحه، سازش
Compromise
وسواس عملی
Compulsion
وسواسی
Compulsive
مکررکاری
Compulsiveness
آموزش اجباری
Compulsory education
محاسبه‌پذیری، قابلیت محاسبه
Computability
محاسبه،‌ پردازش رایانه‌ای
Computation
سطح محاسباتی
Computational level
‌زبان‌شناسی رایانه‌ای
Computational linguistics
عصب شناسی رایانه‌ای
Computational neurology
عملیات محاسباتی
Computational operations
مسائل محاسباتی
Computational problems
درک مبتنی بر محاسبه گری- بازنمایندگی ذهن
Computational representational understanding of mind (CRUM)
نظریه محاسباتی ذهن
Computational theory of mind
نظریه محاسباتی ادراک
Computational theory of Perception
واژگان محاسباتی
Computational vocabulary
سی تی اسکن (مغزنگاری کامپیوتری)
Computed tomography scanning
مغزنگاری کامپیوتری (سی تی اسکن)
Computed tomography scanning
برنامه نویسی کامپیوتری
Computer programming
علوم رایانه
Computer science
شبیه سازی رایانه‌ای
Computer simulation
کار مشترک با پشتیبانی رایانه
Computer supported cooperative work
سیستم‌های یادگیری به کمک رایانه
Computer-assisted learning systems
نقشه برداری محوری رایانه‌ای (کت اسکن)
Computerized axical tomography scan
آموزش کامپیوتری
Computerized instruction
سامانه رایانه‌ای، بازیابی و روزآمدسازی ییل
Computerized Yale Retrieval and Up-Dating System
کنش، کردار، نیروی اراده
Conation
حالت کنشی
Conative state
حلقه های پیوستاری بازگشتی
Concatenated reentrant loops
تفکر تسلسلی
Concatrenative thinking
کاو (مقعر)
Concave
پنهان کاری
Concealment
درک کردن
Conceiving
متمرکز
Concentrated
تمرکز، تراکم
Concentration
هم مرکز
Concentric
دریافت مفهوم
Concept attainment
ویژگیهای (صفات) مفهوم
Concept attributes
فرایندهای مفهوم محور
Concept driven processes
تکوین مفهوم، شکل‌گیری مفهوم، تشکیل مفهوم
Concept formation
تشخیص مفهوم، شناسایی مفهوم
Concept identification
یادگیری مفهوم
Concept learning
بازنمایی مفهوم
Concept representation
ثبات مفهوم
Concept stability
مفهوم
Concept
تصور، مفهوم، لقاح
Conception
تغییر مفهومی
Conceptual change
انسجام مفهومی
Conceptual coherence
ترکیب مفهومی
Conceptual combination
علایق مفهومی
Conceptual interests
مفهوم آموزی
Conceptual learning
دستگاه عصبی فرضی
Conceptual nervous system
فرضیه مفهومی- گزاره‌ای
Conceptual- propositional hypothesis
قاعده مفهومی
Conceptual rule
علم مفهومی
Conceptual science
آمایه‌های مفهومی
Conceptual sets
آهنگ یا سرعت مفهومی
Conceptual tempo
تفکر مفهومی
Conceptual thinking
مفهومی، فکری
Conceptual
مفهوم‌پردازی، مفهوم سازی
Conceptualization
پردازش مفهوم- محور
Conceptually driven processing
نظریه مفهومی- گزاره‌ای
Conceptual-propositional theory
حافظه انضمامی
Concerto memory
صدفه گوش
Concha
توافق
Conciliation
نتیجه، نتیجه گیری
Conclusion
قطعی
Conclusive
همایند
Concomitant
ضریب همگامی
Concordance coefficient
میزان تطابق
Concordance rate
همگامی
Concordance
همگام
Concordant
نگرش عینی
Concrete attitude
هوش عینی
Concrete intelligence
مواد عینی
Concrete materials
عملیات عینی یا محسوس
Concrete operation
عملیاتی عینی
Concrete operational
تفکر عینی، انضمامی
Concrete thinking
کلمات عینی
Concrete words
عینی، محسوس
Concrete
مرحله عملیات عینی
Concrete-operation stage
عینیت بخشیدن، تحکیم
Concretize
تقویت همزمان
Concurrent reinforcement
اعتبار همزمان، روایی هم‌زمان
Concurrent validity
تغییر همزمان
Concurrent variation
همزمان
Concurrent
اغمای ضربه‌ای، آسیب به سر
Concussion
متراکم سازی، تراکم
Condensation
به هم فشرده
Condensed
قواعد شرط- کنش
Condition- action rules
شرط، وضع، عارضه، شرطی کردن
Condition
قابلیت شرطی شدن
Conditionability
واکنش هیجانی شرطی
Conditional emotional reaction
احتمال شرطی
Conditional probability
استدلال شرطی
Conditional reasoning
گزاره شرطی، بیان شرطی
Conditional statement
مشروط
Conditional
پاسخ اجتنابی شرطی
Conditioned avoidance response
پاسخ هیجانی شرطی
Conditioned emotional response
پاسخ گریز شرطی
Conditioned escape response
بازداری شرطی
Conditioned inhibition
بازتاب شرطی
Conditioned reflex
تقویت کننده شرطی
Conditioned reinforcer
پاسخ شرطی
Conditioned response
محرک شرطی
Conditioned stimulus
منع شرطی
Conditioned suppression
شرطی
Conditioned
شرطی شدن آلفائی
Conditioning alpha
شرطی سازی، شرطی کردن،‌ شرطی شدن
Conditioning
شرایط، اوضاع
Conditions
اختلال رفتاری
Conduct disorder
کردار، رفتار ، اجرا کردن، هدایت کردن
Conduct
زبان پریشی رسانشی
Conduction aphasia
کری رسانشی
Conduction deafness
رسانش
Conduction
رسانایی
Conductivity
رسانا
Conductor
مخروط (گیرنده مخروطی)
Cone
افسانه باقی
Confabulation
همدست (در آزمایش‌ها)
Confederate
اعتراف
Confession
فاصله اطمینان
Confidence interval
حدود اطمینان
Confidence limits
اطمینان
Confidence
رازداری
Confidentiality
دانش شکلی
Configural knowledge
نمره‌گذاری طرحی
Configural scoring
اثر برتری شکل‌بندی
Configural-superiority effect
ترکیب‌بندی، آرایش، پیکربندی، شکل‌بندی‌
Configuration
پیکروار
Configurational
بازداشت
Confinement
سوگیری تأیید، جانبداری در تأیید
Confirmation bias
تأیید
Confirmation
قواعد حل تعارض
Conflict resolution rules
حل تعارض
Conflict resolution
تعارض، کشمکش
Conflict
انگیزه‌های متعارض
Conflicting motives
هم آمیزی
Confluence
همرنگ با جماعت، همنوا
Conformist
همرنگی با جماعت، همنوایی،همسانی
Conformity
درآمیخته
Confounded
متغیرهای مداخله‌گر
Confounding variables
درآمیختگی، مخل
Confounding
مواجهه، مقابله، رویارویی
Confrontation
گم گشته
Confused
گم گشتگی فکرآشفته،
Confusion
مادرزادی
Congenital
تراکم، انباشتگی
Congestion
همخوانی، توافق
Congruence
همخوان، ،هماهنگ
Congruent
حدس و گمان
Conjecture
درمان زوجی
Conjoint therapy
خانواده زن و شوهری
Conjugal family
مغالطه عطفی، مغالطه ربطی
Conjunction fallacy
جستجوی ترکیبی
Conjunction search
اتصال، ربط، پیوستگی
Conjunction
مفهوم عطفی، مفهوم ربطی
Conjunctive concept
الگوی عطفی
Conjunctive model
تقویت عطفی
Conjunctive reinforcement
قواعد ربطی
Conjunctive rules
پیوندهای مجموعه‌های ربطی
Conjunctive sets links
ربطی، عطفی
Conjunctive
مادرزادی
Connate
ارتباط، پیوستگی
Connectedness
ماشین پیوندی (رایانه پردازش موازی)
Connection machine
پیوند
Connection
پیوندگرایی
Connectionism
معماری پیوندگرا
Connectionist architecture
الگوی پیوندگرای حافظه
Connectionist model of memory
الگوی پیوندگرا
Connectionist model
شبکه پیوندگرا
Connectionist network
نظام یا سامانه‌ پیوندگرا
Connectionist system
نظریه‌ پیوند گرا
Connectionist theory
پیوند گرا
Connectionist
رابط
Connector
مقیاس‌های درجه‌بندی کانرز
Conner Rating Scale
مقیاس‌ خودسنجی نوجوان کانر- ولس
Conner- Well’s Adolescent Self-Report Scale
پیوند، اتصال
Connexion
معنای ضمنی
Connotation
خانواده هم خون
Consanguine family
هم خونی
Consanguinity
وجدان
Conscience
وظیفه شناس، باوجدان
Conscientious
وظیفه شناسی
Conscientiousness
سیستم هشیاری آگاه
Conscious awareness system
آگاهی هشیار، هشیاری آگاه
Conscious awareness
من آگاه
Conscious ego
خود هشیار
Conscious self
هشیار، خودآگاه
Conscious
علائم آگاهی
Consciousness signatures
هشیاری، آگاهی، شعور
Consciousness
روش سنجش توافق جمعی
Consensual assessment technique
بازتاب همخوان چشم
Consensual eye reflex
اعتبار وفاقی
Consensual validity
اطلاعات اجماعی
Consensus information
وفاق، اجماع
Consensus
پیامد، پسایند
Consequence
مهم
Consequential
مفهوم بقاء
Conservation concept
بقای وجود
Conservation of existence
تکلیف نگهداشت
Conservation task
نگهداشت،‌ بقا، نگهداری
Conservation
راهبرد تمرکز محتاطانه
Conservative focusing strategy
ضریب همسانی
Consistency coefficient
ثبات، همسانی
Consistency
همسان
Consistent
تحکیم (حافظه)
Consolidation
هماهنگی، توافق
Consonance
همخوان، حرف بی‌‌صدا
Consonant
ثبات نفی، تغییرناپذیری نفی
Constancy under negation
ثبات، پایداری
Constancy
خطای ثابت
Constant error
روش محرک ثابت
Constant stimulus method
ثابت
Constant
منظومه، گروه
Constellation
سازه‌های منظومه‌ای
Constellatory construct
یبوست
Constipation
روان‌شناسی سرشتی
Constitutional psychology
صفت سرشتی
Constitutional trait
سرشتی
Constitutional
ترکیب کننده، مقوم
Constitutive
اجبار، الزام، محدودیت، مانع
Constraint
سازه منقبض
Constricted construct
انقباض
Constriction
پنداشت‌
Construal
نظام سازه، نظام استنباط
Construct system
اعتبار سازه
Construct validity
ساختن، سازه
Construct
انگاره سازی، تصویر سازی
Constructing image
نیاز سازندگی
Construction need
ساخت
Construction
سازنده گرایی، سازا گرایی
Constructionism
فعالیت سازنده
Constructive activity
تناوب گرایی استنباطی
Constructive alternativism
تخیل سازنده
Constructive imagination
حافظه سازا، حافظه سازنده
Constructive memory
ادراک سازنده
Constructive perception
فرایند سازنده
Constructive process
پاسخ سازنده
Constructive response
تکلیف (آزمایه) سازا
Constructive task
سازنده، سازا
Constructive
سازنده گرایی، سازاگرایی
Constructivism
دیدگاه سازا گرا، سازنده گرا
Constructivist perspective
نظریه‌های سازنده گرای حافظه
Constructivist theories of memory
نظریه‌های سازنده گرای ادراک
Constructivist theories of perception
سازا گرا، سازنده گرا
Constructivist
دسترسی پذیری سازه‌ها
Constructs accessibility
نحوه معنا دهی (تفسیر)
Construing
مشاور
Consultant
مشورت، مشاوره
Consultation
روانشناسی مشاوره‌ای
Consulting psychology
روانشناسی مصرف کننده
Consumer psychology
مصرف کننده، مشتری
Consumer
عمل مصرفی
Consummatory act
پاسخ پایانی
Consummatory response
محرک پایانی
Consummatory stimulus
پایانی
Consummatory
مصرف
Consumption
رفتار تماس جویانه
Contact behavior
فرضیه تماس
Contact hypothesis
صداهای تماس
Contact trills
تماس
Contact
سرایت
Contagion
ناخالصی
Contamination
تأمل
Contemplation
حافظه محتوای نشانی پذیر
Content addressable memory
تحلیل محتوا
Content analysis
شرایط محتوایی/ معنایی
Content conditions
محتوا- نابسته
Content free
دانش محتوا
Content knowledge
تکواژهای محتوایی
Content morphemes
پاسخ محتوایی (در رورشاخ)
Content response
اختصاصی بودن محتوا یا درونمایه
Content specificity
اختلال محتوایی فکر
Content thought disorder
اعتبار محتوا
Content validity
محتوا، مضمون، راضی
Content
برنامه ریزی مباحثه
Contention scheduling
اثر زمینه
Context effect
زمینه یا بافت نابسته
Context free
زمینه کشف
Context of discovery
بافت، زمینه
Context
زمینه یا بافت خاص
Context-specific
ضمنی
Contextual
قراردادهای بافتی یا زمینه‌ای
Contextual conventions
نشانه‌های بافتی یا زمینه‌ای
Contextual cues
تعریف ضمنی
Contextual definition
عوامل زمینه‌ای
Contextual factors
اطلاعات زمینه‌ای
Contextual information
زبان زمینه‌ای
Contextual language
سطح بافتی، زمینه‌ای
Contextual level
زمینه ای- نسبیت گرایانه
Contextual relativistic
زمینه‌مندی، زمینه‌گرایی، بافت گرایی
Contextualism
دیدگاه زمینه‌‌گرا
Contextualist perspective
توصیف خود براساس زمینه
Contextualized self-description
نظریه مجاورت
Contiguity theory
مجاورت
Contiguity
مجاور
Contiguous
خویشتنداری
Continence
اقتضائات یا شرایط تقویت
Contingencies of reinforcement
اقتضا، شرطیت، احتمال
Contingency
ضریب احتمال
Contingency coefficient
قرارداد مشروط یا اقتضایی
Contingency contract
جدول اقتضا
Contingency table
تعامل اقتضایی، تعامل مشروط
Contingent interaction
وابسته، مشروط، امکانی
Contingent
قانون تداوم انطباق دوچشمی
Continuity binocular matching rule
نظریه پیوستگی
Continuity theory
پیوستگی، استمرار
Continuity
کاهش تدریجی یا پیوسته
Continuous decline
رشد پیوسته
Continuous development
آزمون عملکرد پیوسته
Continuous Performance Test
ثبت مداوم
Continuous recording
تقویت مداوم
Continuous reinforcement
متغیر پیوسته
Continuous variable
پیوسته
Continuous
الگوی پیوستار
Continuum model
پیوستار
Continuum
نمای محیطی، نمای کرانی
Contour
جلوگیری (از آبستنی)
Contraception
ضد آبستنی
Contraceptive
قرارداد، منقبض شدن، دچار شدن
Contract
انقباض
Contraction
انقباض پذیری
Contractivity
تضاد، تناقض
Contradiction
متضاد، متناقض
Contradictory
نادیده انگاری دگرسو
Contralateral neglect
دگرسو
Contralateral
دگرسویی (مغز)
Contralaterality
اجبار یا الزام متقابل
Contrast constraint
اثر تقابل
Contrast effect
الگوی متقابل ارزیابی شباهت
Contrast model of similarity judgment
قطب تضاد
Contrast pole
پرتونگاری تقابلی
Contrast x-ray
تقابل، تضاد
Contrast
کاربرد شناسی مقابله ای
Contrastive pragmatics
قابلیت پیشنهاد معکوس، وارونه کاری
Contrasuggectibility
ساختگی
Contrived
گروه گواه
Control group
حلقه کنترل
Control loop
راهبردهای کنترل
Control strategies
آزمودنیهای گواه
Control subjects
کنترل، مهار، کنترل کردن، مهار کردن
Control
توانایی یا توانش کنترل
Controllability
کنترل‌پذیری
Controllability
پردازش خودکار و کنترل شده
Controlled and automatic processing
فرایندهای التفاتی کنترل شده
Controlled attentional processes
تمرکز کنترل شده
Controlled focusing
فرایندهای کنترل شده
Controlled processes
نمونه گیری کنترل شده
Controlled sampling
کنترل شده، مهار شده
Controlled
موضوع‌های بحث انگیز
Controversial topics
بحث انگیز
Controversial
مجادله، مناقشه
Controversy
کوفتگی
Contusion
نقاهت
Convalescence
میثاق، عرف
Convention
تضمن متعارف
Conventional implicature
دانش متعارف
Conventional knowledge
سطح عرفی، متعارف
Conventional level
لغات علوم شناختی بخش ۷
لطفا به جای کپی مقالات با خرید آنها به قیمتی بسیار متناسب مشخص شده ما را در ارانه هر چه بیشتر مقالات و مضامین ترجمه شده علمی و بهبود محتویات سایت ایران ترجمه یاری دهید.
تماس با ما

اکنون آفلاین هستیم، اما امکان ارسال ایمیل وجود دارد.

به سیستم پشتیبانی سایت ایران ترجمه خوش آمدید.