ایران ترجمه – مرجع مقالات ترجمه شده دانشگاهی ایران

لغات فیزیک – بخش ۱۱

در این قسمت  لغات فیزیک بخش ۱۱ عرضه شده است.

 

لغات فیزیک صفحه اصلی – کلیک کنید

خرید لغات فیزیک / مجموع لغات در کل رشته ها / لغات بر حسب گروه بندی چند رشته

 

لغات فیزیک - ایران ترجمه - Irantarjomeh

لغات فیزیک بخش ۱۱
یونش برخوردی
collision ionization
برخورد نوع اول
collision of first kind
برخورد نوع دوم
collision of second kind
بازترکیب برخوردی ـ تابشی
collision-radiative recombination
نیروی رنگ
colour force
لامپ مقیاس
comparison lamp
طیف مقیاس
comparison spectrum
ستاره مقیاس
comparison star
مرکبان
Compositae
تنگی
constriction
لیزر گازی پیوسته‌موج
continuous-wave gas laser
لیزر پیوسته‌موج
continuous-wave laser
روش سرمایش
cooling method
تنش سرمایشی
cooling stress
حرکت پادساعتگرد
counterclockwise motion
جفت‌نیرو
couple
انبساط حجمی
cubical expansion
نوترون تأخیری
delayed neutron
تنکی
depletion
تنک‌لایه
depletion layer
ناحیه تنک
depletion region
ظرفیت تنک‌لایه
depletion-layer capacitance
یک‌سوسازی تنک‌لایه
depletion-layer rectification
ترانزیستور تنک‌لایه
depletion-layer transistor
پوش گرماگذر
diathermal envelope
دیواره گرماگذر
diathermal wall
روشنایی پخشیده
diffuse illumination
تابش پخشیده
diffuse radiation
بازتاب پخشیده
diffuse reflection
بازتابگر پخشیده
diffuse reflector
پراکندگی پخشیده
diffuse scattering
سری پخشیده
diffuse series
نور پخشیده آسمان
diffuse sky ligh
تابش پخشیده آسمان
diffuse sky radiation
صوت پخشیده
diffuse sound
طیف پخشیده
diffuse spectrum
تراگسیل پخشی
diffuse transmission
چگالی تراگسیل پخشی
diffuse transmission density
نظریه پخش
diffusion theory
پخشایی
diffusivity
آلیاژ بلوری بی‌نظم
disordered crystalline alloy
دهنده
donor
تراز دهنده
donor level
مانستگی دینامیکی
dynamical analogy
اثر لبه
edge effect
کمانش کشسان
elastic buckling
قطبش بیضوی
elliptical polarization
تاربافه
fiber bundle
نورشناسی تارها
fiber optics
بمب شکافتی
fission bomb
اتاقک شکافت
fission chamber
شکافت‌پاره
fission fragment
شارش‌گیر
flow resistance
نظریه افت‌وخیز
fluctuation theory
اصطکاک شاره
fluid friction
مقاومت شاره
fluid resistance
ترکش
fragment
پاره‌پارش
fragmentation
تابع پاره‌پارش
fragmentation function
جابه‌جایی بسامد
frequency shift
طیف بسامد
frequency spectrum
پایداری بسامد
frequency stability
گدازپذیری
fusibility
مقاومت گدازپذیر
fusible resistor
کمانش هندسی
geometric buckling
مدار زمین‌ایستا
geostationary orbit
مدار زمین‌همگام
geosynchronous orbit
ماهواره زمین‌همگام
geosynchronous satellite
زاویه گرایش
glancing angle
هادرون‌زایی
hadronization
واکنشگاه آب سنگین
heavy water reactor
سطح شیب‌دار
inclined plane
تاربافه ناهمدوس
incoherent fiber bundle
القاوری
inductance
ضریب القاوری
inductance
پیچه القا
induction coil
میدان القایی
induction field
بار القایی
inductive charge
مدار القایی
inductive circuit
کمانش ناکشسان
inelastic buckling
محور لحظه‌ای چرخش
instantaneous axis of rotation
رسانای عایق‌پوش
insulated conductor
سیم روکش‌دار
insulated wire
تغییر ایزوتوپی
isotope fractionation
جابه‌جایی ایزوتوپی
isotope shift
زمان‌سنج ایزوتوپی
isotopic chronometer
عنصر ایزوتوپی
isotopic element
غنی‌سازی ایزوتوپی
isotopic enrichment
تابش‌دهی ایزوتوپی
isotopic irradiation
ردیاب ایزوتوپی
isotopic tracer
دیود پیوندی
junction diod
لیزر پیوندی
junction laser
یک‌سوساز پیوندی
junction rectifier
ترانزیستور پیوندی
junction transistor
اصطکاک جنبشی
kinetic friction
جنبش‌شناسی
kinetics
ناپایداری شکنجی
kink instability/ sausage instability
واکنشگاه شبکه‌ای
lattice reactor
نشت‌یاب
leak detector
نشت
leakage
رسانایی نشتی
leakage conductance
جریان نشتی
leakage current
ضریب نشت
leakage factor
شار نشتی
leakage flux
نشت‌سنج
leakage indicator
تابش نشتی
leakage radiation
آهنگ نشت
leakage rate
قاعده دست چپ
left-hand rule
طول
length
آب سبک
light water
واکنشگاه آب سبک
light water reactor
بارهای همنام
like charges
پهن‌شدگی خط
line broadening
انبساط خطی
linear expansion
نور قطبیده خطی
linear-polarized ligh
زاویه اتلاف
loss angle
سرمایش مغناطیسی
magnetic cooling
حامل اکثریتی
majority carrier
گسیلنده اکثریتی
majority emitter
پیکربندی بس‌ذره‌ای
many particle configuration
مدل بس‌ذره‌ای
many particle model
نظریه پراکندگی بس‌ذره‌ای
many particle scattering theory
سامانه بس‌ذره‌ای
many particle system
تابع موج بس‌ذره‌ای
many particle wave function
نیروی چندجسمی
many-body force
مسئله چندجسمی
many-body problem
نظریه بس‌ذره‌ای
many-body theory
نظریه چندجسمی
many-body theory
کمانش مادی
material buckling
عدسی هلالی کاو
meniscus concave lens
عدسی هلالی کوژ
meniscus convex lens
عدسی هلالی
meniscus lens
ریزچگالی‌سنج
microdensitometer
ریزموج
microwave
آکوستیک ریزموجی
microwave acoustics
آنتن ریزموج
microwave antenna
تضعیف‌کننده ریزموج
microwave attenuator
پل ریزموج
microwave bridge
مدار ریزموج
microwave circuit
صافی ریزموج
microwave filter
بسامد ریزموج
microwave frequency
گرمایش ریزموجی
microwave heating
مدار یکپارچه ریزموج
microwave integrated circuit
میزر ریزموج
microwave maser
اپتیک ریزموجی
microwave optics
نوسانگر ریزموج
microwave oscillator
دمش ریزموجی
microwave pumping
تابش ریزموج
microwave radiation
بازتاب‌سنج ریزموج
microwave reflectometer
شکست‌سنج ریزموج
microwave refractometer
طیف‌سنج ریزموج
microwave spectrometer
طیف‌نمای ریزموج
microwave spectroscope
طیف‌نمایی ریزموج
microwave spectroscopy
طیف ریزموج
microwave spectrum
خط انتقال ریزموج
microwave transmission line
لامپ ریزموج
microwave tube
ریزموج‌سنج
microwave wavemeter
حامل اقلیتی
minority carrier
تداخل تک‌فام
monochromatic interference
نور تک‌فام
monochromatic light
باریکه نوترون تک‌فام
monochromatic neutron beam
تابش تک‌فام
monochromatic radiation
مقیاس دمای تک‌فام
monochromatic temperature scale
تک‌فام‌ساز
monochromator
مسئله N جسمی
N-body problem
کندسازی نوترون
neutron moderation
تحلیل نوفه
noise analysis
واپایش نوفه
noise control
تراز نوفه
noise level
نوفه‌کاهی
noise reduction
نوفه‌زدایی
noise suppression
نیروی هسته‌ای
nuclear force
سوخت هسته‌ای
nuclear fuel
سمت‌گیری هسته‌ای
nuclear orientation
قطبش هسته‌ای
nuclear polarization
آشکارساز ذرات
particle detector
رد ذره
particle track
صفحه فرود
plane of incidence
صفحه بازتاب
plane of reflection
قطبش تخت
plane polarization
نور قطبیده تخت
plane-polarized light
موج قطبیده تخت
plane-polarized wave
پهن‌شدگی فشاری
pressure broadening
واکنشگاه آب تحت‌فشار
pressurized water reactor/ pressure water reactor
نوترون آنی
prompt neutron
تابش آنی
prompt radiation
بی‌هنجاری انتشار
propagation anomaly
ثابت انتشار
propagation constant
سرعت انتشار
propagation velocity
شمارگر تناسبی
proportional counter
ناحیه تناسبی
proportional region
واف
PWR → pressurized water reactor
جابه‌جایی بسامد رادیویی
radio frequency shift
نوفه کاتوره‌ای
random noise
ساختار کاتوره‌ای
random structure
ارتعاش کاتوره‌ای
random vibration
سوخت واکنشگاه
reactor fuel
فیزیک واکنشگاه
reactor physics
بازبهنجارش
renormalization
قاعده دست راست
right-hand rule
روش بلور چرخان
rotating crystal method
انرژی چرخشی
rotational energy
تعادل چرخشی
rotational equilibrium
شارش چرخشی
rotational flow
حرکت چرخشی
rotational motion
عدد کوانتومی چرخش
rotational quantum number
کرنش چرخشی
rotational strain
گذار چرخشی
rotational transition
چرخاننده
rotator
چرخنده
rotator
توان چرخانش
rotatory power
چرخانه
rotor
سد شاتکی
Schottky barrier
بی‌نظمی شاتکی
Schottky disorder/ Schottky imperfection
اثر شاتکی
Schottky effect
خط شاتکی
Schottky line
نظریه شاتکی
Schottky theory
شمارگر سوسوزن
scintillation counter
قاعده گزینش
selection rule
مدل پوسته‌ای
shell model
عمق پوست
skin depth
اثر پوست
skin effect
لایه بارفضایی
space-charge laye
خانک ساختاری
structure cell
زیرتراز
sublevel
زیرپوسته
subshell
ابررسانندگی
superconductivity
نوترون گرمایی
thermal neutron/ thermalized neutron
فرفره
top
ناسازنمای دوقلوها
twin paradox
خانک واحد
unit cell
بارهای ناهمنام
unlike charges
ظرفیت
valence
برهم‌کنش ضعیف
weak interaction
جذبنده
absorber
واپایش جذبی
absorption control
مقطع جذب
absorption cross section
خم جذب
absorption curve
لبه جذب
absorption edge
عامل جذب
absorption factor
پالایه جذب
absorption filter
طول جذب
absorption length
عدسی جذبی
absorption lens
خط جذبی
absorption line
قله جذب
absorption peak
تجزیه کنانشی
activation analysis
آنتالپی کنانشی
activation enthalpy
آنتروپی کنانشی
activation entropy
سطح فعال
active area
ماده فعال
active material
آهنگ پرتوزایی
activity
اپتیک تطبیقی
adaptive optics
لغات فیزیک بخش ۱۱
لطفا به جای کپی مقالات با خرید آنها به قیمتی بسیار متناسب مشخص شده ما را در ارانه هر چه بیشتر مقالات و مضامین ترجمه شده علمی و بهبود محتویات سایت ایران ترجمه یاری دهید.
تماس با ما

اکنون آفلاین هستیم، اما امکان ارسال ایمیل وجود دارد.

به سیستم پشتیبانی سایت ایران ترجمه خوش آمدید.