ایران ترجمه – مرجع مقالات ترجمه شده دانشگاهی ایران

لغات فیزیک – بخش ۹

در این قسمت  لغات فیزیک بخش ۹ عرضه شده است.

 

لغات فیزیک صفحه اصلی – کلیک کنید

خرید لغات فیزیک / مجموع لغات در کل رشته ها / لغات بر حسب گروه بندی چند رشته

 

لغات فیزیک - ایران ترجمه - Irantarjomeh

لغات فیزیک بخش ۹
گرمامرگی
heat death
تابش گرمایی
heat radiation/ thermal radiation
ابررسانای فرمیون‌سنگین
heavy-fermion superconductor
ابررسانای دمابالا
high temperature superconductor
برخورد ناکشسان
inelastic collision
پراکندگی ناکشسان
inelastic scattering
تنش ناکشسان
inelastic stress
توان لحظه‌ای
instantaneous power
توان خروجی لحظه‌ای
instantaneous power output
شدت
intensity
حالت میانی
intermediate state
بوزون برداری میانجی
intermediate vector boson
ثابت‌های اپتیکی
optical constants
چگالی اپتیکی
optical density
سامانه اپتیکی
optical system
پرتو عادی
ordinary ray/ ordinary wave
نوسان
oscillation
ابررسانای اکسیدی
oxid superconductor
پاراالکتریسیته
paraelectricity
اپتیک پیرامحوری
paraxial optics
پرتوهای پیرامحوری
paraxial rays
تغییر فاز
phase change
تبدیل حالت
phase transformation
گذار فاز
phase transition
طول پلانک
Planck length
زمان پلانک
Planck time
توان خروجی
power output/ output power
فروریزه پرتوزا
radioactive fallout
باتری حالت‌جامد
solid-state battery
لیزر حالت‌جامد
solid-state laser
فیزیک حالت‌جامد
solid-state physics
غرش صوتی
sonic boom
اتاقک جرقه
spark chamber
تخلیه جرقه‌ای
spark discharge
برانگیزش جرقه‌ای
spark excitation
کاف جرقه
spark gap
طیف جرقه‌ای
spark spectrum
ولتاژ جرقه‌زنی
spark voltage
جرقه
spark/ sparkover
برهم‌کنش اسپین ـ مدار
spin-orbit interaction/ spin-orbit coupling
گسیل خودبه‌خودی
spontaneous emission
شکافت خودبه‌خودی
spontaneous fission
مانا
stationary
جریان مانا
stationary current
توزیع مانا
stationary distribution
میدان مانا
stationary field
حالت مانا
stationary state
رسانش حالت‌پایا
steady-state conduction
جریان حالت‌پایا
steady-state current
مدل حالت‌پایا
steady-state model
واکنشگاه حالت‌پایا
steady-state reactor
نظریه حالت‌پایا
steady-state theory
عالم حالت‌پایا
steady-state universe
ارتعاش حالت‌پایا
steady-state vibration
حرکت موجی حالت‌پایا
steady-state wave motion
گسیل تحریکی
stimulated emission
هادرون شگفت
strange hadron
ذره شگفت
strange particle
کوارک شگفت
strange quark
شگفتی
strangeness
عدد شگفتی
strangeness number
خط جریان
streamline
نظریه ریسمان
string theory
نیروی قوی
strong force
برهم‌کنش قوی
strong interaction
ابرسرمایش
supercooling
ابرشاره
superfluid
ابرشارگی
superfluidity
ابرگرمایش
superheating
بوزون ابرسنگین
superheavy boson
نظریه ابرریسمان
superstring theory
ابرتقارن
supersymmetry
نوسان نگه‌داشته
sustained oscillation
واپیچش سامانمند
systematic distortion
رسانش گرمایی
thermal conduction
کوارک سر
top quark
میدان یکنواخت
uniform field
کوارک بالا
up quark
ابیراهی
aberration
ابیراهی نور
aberration of light
فضا ـ زمان مطلق
absolute space-time
پتانسیل شتاب‌ده
accelerating potential
آکوستیکی
acoustic
جذب آکوستیکی
acoustic absorption
ضریب جذب آکوستیکی
acoustic absorption coefficient
تقویت‌کننده آکوستیکی
acoustic amplifier
تقریب آکوستیکی
acoustic approximation
آرایه آکوستیکی
acoustic array
شاخه آکوستیکی
acoustic branch
مرکز صوت
acoustic centre
شاخص پذیرفتگی صوت
acoustic comfort index
جفتگر آکوستیکی
acoustic coupler
تأخیر صوتی
acoustic delay
آشکارسازی آکوستیکی
acoustic detection
پاشش صوت
acoustic dispersion
گسیل آکوستیکی
acoustic emission
خستگی آکوستیکی
acoustic fatigue
صافی صوت
acoustic filter
توری صوت
acoustic grating
تصویر آکوستیکی
acoustic image
تصویربرداری آکوستیکی
acoustic imaging
شدت آکوستیکی
acoustic intensity
تداخل‌سنج آکوستیکی
acoustic interferometer
عدسی آکوستیکی
acoustic lens
تعلیق آکوستیکی
acoustic levitation
خط انتقال آکوستیکی
acoustic line
اندازه‌گیری آکوستیکی
acoustic measurement
ریزبین آکوستیکی
acoustic microscope
نوفه آکوستیکی
acoustic noise
اهم آکوستیکی
acoustic ohm
آشکارسازی آکوستیکی ذره
acoustic particle detection
فونون آکوستیکی
acoustic phonon
تابش آکوستیکی
acoustic radiation
فشار تابش آکوستیکی
acoustic radiation pressure
تابشگر آکوستیکی
acoustic radiator
نسبت آکوستیکی
acoustic ratio
قضیه دوسویگی آکوستیکی
acoustic reciprocity theorem
بازتاب آکوستیکی
acoustic reflection
بازتابندگی آکوستیکی
acoustic reflectivity
شکست آکوستیکی
acoustic refraction
مقاومت آکوستیکی
acoustic resistance
تشدید آکوستیکی
acoustic resonance
تشدیدگر آکوستیکی
acoustic resonator
پراکندگی آکوستیکی
acoustic scattering
سایه صوتی
acoustic shadow
پردازش نشانک آکوستیکی
acoustic signal processing
طیف‌سنج آکوستیکی
acoustic spectrometer
طیف آکوستیکی
acoustic spectrum
جاری‌سازی آکوستیکی
acoustic streaming
برش‌نگاری آکوستیکی
acoustic tomography
مبدل آکوستیکی
acoustic transformer
انتقال آکوستیکی
acoustic transmission
سرعت آکوستیکی
acoustic velocity
موج آکوستیکی
acoustic wave
صافی موج آکوستیکی
acoustic wave filter
مهندسی صوت
acoustical engineering
صافی نور ـ صوتی
acoustooptical filter
برهم‌کنش نور ـ صوتی
acoustooptical interaction
مدوله‌ساز نور ـ صوتی
acoustooptical modulator
نورـ صوت‌شناسی
acoustooptics
انتگرال کنش
action integral
متغیر کنش
action variable
مؤلفه فعال
active component
جریان فعال
active current
شبکه الکتریکی فعال
active electric network
توان فعال
active power
ولتاژ فعال
active voltage
واپاشی آلفازا
alpha decay
فروپاشی آلفازا
alpha disintegration
گسیل آلفا
alpha emission
گسیلنده آلفا
alpha emitter
ذره آلفا
alpha particle
گرمایش آلفایی
alpha particle heating
مدل آلفایی
alpha particle model
آلفادرمانی
alpha particle therapy
تابش آلفا
alpha radiation
پرتو آلفا
alpha ray
گذار آلفایی
alpha transition
پاشش بی‌هنجار
anomalous dispersion
بی‌هنجاری
anomaly
پادماده
antimatter
پادنوترون
antineutron
پادذره
antiparticle
پادپروتون
antiproton
میرایی نادوره‌ای
aperiodic damping
موج‌های نادوره‌ای
aperiodic waves
نادورگی
aperiodicity
سرعت سطحی
areal velocity
تولید هم‌بسته
associated production
کانون‌های آستیگماتی
astigmatic foci
عدسی آستیگمات
astigmatic lens
سطوح آستیگمات
astigmatic surfaces
آستیگماتی
astigmatism
آستیگمات‌ساز
astigmatizer
آستیگماتی‌سنج
astigmometer
ضریب شکل اتمی
atomic form factor
ضریب پراکندگی اتمی
atomic scattering factor
بسامد شنیداری
audio frequency
گستره بسامد شنیداری
audio frequency range
نوسانگر شنیداری
audio oscillator
گستره شنیداری
audio range
ضریب اوژه
Auger coefficient
اثر اوژه
Auger effect
الکترون اوژه
Auger electron
گذار اوژه
Auger transition
خودبارگیری
autogenous electrification
خودیونش
autoionization
محورهای لختی
axes of inertia
بردار محوری
axial vector
عدد کوانتومی سمتی
azimuthal quantum number
جبرانگر بابینه
Babinet compensator
اصل بابینه
Babinets principle
شمار زمینه
background count
نوفه زمینه
background noise
تابش زمینه
background radiation
دمای زمینه
background temperature
پس‌پراکندگی
backscattering
گسیل بتا
beta emission
گسیلنده بتا
beta emitter
ذره بتا
beta particle
پرتو بتا
beta ray
طیف‌سنج بتا
beta-ray spectrometer
سیاه‌چاله
black hole
الکترون مقید
bound electron
حالت مقید
bound state
رآکتور زاینده
breeder reactor
بهره زایش
breeding gain
نسبت زایش
breeding ratio
مختصات بندادی
canonical coordinates
معادلات بندادی حرکت
canonical equations of motion
تکانه بندادی
canonical momentum
کوانتش بندادی
canonical quantization
تبدیل بندادی
canonical transformation
مرکز کوبش
centre of percussion
نیروی وادارنده
coercive force
وادارندگی
coercivity
شدت میدان وادارندگی
coercivity field strength
تقویت‌کننده هم‌فرود
coincidence amplifier
مرز انطباقی
coincidence boundary
مدار هم‌فرود
coincidence circuit
شمارش هم‌فرود
coincidence counting
فاصله‌یاب انطباقی
coincidence rangefinder
بلورش جمعی
collective crystallization
حرکت جمعی
collective motion
گذار جمعی
collective transition
رابطه جابه‌جایی
commutation relation
قاعده جابه‌جایی
commutation rule
تراوایی مختلط
complex permeability
تن‌دهی
compliance
ثابت تن‌دهی
compliance constant
اثر کامپتون
Compton effect
توری کاو
concave grating
عدسی کاو
concave lens
آینه کاو
concave mirror
آینه کروی کاو
concave spherical mirror
عدسی کاو ـ کوژ
concavoconvex lens
تکانه همیوغ
conjugated momentum/ conjugate momentum
پایستگی انرژی
conservation of energy
نیروی پایستار
conservative force
ضریب انقباض
contraction coefficient
اتلاف انقباضی
contraction loss
عدسی هم‌گرا
converging lens/ convergent lens
آینه هم‌گرا
converging mirror
عدسی کوژ
convex lens
آینه کوژ
convex mirror
عدسی کوژ ـ کاو
convexoconcave lens
تابش زمینه کیهانی
cosmic background radiation
ثابت کیهان‌شناختی
cosmological constant
پراکندگی کولنی
Coulomb scattering
زم‌پیچه
cryogenic coil
رسانای زم‌زایشی
cryogenic conductor
زم‌افزار
cryogenic device
لغات فیزیک بخش ۹
لطفا به جای کپی مقالات با خرید آنها به قیمتی بسیار متناسب مشخص شده ما را در ارانه هر چه بیشتر مقالات و مضامین ترجمه شده علمی و بهبود محتویات سایت ایران ترجمه یاری دهید.
تماس با ما

اکنون آفلاین هستیم، اما امکان ارسال ایمیل وجود دارد.

به سیستم پشتیبانی سایت ایران ترجمه خوش آمدید.