ایران ترجمه – مرجع مقالات ترجمه شده دانشگاهی ایران

لغات محیط زیست بخش ۱

در این قسمت  لغات محیط زیست بخش ۱ عرضه شده است.

 

لغات محیط زیست صفحه اصلی – کلیک کنید

خرید لغات محیط زیست / مجموع لغات در کل رشته ها / لغات بر حسب گروه بندی چند رشته

 

لغات محیط زیست - ایران ترجمه - irantarjomeh

 

لغات محیط زیست بخش ۱
منبع
source
فرایند واتی‌بی
ABR
فرایند واکنشگاهی تیغه‌ای بی‌هوازی
anaerobic baffled reactor process
خودهضمی
autodigestion
جریان همسو
cocurrent flow/ concurrent flow
آبخوان تحت‌فشار
confined aquifer
جریان ناهم‌سو
countercurrent flow
پرانه
ejector
برگیرش
immission
جداسازی برخوردی
impingement
جداساز برخوردی
impinger/ impingement separator
جام‌آزمون
jar test
مواجهه تمام‌عمر
lifetime exposure
زی‌واش
MBR
فرایند زی‌واکنشگاهی غشایی
membrane bioreactor process/ membrane bioreactor
محیط‌زیست طبیعی
natural environment
روزنه
orifice
آلاینده اولیه
primary pollutant
باران‌شویی
rainout/ rain-out
گرمابازیاب
recuperator
زباله‌گرد
scavenger
زباله‌گردی
scavenging
آلاینده ثانویه
secondary pollutant
پی‌آب
tail water
آلودگی گرمایی
thermal pollution
کل‌کا
TOC
کل کربن آلی
total organic carbon
کل ذرات معلق
total suspended particles
چنده سمی
toxic dose
پسماند سمی
toxic waste
سرریز مثلثی
triangular-notch weir/ V-notch weir/ triangular weir/ vee weir/ V-notched wier
کل‌ذم
TSP
فرایند بی‌داب
UASB process
آبخوان آزاد
unconfined aquifer/ phreatic aquifer/ water-table aquifer
زیرزهکش
underdrain
فرایند بی‌هوازی دانه‌ای بالارو
upflow anaerobic sludge blanket process
سرریز
weir
بار سرریز
weir loading/ weir overflow rate/ weir loading rate
هضم تر
wet digestion
واحد صفرتخلیه
zero discharge plant
صفرتخلیه
zero discharge/ totally effluent free
صفرتخلیه مایع
zero liquid discharge/ ZLD
کلر دردسترس
available chlorine
انتشار مبنا
baseline emission
شاخص زیواگانی
biotic index
ظرفیت تحمل
carrying capacity
زیست‌محیط فرهنگی
cultural environment
ظرفیت بوم‌شناختی
ecological capacity
ارزشیابی بوم‌شناختی
ecological evaluation/ eco evaluation
حد بوم‌شناختی
ecological limit
ممیزی زیست‌محیطی
environmental audit
ظرفیت زیست‌محیطی
environmental capacity
عدد هیزن
Hazen number
مخروط ایمهوف
Imhoff cone
چرخه نیتروژن
nitrogen cycle
جداساز روغن
oil separator
چربی‌گیر
oil trap/ oil interceptor/ grease trap/ grease separator
تجزیه برخط
online analysis
کمبود اکسیژن
oxygen deficit
حد اشباع اکسیژن
oxygen saturation value
پرشار
plume
پراکنش پرشار
plume dispersion
خیز پرشار
plume rise
پیش‌هوادهی
pre-aeration
صافش فشاری
pressure filtration
فساد
putrefaction
صافش شنی تند
rapid sand filtration
بازهوادهی
re-aeration
تثبیت نمونه
sample stabilization
شبکه نمونه‌برداری
sampling network
نقطه نمونه‌برداری
sampling point
کاوند نمونه‌برداری
sampling probe
طبقه‌بندی پوده‌رستی
saprobic classification/ saprobien system
اندامگان روبنده
scouring organism
بذرگذاری
seeding
جامدات ته‌نشین‌پذیر
settleable solids
لکه شناور
slick
صافش شنی کند
slow sand filtration
نسبت جذب سدیم
sodium absorption ratio/ SAR
تثبیت
stabilization
هوازی
aerobic
هوازیستی
aerobic
هواویز
aerosol
بی‌هوازی
anaerobic
بی‌هوازیستی
anaerobic
بازاک واقعی
AOTE/ actual oxygen tranfer efficiency
خاز
BOD/ biochemical oxygen demand
خاش
COD/ chemical oxygen demand
ناسالم‌کننده
contaminant
ناسالمی
contamination
محیط‌زیست
environment
پیامدسنجی زیست‌محیطی
environmental impact assessment
حفاظت محیط‌زیست
environmental protection
دفاع از محیط زیست
environmentalism
مدافع محیط‌زیست
environmentalist
دوگونه‌زی
facultative
مج‌مث
FSS/ fixed suspended solids
پسماند پرپرتو
high level radioactive waste/ high level waste
خاک‌چال
landfill
پسماند کم‌پرتو
low level radioactive waste/ low level waste
پسماند میان‌پرتو
mid level radioactive waste/ mid level waste
توانایی ازون‌کاهی
ODP/ ozone-depleting potential
انتقال اکسیژن
oxygen transfer
کاهش ازون
ozone depletion
حفره ازون
ozone hole
آلاینده
pollutant
آلوده‌گر
polluter
بازچرخش
recirculation
بازیافت
recycling
بازمصرف
reuse
فاضلاب‌رو
sewer
فاضلاب‌داری
sewerage
شبکه فاضلاب
sewerage system
دودمه
smog
پسماند جامد
solid waste
بازاک استاندارد
SOTE/ standard oxygen transfer efficiency
ذرات معلق در هوا
SPM/ suspended particulate matter
مجم
SS/ suspended solids
کم‌جم
TDS/ total dissolved solids
پساب
treated wastewater
کمج
TS/ total solids
مج‌مف
VSS/ voltile suspended solids
پسماند
waste
مدیریت مواد پسماند
waste management
زمین مرده
wasteland
تصفیه فاضلاب
wastewater treatment
فاضلاب
wastewater/ sewage
هوادهی
aeration
هواده
aerator
آشغال‌گیر میله‌ای
bar screen
حوضچه
chamber
ضریب تیرگی
coefficient of haze/ COH
اکسیژن محلول
dissolved oxygen/ DO
غبار
dust
غبارنشست
dust fall
رسوب‌ده ایستابرقی
electrostatic precipitator
حوض تعدیل
equalization tank
ردا
ESP1
حرکت وزشی
fanning
پرخاکستر
fly ash
دژدود
fume
حرکت فرودین
fumigation
گرمش زمین
global warming
اثر گلخانه‌ای
greenhouse effect
گازهای گلخانه‌ای
greenhouse gases
آب سخت
hard water
پربار
high-rate
حرکت فرازین
lofting
حرکت حلقوی
looping
کم‌بار
low-rate
آدم‌رو
manhole
نیترات‌سازی
nitrification
اکسانهر
oxidation ditch
سختی دائم
permanent hardness
چاله
pit
استخر
pond
آشغال‌گیری
screening
روماند
scum
گندیده
septic
مخزن گنداب
septic tank
اتاقک رسوب
settling chamber
رویه‌گیر
skimmer
دوده
soot
اتاقک افشانش
spray chamber
برج افشانش
spray tower
دودکش
stack
حوض
tank
مخزن
Tank
سختی موقت
temporary hardness
سختی کل
total hardness
حرکت تله‌ای
trapping
پالایه چکه‌ای
trickling filter
گازشوی ونتوری
Venturi scrubber
سختی آب
water hardness
گازشو
wet scrubber
فرایند لجن فعال
activated sludge process
تصفیه تکمیلی فاضلاب
advanced wastewater treatment/ advanced waste treatment/ advanced treatment/ tertiary treatment
حوض هوادهی
aeration tank
هواپخشگر
air diffuser
فرایند تماس بی‌هوازی
anaerobic contact process
بی‌اکسیژن محلول
anoxic
نیترات‌زدایی بی‌اکسل
anoxic denitrification
خوش‌سوزکننده
antiknock agent/ antiknock additive
میانگین جریان روزانه
average daily flow/ ADF
تلمبه واشویه
backwash pump
واشویه
backwash/ blowback
واشویی
backwashing
آب توازن
ballast water
زیست‌توده
biomass/ biological mass
کلرزنی تا نقطه شکست
breakpoint chlorination/ breakthrough chlorination
حوضچه تماس کلر
chlorine contact chamber
کلرخواهی
chlorine demand
حوض ته‌نشینی مدور
circular sedimentation tank
درشت‌گیر
coarse screen
کلر باقی‌مانده ترکیبی
combined chlorine residual
فاضلاب‌رو درهم
combined sewer
اختلاط کامل
complete mix
فرایند لجن فعال متعارف
conventional activated sludge process
زمان ماند
detention time/ retention time
هوادهی پخشیده
diffused aeration/ diffused-air aeration
هوای پخشیده
diffused air
مخزن هضم
digestion tank
ضریب انتشار
emission factor
فرایند هوادهی گسترده
extended aeration process
صافی الیافی
fabric filter/ bag filter
ریزگیر
fine screen
کلر باقی‌مانده آزاد
free chlorine residual
فرایند لجن فعال پربار
high-rate activated sludge process
آلودگی هوای داخل
indoor air pollution
فرایند کراس
Kraus process
حوض ته‌نشینی اولیه
primary sedimentation tank
تصفیه اولیه
primary treatment
سامانه اکسیژن خالص
pure oxygen system
آب پذیرنده
receiving water
حوض ته‌نشینی مستطیل
rectangular tank sedimentation
کلر باقی‌مانده
residual chlorine/ chlorine residual
حوض ته‌نشینی ثانویه
secondary sedimentation tank
تصفیه ثانویه
secondary treatment
حوض ته‌نشینی
sedimentation tank/ sedimentation basin/ settling tank
آبگیری لجن
sludge dewatering/ dewatering
بستر لجن‌خشک‌کن
sludge drying bed
استخر تثبیت
stabilization pond/ stabilization lagoon/ lagoon/ oxidation pond
فرایند خوراک‌دهی مرحله‌ای
step-feed aeration process/ step aeration process/ stepped aeration process
فرایند هوادهی کاهشی
tapered aeration process/ tapered aeration
سامانه فعال خورشیدی
active solar system
آهنگ کاهش بی‌دررو دما
adiabatic lapse rate
شاخص کیفیت هوا
air quality index
تلمبه هواراند
air-lift pump
نسبت هوا به سطح صافی
air-to-cloth ratio
زیست‌پایش
biomonitoring
زیست‌جامدها
biosolids
لجن حجیم‌شده
bulking sludge
پسماند پرحجم
bulky waste
نمونه‌گیر آبشاری
cascade impactor
مواد سوختنی
combustible materials
آشغال‌خردکن
comminuter
آشغال‌خردکنی
comminution
اتصال آلوده‌ساز
cross connection
گندزدا
disinfectant
فاضلاب گندزدایی‌شده
disinfected wastewater
گندزدایی
disinfection
جریان خروجی
effluent
آهنگ کاهش محیطی دما
environmental lapse rate/ ELR
غبار نشتی
fugitive dust
پسماند غذایی
garbage
انرژی زمین‌گرمایی
geothermal energy
مسافت حمل
haul distance
مدت حمل
haul time
پسماندهای خطرناک
hazardous wastes
نمونه‌گیر برخوردی
impactor
زباله‌سوز
incinerator
جریان ورودی
influent
لغات محیط زیست بخش ۱
لطفا به جای کپی مقالات با خرید آنها به قیمتی بسیار متناسب مشخص شده ما را در ارانه هر چه بیشتر مقالات و مضامین ترجمه شده علمی و بهبود محتویات سایت ایران ترجمه یاری دهید.
تماس با ما

اکنون آفلاین هستیم، اما امکان ارسال ایمیل وجود دارد.

به سیستم پشتیبانی سایت ایران ترجمه خوش آمدید.