ایران ترجمه – مرجع مقالات ترجمه شده دانشگاهی ایران

لغات نقشه برداری – بخش ۳

در این قسمت  لغات نقشه برداری بخش ۳  عرضه شده است.

 

لغات نقشه برداری صفحه اصلی – کلیک کنید

خرید لغات نقشه برداری / مجموع لغات در کل رشته ها / لغات بر حسب گروه بندی چند رشته

 

لغات نقشه برداری - ایران ترجمه - Irantarjomeh

لغات نقشه برداری  بخش ۳
ترمیم تصویر
image rectification
بازنمایی تصویر
image representation
بازتولید تصویر
image reproduction, image duplicate
بازنمونه‌برداری تصویر
image resampling
نمونه‌برداری تصویر
image sampling
مقیاس تصویر
image scale
واضح‌سازی تصویر
image sharpening
هموارسازی تصویر
image smoothing
نواری‌شدگی تصویر
image striping
پهنای باریکه تصویربرداری
image swath width/ image swathe width
باریکه تصویربرداری
image swath/ image swathe
آستانه‌گذاری تصویر
image thresholding
تبدیل تصویر
image transformation
تاب‌دهی تصویر
image warping
تصویر فروسرخ
infrared imagery/ IR imagery
خطای بست پیوندگاه
junction misclosure/ junction closure
خطای بست ترازیابی
levelling misclosure/ error of closure/ error of closure in levelling/ levelling error of closure/ misclosure in levelling
خطای بست خطی
linear misclosure
خطای بست سمت
misclosure in azimuth
خطای بست دور افق
misclosure of the horizon
خطای بست مثلث
misclosure of triangle
تصویر چندنگاهی
multi-look imagery/ multi-look image
تصویر چندطیفی
multi-spectral imagery
تصویر چندزمانی
multi-temporal imagery
خطای بست نسبی
relative misclosure
جفت‌تصویر
stereo imagery/ stereo image
تصویر گرمایی
thermal imagery
آشکاری‌پذیری تصویر
image detectability
انتقال تصویر
image transfer
اندازه تصویر
image size
برش‌زنی چگالی تصویر
image density slicing
بزرگ‌نمایی تصویر
image magnification
بهنجارش تصویر
image normalization
بهسازی تباین تصویر
image contrast enhancement
پاره‌چین تصویری
image mosaic
پالایه جهتی تصویر
image directional filter
پایدارسازی تصویر
image stabilization
پُرسمان تصویری
image querying
تباین تصویر
image contrast
تصویر رقمی
digital image/ raster image/ digitised picture
تصویر درجه‌خاکستری
grayscale image
تصویر نسبتی ترکیب‌رنگی
colour-ratio composite image
تصویر آشکارساز تغییرات
change-detection image
تصویر تمام‌نگاشتی
hologram imagery/ holograph
تصویر نسبتی
ratio image
تصویر قیاسی
analogue image
تصویرگیری
image capture
تصویر تفاضلی
difference image
تصویر ترکیب‌رنگی
colour-composite image
تصویر هم‌دما
isotherm image
تصویر قطبش‌سنجشی
polarimetric image
جفت‌تصویر
image pair
چگالی تصویر
density of image/ image density
چرخش تصویر
image rotation
راست‌تصویر
orthoimage
ذخیره‌سازی تصویر
image storage
ریخت‌دهی تصویر
image morphing
ضرب تصویری
image multiplication
قطع تصویر
image format
کدگذاری تصویر
image encoding
گسترش تباین تصویر
image contrast stretching
ناوَردای تصویر
image invariant
نسبت تباین تصویر
image contrast ratio
نسبت‌گیری تصویر
image ratioing/ image division
نمایش تصویر
image display
نوفه تصویر
image noise
نونمایی تصویرمبنا
image-based rendering/ image rendering
هرم تصویر
image pyramid
همتایابی ناحیه‌مبنا
area-based image matching
همتایابی عارضه‌مبنا
feature-based image matching
هندسه تصویربرداری
imaging geometry
همتایابی تصویری
image matching
همتایابی رابطه‌ای
relational image matching
دوربین هوایی
aerial camera
نقشه‌سازی هوایی
aerial mapping
نقشه هوانوردی
aeronautical chart
نقشه اختصاصی
arbitrary map
کِشَند نجومی
astronomical tide
مقیاس کناری
border scale
cartographic photography → mapping photography
circulation map → traffic-circulation map
city map → urban map
نقشه‌سازی ساحلی
coastal mapping
خط کناره
coastline
نقشه ترکیبی
composite map
نقشه رقمی
digital map
کِشَند روزانه
diurnal tide
syn. single day tide
مقیاس معادل
equivalent scale
مقیاس کسری
fractional scale
نقشه عمومی
general map
نقشه عام‌منظوره
general – purpose map
نقشه زمینوار
geoidal map
ارتفاع کِشَند
height of tide
نقشه نیم‌کره
hemispherical map
نقشه راهنما
index map
syn. key map
intermediate – scale map → medium-scale map
isarithmic map → isoplethic map
isarithmic, mapping → isoplethic mapping
نقشه هم‌انحراف
isogonic map
نقشه هم‌مقدار
isoplethic map
syn. isarithmic map
نقشه‌سازی هم‌مقدار
isoplethic mapping
syn. isopleth mapping, isarithmic
mapping
isopleth mapping → isoplethic mapping
key map → index map
نقشه طبقه‌بندی زمین
land – classification map
نقشه بزرگ‌مقیاس
large – scale map
مقیاس عرضی
latitude scale
مقیاس لگاریتمی
logarithmic scale
روز قمری
lunar day
ماه‌کِشَند
lunar tide
magnetic chart → magnetic map
نقشه مغناطیسی
magnetic map
syn. magnetic chart
نقشه پیش‌نگاشت
manuscript map
سرشکنی نقشه
map adjustment
دگرشکلی نقشه
map deformation
واپیچش نقشه
map distortion
ویرایش نقشه
(map edit(ing
روی نقشه
map face
شبکه‌بندی نقشه
map grid
دوربین نقشه‌سازی
mapping camera
عکسبرداری نقشه‌سازی
mapping photography
syn. cartographic photography
مقیاس نقشه
map scale
برگ نقشه
map sheet
آزمون نقشه
map test
تبدیل نقشه
map transformation
میانگین خیز کِشَند
mean rise of tide
نقشه میان‌مقیاس
medium – scale map
syn. intermediate-scale map
کِشَند هواشناختی
meteorogical tide
نقشه نظامی
military map
نقشه بومی
native map
مقیاس طبیعی
natural scale
مقیاس اسمی
nominal scale
مقیاس عددی
numerical scale
نقشه رسمی
official map
مقیاس ویژه
particular scale
دوربین تصویرسنجی
photogrammetric camera
نقشه تصویرسنجشی، نقشه تصویرسنجی
photogrammetric map
نقشه‌سازی تصویرسنجشی،نقشه‌سازی تصویرسنجی
photogrammetric mapping
نقشه راهنمای عکسی
photographic index map
syn. photo index map, photo index
photo index → photographic index map
photo index map → photographic index map
نقشه عکس‌بازنگریسته
photo – revised map
نقشه طبیعی
physical map
نقشه طبیعی‌مصور
physiographic pictorial map
polyhedral map → polyhedric map
نقشه چندوجهی
polyhedric map
syn. polyhedral map
مقیاس اصلی
principal scale
نقشه شناسایی
reconnaissance map
مقیاس نسبی
relative scale
نقشه برجسته
relief map
خیز کِشَند
rise of tide
syn. tidal rise
عدد مقیاس
scale number
کِشَند نیم‌روزانه
semidiurnal tide
خط کرانه
shore line
single day tide → diurnal tide
نقشه کوچک‌مقیاس
small – scale map
خورکِشَند
solar tide
نقشه خاص‌منظوره
special – purpose map
مقیاس سرعت
speed scale
دوربین نقشه‌برداری
surveying camera
دوربین زمینی
terrestrial camera
چرخه کِشَند
tide cycle
syn. tidal cycle
حوضه کِشَندی
tidal basin
tidal cycle → tide cycle
روز کِشَندی
tidal day
tidal rise → rise of tide
tidal wave → tide wave
موج کِشَندی
tide wave
syn. tidal wave
نیروی کِشَندزا
tide – generating force
syn. tide-producing force
tide – proucing force → tide-generating force
نقشه شدآمد
traffic – circulation map
syn. circulation map
نقشه شهری
urban map
syn. city map
مقیاس توصیفی
verbal map scale
لغات نقشه برداری  بخش ۳
لطفا به جای کپی مقالات با خرید آنها به قیمتی بسیار متناسب مشخص شده ما را در ارانه هر چه بیشتر مقالات و مضامین ترجمه شده علمی و بهبود محتویات سایت ایران ترجمه یاری دهید.
تماس با ما

اکنون آفلاین هستیم، اما امکان ارسال ایمیل وجود دارد.

به سیستم پشتیبانی سایت ایران ترجمه خوش آمدید.