مقالات ترجمه شده دانشگاهی ایران

لغات جانور شناسی – بخش 2

در این قسمت  لغات جانور شناسی بخش 2 عرضه شده است.

 

لغات جانور شناسی صفحه اصلی – کلیک کنید

خرید لغات جانور شناسی/ مجموع لغات در کل رشته ها / لغات بر حسب گروه بندی چند رشته

 

لغات جانورشناسی - ایران ترجمه - Irantarjomeh

لغات جانور شناسی بخش 2
خارسرتباران
Acanthocephala
بی‌سرویسان
Acephala
بی‌کاوریخت‌تباران
Acoelomorpha
جانوران
Animalia
حلقوی‌تباران
Annelida
پس‌کام‌ویسان
Anopla
گل‌زیوه‌ویسان
Anthozoa/ Actinozoa
عنکبوت‌ویسان
Arachnida/ Amblypygi/ Palpigradi/ Uropygi
بندپاتباران
Arthropoda
دوکفه‌ویسان
Bivalvia
بازوپاتباران
Brachiopoda
آبشش‌پاویسان
Branchiopoda
آهک‌ویسان
Calcarea/ Calcispongea
صدپاویسان
centipedes
سرمیگوویسان
Cephalocarida
سرپاویسان
Cephalopoda
نوارویسان
Cestoda
تارفک‌تباران
Chaetognatha
گیره‌وندان
Chelicerata
لب‌پاویسان
Chilopoda
گزنده‌تباران
Cnidaria
سخت‌پوست‌وندان
Crustacea
شانه‌دارتباران
Ctenophora
تاس‌زیوه‌ویسان
Cubozoa
دایره‌دارتباران
Cycliophora
بس‌اسفنج‌ویسان
Demospongiae/ Demospongea
دهان‌دومیان
Deuterostomia
دوجفت‌پاویسان
Diplopoda
ماردم‌تباران
Echiura/ Echiurida
برون‌مرزتباران
Ectoprocta
پیش‌کام‌ویسان
Enopla
درون‌فک‌ویسان
Entognatha
درون‌مرزتباران
Entoprocta
شکم‌پاویسان
Gastropoda/ gastropods
موی‌شکم‌تباران
Gastrotricha
دهان‌فک‌تباران
Gnathostomulida
شش‌پره‌ویسان
Hexactinellida/ Hyalospongea
شش‌پاوندان
Hexapoda
آب‌زیوه‌ویسان
Hydrozoa
حشره‌ویسان
Insecta
پوزه‌جنبان‌تباران
Kinorhyncha/ Echinodera
تیغه‌آبشش‌ویسان
Lamellibranchia
سپردارتباران
Loricifera
نرم‌زره‌ویسان
Malacostraca
آرواره‌پاویسان
Maxillopoda
پاردهان‌ویسان
Merostomata
میان‌زیوه‌تباران
Mesozoa
پریاختگان
Metazoa
ریزفک‌زیوه‌تباران
Micrognathozoa
هزارپاویسان
millipedes
نرم‌تن‌تباران
Mollusca/ molluscs
تک‌زادویسان
Monogenea
تک‌لاکه‌ویسان
Monoplacophora
بیورپاوندان
Myriapoda
نخ‌سان‌تباران
Nematoda/ Nemata
نخ‌ریخت‌تباران
Nematomorpha
ناخن‌دارتباران
Onychophora
زره‌ویسان
Ostracoda
خردپاویسان
Pauropoda
تبرپاویسان
Pelecypoda
گل‌دهان‌تباران
Phoronida
تخت‌زیوه‌تباران
Placozoa
پهن‌کرم‌تباران
Platyhelminthes
پرتارویسان
Polychaeta
روزنک‌تباران
Porifera
نرینه‌ای‌تباران
Priapulida
دهان‌نخستیان
Protostomia
ستبرگندویسان
Pycnogonida/ Pantopoda
کفچه‌پاویسان
Remipedia
چرخان‌تباران
Rotifera/ Rotatoria
ناوپاویسان
Scaphopoda
جام‌زیوه‌ویسان
Scyphozoa
ماشوره‌تباران
Sipunculida/ Sipuncula
اسفنج‌تباران
Spongiaria
هم‌تبارویسان
Symphyla
کندروتباران
Tardigrada
بادکش‌ویسان
Trematoda
سه‌لپ‌ویسان
Trilobita/ trilobites
سه‌لپ‌ریخت‌وندان
Trilobitomorpha
موجک‌ویسان
Turbellaria
جانورشناسی
zoology
قلمروخواهی
Territoriality
کج‌راهی
aberration
بی‌دستی مادرزاد
abrachia/ abrachiatism
بی‌سرودستی مادرزاد
abrachiocephalia
بی‌سرودست مادرزاد
abrachiocephalus
بی‌دست مادرزاد
abrachius
خارسرک
acanthella
خارسران
acanthocephala
خارسر
acanthocephalan/ acanthocephalus
خارسرزدگی
acanthocephaliasis
خارسرچه
acanthor
بی‌قلبی مادرزاد
acardia
بی‌قلب مادرزاد
acardiac/ acardiacus/ acardius
کنه‌زدگی
acariasis/ acarinosis
کنه‌سانان
acarina
کنه‌سان
acarine
کنه‌زدگی پوست
acarodermatitis
کنه‌ترسی
acarophobia
سفیدمویی مادرزاد
achromotrichia
پایانکی
acral
مخروط‌سری
acrocephalia/ oxycephaly
مخروط‌سر
acrocephalic/ oxycephalic
پوست‌آماس پایانکی
acrodermatitis
درشت‌پایانکی
acromegaly
سیه‌پایانکی
acromelanism
پی‌آسیبی پایانکی
acroneurosis
ستبراستخوانی
acropachia/ acropachy
ستبرپایانکی
acropachyderma
تخته‌زبانی
actinobacillosis
ریزپایانکی
Acromicria
گوشت‌خوارسانان
Carnivora
گوشت‌خوار
carnivore/ carnivorous/ carnivorous animal/ sarcophagous/ creophagous
گوشت‌خواری
carnivory
زیاگان
fauna
زیاگانی
faunistic
زیاگان‌شناسی
faunistics
علفخوار
herbivore/ herbivorous/ herbivorous animal/ phytophagous
علفخواری
herbivory
زمستان‌خوابی
hibernation/ winter sleep/ deep hibernation
زمستان‌خواب
hibernator
زیاسازند
zoocoenosis/ zoocenosis
عقابیان
Accipitridae
تاس‌ماهی بائر بایکالی
Acipenser baerii baicalensis
تاس‌ماهی نارنجی
Acipenser fulvescens
تاس‌ماهی روسی
Acipenser gueldenstaedtii
تاس‌ماهی سبز
Acipenser medirostris
تاس‌ماهی میکادو
Acipenser mikadoi
تاس‌ماهی ناکاری
Acipenser naccarii
تاس‌ماهی شکم‌لخت
Acipenser nudiventris
تاس‌ماهی ایرانی
Acipenser persicus
تاس‌ماهی اتریشی
Acipenser ruthenus
تاس‌ماهی آموری
Acipenser schrenckii
تاس‌ماهی چینی
Acipenser sinensis
تاس‌ماهی ستاره‌ای
Acipenser stellatus
تاس‌ماهی بالتیکی
Acipenser sturio
تاس‌ماهیان
Acipenseridae
تاس‌ماهی‌سانان
Acipenseriformes
مگس‌گیر سردراز مردابی
Acrocephalus paludicola
باله‌شعاعی‌داران
Actinopterygii
غزال-گاو لک‌پوز
Addax nasomaculatus
یلوه راه‌راه آفریقایی
Aenigmato limnas marginalis
سیاه‌مرغ زعفرانی
Agelaius flavus
ماهی‌گیرکیان
Alcidae
شبه‌ژیان‌مرغ قهقهه‌زن
Alectrurus risora
شبه‌ژیان‌مرغ دم‌خروسی
Alectrurus tricolour
طوطی آمازونی آرژانتینی
Amazona tucumana
غاز تایوانی
Anas formosa
اردکیان
Anatidae
غاز قویی
Anser cygnoides
غاز پاقرمز
Anser erythropus
غازسانان
Anseriformes
شاه‌باز اسپانیایی
Aquila adalberti
شاه‌باز خال‌دار
Aquila clanga
شاه‌باز شرقی
Aquila heliaca
فک سرخرسی جنوبی
Arctocephalus australis
حواصیل ارغوانی حقیقی
Ardea purpurea purpurea
حواصیلیان
Ardeidae
حواصیلی ماداگاسکاری
Ardeola idae
حواصیلی شکم‌حنایی
Ardeola rufiventris
زوج‌سم‌سانان
Artiodactyla
پرندگان
Aves
اردک بلوطی غواص
Aythya nyroca
نهنگ گرینلندی
Balaena mysticetus
نهنگیان
Balaenidae
نهنگ بزرگ‌باله جنوبگانی
Balaenoptera bonaerensis
نهنگ بزرگ‌باله شمالی
Balaenoptera borealis
نهنگ بزرگ‌باله عدنی
Balaenoptera edeni
نهنگ بزرگ‌باله تنومند
Balaenoptera musculus
نهنگ بزرگ‌باله کیسه‌گلو
Balaenoptera physalus
نهنگ بزرگ‌باله‌ایان
Balaenopteridae
نهنگ برینگی برد
Berardius bairdii
گاو تبتی
Bos grunniens
گاو کامبوجی
Bos sauveli
بوتیمار بزرگ حقیقی
Botaurus stellaris stellaris
گاویان
Bovidae
شعبه
branch
عروس‌غار سینه‌سرخ
Brantaruficollis
طوطی دم‌دراز گونه‌خاکستری
Brotogeris pyrrhopterus
تلیله‌ایان
Burhinidae
تلیله سنگی درشت‌ساق
Burhinus oedicnemus
شتریان
Camelidae
شتر بلخی
Camelus bactrianus
یوزنهنگ کوتوله
Caperea marginata
کوسه سفید حقیقی
Carcharodon carcharias
لاک‌پشت سربزرگ حقیقی
Caretta caretta
حواصیل آراسته سفید حقیقی
Casmerodius albus albus
لاشخوریان
Cathartidae
دولفین سرپوزه‌ای کومرسون
Cephalorhynchus commersonii
دولفین سرپوزه‌ای خوش‌خوراک
Cephalorhynchus eutropia
دولفین سرپوزه‌ای هویساید
Cephalorhynchus heavisidii
گوزنیان
Cervidae
گوزن قرمز
Cervus elaphus
گوزن قرمز بربری
Cervus elaphus barbarus
آب‌بازسانان
Cetacea
سلیمیان
Charadriidae
سلیم‌سانان
Charadriiformes
لاک‌پشت سبز دریایی
Chelonia mydas
لاک‌پشت‌سبزیان
Cheloniidae
خفاش‌سانان
Chiroptera
هوبره موج‌دار
Chlamydotis undulata
پرستوی دریایی بال‌سفید
Chlidonias leucopterus
پرستوی دریایی سیاه حقیقی
Chlidonias niger niger
غاز خاکشی‌خوار سریاقوتی
Chloephaga rubidiceps
لک‌لک شرقی
Ciconia boyciana
لک‌لک حقیقی
Ciconia ciconia
لک‌لک گردن‌کرکی
Ciconia episcopus microselis
لک‌لک سیاه
Ciconia nigra
لک‌لکیان
Ciconiidae
لک‌لک‌سانان
Ciconiiformes
کبوتریان
Columbidae
کبوترسانان
Columbiformes
سبزقبای وراج
Coracias garrulous
سبزقبائیان
Coraciidae
سبزقباسانان
Coraciiformes
بلدرچین حقیقی
Coturnix coturnix
یلوه حنایی حقیقی
Crex crex
تمساح‌سانان
Crocodylia
تمساحیان
Crocodylidae
تمساح آب‌شور
Crocodylus porosus
شه‌پروانه‌ایان
Danaidae
شه‌پروانه مشبک
Danaus plexippus
شبه‌دولفین بی‌باله سفید
Delphinapterus leucas
دولفینیان
Delphinidae
دولفین معمولی پوزه‌کوتاه
Delphinus delphis
دارسهره کرتلندی
Dendroica kirtlandii
لاک‌پشتچرمیان
Dermochelyidae
لاک‌پشت پوستی چرمین
Dermochelys coriacea
مرغ توفان دیومدی آلباتروس
Diomedea albatrus
مرغ توفان دیومدی آمستردامی
Diomedea amsterdamensis
مرغ توفان دیومدی بولر
Diomedea bulleri
مرغ توفان دیومدی ترسو
Diomedea cauta
مرغ توفان دیومدی بینی‌زرد
Diomedea chlororhynchos
مرغ توفان دیومدی سرخاکستری
Diomedea chrysostoma
مرغ توفان دیومدی سلطنتی
Diomedea epomophora
مرغ توفان دیومدی سرگردان
Diomedea exulans
مرغ توفان دیومدی ساکن
Diomedea immutabilis
مرغ توفان دیومدی خیس‌پر
Diomedea irrorata
مرغ توفان دیومدی ابروسیاه
Diomedea melanophris
مرغ توفان دیومدی پاسیاه
Diomedea nigripes
دیومدیان
Diomedeiae
شاخه
division
سلیم‌خرچنگ‌خواریان
Dromadidae
سلیم‌خرچنگ‌خوار حواصیلی
Dromas ardeola
گاو دریایی حقیقی
Dugong dugon
گاودریائیان
Dugongidae
قار چینی
Egretta eulophotes
قار گلوسرخ
Egretta vinaceigula
نرم‌آبشش‌داران
Elasmobranchii
فیلیان
Elephantidae
زردپره‌ایان
Emberizidae
اسبیان
Equidae
گورخر گروی
Equus gervyi
گورخر آسیایی
Equus hemionus
لاک‌پشت نوک‌عقابی پولکی
Eretmochelys imbricata
هونهنگ جنوبی
Eubalaena australis
لغات جانور شناسی بخش 2
Irantarjomeh
لطفا به جای کپی مقالات با خرید آنها به قیمتی بسیار متناسب مشخص شده ما را در ارانه هر چه بیشتر مقالات و مضامین ترجمه شده علمی و بهبود محتویات سایت ایران ترجمه یاری دهید.