مقالات ترجمه شده دانشگاهی ایران

لغات جانور شناسی – بخش 3

در این قسمت  لغات جانور شناسی بخش 3 عرضه شده است.

 

لغات جانور شناسی صفحه اصلی – کلیک کنید

خرید لغات جانور شناسی/ مجموع لغات در کل رشته ها / لغات بر حسب گروه بندی چند رشته

 

لغات جانورشناسی - ایران ترجمه - Irantarjomeh

لغات جانور شناسی بخش 3
هونهنگ یخچالی
Eubalaena glacialis
هونهنگ ژاپنی
Eubalaena japonica
آبچلیک نوک‌قاشقی کوتوله
Eurynorhynchus pygmeus
شاهین نائومان
Falco naumanni
شاهینیان
Falconidae
شاهین‌سانان
Falconiformes
گربه‌ایان
Felidae
سهره‌ایان
Fringillidae
چنگر پیشانی‌سفید حقیقی
Fulica atra atra
ماکیان‌سانان
Gaelliformes
غواص آدامز
Gavia adamsii
غواص قطبی حقیقی
Gavia arctica arctica
غواص قطبی گلوسیاه
Gavia arctica suschkini
غواص دوده‌ای حقیقی
Gavia immer immer
غواص ستاره‌ای
Gavia stellata
تمساح پوزه‌باریکیان
Gavialidae
تمساح پوزه‌باریک گنگی
Gavialis gangeticus
غواصیان
Gavidae
غواص‌سانان
Gaviiformes
غزال کوویه
Gazella cuvieri
غزال ابلق
Gazella dama
غزال گرمسیری
Gazella dorcas
غزال حقیقی
Gazella gazella
غزال نازک‌شاخ
Gazella lelptoceros
غزال ایرانی
Gazella subgutturosa
پیرمرغ گوشه‌گیر
Geronticus eremita
چلچله بیابانی بال‌سیاه
Glareola nordmanni
چلچله بیابانی بال‌سرخ
Glareola pratincola
چلچله‌بیابانیان
Glareolidae
دولفین گوی‌سر باله‌بلند
Globicephala melas
گوریل کوهستانی
Gorilla beringei
غم‌خورک شب‌زی ژاپنی
Gorsachius goisagi
دولفین خاکستری گریسو
Grampus griseus
درنائیان
Gruidae
درناسانان
Gruiformes
درنای ژاپنی
Grus japonensis
درنای سیبریایی
Grus leucogeranus
درنای کلاهخودی
Grus monacha
درنای گردن‌سیاه
Grus nigricollis
درنای قفاسفید
Grus vipio
عقاب دریایی دم‌سفید
Haliaeetus albicilla
عقاب دریایی پالاس
Haliaeetus leucoryphus
عقاب دریایی ساحلی
Haliaeetus pelagicus
فک خاکستری
Halichoerus grypus
گوزن آندی قهوه‌ای
Hippocamelus bisulcus
چلچله‌ایان
Hirundinidae
چلچله آبی‌رنگ
Hirundo atrocaerulea
نخستینیان
Hominidae
فیل‌ماهی دائوری
Huso dauricus
فیل‌ماهی حقیقی
Huso huso
نهنگ پردندان بطری‌بینی
Hyperoodon ampullatus
سیاه‌پره‌ایان
Icteridae
شبه‌دولفین آمازونی
Inia geoffrensis
شبه‌دولفینیان
Iniidae
حشرات
Insecta
غم‌خورک کوچک حقیقی
Ixobrychus minutus minutus
غم‌خورک ریزاندام
Ixobrychus sturmii
دولفین بطری‌شکل بورنئویی
Lagenodelphis hosei
دولفین بطری‌پوزه پهلوسفید
Lagenorhynchus acutus
دولفین بطری‌پوزه نوک‌سفید
Lagenorhynchus albirostris
دولفین بطری‌پوزه جنوبی
Lagenorhynchus australis
دولفین بطری‌پوزه خاکستری
Lagenorhynchus obscurus
کوسه‌ایان
Lamnidae
کوسه‌سانان
Lamniformes
کاکائیان
Laridae
کاکایی ارمنستانی
Larus armenicus
کاکایی اطلسی
Larus atlanticus
کاکایی اودویین
Larus audouinii
کاکایی نوک‌باریک
Larus genei
کاکایی دودی
Larus hemprichii
کاکایی سربزرگ
Larus ichthyaetus
کاکایی چشم‌سفید
Larus leucophthalmus
کاکایی سرسیاه
Larus melanocephalus
کاکایی بازمانده
Larus relictus
کاکایی ساندرز
Larus saundersi
لاک‌پشت فلسی کمپ
Lepidochelys kempii
لاک‌پشت فلسی زیتونی
Lepidochelys olivacea
پروانه‌سانان
Lepidoptera
سمور آبی گربه‌ای
Lontra felina
سمور آبی جنگلی
Lontra provocax
فیل آفریقایی
Loxodonta Africana
کبوتر دریایی بزرگ‌گردن جنوبی
Macronectes giganteus
کبوتر دریایی بزرگ‌گردن شمالی
Macronectes halli
اردک مرمری نوک‌باریک
Marmaronetta angustirostris
نهنگ ابرباله نیوانگلندی
Megaptera novaeangliae
زنبورخواریان
Meropidae
زنبورخوار معمولی
Merops apiaster
خفاش دم‌آزادیان
Molossidae
شیر دریایی حقیقی
Monachus monachus
شبه‌نهنگ تک‌شاخ
Mondon monoceros
شبه‌نهنگیان
Monodontidae
مگس‌گیریان
Muscicapidae
راسوئیان
Mustelidae
لک‌لک منقارزرد مصری
Mycteria ibis
نونهنگیان
Neobalaenidae
نوخوک دریایی بی‌باله
Neophocaena phocaenoides
گیلانشاه شمالی
Numenius borealis
گیلانشاه خال‌دار
Numenius tenuirostris
دولفین نهنگی پوزه‌کوتاه
Orcaella brevirostris
دولفین ـ نهنگ قاتل
Orcinus orca
کوسه‌نهنگ‌سانان
Orectolobbiformes
تیزشاخ آفریقایی
Oryx dammah
فک گوشدار حنایی
Otaria flavescens
فک‌گوشداریان
Otariidae
هوبره‌ایان
Otididae
میش‌مرغ ریش‌دار
Otis tarda
اردک دم‌باریک سرسفید
Oxyura leucocephala
عقاب ماهی‌گیر دریایی
Pandion haliatus
عقاب‌ماهی‌گیریان
Pandionidae
گربه‌ماهی‌بزرگ مکونگی
Pangasianodeon gigas
چرخ‌ریسکیان
Parulidae
گنجشک‌سانان
Passeriformes
مرغ‌سقاییان
Pelecanidae
مرغ سقانمای پرویی
Pelecanoides garnotii
مرغ‌سقانمایان
Pelecanoididae
مرغ‌سقاسانان
Pelecanoiformes
مرغ سقای کاکلی
Pelecanus crispus
مرغ سقای سفید
Pelecanus onocrotalus
لاک‌پشت‌لجنیان
Pelomedusidae
تک‌سم‌سانان
Perissodactyla
باکلانیان
Phalacrocoracidae
باکلان گلوسیاه
Phalacrocorax nigrogularis
باکلان کوتوله
Phalacrocorax pygmeus
قرقاولیان
Phasianidae
فک خال‌دار
Phoca vitulina
فکیان
Phocidae
خوک دریایی عینکی
phocoena dioptrica
خوک دریایی حقیقی
Phocoena phocoena
خوک دریایی سیاه
Phocoena spinipinnis
خوک‌دریائیان
Phocoenidae
خوک دریایی دال
Phocoenoides dalli
مرغ توفان دوده‌ای تیره
Phoebetria fusca
مرغ توفان دوده‌ای روشن
Phoebetria palpebrata
بال‌آتشیان
Phoenicopteridae
بال‌آتشی‌سانان
Phoenicopteriformes
بال‌آتشی آندی
Phoenicopterus andinus
بال‌آتشی جیمز
Phoenicopterus Jamesi
عنبرنهنگ سربزرگ
Physeter macrocephalus
عنبرنهنگیان
Physeteridae
ماهیان
Pisces
کفچه‌نوک آفریقایی
Platalea alba
کفچه‌نوک اوراسیایی
Platalea leucorodia
کفچه‌نوک مشکین‌رخ
Platalea minor
شبه‌دولفین گنگی حقیقی
Platanista gangetica gangetica
شبه‌دولفین رودیان
Platanistidae
لک‌لکی سیاه نوک‌داسی
Plegadis falcinellus
کشیم گوشک‌دار
Podiceps auritus
کشیم گردن‌سرخ حقیقی
Podiceps grisegena grisegena
کشیمیان
Podicipeddidae
کشیم‌سانان
Podicipediformes
لاک‌پشت پابلند پهن
Podocnemis expansa
اردک خال‌دار استلر
Polysticta stelleri
شبه‌ژیان‌مرغ راه‌راه حقیقی
Polystictus pectoralis pectoralis
شبه‌دولفین پوزه‌دراز بلن‌ویل
Pontoporia blainvillei
شبه‌دولفین پوزه‌درازیان
Pontoporiidae
یلوه کوچک حقیقی
Porzana parva parva
یلوه حقیقی
Porzana porzana
یلوه نوک‌سبز
Porzana pusilla intermedia
نخستی‌سانان
Primates
فیل‌سانان
Proboscidea
غزال ـ بز مغولی
Procapra gutturosa
کبوتر دریایی چانه‌سفید
Procellaria aeuinoctialis
کبوتر دریایی خاکستری
Procellaria cinerea
کبوتر دریایی سیاه
Procellaria parkinsoni
کبوتر دریایی وست‌لندی
Procellaria westlandica
کبوتردریائیان
Procellariidae
کبوتردریایی‌سانان
Procellariiformes
باله‌پارویی شمشیری
Psephurus gladius
شبه‌مگس‌گیر دینل
Pseudocolopteryx dinellianus
پوزه‌پارویی سیحونی
Pseudoscaphirhynchus fedtschenkoi
پوزه‌پارویی کوچک
pseudoscaphirhynchus hermanni
پوزه‌پارویی جیحونی
Pseudoscaphirhynchus kaufmanni
طوطی‌ایان
Psittacidae
طوطی‌سانان
Psittaciformes
مرغ توفان بزرگ‌بال برمودایی
Pterodroma cahow
مرغ توفان بزرگ‌بال گالاپاگوسی
Pterodroma phaeopygia
مرغ توفان بزرگ‌بال هاوایی
Pterodroma sandwichensis
مرغ آب‌شکاف پاصورتی
Puffinus creatopus
یلوه‌ایان
Rallidae
نوک‌خنجریان
Recurvirostridae
خزندگان
Reptilia
کوسه‌نهنگ مونه‌ای
Rhincodon typus
کوسه‌نهنگیان
Rhincodontidae
خفاش بینیبرگه‌ایان
Rhinolophidae
بز تاتاری حقیقی
Saiga tatarica tatarica
دم‌کرکی بال‌سفید
Sarothrura ayresi
یلوه دم‌کرکی بوهم
Sarothrura boehmi
اسبله‌ایان
Schilbeidae
آبچلیکیان
Scolopacidae
سهره‌ای سوری
Serinus syriacus
تمایز جنسی
sex differentiation/ sexual differentiation
گربه‌ماهی‌سانان
Siluriformes
گاودریایی‌سانان
Sirenia
دولفین بطری‌بینی رودی
Sotalia fluviatilis
دولفین کوهان‌دار چینی
Sousa chinensis
دولفین کوهان‌دار اطلسی
Sousa teuszii
پنگوئنیان
Spheniscidae
پنگوئن‌سانان
Sphenisciformes
پنگوئن آفریقایی
Spheniscus demersus
پنگوئن هومبولت
Spheniscus humboldti
دانه‌خوار دارچینی
Sporophila cinnamomea
دانه‌خوار بلوطی
Sporophila hypochroma
دانه‌خوار مردابی
Sporophila palustris
دانه‌خوار گردن‌یاقوتی
Sporophila ruficollis
دانه‌خوار زلیچ
sporophila zelichi
دولفین باریک خال‌دار
Stenella attenuata
دولفین باریک نیلی ـ سفید
Stenella coeruleoalba
دولفین باریک چرخنده
Stenella longirostris
پرستوی دریایی پیشانی‌سفید
Sterna albifrons
پرستوی دریایی نهنگ‌نشین
Sterna balaenarum
پرستوی دریایی کاکلی کوچک
Sterna bengalensis
پرستوی دریایی کاکلی بزرگ
Sterna bergii
پرستوی دریایی تاج‌دار چینی
Sterna bernsteini
پرستوی دریایی خزری
Sterna caspina
پرستوی دریایی دوگال
Sterna dougallii
پرستوی دریایی دم‌چلچله‌ای حقیقی
Sterna hirundo hirundo
پرستوی دریایی بزرگ پشت‌سفید
Sterna maxima albidorsalis
پرستوی دریایی نوک‌درشت حقیقی
Sterna nilotica nilotica
پرستوی دریایی بهشتی
Sterna paradisaea
پرستوی دریایی گونه‌سفید
Sterna repressa
پرستوی دریایی نوک‌زرد حقیقی
Sterna sandvicensis sandvicensis
پرستوی دریایی ساندرز
Sterna saundersi
قمری معمولی
Streptopelia turtur
ماهی‌گیرک تاج‌دار ژاپنی
Synthliboramphus wumizusume
خفاش دم‌آزاد برزیلی
Tadarida brasiliensis
خفاش دم‌آزاد اروپایی
Tadarida teniotis
لاک‌پشت‌سانان
Testudinata
مرغ مقدس حبشی حقیقی
Threskiornis aethiopicus aethiopicus
مرغ‌مقدسیان
Threskiornithidae
تن‌موئیان
Trichechidae
گاو دریایی تن‌مویی آمازونی
Trichechus inunguis
گاو دریایی تن‌مویی دست‌باله‌ای
Trichechus manatus
گاو دریایی تن‌مویی سنگالی
Trichechus sengalensis
آبچلیک سبز خال‌دار
Tringa guttifer
آبچلیک شن‌کاو سینه‌نخودی
Tryngites subruficollis
دولفین بطری‌بینی هندی
Tursiops aduncus
دولفین بطری‌بینی معمولی
Tursiops truncatus
ژیان‌مرغیان
Tyrannidae
پلنگ برفی حقیقی
Unica unica
خروس کولی دشتی
Vanellus gregarious
خفاش‌ناهیدیان
Vespertilionidae
شترچه حقیقی
Vicugna vicugna
نهنگ‌منقاریان
Ziphiidae
ماهی آزاد
Salmon
قزل آلا
Trout
وال
Whales
ماهیان ریز
Sardine
ماهی دودی
Kipper
کپور
Minnow
نیزه ماهی
Marlin
گراز ماهی
Walrus
مار ماهی
Moray
لقمه ماهی
Skate
عنبر ماهی
Sperm wale
گربه ماهی (سگ ماهی)
Catfish
ماهی چسبنده
Remora
میگو
Shrimp
لغات جانور شناسی بخش 3
Irantarjomeh
لطفا به جای کپی مقالات با خرید آنها به قیمتی بسیار متناسب مشخص شده ما را در ارانه هر چه بیشتر مقالات و مضامین ترجمه شده علمی و بهبود محتویات سایت ایران ترجمه یاری دهید.