مقالات ترجمه شده دانشگاهی ایران

لغات حسابداری بخش 61

در این قسمت  لغات حسابداری بخش 61 عرضه شده است.

 

لغات حسابداری صفحه اصلی – کلیک کنید

خرید لغات حسابداری / مجموع لغات در کل رشته ها / لغات بر حسب گروه بندی چند رشته

 

لغات حسابداری - ایران ترجمه

لغات حسابداری بخش 61
accounting entry of overhead
 ثبت حسابداری سربار
accounting equation, book-keeping equation
 معادله حسابداری
accounting estimation or assessment accounting
 برآورد حسابداری
accounting event
 رویداد حسابداری
accounting evidence
 شواهد حسابداری
accounting exposure = translation exposure
 ریسک ناشی از تبدیل دارایی ها و بدهی های یک ترازنامه به ارز خارجی
accounting expression
 عبارت حسابداری
accounting figures
 ارقام حسابداری
accounting files
 پرونده حسابداری
accounting for changing price
 حسابداری تغییر قیمت ها
accounting for lease
 حسابداری اجاره
accounting for leased assets
 حسابداری دارایی های استیجاری
accounting for pension plans
 حسابداری طرح های بازنشستگی
accounting for public interest (API)
 حسابداری برای تامین منافع عموم
accounting for replacement investments
 حسابداری سرمایه گذاریهای جایگزینی
accounting fund
 وجوه حسابداری
accounting general principles
 اصول کل حسابداری
accounting gimmicks or tricks
 ترفندها یا حیله های حسابداری
accounting guidelines
 رهنمودهای حسابداری
accounting identity
 هویت عملی حسابداری
accounting information system (AIS)
 سیستم اطلاعاتی حسابداری
accounting interpretation
 تفسیر حسابداری
accounting management
 مدیریت حسابداری
accounting management principles
 اصول مدیریت حسابداری
accounting management report
 گزارش مدیریتی حسابداری
accounting manual
 دستورالعمل حسابداری،راهنمای حسابداری
accounting measurements, accounting standards
 معیارهای حسابداری،اندازه گیری حسابداری
accounting methods
 شیوه های حسابداری، روش های حسابداری
accounting model
 الگوی حسابداری،مدل حسابداری
accounting officer
 مسئول حساب،ذیحساب،رئیس حسابداری
accounting period
 دوره مالی،دوره محاسباتی،دوره حسابداری
accounting plan
 برنامه حسابداری، طرح حسابداری
accounting policy
 رویه(روش)حسابداری، خط مشی حسابداری
accounting postulate principle
 اصل موضوع حسابداری
accounting postulates
 مفروضات حسابداری،اصول مسلم حسابداری
accounting principles
 اصول حسابداری
accounting principles board (APB)
 هیئت اصول حسابداری بریتانیا
accounting principles; fundamental accounting concepts
 اصول حسابداری،مفاهیم حسابداری
accounting procedure, accounting treatment
 فرآیند حسابداری،رویه حسابداری
accounting process (or cycle)
 فرآیند (یا چرخه)حسابداری
accounting profit
 سود حسابداری
accounting rate of return (ARR)
 نرخ بازده حسابداری
accounting ratios
 نسبتهای حسابداری
accounting ratios analysis
 تجزیه و تحلیل نسبتهای حسابداری
accounting records
 سوابق حسابداری،اسناد و مدارک حسابداری
accounting regulations
 قواعد حسابداری
accounting reports
 گزارشهای حسابداری
accounting research bulletins (ARB)
 بولتن های پژوهشی حسابداری،بولتن های تحقیقات حسابداری
accounting series releases
 سلسله نشریه های حسابداری
accounting services
 خدمات حسابداری
accounting standard
 استاندارد حسابداری
accounting standards board (ASB)
 هیئت استانداردهای حسابداری بریتانیا
accounting standards committee (ASC)
 کمیته ی استانداردهای حسابداری
accounting standards executive committee
 کمیته ی اجرایی استانداردهای حسابداری
accounting standards steering committee (ASSC)
 کمیته ی راهبری استانداردهای حسابداری
accounting structure
 ساختار حسابداری
AA rated bonds
 اوراق قرضه معتبر
ABC analysis
 تجزیه و تحلیل هزینه یابی بر مبنای فعالیت
ABC inventory classification
 طبقه بندی موجودی ها بر حسب ارزش نسبی آنها
ABC method
 روش هزینه یابی برمبنای فعالیت
AICP A professional standards
 استانداردهای حرفه ای انجمن حسابداران رسمی آمریکا
APB opinions
 نظریه های هیات اصول حسابداری بریتانیا
ATA carnet
 دفترچه آت آ
ATA convention
 کنوانسیون آت آ
a statement of basic accounting theory (ASOBAT)
 تئوری بنیادی حسابداری
abacus
 چرتکه
abandon operations
 تعطیل کردن عملیات
abandoned goods
 کالای متروکه
abandonee
 صاحب اموال متروکه
abandonment
 از کار افتادن دارایی ثابت، تمام شدن ذخائر معدنی، ترک مال
abandonment of operations
 تعطیل یا توقف عملیات
abatable
 قابل تخفیف
abate, abatement
 تخفیف دادن، پایین آوردن
abatement
 حذف هزینه جزء یا کل
abatement cost
 هزینه جدید
abend
 خاتمه غیر عادی
abeyance
 تعطیل، بلاتکلیفی
ability to service debt
 قدرت پرداخت (اصل و فرع) بدهی
ability-to-pay theory
 تئوری قدرت پرداخت
abnormal costs, unusual charges
 هزینه های غیر عادی یا غیر مترقبه
abnormal defective unit
 محصول معیوب غیر عادی
abnormal earnings
 سودهای غیر عادی، سود غیر متعارف
abnormal gain
 بازده فوق العاده
abnormal idle times
 اوقات بیکاری غیر عادی
abnormal loss
 ضایعات غیر عادی
abnormal lost units
 زیان غیر عادی آحاد محصول
abnormal performance index (API)
 شاخص عملکرد غیر عادی
abnormal process loss
 ضرر غیر عادی مرحله تولید (مراحل تولید)
abnormal return
 بازده غیر متعارف (غیر عادی)
abnormal shrinkage, shortage
 افت، آبرفتگی غیرمتعارف، افت غیرمتعارف
abnormal spoilage
 فساد و معیوب شدن غیر عادی محصول
abnormal, unusual
 غیر عادی
abnormality
 کار خلاف قاعده
abolition of use of the ledgers
 لغو استفاده از دفاتر
aboriginal cost
 هزینه اولیه، بهای اولیه
above par (above par value)
 بیش از ارزش اسمی، سَرَک
above par value shares
 سهام با ارزش بالای قیمت اسمی
above-average risk
 ریسک بالاتر از متوسط
abridged balance sheet, abbreviated balance sheet
 ترازنامه مختصر
bond rating
 رتبه بندی (تعیین درجه یا کیفیت) اوراق قرضه
bond ratio
 نسبت اوراق قرضه
bond swap
 معاوضه اوراق قرضه
bond valuation
 ارزشیابی اوراق قرضه
bond-outstanding method
 مستهلک کردن کسر اوراق قرضه
bonded warehouse
 انبار تضمینی، انبار کالای گروگزاده شده
bonds authorized -unissued
 اوراق قرضه مجاز
bonds dissent amortization
 استهلاک کسر اوراق قرضه
bonds payable
 اوراق قرضه پرداختنی
bonds payable premium
 صرف اوراق قرضه پرداختنی
bonds premium amortization, premium amortization on bonds
 استهلاک صرف اوراق قرضه
bonds with warrants
 اوراق قرضه با نرخ بهره ثابت
bonds, debenture, bearer, securities bond debentures, debenture stock, debt bond
 اوراق قرضه
bonus plan
 طرح پاداش (تشویقی)
bonus share issue
 صدور سهام جایزه
bonus shares
 سهام جایزه
bonus-penalty contract
 قرارداد پاداشی جریمه ای (پیمانکاری)
book (cost – value), carryover
 ارزش دفتری
book accounts
 حساب های دفتری
book monetary income
 سود دفتری
book of account, account book
 دفتر حساب
book of final entry
 دفتر ثبت نهایی (دفترکل)
book of original entry, book of prime entry
 دفترثبت اصلی (اولیه)
committee on accounting procedures (CAP)
 کمیته رویه های حسابداری
commodities exchange
 بورس کالا
commodity capital
 سرمایه کالایی
commodity rate
 نرخ کالا، نرخ بهره بانکی براتهای تجاری
common (share-stocks), ordinary shares
 سهم عادی، عمومی، مشترک
common average
 معدل ساده
common carrier
 موسسه حمل و نقل، متصدی حمل و نقل
common customs tariff
 تعرفه مشترک گمرکی
common external tariff
 تعرفه مشترک خارجی
common factor
 عامل مشترک
common law
 حقوق عرفی، قوانین غیر مدوّن
common market
 بازار مشترک
common pension fund of banks
 صندوق بازنشستگی مشترک بانک ها
common shareholder
 صاحب سهم عادی
common stock (share)
 سهام عادی
common stock valuation
 تعیین ارزش سهام عادی
common -size balance sheet
 ترازنامه همگن شده، ترازنامه هم مقیاس
common wealth
 مشترک المنافع
communicating results
 گزارش نتایج
communication
 ارتباطات، تفهیم، ابلاغ
companies acts
 قانون شرکت ها
companies house (companies registration office)
 اداره ثبت شرکت ها
companies of equal size
 شرکتهای هم ردیف
companies′ combination
 ترکیب شرکتها
company
 شرکت
incorporated company
 شرکت سهامی
unlimited company
 شرکتی که در آن اعضا مسئولیت نامحدود دارند.
public limited company
 شرکت عام با مسئولیت محدود
private company
 شرکت سهامی خاص
statutory company
 شرکتی که طبق یک مصوبه خاص مجلس تاسیس شود
critical path method (CMP)
 روش راه (مسیر) بحرانی
critical region
 ناحیه بحرانی، ناحیه رد فرضیه صفر
critical review
 بازدید انتقادی
critical review of balance sheet
 بررسی انتقادی ترازنامه
critical success factors
 عوامل اصلی (حیاتی) موفقیت
critical-perspective research
 تحقیقات انتقادی
crop insurance
 بیمه محصولات کشاورزی
cross elasticity of demand
 کشش تقاضا
cross examination
 بازپرسش
cross of market
 دامنه بازار، گستردگی بازار
cross rate
 نرخ ارز
cross reference between journal and ledger
 شماره عطف دفاتر روزنامه و کل
cross sale
 فروش متقابل (در بازار بورس)
cross section data
 اطلاعات موارد مشاهده شده
cross- default clause
 بند مربوط به روز شدن کل بدهی
cross-sectional analysis
 مقایسه نسبت های دو شرکت، تجزیه و تحلیل مقطعی
crosscast  / cross-cast / cross cast
 جمع کردن افقی ارقام
crosswalk table
 جدول تخصیص
crucial financial decision
 تصمیم وخیم مالی
culpable bankrupt(cy)
 ورشکسته به تقصیر
cumulative security
 اوراق بهادار با امتیاز انباشته
cumulative
 انباشته
cumulative
 انباشته، جمع شونده
cumulative abnormal return (CAR)
 بازده انباشته غیر عادی
cumulative binomial distribution
 توزیع دو جمله ای انباشته
cumulative bonus share
 سودی سهمی انباشته
cumulative cash required
 وجوه نقد انباشته مورد نیاز
cumulative credit
 اعتبار انباشته
cumulative dividend
 سود سهام انباشته
cumulative dividend shares
 سود سهمی (جایزه) انباشته
cumulative dividends
 سود سهمی (انباشته)
cumulative effect of accounting change
 اثر انباشته تغییرات حسابداری
cumulative effect of change in accounting principles
 اثر انباشته تغییر در اصول حسابداری
cumulative effect(s)
 اثرات (آثار) انباشته
cumulative interest
 بهره انباشته
cumulative loss, deficit, accumulated deficit
 زیان انباشته
cumulative preferred capital stock
 سهم سرمایه ای ممتاز با سود انباشته
cumulative preferred dividends in arrears
 سود معوق سهام ممتاز جمع شونده
cumulative preferred share (stock)
 سهم ممتاز با سود انباشته
cumulative rights
 حقوق انباشته
cumulative shares, cumulative dividend shares
 سهام با سود انباشته
cumulative time
 زمان انباشته
cumulative voting
 رای دسته جمعی
cumulative voting system
 سیستم رای گیری تجمیعی
currency (currency legal)
 پول قانونی، پول رایج
currency adjustment charge = currency adjustment factor (CAC = CAF)
 هزینه تعدیل نرخ پول = ضریب تعدیل نرخ پول
currency and credit council
 شورای پول و اعتبار
currency appreciation
 افزایش قدرت خرید
currency bonds, continued bonds, irredeemable bonds, perpetual bonds, perpetual debentures
 اوراق قرضه داخلی
currency exchange pin (Joss)
 سود (زیان) مبادلات ارزش
currency, exchange, foreign currency
 ارز
currency-monetary and credit council
 شورای پول و اعتبار
current (cost-value), going value
 ارزش جاری
current account
 حساب جاری
current account interest
 بهره حساب جاری
current account with interest
 حساب جاری با سود (یا بهره)
current account without interest
 حساب جاری بدون بهره (سود)
current account, running account checking account
 حساب جاری
current accounts ledger
 دفتر حساب های جاری
current asset
 دارایی جاری
current assets ratio
 نسبت دارایی جاری
current audit file
 پرونده جاری حسابرسی
current cash debt coverage
 نسبت پوشش بدهی نقدی جاری
current cash equivalent (CCE)
 معادل وجوه نقد
current cost (value) accounting
 حسابداری برحسب ارزش دارایی ها
current cost accounting (CCA)
 حسابدااری ارزش های جاری
current cost attribution profit
 سود قابل تخصیص با ارزش جاری
current cost balance sheet
 ترازنامه با ارزش جاری
current cost financial statement
 صورتهای مالی با ارزش جاری
current cost operating profit
 سود عملیاتی با ارزش جاری
current cost profit and loss account
 حساب جاری سود و زیان با ارزش های جاری
current cost system of accounting
 سیستم حسابداری مبتنی بر بهای / ارزشهای جاری
current cost, replacement value (cost)
 ارزش جایگزینی (جانشینی)
current cost-constant dollar (CC-CD)
 ارزش های جاری همگن
current debt to net worth ratio
 نسبت بدهی جاری به ارزش ویژه
current exchange rate
 نرخ تسعیر جاری (روز) ارز
current exit value
 ارزش جاری خروجی (فروش)
current fair value
 ارزش متعارف جاری
current financial position
 موقعیت مالی جاری
current flow of payments
 جریان جاری پرداخت ها
current liabilities
 بدهی های جاری
current market price (value)
 قیمت جاری (روز) بازار
current market value (exit value)
 ارزش جاری بازار (ارزش خروجی)
current maturing portion of long-term debt
 حصه جاری بدهی بلند مدت
current maturity
 سررسیدهای نزدیک، قسط جاری از وام بلندمدت
current maturity installments
 اقساط سررسید نزدیک
current maturity loan
 وام سررسید نزدیک (جاری)
current method, current (catch-up) approach
 روش جاری
current notes payable
 اسناد پرداختنی جاری
current operating performance approach
 روش / رویکرد نتایج عملیات جاری
current operating performance concept
 مفهوم (نظریه) عملکرد جاری
current operations
 عملیات جاری
current outlay cost
 هزینه نقدی جاری
current period approach
 روش دوره جاری
donee beneficiary, third-party beneficiary
 شخص ثالث ذینفع
لغات حسابداری بخش 61
Irantarjomeh
لطفا به جای کپی مقالات با خرید آنها به قیمتی بسیار متناسب مشخص شده ما را در ارانه هر چه بیشتر مقالات و مضامین ترجمه شده علمی و بهبود محتویات سایت ایران ترجمه یاری دهید.