مقالات ترجمه شده دانشگاهی ایران

لغات مدیریت – بخش 10

در این قسمت  لغات مدیریت – بازرگانی بخش 10 عرضه شده است.

لغات مدیریت – بازرگانی صفحه اصلی – کلیک کنید

خرید لغات مدیریت – بازرگانی/ مجموع لغات در کل رشته ها / لغات بر حسب گروه بندی چند رشته

 

لغات مدیریت - ایران ترجمه - irantarjomeh

لغات مدیریت – بازرگانی بخش 10
فن، شیوه كار
Technical
توانایی فنی
Technical Ability
كادر فنی
Technical Personnel
كارگر فنی
Technician
كارآیی فنی
Technological Efficiency
پیشرفت تكنولوژیك، فنی
Technological Progress
بیكاری فنی یا تكنولوژیكی
Technological unemployment
تكنولوژی، فن‌شناسی؛ فناوری
Technology
كاركردن از راه دور
Tele Working
از كارافتادگی موقت
Temporary Disability
اشتغال موقت
Temporary Employment
وام مدت‌دار
Term Loan
بستر آزمایش
Test Bed
داده‌های آزمایش
Test Data
تجهیزات آزمایش
Test Equipment
اجرای آزمایشی
Test run
نظری
Theoretical; Speculative
نظریه
Theory
بانك پژوهشی
Think Bank
شیوة كار نوبتی سه‌گانه، سه‌شیفتی‌
Three-Shift System
كارگر بی‌تجربه
Threshold Worker
بازار كار فشرده؛ بازار كاركساد
Tight Labour Market
مدت زمان كم و فشرده
Tight Time Value
بررسی نسبت میان زمان و كار
Time and duty Study
معافیت از كار؛ مرخصی دادن
Time off
فرصت‌طلب
Time Server
فرصت‌طلبی
Time Serving
برگه ثبت ساعات كار
Time Sheet
مزد زمانی؛ دستمزد به ازای ساعت كار
Time Wage
كار ساعتی
Time Work
كارگر زمانی؛ كارگر ساعتی
Time Worker; Hourly Rate Worker
صنایع بسیار كوچك
Tiny Industries
ابزار برنامه ریزی
Tools of Planning
وسایل تحقیقات
Tools of Research
كارمند عالی‌رتبه
Top Official
كل نظام كار
Total Business System
هزینة كل
Total Cost; Aggregate Expenditure
از كارافتادگی كامل
Total Disability
خسارت كلی
Total loss
درآمد كل
Total Revenue
مهارت كلی
Total Skill
كارهای بسیار مشكل
Tough Going
سابقة كار؛ سابقه
Track Record
چرخه تجاری؛ دورة كسب و كار
Trade Cycle
قانون اتحادیه صنفی و روابط كار
Trade Union and Labour Relation Act
اهل تجارت؛ اهل كسب و كار
Trades People
شركتهای واسطه
Trading House
صنایع سنتی
Traditional Industries
برای شغلی تربیت كردن
Train For
كارآموخته؛ آموزش دیده؛ دوره دیده
Trained
معیار كارگر ماهر
Trained- Worker Standard
كارآموز
Trainee; Cadet
كارآموزی
Training
كمك هزینه كارآموزی
Training Allowance
مراكز كارآموزی
Training Centers
آموزش در كار
Training On the Job
برنامه كارآموزی
Training Program
خطرات ناشی از انتقال كار
Transfer Risk
موقت
Transient; Temporary; Ad hoc
موافقتنامه
Treaty
شغلی را ترك كردن
Turning Job
نظام نوبتكاری دوگانه، دو شیفتی
Two- Shift System
انواع نوبت كاری
Types of Shift
انواع مزد
Types Of Wage
كارمند غیرمجاز
Un Authorized Clerk
آموزش ندیده
Un Lettered
غیرخودكار
Un Mechanical
مشاغل بلا تصدی؛ مشاغل اشغال نشده
Un Occupied Jobs
كارمند غیررسمی
Unofficial Employee
كارگران فاقد سازماندهی
Unorganized Labors
طرح‌ریزی نشده
Unplanned
سرمایه‌گذاری بی‌برنامه
Unplanned Investment
تلاش غیرمولد
Unproductive Effort
عناصر غیرتولیدی
Unproductive Elements
مشاغل كم درآمد
Unremunerative Careers
اقتصاد كم اشتغال
Under Employed Economy
كم‌كاری؛ نیمه بیكار
Under Employment
بهره‌گیری كم از كارگر
Under Utilization of Labour
كم‌كار
Underachiever
غیرقابل استخدام
Unemployable
اشتغال ناپذیری
Unemployed Ability
مقرری بیكاری
Unemployed Allowance
حمایت از بیكاران
Unemployed Support
پرداختی در زمان بیكاری
Unemployment Compensation
تعادل اشتغال ناقص / عدم اشتغال
Unemployment Equilibrium
آمار بیكاران
Unemployment Fund
بیمة بیكاری
Unemployment Insurance
بیكاری
Unemployment; Idleness; Leisure; Non Employment; Joblessness
تجارت نامطلوب
Unfavorable Trade
نامناسب برای كار
Unfit For Work
شركت غیر سهامی
Unincorporated Association
شركت غیر رسمی
Unincorporated Enterprise
غیرابتكاری
Uninitiated
كارآیی واحد
Unit Efficiency
واحد كار
Unit Of Work
تولید تك محصولی
Unit Production
اشباع نشده
Unsaturated
غیرعلمی
Unscientific
كارمندان بی‌تجربه، غیرماهر
Unskilled Employees
كارگر ساده
Unskilled Worker; Manual Worker; Simple Labour; Peon
فاقد تخصص
Unspecialized
ریسك غیر سیستماتیك
Unsystematic Risk
منابع بیكار
Unused Resources
احتمال خطر
Unwarranted Reliance Risk
شاغلین شهری
Urban Employees
ناحیة كاربر
User Area
برنامة كاربر
User Program
كار بسط‌‌ پذیر
Utilizable
بكار گرفتن؛ بكار برده
Utilize
هزینة متغیر
Variable Cost
تحقیق كردن
Verify
تقسیم عمودی كار
Vertical Division of Labour
كارآزموده؛ كهنه‌كار
Veteran
نظر؛ دیدگاه
View
صنایع روستایی
Village Industries
ریسك مجازی
Virgin Risk
سازگاری شغلی
Vocational Adjustment
راهنمای شغل
Vocational Advice; Vocational Guidance; Manual
ناسازگاری شغلی
Vocational Maladjustment
صلاحیتهای حرفه‌ای
Vocational Qualification
آزمون شغلی
Vocational Test
بیكاری داوطلبانه، ارادی
Voluntary unemployment
كاركنان روزمزد
Wage Personnel
میزان مزد
Wage Rate
تثبیت مزد
Wage Stabilization
مزد
Wage; Pay
حكم اخراج
Walking Paper
كار به هرز رفته
Wasted Labour
صنعت ضعیف
Weak industry
خدمات رفاهی
Welfare Services
كار دفتری
White Collar Job
مستخدم اداره؛ پشت میزنشین؛ كارگر یقه سفید
White Collar Worker
اشغال و اداره كارگاه توسط كاركنان
Work- In
نظام بررسی عامل كار
Work-Factor System
كار در حال اجرا
Work-In- Progress; Work-In-Process
پذیرش كار
Work Acceptance
همسازی كار
Work Accommodation
تشنة كار
workaholic
مشغول كاری بودن
Work At
كارخانگی
Work at Home
گرایش به كار؛ طرز فكركاری
Work Attitude
ساختار اجزای كار
Work Break- Down Structure
اردوی كار
Work Camp
مركز كار
Work Center; Metro Polis
كمیتة كار
Work Committee
كار انجام شده
Work Completed
شورای كار
Work Council
شمارش كار، كار شماری
Work Count
دوره یا چرخه كار
Work Cycle; Job Cycle
افت كار؛ كاهش بازده كار
Work Decrement
تمایل به كار
Work Effort
محیط كار
Work Environment; Works Setting; Work Surrounding
اخلاق كار
Work Ethic
فایل كار؛ فایل موقت عملیاتی
Work File
یكپارچگی جریان كار
Work Flow Integration
روابط جریان كاری
Work Flow Relation
تنوع نیروی كار
Work Force Diversity
گروه كار
Work Group
رفتار گروه كاری
Work Group Behavior
پویایی گروه كاری
Work Group Dynamics
سكون گروه‌كاری؛ خاصیت گروه كاری
Work Group Inertia
مكانیزم ادراه كردن كار
Work Handling Mechanism
سخت كار كردن
Work Hardening; Fag
كار در جریان
Work In Process
شیفتی كردن كار
Work in Shift
انگیزة كار
Work Incentive
باركار؛ حجم كار
Work Load
زمان‌سنجی كار؛ كار سنجی
Work Measurement
سفارش كار؛ دستور كار
Work Order
كار بیش از توان
Work Over Load
اجازه كار
Work Permit
امتیازات كار
Work Points
جلوگیری از كار
Work Prevention
حمایت كاری
Work Protection
روانشناسی كار
Work Psychology
نوسازی كار
Work Reconstruction
اصلاح كار
Work Reform
از كارافتادگی ناشی از كار
Work Related Disability
آزادی برای كار
Work Release
دستورات كار
Work Rules
جداول كاری
Work Schedules
ترتیب انجام كار
Work Sequencing
كار برگه
Work Sheet
كارگاه
Work Shop; Shop
ساده‌سازی كار
Work Simplification; Simplification of Work
وضعیت كاری
Work Situation
فضای كار
Work Space
ایستگاه كاری؛ منطقة كاری
Work Station; Work Place
پایگاه شغلی
Work Status
وقفة كار؛ ایست كار
Work Stoppage
تنش كاری؛ فشار عصبی كار
Work Stress
كارسنجی
Work Study
طرح واحد كاری
Work Unit Design
ارادة كاری
Work Will
رقابت عملی
Workable Competition
كارگر
Worker; Laborer; Workman
روزـ كار
Working- Day
سن كار؛ سن اشتغال
Working Age
سرمایه كار
Working Capital
طبقة كارگر
Working Class
شرایط كار
Working Conditions; Terms of Reference
فرضیة كاری
Working Hypothesis
عمر كاری؛ دورة فعالیت
Working Life
مالك كاركن
Working Owner
عملیات كار
Working Practice
اصل كاری
Working Principle
ریسك كار
Working Risk
ساختار كار
Working Structure
بیكار
Workless; Unemployed; Out of Work; Be Out Of Employment
كارگر شایسته
Workman Like
كارگاه عملیات
Works
فدراسیون جهانی كار
World Confederation of Labour (WCL)
شركت تازه كار
Young Firm
خدمات كاریابی جوانان
Youth Employment Service
اثر هاله ای
Halo effect
گردش
Hand-off
حالت من کودکی شاد
Happy child ego state
رئیس هیئت
Head of mission
سلسله مراتب
Hierarchy
سلسله مراتب نیازها
Hierarchy of Needs
رده بالا
Higher order
مشخصات استخدامی
Hiring specification
توقیف
Hold up
حقوق ایام تعطیل
Holiday pay
بازار هم سطح
Horizontal Market
مدیریت منابع انسانی
HRM
برنامه ریزی نیروی انسانی
HRP
سرمایه انسانی
Human capital
مهارت های انسانی
Human skills
ایده
Idea
بازاریابی سلایق
Idea Marketing
راه اندازی داخلی
IED
شبیه سازی، تصورات
Imagery
صندوق بین المللی پول
IMF
عملیاتی شدن
Implementation
بهبود بخشیدن
Improve
محرک آنی
Impulse
تجهیزات فوری
Impulse Goods
آگاه بودن
In aware of
وارده
In put
تدوین بنامه پاداش کارانه
Incentive wage plans
صورت درآمد
Income statement
اصلاح تدریجی
Incremental adjustment
عامل مستقل
Independent variable
شاخص
Index
هزینه های غیر مستقیم
Indirect Costs
انفرادی
Individual
نیازهای فردی
Individual need
استقراء
Induction
صنعتی
Industrial
خریداران صنعتی
Industrial Buyers
کالاهای صنعتی
Industrial Goods
بسته بندی صنعتی
Industrial Packaging
روابط صنعتی
Industrial relations
تورم
Inflation
تاثیر
Influence
غیررسمی
Informal
اطلاعات
Information
مدیریت اطلاعات
Information Management
مالکیت اطلاعات
Information ownership
معماری سیستم اطلاعاتی
Information systems architecture (ISA)
برچسب اطلاعات
Informational Label
سیستم اطلاعاتی
Informational system
زیر ساخت
Infrastructure
ابتکار عمل
Initiatives
خلاقیت
Innovation
مبتکرین
Innovators
ورودی
Input
زنجیره ورودی/خروجی
Input/output chain
بینش
Insight
ورشکستگی
Insolvency
تاسیسات
Installations
نصب شده
Installed
موسسه
Institution
تولید یک پارچه
Integrated manufacturing
نقشهای یکپارچه سازی
Integrating roles
ترکیب
Integration
نقش ترکیبی
Integration role
تعامل
Interaction
بهره
Interest
نرخ بهره
Interest rate
تعامل
Interface
داخلی
Internal
ممیزی داخلی
Internal audit
هزینه های داخلی
Internal costs
مجرای داخلی
Internal interface
ذی نفع داخلی
Internal stakeholder
درونگرا
Introvert
پاداش درونی
Intrinsic reward
درک مستقیم
Intuition

 

لغات مدیریت – بازرگانی بخش 10
Irantarjomeh
لطفا به جای کپی مقالات با خرید آنها به قیمتی بسیار متناسب مشخص شده ما را در ارانه هر چه بیشتر مقالات و مضامین ترجمه شده علمی و بهبود محتویات سایت ایران ترجمه یاری دهید.