مقالات ترجمه شده دانشگاهی ایران

لغات مهندسی صنایع – بخش 10

در این قسمت  لغات مهندسی صنایع بخش 10 عرضه شده است.

لغات مهندسی صنایع صفحه اصلی – کلیک کنید

خرید لغات مهندسی صنایع / مجموع لغات در کل رشته ها / لغات بر حسب گروه بندی چند رشته

 

لغات مهندسی صنایع - ایران ترجمه - irantarjomeh

لغات مهندسی صنایع بخش 10
اثر همبستگی
effect of collinearity
اثر واریانس جامعه نابرابر میانگین نمونه‌های مستقل
Effect of unequal population variances Mean Independent samples
اثر واریانس نابرابر برآورد میانگین
effect of unequal variances estimating mean
عنصر
element
پیشامد جزئی
elementary event
پیشامد مقدماتی
Elementary event
اجزای نقشه آزمایشات طرح شده
elements of plan for designed experiments
قاعده تجربی
empirical rule
قاعده تجربی و هیستوگرام ‌ها
empirical rule and histograms
قاعده تجربی برای اندازة تغییر
empirical rule for measures of variability
قاعدة تجربی قابل تغییر
empirical rule for variability
پیشامد پوچ
empty event
ارزیابی شرایط واریانس برابر
equal variance condition, evaluating
پیشامدهای هم ‌شانس
Equally likely events
معادله فرمول بیز
equation for Bayes’ formula
معادله مدل رگرسیون
equation of a regression model
معادله توزیع نرمال
equation of the normal distribution
خطا
error
كنترل نرخ خطا
error rate control
كنترل نرخ خطا و شیوه بونفرونی
error rate control and Bonferroni procedure
نرخ خطای نوع اول آزمایشی
error rate control and multiple-comparison procedures
خطای نمونه‌گیری
Error sampling
خطای مجموع مربعات رگرسیون
error sum of squares regression
جملات خطا
error terms
واریانس خطا
error variance
برآورد
estimate
امید برآورد شده
estimated expected value
ارزش مورد انتظار برآورد شده جداول توافقی و داده‌های طبقه‌بندی شده
estimated expected value contingency tables and categorical data
خط رگرسیون برآورد شده
estimated regression line
مدل رگرسیون خطی برآورد شده
estimated regression line
برآورد ضرایب رگرسیون
estimates of regression coefficients
برآورد اجزاء واریانس
estimating  components
برآورد بر اساس مانده واریانس خطا
estimating based on residuals error variance
ضریب برآوردی
estimating coefficient
برآورد واریانس خطا با مربعات میانگین
estimating error variance with mean squares
برآورد برای رگرسیون خطی واریانس خطا
estimating for linear regression error variance
برآورد برای رگرسیون چندگانه واریانس خطا
estimating for multiple regression error variance
برآورد میانگین
Estimating mean
برآورد میانگین و انحراف معیار
estimating mean and standard deviation
برآورد میانگین توزیع نمونه‌گیری
estimating mean sampling distribution
برآورد میانگین ، میانگین نمونه‌های مستقل
estimating mean, mean independent samples
برآورد میانگین، میانگین داده‌های جفت شده
estimating mean, mean paired data
برآورد میانگین، واریانس مجهول
estimating mean, unknown variance
برآورد میانه
estimating median
استفاده از آزمون علامت برآورد میانه
estimating median using sign test
برآورد ارزش گمشده طرح مربع لاتین
estimating missing value Latin square design
برآورد مقدار از دست رفته داده‌های گمشده، طرح مربع لاتین
estimating missing value Latin square design, missing data
برآورد پارامتری مدلی
estimating model parameters linear regression parameters
برآورد پارامترهای مدلی با طرح‌های پراكنده
estimating model parameters with scatter plots
برآورد ضرایب رگرسیون چندگانه
estimating multiple regression coefficient least-squares methods
برآورد داده‌های جفت شده
Estimating Paired data
پارامترهای برآورد شده
estimating parameters
اندازه‌گیری تأثیر و نفوذ پارامترهای برآورد شده
estimating parameters measuring of leverage and influence
استفاده روش كمترین مربع پارامترهای برآورد شده
estimating parameters using least-square method
استفاده تحلیل مانده‌ای پارامترهای برآورد شده
estimating parameters using residuals analysis
برآورد میانگین جامعه ضریب اطمینان
estimating population mean confidence coefficient
برآورد واریانس جامعه ضریب اطمینان
estimating population variance confidence coefficient
تخمین شیب رگرسیون و نقطه پرتأثیر
estimating regression slope and high influence point
برآورد خطای استاندارد در رگرسیون چندگانه بازه اطمینان
estimating standard error in multiple regression
برآورد خطای استاندارد فرض صفر
estimating standard error null hypothesis
برآورد واریانس خطای صحیح با تحلیل مانده‌ای
estimating true error variance with residual analysis
برآورد ارزش مشاهده از دست رفته
estimating value of missing observation
برآورد ارزش مشاهده  از دست رفته طرح بلوكی تصادفی شده
estimating value of missing observation randomized block design
برآورد مقدار مشاهدات از دست رفته مشاهدات
estimating value of missing observations
برآورد واریانس اجزای طرح بلوكی
estimating variance components block design
برآورد با پارامترهای طرح پراكنده
estimating with scatterplots parameters
برآورد
estimation
برآورد در مقایسه با آزمون فرض
estimation  comparing with hypothesis testing
برآورد اریب
estimation bias
برآورد اریب و طرح بلوكی تصادفی شده
estimation bias and randomized block design
برآورد اریب و طرح بلوكی كامل تصادفی شده
estimation bias and randomized complete block design
برآورد اریب در طرح مربع لاتین
estimation bias in Latin square design
برآورد اریب در طرح بلوكی تصادفی شده
estimation bias in randomized block design
برآورد میانگین
estimation of mean
برآوردكننده
estimator
آمار T برای بیشتر از دو واریانس جامعه‌ای
Evaluating equal variance  For more than two population variances
آمار T برای شیب
Evaluating equal variance  For slope
آمار T جدول آماری خم توان
Evaluating equal variance  Statistical table of power curves
آمار T در مقابل آزمون مجموع رتبة ویلكاكسون
Evaluating equal variance  Vs. Wilcoxon  rank sum test
آمار T در مقابل آزمون رتبة علامتدار ویلكاكسون
Evaluating equal variance  Vs. Wilcoxon  signed-rank test
آمار T در مقابل آزمون علامت
Evaluating equal variance Vs. sign test
ارزیابی نرمال بودن داده
Evaluating normality of data
پیشامد
event
روابط پیشامد و احتمال
event relations and probability
احتمال روابط پیشامدی
event relations, probability
پیشامدهای معرفی شده
events, defined
مثالی از شیوه دونت
example of Dunnett’s procedure
استفاده كنترل شیوه‌های دونت
example of Dunnett’s procedures
مثالی از  رفتار فاكتوریل
example of factorial treatment
مثالی از رفتار فاكتوریل در طرح بلوكی كامل تصادفی شده
example of factorial treatment in randomized complete block design
مثالی از آزمون كروسكال والیس
example of kruskal-wallis test
مثالی از آزمون كروسكال – والیس مقادیر مركزی جامعه
example of kruskal-wallis test for population central values
مثالی از كمبود تناسب در رگرسیون خطی
example of lack of fit  in linear regression
مثالی از طرح مربع لاتین
example of Latin square design
مثالی از داده‌های گمشده ، طرح مربع لاتین
example of Latin square design, missing data
مثالی از واحدهای اندازه‌گیری
example of measurement units
مثالی از مدل اثر آمیخته
example of mixed-effects model
مثالی از رگرسیون چندگانه
example of multiple regression
مثالی از بخت
Example of odds
مثالی از آزمون ضرایب رگرسیون
Example of Regression coefficients tests
مثالی از تعداد تكرار شده
example of repeated measures
مثالی از شیوه‌های كیولز – نیومن – استیودنت
example of student-newman-keuls procedures
مثالی از هیستوگرام متقارن
example of symmetric histogram
مثالی از آزمون ضرائب
example of testing coefficients
مثال آزمون رتبه علامتدار ویلكاكسون
example of Wilcoxon  signed-rank test
مثالی از ضرایب رگرسیون چندگانه
examples for coefficients, multiple regression
مثالی از طرح بلوكی ناقص متعادل
examples of balanced incomplete block designs
مثالی از نمودار میله‌ای
examples of bar charts
مثالی از طرح جعبه‌ها
Examples of boxplots
مثالی از چك كردن شرایط تحلیل واریانس
examples of checking AOV conditions
مثالی از مقایسه شیب
Examples of Comparing slope
مثالی از طرح تصادفی شده كامل
examples of completely randomized design
مثالی از جداول توافقی و داده‌های طبقه‌بندی شده
examples of contingency tables and categorical data
مثالی از همبستگی
examples of correlation
مثالی از كنترل نرخ خطا
examples of error rate control
مثالی از مربع میانگین انتظار
examples of expected mean square
مثالهای مدل اولیه
examples of first-order models
مثالی از پیشگویی رگرسیون چندگانه
examples of forecasting multiple regression
مثالی از هیستوگرام فراوانی
examples of frequency histogram
مثالی از استنباط درباره تناسب جامعه
examples of inferences about a population proportion
مثالی از استنباط درباره چند تناسب
examples of inferences about several proportions
مثالی از استنباط رگرسیون چندگانه
examples of inferences in multiple regression
مثالی از مشكلات رگرسیون معكوس
examples of inverse regression problems
مثالی از تفاوت كمترین معنی‌دار
examples of least significant difference
مثالی از آزمون لیواین
examples of Levine’s test
مثالی از كنتراست خطی
Examples of Linear contrasts
مثالی از اندازه‌گیری مقاومت پیوند
examples of measuring strength of association
مثالی از اندازه‌گیری مقاومت رابطه
examples of measuring strength of relation
مثالی از رگرسیون چندگانه
examples of multiple regression
توضیح نمونه‌گیری تو در تو
examples of nested sampling
مثالی از بخت
examples of odds and odds ratios
مثالی از نمودار دایره‌ای
examples of pie charts
مثالی از توزیع پواسون
examples of Poisson distribution
مثالی از توزیع پواسون
examples of Poisson distribution
مثالی از تناسب جامعه
examples of population proportion
مثالی از دو تناسب جامعه
examples of population proportions
مثالی از تصادفی كردن واحدهای آزمایشی به رفتار
examples of randomization of experimental units to treatments
مثالی از طرح بلوكی تصادفی شده
examples of randomized block design
مثالی از طرح بلوكی كامل تصادفی شده
examples of randomized complete block design
مثالی از پارامترهای رگرسیون
examples of regression parameters
مثالی از توزیع فراوانی نسبی
examples of relative frequency distribution
مثالی از اندازه نمونه
examples of sample size
مثالی از اندازه نمونه برای میانگین
examples of sample size for mean-mean
مثالی از آزمون آماری برای بیشتر از دو واریانس جامعه‌ای
examples of statistical tests  for more than two population variances
مثالی از تبدیلات برای مقادیر مركزی
examples of transformations for central values
مثالی از تبدیلات
examples of transformations population central values
مثالی از آزمایشات دو عاملی
examples of two-factor experiments
مثالی از هیستوگرام تك مدی / دو مدی
examples of unimodal/bimodal histograms
اكسل
excel
تحلیل واریانس اكسل
excel  Anova
چیدیست اكسل
excel  Chidist
تحلیل داده‌ای اكسل
excel  Data analysis
انتخاب آمار توصیفی اكسل
excel  Descriptive statistics option
صفحه كاری جدید اكسل
excel  New worksheet ply
توزیع نرمال اكسل
excel  Normal distribution
احتمال نرمال اكسل
excel  Normal probabilities
رگرسیون اكسل
excel  Regression
آزمون T اكسل
excel  t-test
نمودار اكسل
ExcelChart
چینو اكسل
Excel Chiinv
چیتست اكسل
Excel Chitest
بردورودی اكسل
ExcelInput range
نرمدیست اكسل
Excel Normdist
نرمینو اكسل
Excel Norminv
گزینه‌های خروجی اكسل
ExcelOutput options
گزارش نمودار پاشنه اكسل
excelPivottable / pivotchart report
پواسون اكسل
ExcelPoisson
نظریه صف اكسل
Excel Queuing theory
رتبه اكسل
Excel Rank
 stdeVاكسل
Excel Stdev
 stdevpاكسل
Excel Stdevp
ابزار اكسل
Excel tools
تمرین رفتار فاكتوریل در طرح بلوكی كامل تصادفی شده
exercise for factorial treatment in randomized complete block design
تمرین برای طرح‌های نامتعادل، تحلیل واریانس
exercises for analysis of variance ,unbalanced designs
تمرین برای داده‌های طبقه‌بندی شده
exercises for categorical data
تمرین گرایش مركزی
exercises for central tendency
تمرین ضرایب رگرسیون چندگانه
exercises for coefficients, multiple regression
تمرین برای مقایسه شیب
Exercises for Comparing slope
تمرین برای طرح تصادفی شده كامل
exercises for completely randomized design
تمرین برای جداول توافقی و داده‌های طبقه‌بندی شده
exercises for contingency tables and categorical data
تمرین برای همبستگی
exercises for correlation
تمرین برای توصیف داده
exercises for data description
تمرین برای  رفتار فاكتوریل
exercises for factorial treatment
تمرین پیشگویی رگرسیون چندگانه
exercises for forecasting multiple regression
تمرین روشهای گرافیكی
exercises for graphical methods
تمرین استنباط درباره تفاوت بین دو تناسب جامعه
exercises for inferences about difference between two populations proportion
تمرین استنباط درباره چند تناسب
exercises for inferences about several proportions
تمرین برای استنباط درباره چندین تناسب جامعه
exercises for inferences about several proportions
تمرین برای مشكلات رگرسیون معكوس
exercises for inverse regression problems
تمرین برای مشكلات رگرسیون معكوس
exercises for inverse regression problems
تمرین آزمون كروسكال والیس
exercises for kruskal wallis test
تمرین برای آزمون كروسكال – والیس مقادیر مركزی جامعه
exercises for kruskal-wallis test for population central values
تمرین طرح مربع لاتین
exercises for Latin square design
تمرین طرح مربع لاتین
exercises for Latin square design
تمرین داده‌های گمشده ، طرح مربع لاتین
exercises for Latin square design, missing data
تمرین آزمون لیواین
exercises for Levine’s test
تمرین برای كنتراست خطی
Exercises for Linear contrasts
تمرین كنتراست خطی
exercises for linear contrasts
تمرین میانگین نمونه‌های مستقل
Exercises for Mean Independent samples
تمرین اندازة تغییر
exercises for measures of variability
تمرین برای شكل گیری مدل
exercises for model formation
تمرین برای رگرسیون چندگانه
exercises for multiple regression
تمرین رگرسیون چندگانه
exercises for multiple regression
تمرین متغیرهای چندگانه
exercises for multiple variables
تمرین برای متغیرهای چندگانه
exercises for multiple variables
تمرین برای مقادیر مركزی جامعه
exercises for population central values
تمرین مقادیر مركزی جامعه
exercises for population central values
تمرین تناسب جامعه
exercises for population proportion
تمرین دو تناسب جامعه
exercises for population proportions
تمرین برای طرح بلوكی تصادفی شده
exercises for randomized block design
تمرین طرح بلوكی كامل تصادفی شده
exercises for randomized complete block design
تمرین آزمون ضرایب رگرسیون
Exercises for Regression coefficients tests
تمرین انتخاب برای رگرسیون چندگانه
exercises for selecting for multiple regression
تمرین آزمون آماری برای بیشتر از دو واریانس جامعه‌ای
exercises for statistical tests  for more than two population variances
تمرین آزمون ضرائب
exercises for testing coefficients
تمرین تبدیلات برای مقادیر مركزی
exercises for transformations for central values
تمرین برای تبدیلات برای مقادیر مركزی جمعیت
exercises for transformations population central values
تمرین آزمایشات دو عاملی
exercises for two-factor experiments
تمرین آزمون رتبة علامتدار ویلكاكسون
exercises for Wilcoxon  signed-rank test
تمرین استفاده از پیشگویی رگرسیون چندگانه
exercises using general linear model for multiple regression
تمرین با استفاده از رگرسیون چندگانه و توزیع فراوانی
exercises using multiple regression and general linear model
شمارش خانه ‌های امید
expected cell counts
فراوانی انتظار
expected frequencies
فراوانی انتظار برای آزمون نیكویی بر ارزش
expected frequencies  for a goodness-of-fit test
فراوانی انتظار برای آزمون استقلال
expected frequencies  for a test of independence
فراوانی مورد انتظار برای آزمون نیكویی بر ارزش
expected frequencies for goodness-of-fit test
فراوانی انتظار برای آزمون همگنی
expected frequencies for a test of homogeneity
فراوانی امید
Expected frequency
مربع میانگین مورد انتظار
expected mean square
مربع میانگین انتظار در طرح بلوكی تصادفی شده كامل تك عاملی
expected mean square  in completely randomized design with single factor
مربع میانگین انتظار در طرح بلوكی كامل تصادفی شده
expected mean square  in randomized complete block design
قاعده میانگین مربعی مورد انتظار و آزمون F
Expected mean square rules and f tests
مربعات میانگین مورد انتظار و مدل اثر تصادفی
expected mean squares and random-effects model
مقدار خروجی مورد انتظار استنباط درباره چند تناسب
expected number of outcomes inferences about several proportions
تعداد خروجیهای استنباط درباره چندین تناسب جامعه
expected number of outcomes inferences about several proportions
تعداد مورد انتظار خروجی چندین تناسب جامعه
expected number of outcomes population proportions
تعداد خروجیهای مورد انتظار در آزمایشات چند جمله‌ای
expected number of outcomes, in multi nominal experiments
امید
expected value
امید و جداول توافقی
expected value and contingency tables
امید متغیر تصادفی گسسته
expected value of a discrete random variable
امید معرفی شده
expected values defined
آزمایش
experiment
طرح‌ های آزمایشی و طرح تصادفی شده كامل
experimental designs and completely randomized design
طرح‌ های آزمایشی
experimental designs for
طرح‌های آزمایشی برای طرح تصادفی شده كامل
experimental designs for completely randomized design
طرح‌های آزمایشی برای طرح مربع لاتین
experimental designs for Latin square design
طرح‌های آزمایشی برای طرح بلوكی تصادفی شده
experimental designs for randomized block design
خطای آزمایشی
experimental error
خطای آزمایشی لغت‌شناسی
experimental error terminology
شیوه های آزمایشی و كنترل خطای آزمایشی
experimental procedures and controlling experimental error
شیوه‌های آزمایشی و كنترل خطای آزمایشی
experimental procedures and controlling experimental error
تصادفی كردن آزمایشی و تصادفی كردن
experimental randomization and randomization
واحد آزمایشی لغت ‌شناسی
experimental unit terminology
واحدهای آزمایشی
experimental units
آزمایشات
experiments
نرخ خطای آزمایشی
Experiment wise error rate
نرخ خطای آزمایشی در روش شف
Experiment wise error rate  in scheffe’s method
نرخ خطای آزمایشی در شیوة W توكی
Experiment wise error rate  in tukey’s w procedure
استفاده از توزیع برد استیودنتی در شیوه W توكی
Experiment wise error rate in tukey’s w procedure
نرخ خطای آزمایشی شیوه W توكی
Experiment wise error rate in tukey’s w procedure
تفاوت معنی‌دار كمترین فیشر و شیوه های مقایسه چندگانه
Experiment wise type I error rate
مجموع مربعات توضیح داده شده
explained sum of squares
توضیح در مقایسه با پیشگویی
explanation, compared with prediction
تحلیل داده اكتشافی
exploratory data analysis
طرح آزمایشی
experimental design
توسعه مقایسه به سه یا بیشتر از سه خط
Extending comparison to three or more lines
مدل اثر تصادفی گسترده
extending random-effects model factorial experiments
توسعه مدل اثر تصادفی تصادفی كردن
extending random-effects model randomization
برونیابی
extrapolation
برونیابی و رگرسیون چندگانه
extrapolation and multiple regression
جریمه برونیابی
extrapolation penalty extrapolation
قسمت مجزا شدید
Extreme outliers
مقدار اكسترموم
extreme values
توزیع F
f distribution
توزیع F و توزیع احتمال
f distribution and probability distributions
آزمون F برای كنتراست خطی
F test for Linear contrasts
كنتراست چند وجهی و كنتراست خطی و مقایسه چندگانه
f test for linear contrasts and multiple-comparison procedures
آزمون F تمام ضرایب رگرسیون چندگانه
f test of all coefficient multiple regression
آزمون F تمام ضرایب
f test of all coefficients
پیشگوهای آزمون F آزمون ضرایب رگرسیون
F test of predictors Regression coefficients tests
آزمون F پیشگوهای آزمون ضرائب
f test of predictors testing coefficients
خم توان آزمون F برای AOV جداول آماری
f test power curves for AOV statistical tables
آزمون F
f tests
طرح تو در توی جزئی نمونه‌گیری تو در تو
f tests for nested sampling
آزمون F آزمایشات دو عاملی
f tests for two-factor experiments
آزمون F آزمایشات دو عاملی
f tests for two-factor experiments
آزمایش فاكتوریل جداول AOV
factorial experiment AOV tables
آزمایشات فاكتوریل
factorial experiments
آزمایشات فاكتوریل در مقابل طرح اسپلیت
factorial experiments  vs. split-plot design
آزمایشات فاكتوریل نگرش یك زمانه
factorial experiments and one-at-a-time approach
فرمول فاكتوریل
factorial formula
اثرات عمده  رفتار فاكتوریل
factorial treatment  main effects
برهم كنش‌های سه طرفه  رفتار فاكتوریل
factorial treatment  three-way interactions
بر هم كنش‌های دو طرفه  رفتار فاكتوریل
factorial treatment  two-way interactions
طرح تصادفی شده كامل رفتار فاكتوریل
factorial treatment completely randomized design
طرح رفتار فاكتوریل لغت‌شناسی
factorial treatment design terminology
طرح رفتار فاكتوریل
factorial treatment design treatments
رفتار فاكتوریل در طرح تصادفی شده كامل جداول AOV
factorial treatment in completely randomized design AOV tables
رفتار فاكتوریل در طرح بلوكی كامل تصادفی شده
factorial treatment in randomized complete block design
مدلهای رفتار فاكتوریل
Factorial treatment models

 

لغات مهندسی صنایع بخش 10
Irantarjomeh
لطفا به جای کپی مقالات با خرید آنها به قیمتی بسیار متناسب مشخص شده ما را در ارانه هر چه بیشتر مقالات و مضامین ترجمه شده علمی و بهبود محتویات سایت ایران ترجمه یاری دهید.