مقالات ترجمه شده دانشگاهی ایران

لغات مهندسی صنایع – بخش 23

در این قسمت  لغات مهندسی صنایع بخش 23 عرضه شده است.

لغات مهندسی صنایع صفحه اصلی – کلیک کنید

خرید لغات مهندسی صنایع / مجموع لغات در کل رشته ها / لغات بر حسب گروه بندی چند رشته

 

لغات مهندسی صنایع - ایران ترجمه - irantarjomeh

لغات مهندسی صنایع بخش 23
بوش دورانی
Rotary Bushing
بوش سر جداره نوع اکس
X-Bushing
باترس
Buttress (BUT)
کابل
Cable
حفاری ضربه ای
Cable Tool drilling
مدرج کردن
Calibrate
قطر یاب
Caliper
نمودار قطر یابی
Caliper Log
سر پوش – در
Cap
قدرت – گنجایش – ظرفیت
Capacity
مهار فوران چاه
Cap a Well
ظرفیت حمل گل
Carrying capacity (Mud)
دکل سیار
Carrier Rig
پوشیده – چاه پوشیده
Cased (Cased Hole)
سابقه
Case History
لوله جداری
Casing
طوق سیمان ساده
Casing Baffle Collar
جام لوله جداره- مقر لوله جداره
Casing Bowl
پرگر – لوله جداره
Casing Centralize
بست لوله جداری
Casing Clamp
طوقه اتصال لوله جداری
Casing Collar
طوقه سیمان پر کننده
Casing Differential fills up collar
طوقه سیمان شناور
Casing Float Collar
آویزه لوله جداری
Casing Hanger
سر جداره
Casing Head
ماسوره سر جداره
Casing Head Spool
سرجداره پایه
Casing Head Housing
عمق نصب جداری
Casing Point
حفاظ رزوه لوله جداری
Casing Protector
طوق تراش لوله جداری
Casing Scraper
کفشک لوله جداری
Casing Shoe
کفشک پر کننده
Casing Differential Fill Up Shoe
کفشک مضاعف
Casing Duplex Shoe
کفشک ساده
Casing Guide Shoe
طوقه جداری تراش
Casing Scraper
قلاویز جداره گیر
Casing Spear
گوه عنکبوتی
Casing Spider
رشته لوله جداری
Casing String
سنبه لوله جداری
Casing swage
طبلک فرعی (کت هد)
Cat Head
طبلک چپ (طبلک باز کردن لوله)
Break out Cathead
طبلک راست (طبلک سفت کردن لوله)
Make up Cathead
ظرفیت تعویض کاتیونی
Cat ion Exchangeable Capacity
کابل طبلک فرعی
Cat line
راهرو – راه گربه
Cat Walk
ریزش دیواره چاه
Caving
“سرداب”
Cellar
افزایه شتابده سیمان
Cement Accelerator Additive
افزایه سیمان
Cement Additive
سبد سیمان کاری
Cement Basket
آژند”سیمان
Cement Bond
نمودار آژند سیمان
Cement Bond Log
سیمان زن چند مرحله ای
Cementer Multistage
جداری روب پایینی
Cementing Bottom Plug
جداری روب بالایی
Cementing Top Plug
کلاهک سیمان کاری
Cementing Head
سیمان کاری – سیمان زنی
Cementing
سیمان کاری اولیه
Primary Cementing
سیمان کاری چند مرحله ای
Multistage Cementing
سیمان کاری تزریقی
Squeeze Cementing
سیمان کاری ثانویه
Secondary Cementing
دوغاب سیمان (کمی سفت شده)
Cement Grout
مجرا بند سیمانی
Cement Plug
زمان سیمان زدن
Cement Time
توپک سیمان کاری
Cement Retainer
افزایه شتابگر سیمان
Cement Retarded Additive
برگشتی سیمان – برگشت سیمان اضافی
Cement Return
دوغاب سیمان
Cement Slurry
پرگار کردن
Centralize
پرگر (لوله های جداری)
Centralizer
زنجیر ران -زنجیری
Chain Drive
آچار زنجیر
Chain Tongs
رگه شدن
Channel (to)
رگه ای
Channeling
مقطع کابل
Chanvre
شیر یک طرفه – یکسویه
Check Valve
بریدن گل (شیمیایی)
Chemical Cut –Off Mud
چاره کاری شیمیایی – شیمی درمانی
Chemical Treatment
کنده های مته – تراشه مته
Chips
راندن کنده های مته –دفع کنده های مته
Chip Clearance
عمل خرد و ریز کننده مته
Chipping Action (bit)
کاهنده
Choke
کاهنده قابل تنظیم
Adjustable Choke
کاهنده مثبت
Positive Choke
کاهنده خروجی فوران گیر
Choke Line
کاهنده خروجی زیرین فورانگیر
Bottom Choke Line
کاهنده خروجی بالایی فورانگیر
Top Choke Line
شبکه کاهنده (فورانگیر)
Choke Manifold
تاج چاه
Christmas tree
ساقه حفاری “سی” شکل
Circle “C” Assembly
گردش سیال
Circulation
گردش گل در دهانه چاه
Circulating across Well Head
گردش کامل گل
Circulate Around
سری گردش گل
Circulating Head
میزان گردش گل
Circulating Rate
بست
Clamp
دستگاه رس زدا (دستگاه تصفیه وجداسازی موادرسی از گل)
Clay ejector
رخ
Cleavage
کلاج
Clutch
کلاج بادی
Air Actuated Clutch
کلاج مالشی
Friction Clutch
کلاج هیدرولیک
Hydraulic Clutch
کلاج مکانیکی
Mechanical Clutch
بهم پیوستگی مولکول های مایعات
Coalescence
بهم پیوستگی مولکول های جامد و مایع
Cohesion
پوشاندن –روکش زدن
Coat (to)
روکش
Coating
ضریب گرانروی
Coefficient of viscosity
کار سرد
Cold Work
طوقه (طوق اتصال دو سر ماده)
Collar
کلویید
Colloid
لوله بالا /  بیرون آمدن از چاه
Come Out of the hole
تراکم – فشردگی
Compaction
فلنج پیوندی
Companion Flange
ناظر فنی
Company Man
سری تکمیل چاه
Completion Head
جعبه دنده –جعبه انتقال مکانیکی
Compounds
ترکیبات-تجهیزات
Compound
ترکیبات آکندی
Sealing Compound
گریس رزوه
Thread Compound
چسب رزوه
Thread Locking Compound
تراکم
Compression
مقاومت تراکمی
Compressive Strength
سل ناحیه ای –سل متمرکز
Concentration Cell
شرایط-وضعیت-تغییرشرایط-بهسازی
Condition
بهسازی چاه
Conditioning of hole
باز سازی گل
Conditioning of mud
لوله هادی
Conductor Pipe (conductor casing)
مقر لوله
Conduit Support
کاج (کاج مته)
Cone (Bit cone)
مته کاج دار
Cone type Bit
اتصال لوله-پیوند لوله
Connection
آلوده شدن-آلوده
Contaminated
آلودگرها
Contaminates
منحنی گرانمایگی
Consistency Curve
شاخص گرانروی
Consistency Index
استوار کردن سازند
Consolidation
فاز پیوسته یافاز اصلی محلول
Continuous Phase
خط کنترل
Control Line
لوله وزنه معمولی
Conventional Drill Collar
رشته لوله کلاف شده(تغییرشکل دایمی رشته لوله کمانه..)
Corkscrewed string
مغزه –مغزه گیری
Core
زبانه مغزه گیر
Core Catcher
مته مغزه گیر
Core Head
لوله مغزه گیر
Core Barrel
مته مغزه گیر
Core Cutter Head
مغزه گیری
Coring
راندن فواره مته برای تصحیح زاویه انحراف
Corrective Jetting Run
مسیر(در چاههای انحرافی)
Course
جهت مسیر
Course Bearing
انحراف مسیر
Course Deviation
طول مسیر
Course Length
ظرفیت ستون دکل
Cross Column Capacity
“چرخاب”
Cyclone
خوردگی وزنگ زدن فلزات
Corrosion
عامل خورندگی
Corrosion Agent
حاصل خوردگی-زنگ
Corrosion Product
خورنده
Corrosive
محورگردان (بین گردنده وگرداننده)
Coupling
اتصال-طوق اتصال
Coupling
طوقه اتصال لوله جداری
Casing coupling
طوقه آرام بخش
Flow Coupling
طوقه لوله
Pipe coupling
طوقه تند شکن
Quick Disconnect Coupling
ترک خورده
Cracked
چاه در حال ریزش
Crater
باربحرانی
Critical Load
سرعت دورانی بحرانی
Critical RPM
چاه مارپیچ
Crooked Hole
تبدیل
Crossover Sub (X-O sub)
پارلوله تبدیل
Crossover Joint
دنده روی دنده افتاده
Cross Threaded
تاج دکل
Crown
“بلاک تاج دکل”
Crown Block
عمل خرد کننده مته
Crushing Action (Bit)
کاپ تستر (وسیله آزمایش قسمت فوقانی لوله جداره)
Cup Tester
رفع کردن – بهسازی
Cure
کنده ها (مته)
Cutting
گزارش روزانه عملیات
Daily Drilling Well Progress Report  حفاری
خفه کننده –ضربه گیر
Dampener
طوقه تیزه ای
Dart Sub
روز کاری
Day Tour
روز مزدی
Day Work
حفاری روز مزدی
Day Work Drilling
کابل ثابت
Dead Line
مهار کابل ثابت
Deadline Anchor
مخزن ته نشینی
Decantation Tank
برنده شیمیایی
Deflocculated
کف زدا – ضدکف
Defoamer
گاز زدا –دستگاه گاز زدایی گل حفاری
Degasser
نمودار چگالی
Density Log
عمق – ژرفا
Depth
عمق شروع کاریک مته
Depth In
عمق پایان کاریک مته
Depth out
دکل
Derrick
ظرفیت بازستون دکل
Derrick column capacity
سکوی دکل
Derrick Floor
پایه دکل
Derrick Leg
ظرفیت چیدن لوله در دکل
Derrick Set Back Capacity
“شن زدا”
De.sander
طراحی
Design
“ماسه زدا”
De.slitter
پاک کننده ها
Detergent
شکل
Diagram
حدیده
Die
مانده گیر حدیده ای
Die Collar
پر کننده تفاضلی
Differential Fill up
گیرتفاضلی لوله
Differential Pressure Sticking
“سیال گرانشو”
Dilatants Fluid
نمودار شیب یابی
Dip meter
حفاری جهت دار- حفاری مایل
Directional Drilling
مواد پر کننده گر
Dispersant
پراکنش- پخش شدن
Dispersion
جوی گل –گل راهه
Ditch
اطاق حفار
Dog House
سگدست
Dogleg
شدت سگدست
Dogleg Severity
دوپ-روغن-گریس
Dope
دوتایی
Double
پمپ دو هنگامه
Double Acting Pump
سکوی دکلبان
Double Board
“فلنج دوآکند”
Double Pack off Flange
فلنج دو سرپیچ
Double Studded Flange
تبدیل دو سرپیچ
Double Studded Adaptor
فرو شیب
Down Dip
زمان تلف شده
Down Time
مقاومت اصطکاکی
Drag
گردونه حفاری
Draw work
جعبه انتقال نیرو
Draw work Compound
لغزیدن-سریدن-ازسوراخی یا لوله ای گذشتن-انحراف
Drift
قطر مجاز
Drift Diameter
خرگوش (مص)
Drift Rubber
حفاری (حفرکردن)
Drill (to)
قابلیت حفاری
Drill ability
لوله وزنه حفاری
Drill Collar
حفار
Driller
عبور از مانع داخل چاه
Drilling Around
کارکنان سکوی حفاری-گروه حفار
Driller Crew
ادامه حفاری
Drilling Ahead
افزایش ناگهانی سرعت کندن مته
Drilling Break

 

لغات مهندسی صنایع بخش 23
لطفا به جای کپی مقالات با خرید آنها به قیمتی بسیار متناسب مشخص شده ما را در ارانه هر چه بیشتر مقالات و مضامین ترجمه شده علمی و بهبود محتویات سایت ایران ترجمه یاری دهید.
تماس با ما

اکنون آفلاین هستیم، اما امکان ارسال ایمیل وجود دارد.

به سیستم پشتیبانی سایت ایران ترجمه خوش آمدید.