مقالات ترجمه شده دانشگاهی ایران

لغات مهندسی صنایع – بخش 4

در این قسمت  لغات مهندسی صنایع بخش 4 عرضه شده است.

لغات مهندسی صنایع صفحه اصلی – کلیک کنید

خرید لغات مهندسی صنایع / مجموع لغات در کل رشته ها / لغات بر حسب گروه بندی چند رشته

 

لغات مهندسی صنایع - ایران ترجمه - irantarjomeh

لغات مهندسی صنایع بخش 4
طرح های عاملی 2p
2p Factorial designs
طرح نمونه گیری ABC
ABC sampling plan
سطح فرایند قابل پذیرش – سطح قابل پذیرش فرایند
Acceptable process level (APL)
سطح فرایند قابل قبول
Acceptable process level
سطح كیفیت قابل پذیرش – سطح قابل پذیرش كیفیت
Acceptable quality level (AQL)
سطح کیفیت قابل قبول
Acceptable quality level(AQL)
قبولی
Acceptance
پذیرش
Acceptance
ناحیه پذیرش یارد داده
Acceptance – rejection data
نمودارهای كنترل برای پذیرش
Acceptance control chart
معیار پذیرش
Acceptance criteria
بازرسی برای پذیرش
Acceptance inspection
عدد پذیرش
Acceptance number
سطح كیفیت قابل قبول
Acceptance quality level (AQL)
نمونه گیری برای پذیرش (رد یا قبول)
Acceptance sampling
نمونه گیری جهت پذیرش
Acceptance sampling
نمونه گیری برای پذیرش با مشخصه وصفی
Acceptance sampling by attributes
نمونه گیری برای پذیرش با مشخصه كمی
Acceptance sampling by variables
صحت
Accuracy
صحت ابزار
Accuracy of instrument
حدود فعالیت
Action limits
كنش
Active
افزایش قاعده
Addition law
اجرای کافی
Adequate performance
مجموعه قابل قبول
Admissible set
تعدیل
Adjustment
اجرای کافی
Administration
كاربردهای اجرایی
Administrative Applications
مشورتی
Advisory
زیبایی
Aesthetics
هشدار
Alarm
احتمال جبری
Algebra of probabilities
ساختار هم اثری، هم اثر
Alias , Alias structure
فرضیه مقابل
Alternative hypothesis
انستیتو استانداردهای ملی آمریكا
American National Standards Institution
انجمن كنترل كیفیت آمریكا
American society for quality control
انجمن آمار آمریكا
American statistical association
موسسه تامین كنندگان آمریكا
American supplier institute
یك فرایند میانگین متحرك تجمعی مرتبه یك
An integrated – moving average process of order one
تحلیل
Analysis
تجزیه و تحلیل میانگین (ANOM)
Analysis of mean (ANOM)
تحلیل واریانس
Analysis of variance
تجزیه و تحلیل واریانس (ANOVA)
Analysis of variance (ANOVA)
مطالعه های تحلیلی
Analytic studies
تغییرات در آزمون تجزیه و تحلیل
Analytical test variation
گزارش سالیانه کیفیت
Annual report on quality
طرح نمونه گیری مبتنی برAOQL
AOQL sampling plan
جداول نمونه گیری AOQL
AOQL sampling tables
زنجیره ماركوف برگشت پذیر مثبت نامنظم
Aperiodic positive recurrent Markov chain
تقریب آزمون T
Approximate T test
هزینه های ارزیابی
Appraisal costs
تقریبا
Approximately
طرح نمونه گیری مبتنی برAQL
AQL sampling plan
جداول نمونه گیری AQL
AQL sampling tables
میانگین حسابی
Arithmetic mean
کیفیت مونتاژ
Assembly quality
انحرافات با دلیل
Assignable causes
علل قابل تشخیص
Assignable causes of variations
مفروضات
Assumptions
توابع زیان نامتقارن
Asymmetric loss functions
روشهای آماری
statistical method
وصفی
Attribute
مشخصه وصفی
Attribute characteristic
نمودارهای كنترل وصفی
Attribute control charts
نمودار کنترل خواص
Attribute control chart
طرح نمونه گیری وصفی
Attribute sampling plan
ارزش یابی
Audit
ممیزی
Audit
ممیزی تصمیمات
Audit of decision
توانایی کنترل کیفیت
Authority of quality control
مدل میانگین متحرك خود برگشتی تجمعی
Auto regressive integrated moving – average (ARIMA) model
تابع خود همبستگی
Autocorrelation function
اندازه گیری اتوماتیک
Automated gaging
بازرسی اتوماتیک
Automated inspection
فرایند اتورگرسیو – خود رگرسیو ، فرایند خود برگشتی
Autoregressive process
قابلیت استفاده انباشته برای انتخاب نمونه گیری
Availability lot for sampling selection
متوسط
Average
نمودار میانگین وتغییرات
Average and range charts
متوسط كیفیت خروجی
Average outgoing quality (AOQ)
حد متوسط كیفیت خروجی
Average outgoing quality limit (AOQL)
تغییرات میانگین و انحراف استناندارد
Average range and standard deviation
متوسط طول دنبال
Average run length (ARL)
متوسط تعداد نمونه
Average sample number (ASN)
متوسط تعداد كل مورد بازرسی
Average total inspection (ATI)
میانگینها
Averages
متوسط زمان هشدار
Average time to signal (ATS)
هزینه های قابل اجتناب كیفیت
Avoidable quality costs
اختلالات
Background noise
انباشته
Lot
انباشته مضر
Bad lots
مرحله ای – ناپیوسته
Batch
تولید دسته ای
Batch production
اندازه انباشته
Batch size
بیز
Bayes
مانند دانه تسبیح دانه
Bead
اعتقاد داشتن
Believe
مجله فنی روش بل
Bell system technical journal
بازرس پای میز کار
Bench inspector
آزمایش های برنولی
Bernoulli trials
متغیر تصادفی برنولی
Bernoulli random variable
توزیع بتا
Beta distribution
کاراکتر یک طرفه
Bias
نمونه گیری یک طرفه
Biased sample
توزیع بینم یا دو جمله ای
Binomial distribution
توزیع احتمالی دوجمله ای
Binomial probability distribution
توزیع های نرمال دو متغیره و چند متغیره
Bivariate and multivariate normal distributions
نرمال دو متغیره
Bivariate normal
بلوك بندی
Blocking
عوامل بلوك بندی
Blocking factors
نرم افزار آماری كه با علامت تجاری BMDP ثبت شده است
BMDP
فواصل یا بازه های بانفرونی
Bonferroni’s intervals
حدود كنترل نوع بانفرونی
Bonferroni’s type control limit
مرزها
Boundaries
نمودار جعبه ای
Box plot
طوفان مغزی
Brainstorming
درجه بیریكس
Brix
تغییرات موجود در بیریكس
Brix variation
نمونه گیری دسته ای (فله ای )
Bulk sampling
دوره پایه
Base period
کنترل بودجه هزینه کیفیت
Budgetary control of quality cost
نمودار C
C chart
کالیبراسیون
Calibration
كالیبراسیون یا اندازه گیری
Calibration
توانایی
Capability
قابلیت
Capability
نسبت پیشرفت
Capability ratio
پیشرفت آموزش
Capability study
مورد
Case
نمایش موضوعی یا قالبی
Casement display
توزیع كوشی
Cauchy distribution
علیت
Causality
علت
Cause
نمودار علت و معلول
Cause and effect diagram
علل
Causes
احتیاط
Caution
خط مركز
Center line (CL)
طرح مركب مركزی
Central composite design
قضیه حد مركزی
Central limit theorem
تمایل مركزی
Central tendency
سیستم بازرسی متمرکز
Centralized inspection system
خط مرکزی
Central line
طرح نمونه ای زنجیره ای
Chain sampling plan
طرح نمونه گیری زنجیره ای
Chain Sampling plan
احتمالی
Chance
علل احتمالی تغییرات
Chance causes of variations
تغییرات احتمالی
Chance variation
تغییر در میانگین
Change in mean (CIM)
تغییر متغیر
Change of variables
فصل
Chapter
مشخصه
Characteristic
معادله مشخصه
Characteristic equation
نمودار
Chart
نامعادله یا نامساوی چبیشف
Chebyshev’s inequality
برگه كنترل
Check sheet
مربع كای
Chi – square
توزیع مربع كای
Chi – Square distribution
نمونه گیری مربع کای
Chi- square test
سربازرس
Chief inspector
تراشه
Chips
چرخه کنترل کیفیت
Circular quality control
حدود طبقات
Class boundaries
فاصله طبقاتی
Class interval
حدود امتیاز میانی
Class mid-point
نزدیک شدن طبقاتی
Classical approach
دسته بندی
Classification
فاصله آزاد – خلاصی
Clearance
فاصله آزاد عدد
Clearance number
جواب به صورت بسته
Closed – form solution
قضیه گلران
Cochran’s theorem
رمز گذاری
Coding
تعیین ضریب تصمیم
Coefficient of determination
ضریب تغییرات یا پراكندگی
Coefficient of variations
هم سازه – هم عامل
Cofactor
رتبه ستونی
Column rank
تركیب
Combination
تركیباتی – تركیبی
Combinatorial
روش تركیبی جمع تجمعی شوهارت
Combined CUSUM – Shewhart procedure
كنترل كیفیت (وسیع و عمومی) شركت
Company – wide quality control (CWQC)
روش های رقابت كننده
Competing methods
پیشامد مکمل
Complementary event
طرح كاملا تصادفی شده
Completely randomized design
آزمایش یك عاملی كاملا تصادفی شده
Completely randomized single – factor experiment
مجموعه پیچیده
Complex assemblies
تسلط قطعات
Component dominance
اجزاء واریانس
Components of variance
توزیع فوق هندسی مركب
Compound hyper geometric distribution
توزیع پوآسان تركیبی
Compound Poisson distribution
آزمون مركب
Compound test
اندازه گیری حد فشرده
Compressed – limit gaping
به كمك كامپیوتر
Computer – aided
بنگاه
Concern
مختصر و مفید
Concise
تا توافق نظر
Concurrently
توابع چگالی شرطی
Conditional density functions
احتمال شرطی
Conditional probability
دسته های مطمئن
Confidence bands
محدود اطمینان
Confidence interval
فاصله اطمینان – فواصل اطمینان
Confidence interval (s)
سطح اطمینان
Confidence level
تایید كردن
Confirm
آزمایش تائیدی
Confirmation experiment
تطابق
Conformance
منطبق
Conforming
اثرهای آمیخته شده
Confounded effects
آمیختگی
Confounding
حدس – گمان
Conjecture
هزینه های تبعی
Consequential costs
در نظر گرفتن
Consider
مستحکم
consistency
سازگار
Consistent
ناتوانی پایدار
Constant failure
محدودیت
Constrain
محدویت های – قیدها
Constraints
ساخته شده
Constructing
ساختار منحنی OC
Construction of OC curve
مصرف كننده
Consumer
شکایات مصرف کننده
Consumer complaints
ریسک مصرف کننده
Consumer’s risk
ریسك مصرف كننده ها
Consumer’s risk
ذخیره – ناخالص
Contamination
آلودگی
Contamination
مدل ذخیره كننده یا ناخالص
Contamination model
محتوا
Content
ادامه مهلت پیشامد
continues event space
تمدید
Continuation
ادامه پذیرش
Continuous acceptance
توزیع بتا پیوسته
Continuous beta distribution
داده های پیوسته
Continuous data
توزیع پیوسته
Continuous distribution
توزیع های احتمالی پیوسته
Continuous probability distribution
تولید پیوسته
Continuous production
طرح نمونه گیری پی درپی قلم به قلم
Continuous sampling plan
طرح نمونه گیری پیوسته
Continuous sampling plan
خطوط تراز
Contour lines
اختصار – انقباض
Contraction
مقایسه
Contrast
بیضی كنترل
Control ellipse
نموار كنترل
Control chart
نمودارهای كنترل
Control charts
حدود کنترل
Control limits
حدود كنترل
Control Limits
برنامه های کنترلی برای ابزار
Control program for tools
کنترل کارمندان
Control staff
تئوری كنترل
Control theory
متغیرهای كنترل
Control Variables
کنترل پذیری
Controllability
راحتی نمونه گیری
Convenience of sampling
همگرایی در احتمال
Convergence in probability
دستگاه اندازه گیری مختصات
Coordinate measuring machine
اقدامات اصلاحی
Corrective actions
اصلاح نگهدار ی
Corrective maintenance
داده های همبسته
Correlated data
همبستگی
Correlation
همبستگی خطی
Correlation. Linear
مربوط بودن
Correspond
مهندسی کنترل کیفیت وهزینه
Cost and quality control engineering
نمودار پاراتو هزینه
Cost or expenditure pareto chart
محدوده اطمینان
Confidence limits
جهت انطباق یا عدم محاسبه داده – شمارش داده
Count data
مغایر
Counterexample
كوواریانس (همپراش)
Covariance
آماره Cp
Cp statistic
تابع معیار
Criterion function
عیب بحرانی
Critical defect
نقص بحرانی
Critical defect
ناحیه بحرانی
Critical region
مقدار بحرانی
Critical value
جمع شونده
Cumulative
توزی متناوب تجمعی
Cumulative frequency distribution
مجموع فرایند احتمال
Cumulative probability function
نمودار كنترل جمع تجمعی
Cumulative sum (CUSUM) control chart
بازرسی ناتمام
Curtailment inspection
بازرسی كوتاه شد
Curtailment
انحنا
Curve
شکل منحنی
Curve shape
مشتری
Customer
نمودار جمع تجمعی
CUSUM charts
نمودارهای وضعیت جمع تجمعی
CUSUM status charts
آزمون جمع تجمعی
CUSUM test
منحنی
Cycle
روند دوره ای – رفتار سیكلی
Cyclic pattern
نمودار D
D chart
داده
Data
تحلیل داده ها
Data analysis
جداول نمونه گیری AOQL
Data collection
بازخور داده ها
Data feedback
پذیرش داده ها
Data processing
ثبت داده ها
Data recording
سیستم داده ها
Data system
كاهش
Declining
کاستن نرخ شکست
Decreasing Failure rate
عیب
Defect
نقص
Defect , Failure
نمودار علل معیوب
Defect cause control chart
بدون نقص
Defect free, zero defect
معیوب
Defective
نمونه معیوب
Defective piece
ضایعات
Defectives
نقص ها
Defects
نمودار معیوب
Defects chart
رابطه معرف
Defining relation
تعیین یك ماتریس
Definiteness of a matrix
تعریف
Definition of
درجه آزادی
Degrees of freedom
درجه آزادی
Degrees of freedom
به تاخیر افتاده
Delayed
نرخ عدم لیاقت سیستم
Demerit rating system
نمونه گیری ناشایستگی
Demerit sampling
نا کفایتی سیستم
Demerit system
جایزه دمینگ
Deming award (prize)
نكات چهارده گانه دمینگ
Deming’s fourteen points
اثبات كردن
Demonstrate
دسی بل
Decibel
ماتریس طراحی
Design matrix
طراحی آزمایش
Design of experiment
طراحی آزمایش ها
Design of experiment
تجزیه طرح
Design resolution
مرور طرح
Design review
داده مخرب
Destructive data
آشكار ساختن
Detecting

 

لغات مهندسی صنایع بخش 4
Irantarjomeh
لطفا به جای کپی مقالات با خرید آنها به قیمتی بسیار متناسب مشخص شده ما را در ارانه هر چه بیشتر مقالات و مضامین ترجمه شده علمی و بهبود محتویات سایت ایران ترجمه یاری دهید.