مقالات ترجمه شده دانشگاهی ایران

لغات هسته ای – اتمی – بخش 5

در این قسمت  لغات هسته ای – اتمی بخش 5 عرضه شده است.

 

لغات هسته ای – اتمی صفحه اصلی – کلیک کنید

خرید لغات هسته ای – اتمی / مجموع لغات در کل رشته ها / لغات بر حسب گروه بندی چند رشته

 

لغات هسته ای - اتمی - ایران ترجمه - irantarjomeh

لغات هسته ای – اتمی بخش 5
Delayed Neutron Fraction
کسر نوترون تأخیری
نسبت میانگین شمار نوترون‌های تأخیری به میانگین شمار کل نوترون‌ها (آنی به اضافه تأخیری) در هر شکافت.
Delayed Neutron Precursor
هستة پیشرو نوترون تأخیری
نوکلییدی که هسته‌های آن یک واپاشی بتا انجام می‌دهند که گسیل نوترون را به دنبال دارد.
Delta 28
دلتا 28
Delta Ray
پرتو دلتا
الکترون‌هایی که توسط تابش ‌یونساز از اتم‌ها به بیرون پرتاب شده و قادر به یونسازی بیشتر هستند.
Demonstration Reactor
راکتور نمایشی
راکتوری که برای نشان دادن امکانات فنی و بررسی پتانسیل اقتصادی یک نوع راکتور معین طراحی شده باشد.یادآوری ـ این راکتور می‌تواند در بعضی موارد به عنوان یک راکتور نمونه نخستین نیز مورد استفاده قرار گیرد.
Departure From Nucleate Boiling
انحراف از نطفة جوش
تغییر از نطفة جوش به غلیان لایه‌ای که در آن لایة بخار ایجاد شده بین سطح داغ و مایع خنک‌ساز، انتقال گرما را از سطح به مایع طوری کاهش می‌دهد که بیشینه‌ای در منحنی چگالی شار گرما بر حسب اختلاف دما رخ دهد.
Departure From Nucleate Boiling Heat Flux
شار گرمایی انحراف از نطفة جوش
چگالی شار گرمایی موضعی بین یک سطح و مایع خنک‌کننده که بیشینه‌ای را در منحنی چگالی شار گرمایی نسبت به اختلاف دما به دست می‌دهد؛ این بیشینه، به تغییر از نطفه جوش به غلیان لایه‌ای ارتباط دارد.
Depleted Material
مادة فقیرشده
ماده‌ای که فقیرسازی روی آن انجام شده باشد.
Depleted Uranium
اورانیوم فقیر شده
اورانیومی که در آن مقدار ایزوتوپ اورانیوم- 235 کمتر از مقدار آن در اورانیوم طبیعی باشد.
Depleted Zone
منطقة فقیر شده
علم مواد مجموعه‌ای از تهی‌جاها در مرکز تیزة جابجایی.
Depletion
فقیرسازی
کاهش فراوانی یک یا چند ایزوتوپ معین در ماده یا یکی از اجزاء تشکیل‌دهندة آن.
Depletion Charge
هزینة فقیر­سازی
اقتصاد بهای سوخت شامل مصرف سوخت، اتلاف در فرابری سوخت هسته‌ای و کاهش ارزش سوخت ناشی از تغییر در ترکیب ایزوتوپی آن (شامل ارزش پلوتونیوم).
Design Basis Accident
حادثة مبنای طراحی
حادثة پذیره‌ای (فرضی مسلم) که مشخصة سیستم منبع بخار هسته‌ای یا تأسیسات انرژی هسته‌ای می‌باشد و به صورت کاملاً روشن از نقطه نظر پیامدهای پرتوشناختی روی کارکنان و جمعیت همسایه در نظر گرفته می‌شود.
Design Information
اطلاعات طراحی
پادمان اطلاعات مربوط به یک مادة هسته‌ای که طبق توافق مشمول پادمان بوده و مشخصه‌های تجهیزات مربوط به پادمان این مواد.
Detection Time
زمان کشف
پادمان زمان بین انحراف مادة هسته‌ای و کشف این انحراف.
Detriment
آسیب
جمعیت “چشمداشت” ریاضی آسیب که در اثر قرار گرفتن در معرض تابش پیش می‌آید؛ این کمیت نه تنها احتمال هر نوع اثر زیان‌بخش، بلکه شدت آن را هم در نظر می‌گیرد.یادآوری ـ اثرات زیان‌بخش، تأثیر روی سلامتی و اثرات دیگر را شامل می‏شود.
Deuteron
دوترون
هستة ایزوتوپ هیدروژن با عدد جرمی 2 (دوتریوم).
Diamagnetic Effect
اثر دیامغناطیسی
گرایش یک میدان مغناطیسی در حال برهمکنش با یک سیستم، به کاهش شدتش که ناشی از تولید جریان‌های گردشی درون سیستم است.
Diamagnetic Loop
حلقة دیامغناطیسی
حلقة قرار داده شده در پیرامون ستون پلاسما به منظور کسب اطلاع در مورد پلاسمای با فشار متغیر، به وسیلة تغییرات القای مغناطیسی در ستون.
Diamagnetic Plasma
پلاسمای دیامغناطیسی
پلاسمایی با خاصیت کاهندگی شار مغناطیسی گذرنده از آن به وسیلة ایجاد یک جریان القایی که این جریان، یک شار مغناطیسی مخالف با شار مغناطیسی اعمال شدة اولیه برقرار می‌کند.
Differential Albedo
سپیدایی (آلبدوی) دیفرانسیلی
کسری از تابش فرودی که در یک جهت معین از سطح بازتابیده می‌شود.رجوع شود به: Albedo
Differential Cross-Section
سطح مقطع دیفرانسیلی
سطح مقطع برهمکنش دربرگیرندة یک یا چند ذرة خروجی که دارای جهت یا انرژی مشخص در واحد بازة زاویة فضایی یا انرژی باشند.
Differential Dose Albedo
سپیدایی (آلبدوی) دیفرانسیلی دز
نسبت دز ناشی از تابش بازتابیده از سطح در یک جهت معین به دز ناشی از تابش فرودی.
Differential Energy Flux Density
چگالی شار انرژی دیفرانسیلی
آن بخش از چگالی شار انرژی حاصل از ذرات دارای جهت مشخص، انرژی مشخص و یا هر دوی آنها، در بازة واحد زاویة فضایی، انرژی و یا هر دوی آنها.
Differential Particle Flux Density
چگالی شار ذرات دیفرانسیلی
آن بخش از چگالی شار ذرات حاصل از ذرات دارای جهت مشخص، انرژی مشخص و یا هر دوی آنها، در بازة واحد زاویة فضایی، انرژی و یا هر دوی آنها.
Differential Reactivity
راکتیویتة دیفرانسیلی
تغییر راکتیویته در واحد طول حرکت میلة کنترل.رجوع شود به: Integral Reactivity
Diffuser
پخش­کننده
جداسازی ایزوتوپ‌ها مجموعة دربرگیرندة واحدهای جداکنندة یک مرحله از آبشار پخش گازی.
Diffusion Area
سطح پخش
یک ششم میانگین مربعات جابجایی ذراتی از نوع و ردة مشخص، از لحظة پدید آمدن تا لحظة ناپدید شدن (در محدودة نوع و ردة خود) در یک محیط همگن نامتناهی.
Diffusion Barrier
سد پخش
ساختاری متخلخل که اندازة کوچک منافذ آن، جریان عادی گاز را محدود می‌کند ولی جریان پخشی گاز را اجازه می‌دهد و بدین وسیله، از اختلاف جرم برای جداسازی ایزوتوپ‌ها استفاده می‌شود.
Diffusion Coefficient For Neutron Fluxdensity
ضریب پخش برای چگالی شار نوترون
ضریب تناسب بین چگالی جریان نوترون و گرادیان منفی چگالی شار نوترون.
Diffusion Coefficient For Neutron Number Density
ضریب پخش برای چگالی شمار نوترون
ضریب تناسب بین چگالی جریان نوترون و گرادیان منفی چگالی شمار نوترون.
Diffusion Cooling
خنک­سازی پخشی
کاهش انرژی ‌میانگین نوترون‌های در حال پخش در یک مجتمع متناهی، ناشی ‌از نشت ترجیحی نوترون‌های با انرژی‌‌های بالاتر.
Diffusion Equation
معادلة پخش
معادلة دیفرانسیل جزئی، بیانگر پخش ذرات تک انرژی مطابق با نظریة پخش.
Diffusion Heating
گرم­سازی پخشی
افزایش انرژی میانگین نوترون‌های درحال پخش در یک مجتمع، ناشی از سخت‌گردانی بینابی و یا پخش ترجیحی نوترون‌های با انرژی بالاتر از یک چشمة نوترون خارجی.
Diffusion Length
طول پخش
ریشة دوم سطح پخش.
Diffusion Theory
نظریة پخش
نظریه‌ای تقریبی برای پخش ذرات، به ویژه نوترون‌ها، بر مبنای این فرض که در یک محیط همگن، چگالی جریان با گرادیان چگالی شار ذرات متناسب است.رجوع شود به: Diffusion Coefficient For Neutron Flux Density ، Transport Theory
Direct Fission Yield
بهرة شکافت مستقیم
کسر شکافت‌هایی که قبل از وقوع هر گونه واپاشی بتا یا گاما موجب تولید نوکلییدی ویژه می‌شوند
Direct Maintenance
نگهداری مستقیم
نگهداری با ابزار دستی، به جای نگهداری با استفاده از دستگاه‌های کنترل از راه دور.
Direct-Cycle Reactor
راکتور چرخه ـ مستقیم
راکتوری که درآن، خنک‌کنندة اولیه مستقیماً برای تولید توان مفید به کار گرفته می‌شود.
Directly Ionizing Particle
ذرة مستقیم یونساز
ذرة‌ بارداری (الکترون، پروتون، ذرة آلفا و غیره) که دارای انرژی‌ جنبشی کافی برای ایجاد یونش در اثر برخورد می‌باشد.
Directly Ionizing Radiation
تابش مستقیم یونساز
تابشی متشکل از ذرات مستقیم یونساز.
Disadvantage Factor
ضریب عدم مزیت
نسبت میانگین چگالی شار نوترون در یک ماده به چگالی مزبور در سوخت، در یک سلول راکتور.یادآوری ـ معمولا ًاین اصطلاح به چگالی شار نوترون حرارتی و به کندکننده اشاره دارد.
Dishing
بشقابی­سازی
گودی کم عمق در یک یا هر دو سطح انتهایی قرص‌های سوخت که به منظور کاهش انبساط طولی ستون قرص ایجاد شده باشد.
Disintegration Constant
ثابت فروپاشی
Disintegration Energy
انرژی فروپاشی
مقدار انرژی آزاد شده در یک فروپاشی هسته‌ای معین.
Disintegration Rate
آهنگ فروپاشی
شمار فروپاشی‌های هسته‌ای خود به خود كه در مقدار معینی از ماده در فاصله زمانی به قدر کافی كوچك رخ می‌دهد، تقسیم برآن فاصلة زمانی.یادآوری 1 فعالیت معمولاً بر حسب بكرل بیان می‌شود که قبلاً بر حسب كوری بیان می‌شد. 2 فعالیت گاهی برای تعیین تعداد رادیونوكلییدها به كار می‌رود.
Disordering
بی­نظمی
فرایندی که توسط آن، اتم‌ها در یک شبکة بلوری از مکان‌های خود جابجا و یا در میان آن مکان‌ها بازآرایی می‌شوند؛ به عنوان مثال توسط تابش یونساز.
Dispersion Fuel
سوخت پاشنده
سوخت هسته‌ای به شکل ذرات ریز که در میان مواد دیگر پاشیده می‌شود.
Displacement Spike
تیزة جابجایی
آسیب ناشی از تابش< تیزه‌ای که عمدتاً شامل بیشترین قسمت از اتم‌های جابجا شدة موقت یا دائم است.
Distribution Factor
ضریب توزیع
حفاظت در برابر تابش ضریبی که برای محاسبة معادل دز جهت برقراری شرایط توزیع غیر یکنواخت رادیونوکلییدهای انباشته در بدن به کار می‌رود.
Divergence
واگرایی
افزایش آهنگ واکنش نسبت به زمان.
Divergent Reaction
واکنش واگرا
واکنش زنجیره‌ای هسته‌ای که در آن شمار واکنش‌هایی که مستقیماً از یک واکنش به وجود آمده‌اند، به طور متوسط بزرگتر از واحد است.
Divertor
منحرف­کننده
یکی از اجزای دستگاه گرما‌هسته‌ای چنبره‌ای که به منظور انحراف ذرات باردار از پوستة خارجی محفظة تخلیه به یک محفظة مجزا به کار می‌رود. این ذرات در آنجا به شدت با سدی برخورد می‌کنند و پس ‌از خنثی ‌شدن به بیرون تخلیه می‌گردند.یادآوری ـ منحرف‌کننده به دو منظور به کار می‌رود:ـ حذف ذرات پرانرژی‌تر در پلاسما که می‌توانند به طور جدی باعث گسیل ذرات ثانویة خنثی و سرد و پرتوهای ایکس برخوردی با دیواره‌ها شوند (پراکنش). ـ حذف ناخالصی‌ها به محض به وجود آمدن.
DNB Correlation
همبستگی دی ان بی
همبستگی تجربی بین شار گرمایی بحرانی و پارامترهای متعددی که کانال خنک‌کننده را مشخص می‌سازند.
DNB Heat Flux
شار گرمایی دی ان بی
چگالی شار گرمایی موضعی بین یک سطح و مایع خنک‌کننده که بیشینه‌ای را در منحنی چگالی شار گرمایی نسبت به اختلاف دما به دست می‌دهد؛ این بیشینه، به تغییر از نطفه جوش به غلیان لایه‌ای ارتباط دارد.
DNB Ratio
نسبت
نسبت بین شار گرمایی بحرانی و چگالی توان سطحی حقیقی، در نقطه‌ای مفروض بر روی غلاف سوخت.
Dollar
دلار
فناوری راکتور واحد راکتیویته برابر با مقدار راکتیویتة لازم برای بحرانی کردن راکتور، تنها با نوترون‌های آنی و بنابراین، برابر با کسر نوترون تأخیری موثر برای آن راکتور.
Doppler Broadening
پهن­شدگی دوپلر
بیناب نمایی پهن‌شدگی مشاهده شدة خط بیناب ناشی از اثر حرکت گرمایی مولکول‌ها ، اتم‌ها و یا هسته‌ها.
Doppler Coefficient
ضریب دوپلر
بخشی از ضریب دمای راکتیویته که از پهن شدگی دوپلر پدید می‌آید.
Doppler Effect
اثر دوپلر
تغییر در طول موج مشاهده شدة تابش، ناشی از حرکت چشمة آن نسبت به ناظر.
Doppler-Averaged Cross-Section
سطح مقطع میانگین دوپلر
میانگین سطح مقطع بر روی انرژی، با به کارگیری ضرایب وزنی مناسب که اثر حرکت گرمایی ذرات هدف را به حساب می‌آورد. یادآوری ـ حاصل‌ضرب سطح مقطع میانگین به دست آمده و چگالی شار در یک سیستم آزمایشگاهی، منجر به آهنگ واکنش صحیح می‌شود.
Dose
دز
مقدار تابش یا انرژی جذب شده. یادآوری 1- برای اهداف خاص این کمیت باید به طور مناسب تعریف شود.یادآوری 2- اصطلاح “دز” با معانی خاص گوناگونی به کار رفته است، مانند دزجذبی، پرتوگیری و شاریدگی؛ اما چنین کاربردهایی توصیه نمی‌شود.
Dose Albedo
سپیدایی (آلبدوی) دز
نسبت دزهای تابش بازتابیده به تابش فرودی در یک سطح.
Dose Commitment
دز اجباری
انتگرال زمانی نامتناهی از میانگین آهنگ دز در یک جمعیت معین، ناشی از یک عمل، تصمیم، کار یا فعالیت پرتوی مشخص همراه با احتمال خطر پرتوگیری؛ مانند رها شدن مادة پرتوزا.یادآوری ـ دز اجباری می‌تواند مربوط به یک جمعیت محدود و یا کل جمعیت دنیا باشد و لازم نیست سال به سال همان گروه جمعیت را در نظر گرفت. ممکن است یک دز جمعی اجباری متناظر تعریف شود.
Dose Equivalent
معادل دز
حفاظت در برابر تابش حاصلضرب دز جذبی، ضریب کیفی، ضریب توزیع و سایر ضرایب تعدیل‌‌کنندة لازم برای ارزیابی اثرات تابش‌دهی بر اشخاص پرتو دیده، به طوری که مشخصه‌های مختلف پرتوگیری در نظر گرفته‌ شوند.یادآوری ـ این کمیت معمولاً برحسب سیورت بیان می‌شود (قبلاً برحسب رم بیان می‌شد).
Dose Equivalent Commitment
معادل دز اجباری
Dosemeter
دزسنج
دستگاهی برای اندازه‌گیری و یا ارزیابی دز جذبی.
Dosimeter
دزسنج
دستگاهی برای اندازه‌گیری و یا ارزیابی دز جذبی.
Dosimetry
دزسنجی
تعیین دز جذبی یا معادل دز حاصل از پرتوگیری از تابش یونساز.
Double Differential Cross-Section
سطح مقطع دیفرانسیلی دوگانه
سطح مقطع دیفرانسیلی نسبت به، هم زاویة فضایی و هم انرژی.
Double Spherical Harmonics Method
روش هماهنگ­های کروی دوگانه
روشی تقریبی برای حل معادلة ترابرد که به روش هماهنگ‌های کروی وابسته است و مبتنی بر دو بسط بستگی زاویه‌ای چگالی دیفرانسیلی شار ذرات، یکی در جهت جلو و دیگری در جهت عقب می‌باشد.یادآوری ـ این روش بیشتر در مواقعی به کار می‌رود که تغییر بارزی در مشخصه‌های نوترون در عبور از یک مرز وجود داشته باشد.
Doubling Time
زمان دوبرابر شدن
Downcomer
فضای پایین­رو
فضای موجود در یک راکتور که در آن خنک‌کنندة گردشی، رو به پایین جریان می‌یابد.یادآوری ـ در دیگ راکتور آب سبک، این فضایی است بین دیگ راکتور و مخزن کند‌کننده.
Drain Diffusion
پخش تخلیه­ای
پخش غیرعادی ذرات پلاسما در سرتاسر میدان مغناطیسی.یادآوری 1- ضریب پخش با عکس شدت میدان ‌مغناطیسی متناسب است.یادآوری 2- سازوکار پخش اساساً بر پایة میدان‌های‌ الکتریکی نوسانی می‌باشد، مانند آنچه در امواج سوقی روی می‌دهد.
Drift Instability
ناپایداری سوقی
رده‌ای ازمیکروناپایداری‌ها، ناشی از سوق دیامغناطیسی پلاسما که از گرادیان‌های چگالی فضایی و دما در یک میدان مغناطیسی به وجود می‌آیند.یادآوری ـ این ناپایداری‌ها از آن جهت عمومی‌اند که در هر پلاسمای محصور شده‌ای، بدون در نظر گرفتن هندسة خاص آرایش آنها، می‌توانند رخ دهند.
Drift Surface
سطح سوق
سطحی که مرکز هدایت یک ذره، تحت قوانین ناوردایی بی‌دررو، بر روی آن حرکت می‌کند.یادآوری ـ درحد دمای صفر درجه، این سطح مساوی سطح مغناطیسی است.
Drift Wave
موج سوقی
موجی که در پلاسما به وجود می‌آید و نشان‌دهندة گرادیان‌های دما، چگالی یا میدان مغناطیسی است.یادآوری ـ این امواج که نقش مهمی در فرایندهای جمعی در پلاسما دارند، همراه با رخداد ناپایداری‌های سوقی می‌باشند؛ به خصوص در نواحی فصل مشترک پلاسما ـ خلأ و پلاسما ـ ‌دیواره.
Drift-Cyclotron Resonance Instability
ناپایداری تشدید سیکلوترونی سوقی
ناپایداری‌ سوقی الکترواستاتیکی ‌در بازة بسامدی، شامل بسامد سیکلوترونی یون، جایی که ناوردایی بی‌دررو از بین می‌رود. یادآوری ـ بیشینه آهنگ رشد این ناپایداری وقتی است که بسامد موج سوقی عرضی، در تشدید با مضارب بسامد سیکلوترونی یون باشد.
Drift-Dissipative Instability
ناپایداری اتلاف سوقی
گروهی ازماکروناپایداری‌های الکترواستاتیکی مشابه با مدهای عمومی؛ اما آهنگ رشد آن بیشتر از این که مربوط به ذرات تشدیدی باشد، وابسته به برخوردهاست. یادآوری ـ چنین ناپایداریی ناشی از این حقیقت است که افت و خیزهای چگالی و پتانسیل در اثر برخورد، خارج از فاز قرار می‌گیرند و این باعث به وجود آمدن یک موج در حال رشد می‌شود.
Driver Fuel
سوخت محرک
سوخت هسته‌ای در منطقة محرک.
Driver Zone
منطقة محرک
منطقه‌ای که اساساً موجب تداوم واکنش زنجیره‌ای در قلب راکتور چند منطقه‌ای می‌شود.
Dryout
خشک شدن
جوشیدن بر روی سطحی داغ همراه با کمبود مایع در سراسر کانال خنک‌کننده و البته نزدیک به سطح.
Dry-Well
چاه خشک
راکتورآب جوشان فضایی در پوشش ایمنی راکتور که وقتی بخار به طور اتفاقی از مدار خنک‌کنندة اولیه آزاد شود، به درون آن پخش می‌گردد.
Dual Temperature Exchange Separation Process
فرایند جداسازی تبادلی دودمایی
جداسازی ایزوتوپ‌ها فرایند جداسازی ایزوتوپ‌ها بر مبنای این واقعیت که وقتی دو ترکیب شیمیایی مختلف از یک عنصر با هم در تماس‌اند، ایزوتوپ سنگین‌تر در ترکیبی که کمتر فراّر است متمرکز می‌شود، جایی ‌که دما پایین‌تر است.یادآوری ـ این فرایند در تولید آب سنگین به کار می‌رود.
Dual-Cycle Reactor
راکتور چرخه ـ دوگانه
راکتوری که درآن، قدرت مفید با بهره‌گیری از گرمای حاصل از دو مدار خنک‌کنندة اولیه و ثانویه به دست می‌آید.
Dual-Pressure Cycle
چرخة دوفشاری
چرخة بخاری که درآن، تولید و به‌کارگیری بخار در دو فشار مختلف صورت می‌گیرد.
Dummy Assembly
مجتمع بدلی
مجتمعی بدون سوخت هسته‌ای که به منظور جایگزین کردن یا نمایاندن مجتمع سوخت در نظر گرفته شود.
Dummy Element
جزء سوخت بدلی
جزئی بدون سوخت هسته‌ای که به منظور جایگزین کردن یا نمایاندن جزء سوخت در نظر گرفته شود.
لغات هسته ای – اتمی بخش 5
لطفا به جای کپی مقالات با خرید آنها به قیمتی بسیار متناسب مشخص شده ما را در ارانه هر چه بیشتر مقالات و مضامین ترجمه شده علمی و بهبود محتویات سایت ایران ترجمه یاری دهید.
تماس با ما

اکنون آفلاین هستیم، اما امکان ارسال ایمیل وجود دارد.

به سیستم پشتیبانی سایت ایران ترجمه خوش آمدید.