مقالات ترجمه شده دانشگاهی ایران

ورشکستگی احتمالی نظرات حسابرس خبره تغییرات موسسه حسابرسی

ورشکستگی احتمالی نظرات حسابرس خبره تغییرات موسسه حسابرسی

ورشکستگی احتمالی نظرات حسابرس خبره تغییرات موسسه حسابرسی – ایران ترجمه – Irantarjomeh

مقالات ترجمه شده آماده گروه حسابداری
مقالات ترجمه شده آماده کل گروه های دانشگاهی

مقالات رایگان

چگونگی سفارش مقاله

الف – پرداخت وجه بحساب وب سایت ایران ترجمه(شماره حساب)ب- اطلاع جزئیات به ایمیل irantarjomeh@gmail.comشامل: مبلغ پرداختی – شماره فیش / ارجاع و تاریخ پرداخت – مقاله مورد نظر --مقالات آماده سفارش داده شده پس از تایید به ایمیل شما ارسال خواهند شد.

قیمت

قیمت این مقاله: 48000 تومان (ایران ترجمه - Irantarjomeh)

توضیح

بخش زیادی از این مقاله بصورت رایگان ذیلا قابل مطالعه می باشد.

مقالات ترجمه شده حسابداری - ایران ترجمه - irantarjomeh
شماره
۲۹
کد مقاله
ACC29
مترجم
گروه مترجمین ایران ترجمه – irantarjomeh
نام فارسی
پیش بینی ورشکستگی احتمالی با توجه به اظهار نظرات ممیز یا حسابرس خبره و تغییرات موسسه حسابرسی
نام انگلیسی
Predicting Impending Bankruptcy From Auditor Qualified Opinions And Audit Firm Changes
تعداد صفحه به فارسی
۳۷
تعداد صفحه به انگلیسی
۱۶
کلمات کلیدی به فارسی
ورشکستگی، موسسه حسابرسی
کلمات کلیدی به انگلیسی
Bankruptcy , Audit Firm
مرجع به فارسی
ژورنال تحقیقات تجاری کاربردی
دانشگاه اوهایو
مرجع به انگلیسی
Journal of Applied Business Research
کشور
ایالات متحده

 

پیش بینی ورشکستگی احتمالی با توجه به اظهار نظرات ممیز یا حسابرس خبره و تغییرات موسسه حسابرسی
چکیده
برخلاف تحقیقات قبلی، ما نسبت به بررسی توان تبینی تفاضلی عقاید حسابرسان خبره و تغییرات ممیزین فراتر از اطلاعات نقل شده به وسیله نسبتهای صورت وضعیت مالی متعارف در پیش بینی ورشکستگی اقدام می‌نماییم. ما در می‌یابیم که نظرات حسابرسان خبره و تغییرات ممیزین هر دو به عنوان عامل مهم در پیش بینی احتمال ورشکستگی به شمار آمده و تغییرات حسابرسان در بردارنده اطلاعات مهمی‌می‌باشد که به تنهایی در پارامتر اظهار نظرات حسابرسان خبره بازتاب داده نشده است. در حقیقت، ما شواهد متقاعدکننده‌ای دال بر این نکته یافته‌ایم که تغییرات حسابرسان سبب فراهم آوردن قدت تشریحی تفاضلی، در زمینه پیش بینی شکست احتمالی شرکتها، فراتر از مواردی که صرفاً از طریق اظهار نظرات حسابرسان خبره و ضرایب متعارف صورت حسابهای مالی به صورت توأم بیان شده است، خواهد شد. با وجود آنکه مبحث مرتبط موجود هیچگونه شواهد تجربی را بر مبنای آنچه از آن اطلاع داریم فراهم نمی‌سازد، این نتیجه به عنوان یک عنصر ذاتی شهودی و انگیزه بخش برای مشتریان بحساب می‌آید تا بدین وسیله با تغییر شرکت های حسابرسی بدنبال آن دسته از حسابرسان حرفه‌ای باشند تا از حالت محافظه‌کارانه کمتری برخوردار بوده و بدینوسیله قابلیت پاسخگویی استراتژیک در زمینه ظهور تلاشهای مربوط به ورشکستگی صورت حسابهای مالی فراهم شود.

ورشکستگی احتمالی نظرات حسابرس خبره تغییرات موسسه حسابرسی

 
مقدمه
حاصل آوردن اطلاعات لازم در زمینه احتمال شکست مالی شرکت ها یکی از مضامین کاملاً مهم برای سهام داران، بستانکاران، مدیریت و افراد ذی‌علاقه مختلف شرکتی به شمار آمده و فرضیه وضعیت شرکتی به عنوان یک مبحث مورد توجه برای  هیئت های مؤسسان داخلی و خارجی شرکتی به شمار می‌آید. در عمل، گروههای حرفه‌ای وابسته به هر دو گروه حسابرسان و تحلیلگران اوراق بهادار نقش موثری را در مکانیزم بازار جهت نظارت بر سلامت مالی شرکت ها و برقراری ارتباطات با هیئت های مؤسس مختلف خارجی و مشخص نمودن احتمال شکست شرکتها بعهده دارند.
بطور کلی، سه دیدگاه جهت پیش بینی احتمال ورشکستگی شرکتی مطرح شده است.
پیش بینی مبتنی بر نسبت صورتحساب مالی
بیور (Beaver)- (1966) و آلتمن (Altman) (1968) همراه با صاحب‌نظران مختلف دیگری نسبت به گرد آوری شواهد متقاعد کننده تجربی فراوانی که در بر دارنده ویژگی مدل پیش بینی مبتنی بر- نسبت صورتحساب مالی، بعنوان یک خصیصه برتر در زمینه پیش بینی شکست احتمالی شرکتها می‌باشند، اقدام نمودند. ازآنجائیکه متغیرهای تشریحی بکار گرفته شده در مدل های پیش‌بینی شکست شرکتی می‌بایست به صورت سیستماتیک بین شرکت های ورشکسته و غیر ورشکسته متفاوت باشند، نسبتهای مبتنی بر صورتحساب مالی از نظر شهودی بازتاب دهنده تفاوتهای بنیادین اقتصادی بین مجموعه‌های مختلفی از شرکتهای دارای سلامت مالی و شرکت‌های مشکل دار از این نکته نظر می‌باشند. با این وجود، مواردی از عدم توافق در این زمینه که کدام یک از نسبت های صورت حسابهای مالی مرتبط بهترین عملکرد را دارند وجود خواهد داشت. این نتیجه تا اندازه ای می‌تواند به عنوان یک مبحث شهودی و همانند مجموعه ای از نسبت های مبتنی بر صورتحساب های مالی به شمار آید و احتمالاً قابلیت عملکرد متساوی برای کلیه شرکت ها با توجه به شرایط مختلف اقتصادی آنها در زمینه پیش بینی احتمال ورشکستگی را نخواهد داشت.
 
پیش بینی مبتنی برنکته نظرات حسابرسان خبره
بخش قابل توجهی از این مبحث پشتیبانی کننده این مفهوم می‌باشد که شرکت های عمومی‌‌و متخصصین دولتی این انتظار را دارندکه نکته نظرات حسابرسان خبره را بتوان به عنوان یک مبنای اولیه در  زمینه سیگنالهای مربوط به اخطار ورشکستگی احتمالی شرکت ها بشمار آورد (ژورنال حسابداری). البته هیچ کس انتظار ندارد که نظرات حسابرسان یا ممیزین خبره بتواند به صورت کامل بازگو کننده سیگنالهای درست شکست شرکتی باشند، بلکه انتظار آن است که آنها قابلیت ارائه اخطارهای مناسبی در تعامل با ارتباطات مهم شرکت ها با ورشکستگی های حقیقی را داشته باشند. شواهد عرضه شده در Hopwood، McKeown و Mutchler قویاً پشتیبانی کننده اظهاراتی است که بر مبنای آن نکته نظرات حسابرسان خبره  به صورت پایدار در مسائلی که به طور قالب توجهی می‌توانند توانایی مدلهای مبتنی بر نسبت مالی متعارف، در زمینه پیش بینی ورشکستگی احتمالی را ارتقاء دهند، وجود داشته‌اند. با این وجود، هیچکدام  از مدل های پیش بینی مبتنی بر نسبت صورتحسابهای مالی و هیچکدام از اصلاحیه های نظرات حسابرسان در این زمینه نتوانسته‌اند بعنوان رویه های مناسبی برای پیش بینی ورشکستگی به شمار آیند، آن هم به هنگامی‌که نسبت های جمعیتی، تفاوت در هزینه های دسته بندی نادرست و سطوح تنش مالی مد نظر می‌باشند.
پیش‌بینی‌های مبتنی بر تغییرات حسابرسان
ویژگی  دیگر ارتباط حسابرسان ـ مشتریان، که به طور مستقیم در ارتباط با دو پارامتر نظرات حسابرسان خبره و شکست شرکتی می‌باشد، تغییرات حسابرسان یا ممیزین خواهد بود. چو (Chow) و رایس (Rice) (1982) نسبت به فراهم آوردن تعدادی از شواهد نهایی اقدام نمودند که بر مبنای آن تغییرات حسسابرسان در ارتباط با نکته نظرات حسابرسان خبره در بررسی پدیده ای است که به صورت متعارف و شایع تحت عنوان «خرید ایده» نامیده می‌شود. بعلاوه، شوارتز (Schwartz) و منون (Menon) (1985) نتایج آنالیز احتمال را فراهم آوردند که دربردارنده این نکته می‌باشد که اظهارات یا نکته نظرات حسابرسان خبره همراه با تغییرات حسابرسان در ارتباط با ورشکستگی متعاقب شرکتها می‌باشد. به هنگامی‌‌که انگیزه های احتمالی مشتریان امور حسابرسی که بدنبال تغییرات محسوس در ارتباط با حاسبرسی شرکتی می‌باشند، می‌تواند شامل مباحثی در زمینه روشهای حسابداری، عدم رضایت در زمینه نوع نکته نظرات ممیزین، عدم رضایت با توجه به شکست حسابرسان در زمینه تشخیص ضعف کنترل داخلی و یا موارد عدم دقت در رکوردها یا اطلاعات ثبتی حسابداری، تغییرات در مدیریت شرکتی، نیاز برای وجود خدمات بیشتر حسابرسی و مشاجره در زمینه حق‌الزحمه حسابرسی باشد، شرکت‌هایی که در این زمینه با شکست روبرو شده‌اند، به هنگامی‌که شاخص‌های صورتحساب مالی شکست شرکتی پدیدار می‌گردد، از نظر شهودی از انگیزه‌های کافی، جهت جستجوی حسابرسانی با حالت محافظه کارانه کمتر، برخوردار می‌باشند (یعنی حسابرسانی که سیستمهای کاربردی کاهش دهنده درآمد با توجه به اصول حسابداری پذیرفته شده کلی را ترجیح می‌دهند).
تمرکز بر روی تحقیقات کنونی
هدف تحقیق کنونی جامعیت بخشیدن به تغییرات حسابرسان یا ممیزین (AC)، نکته نظرات حسابران خبره (AQO) و نسبت‌های صورت حسابهای مالی سنتی (FSR) در تشریح ورشکستگی قریب الوقوع یا احتمالی شرکتها می‌باشد. ما رویه ارزیابی توان تبینی تفاضلی AQO و AC (بصورت فردی و اشتراکی) با استفاده از نسبت بختها یا احتمالات لگاریتم- خطی مدلهای رگرسیون لوژستیکی با بهره گیری از نسبت های صورت حساب مالی سنتی به عنوان یک مبنا را مورد بررسی قرار می‌دهیم. علی‌الخصوص، ما فرض صفر که جهت حاصل آوردن استنتاجات با توجه به موارد ذیل عرضه شده است را مورد تست قرار می‌دهیم :
ادامه این مبحث به شرح ذیل سازمان دهی شده است. بررسی تحقیقات مرتبط قبلی و بحث در زمینه انگیزه و موارد شهودی این مطالعه در بخش اول مورد بررسی قرار می‌گیرد. بخش دوم این بررسی مشخص کننده شرکتهای نمونه و ویژگی های آنها و روش های آماری تجربی و همچنین مشخصه مدل به کار گرفته شده رگرسیون لوژستیکی نسبت بخت‌های خطی-لگاریتم می‌باشد. بخش سوم تشریح کننده نتایج تجربی مدل لاگراسیون لوژستیک و ارزیابیهای آن همراه با نتایج تستهای فرضیه‌های خاص ما و همچنین تفسیر نتایج با توجه به مبحث تحقیقاتی موجود و هدف اولیه این مقاله می‌باشد. بخش نهایی این مبحث نتیجه‌گیریهای حاصه در مضمون تحقیقاتی وابسته را ارائه نموده و پیشنهاداتی را برای تحقیقات آتی عرضه می‌دارد.

ورشکستگی احتمالی نظرات حسابرس خبره تغییرات موسسه حسابرسی

 

بررسی مقاله
نسبت های صورت حساب مالی (FSR) و پیش‌بینی ورشکستگی
بیور (Beaver)- (1966) و آلتمن (Altman) (1968) همراه با افراد بیشمار دیگری نسبت به فراهم آوردن شواهد تجربی زیادی در زمینه مشخصه های مدل پیش بینی مبتنی بر نسبت صورت حساب مالی به عنوان یک ویژگی اولیه در زمینه پیش بینی شکست احتمالی شرکت ها اقدام نموده اند. دیگر روش‌های پیش‌بینی ورشکستگی، در مبحث تحقیقاتی مرتبط، اقدام به استفاده از رویکردهایی با بهره‌گیری از گردش وجوه نقدی، گوناگونیهای مرتبط با بهره‌های وابسته به اوراق بهادار سهام‌داران بعنوان متغیرهای مستقل تشریحی برای پیش بینی شکست احتمالی شرکت ها نموده‌اند. مبحث تحقیقاتی کنونی معرف آن می‌باشد که کلیه گروه‌های متغیر‌های تشریحی از نکته نظر آماری، در سال قبل از آغاز رویه شکست شرکتی، مهم به شمار می‌آیند. با این وجود، برتری و مزیت شواهد تجربی مؤکد آن می‌باشد که دیدگاه مبتنی بر نسبت صورت حساب مالی که بوسیله بیور (Beaver)- (1966) و آلتمن (Altman) (1968) بیان شده است یکی از مؤثرین راهکارها در تشریح احتمال شرکت ها خواهد بود. سه سال قبل از بروز شکست یک شرکت، روش های پیش بینی ورشکستگی مبتنی بر گردش وجوه نقدی، عملکرد قابل توجهی، همراه با تونایی نسبتاً افزایش یافته در ارتباط با عملکرد خود در سال قبل از ورشکستگی، را از خود به نمایش گذاشته‌اند، با این وجود، ویژگی های مبتنی بر نسبت صورت حساب مالی مدل های پیش بینی شکست شرکت ها به نظر متمایزتر و قابل توجه تر به شمار می‌آیند.
نکته نظرات حسابرسان خبره و پیش بینی ورشکستگی
تحقیقات در زمینه توان تبینی تفاضلی گزینه های حسابرسان خبره در زمینه پیش بینی شکست مالی شرکت ها به نظر بوسیله آلتمن (Altmann) و مک‌گاف (McGough) (1974) آغاز گردید، اشخاصی که به طور اولیه ارتباطی را بین ورشکستگی و تصمیمات مبوط به نکته نظرات حسابرسان در مبحث تحقیقات حسابداری مطرح نمودند. تحقیقات پیشرو در این زمینه بازتاب دهنده ابعاد مختلف ورشکستگی شرکتی و مطالعات مربوط به نکته نظرات حسابرسان می‌باشد، نظیر پیش بینی نکته نظر حسابرسان در زمینه شرکت های ورشکسته و مقایسه دقت حسابرسان و مدل پیش بینی ورشکستگی.
لویتن (Levitan) و نابلت (Knoblett) (1985)، ماکلر (Mutchler) (1985)، شوارتز و منون (۱۹۸۵)، همراه با افرادی دیگری همچون Mutchler, Hopwood و McKeown (1997) و McKeown، Mutchler و Hopwood (1991) نسبت به مدل سازی کیفیت نکته نظرات حسابرسان و پیش بینی رخدادهای اصلاح چنین نظراتی برای نمونه های شرکت های ورشکسته و غیر ورشکسته اقدام نمودند. این مطالعات تحقیقاتی بر روی کمیت نسبت های صورت حسابهای مالی و دیگر متغیرهای مالی در پیش بینی کیفیت نظر حسابرسان تمرکز داشته‌اند. چن (Chen) و چرچ (Church) (1992) رویه های جاری و نکات قابل توجه در زمینه دقت نکته نظرات حسابرسان برای ۱۲۷ نمونه اولیه در این مبحث از سال ۱۹۸۳ الی ۱۹۸۶ را مورد بررسی قرار دادند. آنها مشخص نمودند که شامل نمودن کیفیت نکته نظرات حسابرسان در مدل پیش بینی با استفاده از تنها نسبت های صورتحساب های مالی سبب افزایش توان تبینی مدل پیش بینی از ۳۸ درصد به ۹۳ درصد (یک افزایش ۱۴۴ درصدی) شده است، که خود مشخص کننده مستندات قابل توجه در زمینه امنیت اطلاعات بیشتر، فراهم آمده از سوی نکته نظرات حسابرسان، می‌باشد.
تغییرات ممیزین و پیش بینی ورشکستگی
تفاوتها در آموزش حرفه ای ممکن است سبب بروز تمایزاتی در مدیریت و نظرات حسابرسان شود و بر این مبنا می‌تواند بر روی تناسب مرتبط با کاربرد اصول حسابداری کلی و پذیرفته شده (GAAP) نیز تأثیر گذار باشد. در نتیجه، صورتحساب های مالی انتشار یافته بعنوان محصول مرتبط بین مدیریت و عقاید حسابرسان در این رابطه مد نظر می‌باشد. دای (Dye) (1991) مشاهده نمود که حاصل آوردن مصالحه در برخی از موارد امکان پذیر نبوده و تغییرات حسابرسان بعنوان نتیجه تغییر شکست مذاکرات بین این دو گروه مطرح خواهد بود. آنتل (Antle) و نیلباف (Nalebuff) (1991) اذعان می‌نمایند که تغییرات حسابرسان غالبا ً‌به هنگامی‌رخ خواهند داد که کاربرد مناسب رویه های GAAP باعث به وجود آمدن پروسه‌های برآورد- درآمد کمتری شده باشد. دیفاند (DeFond) و ژیامبالوو (Jiambalvo) (1993) اذعان داشتند که تقریباً‌ کلیه مقوله‌های مرتبط با اوراق بهادار و کارمزدهای ارزی ۸-K  شامل مواردی می‌باشند که در بردارنده عدم توافق بین حسابرسان و مشتری آنها بر مبنای تفاوت های GAAP است که سبب حاصل آمدن ارقام درآمد کمتر حسابرسی شده است .

ورشکستگی احتمالی نظرات حسابرس خبره تغییرات موسسه حسابرسی

 

طراحی تحقیقات
انتخاب نمونه وتعاریف متغیر
ما از فایل های داده Poors Compustat و داده های استاندارد جهت مشخص نمودن شرکتهایی استفاده نمودیم که در فرایند های ورشکستگی نام آنها در بخش پانویس همراه با صورت حسابهای ممیزی شده آنها برای هر یک از سالهای ۱۹۹۰ الی۱۹۹۸ نوشته شده بود. ما از یک رویه انطباقی جهت مشخص نمودن شرکت های غیر ورشکسته استفاده نمودیم که همانند هر یک از شرکتهای ورشکسته دیگر در یک صنعت مشغول به کار بودند و اندازه آنها نیز در تطابق با یکدیگر مشخص شده بود که بر این مبنا اندازه بر حسب میزان فروش و دارایی ها در سال قبل از ورشکستگی تعیین شد. مجموع۸۹۶ شرکت در این مطالعه شرکت داده شدند. توزیع شرکت ها در نمونه ما در جدول ۲ مشخص گردیده است.
نتایج
ارتباط بین وضعیت ورشکستگی، همراه با نظرات و تغییرات ممیزین
جدول۳ معرف عناوین شرکت های نمونه، در زمینه داده‌های مجزا شده مختلف مورد استفاده در آنالیز های لگاریتم- خطی می‌باشد، که در این مطالعه بکار گرفته شده اند. پانل اولیه جدول ۳ نشان دهنده توزیع شرکت های ورشکسته در برابر نظرات ممیزین خبره یا  غیرخبره می‌باشد. همانگونه که مشخص شده است نمونه شرکت های ما تقریباً بصورت یکنواخت بین شرکت های ورشکسته و غیر ورشکسته تقسیم شده است. در حدود ۸۵% از شرکت های نمونه نوعی از شرایط کیفی ممیزی در خلال دوره زمانی ۱۰ ساله تحت بررسی را حاصل آورده در حالی که تنها در حدود ۵۰% در نهایت ورشکسته شده اند. همانگونه که در جدول ۳ بوسیله تست کای‌دو نشان داده شده است، فرضیه صفر که بر مبنای آن نظرات ممیزین خبره به صورت یکنواخت برای بخش های ورشکسته و غیر ورشکسته شرکت های نمونه توزیع شده است در سطح اطمینان ۰٫۰۵= با استفاده از دو ازمون فرض – دارای دنباله رد شده است. تعریف نظریه ممیز خبره بر مبنای نظرات ما شامل هر چیزی به غیر از نظر غیر خبره بوده و به صورت کلی مطرح می‌شود و از جمله دلایلی محسوب می‌شود که چرا تغییرات ممیزین ممکن است اطلاعات تکمیلی مهمی‌را در شناسایی شکست شرکت ها فراهم سازد.
تفاوت‌ها در نسبتهای مالی بین شرکت های ورشکسته و غیر ورشکسته
جدول ۴ نشان دهنده آمارهای تشریحی برای نسبت های صورتحساب مالی درآنالیز رگرسیون لوژستیک لگاریتم ـ خطی بعنوان مبنایی جهت برآورد توان تبینی تکمیلی نقطه نظرات واجد شرایط ممیزین و تغییرات ممیزین می‌باشد. نوع اولیه از نظر شهودی انتظار دارد که شرکت های ورشکسته و غیر ورشکسته بتوانند تفاوت هایی را از خود در زمینه میزان بازگشت دارایی، نسبت بدهی به دارایی خالص و براوردهای نقدینگی، نشأت گرفته از صورتحساب های مالی حسابداری، نشان دهند. آزمون های ـt آماری فرضیه های صفر بدون تفاوت در هر یک از نسبت های صورتحساب مالی در ستون آخری نشان داده شده است. این نتایج معرف آن می‌باشند که تفاوت‌های مهمی‌‌در میانگین‌ها بین شرکت‌های ورشکسته و غیر ورشکسته در سطح اطمینان ۹۵% (۰٫۰۵=) برای نسبت نقدینگی به کل دارایی (x1) و دارایی های جاری به تعهدات جاری(x2) وجود دارد. برای ۴ مورد دیگر نسبتهای صورتحساب مالی،  تفاوت معنی‌داری، ‌بین میانگین های متغیرها جهت شرکت های ورشکسته و غیر ورشکسته در سطح اطمینان ۹۵%، وجود ندارد.
مدلهای رگرسیون خطی- لگاریتم جهت پیش بینی ورشکستگی
آنالیز لگاریتم ـ خطی یک حالت کلی جهت رجوع به کلاسی از تکنیک ها به منظور ارزیابی پارامترهای مدل آماری و تست فرضیه های آماری مرتبط می‌باشد. بر این مبنا از داده هایی که به طور ذاتی کمی‌می‌باشند، نظیر داده های استفاده شده در این مطالعه، استفاده می‌شود. بعلاوه، معادله رگرسیون لوژستیک نسبت به پیش بینی لگاریتم طبیعی احتمالات مشاهده که دارای یک ویژگی کمی‌‌یا بیشتر هستند اقدام می‌کند (بدان معنا که در این بررسی نسبت احتمال ورشکستگی به احتمال غیر ورشکستگی را مد نظر قرار می‌گیرد). در نتیجه، این ضرایب را می‌توان جهت ارزیابی ضرایب احتمالات برای هر یک از متغیرهای مستقل که در امر ارزیابی مدل رگرسیون لوژستیک به کار گرفته شده اند استفاده نمود.
نتایج ارزیابی و فرضیه های مورد آزمایش مدل تجربی
مدل تست ۱، ۲ و۳: ارتباط بین نکته نظرات ممیزین حرفه‌ای و تغییرات ممیزین در زمینه پیش‌بینی ورشکستگی
جدول ۵ نشان دهنده نتایج تجربی نکته نظرات ممیزین خبره و تغییر ممیزین بر مبنای متغیرهای تشریحی به کار گرفته شده در امر ارزیابی مدل رگرسیون لوژستیک می‌باشد که در معادله ۱ الی ۳ و تست فرضیه‌های مرتبط در فرضیه  الی  بیان شده است. به طور کلی ، هر دو مبحث نکته نظرات ممیزین خبره (Qualifiedi) و تغییرات ممیزین (Changei)، دارای ارتباط معنی داری با احتمال فزاینده ورشکستگی بعنوان یک منبع مورد ارزیابی با استفاده از ضرایب رگرسیون لوژستیک     می‌باشند که در معادله های ۱ تا ۳ مشخص گردیده اند. بعلاوه، کلیه فرضیه های مشخص شده H01 الی  H05 در سطح اطمینان ۰٫۰۵=  رد می‌شوند.

ورشکستگی احتمالی نظرات حسابرس خبره تغییرات موسسه حسابرسی

 

نتیجه گیری
هدف از مطالعه جاری مشارکت در مباحث تحقیقاتی موجود از طریق فراهم آوردن نتایج تجربی مطمئن در ارتباط با تغییرات ممیزین و متغیر تشریحی همراه با نقطه نظرات ممیزین خبره در امر پیش بینی شکست شرکتی می‌باشد. مقاله تحقیقاتی جاری بر روی توان تبینی تفاضلی انواع خاصی از نکته نظرات ممیزین خبره قبلی در زمینه پیش بینی ورشکستگی تأکید دارد. روش تجربی ما نسبت به تست فرضیه های صفری اقدام می‌کند که برای فراهم آوردن مبانی مرتبط با تأثیرات آماری در ارتباط با موارد ذیل مشخص شده‌اند: (۱) توان تبینی نکته نظرات ممیزین خبره و تغییرات شرکتی ممیزین مشتری در ارتباط با شکست مالی مشتریان.(۲) توان تبینی تکمیلی تغییرات شرکت حسابرسی فراتر از اطلاعات مشخص شده بوسیله نکته نظرات ممیزین خبره در زمینه پیش بینی شکست مالی مشتریان، (۳) توان تبینی تفاضلی نکته نظرات ممیزین خبره فراتر از مورد مشخص شده بوسیله نسبتهای صورت حسابهای مالی سنتی در زمینه پیش بینی شکست شرکتی مشتریان (۴ )توان تبینی تفاضلی تغییرات شرکت ممیزی مشتری فراتر از اطلاعات مشخص شده بوسیله نسبتهای صورتحسابهای مالی سنتی یا متعارف در زمینه پیش بینی شکست شرکتی و (۵) توان تبینی تفاضلی تغییرات شرکتی حسابرسی مشتری فراتر اطلاعات مشخص شده بوسیله نکته نظرات ممیزین خبره و نسبتهای صورتحسابهای مالی سنتی در زمینه ورشکستگی احتمالی.
قدرتمندترین مشارکتی که نتایج تجربی ما در زمینه مقاله تحقیقاتی جاری داشته اند شامل تأثیرات و استنتاجات آماری است که بر مبنای آن اطلاعات کمی‌ در ارتباط با تغییرات ممیزین مشتری، قبل از ورشکستگی مشتری، فراهم آورنده توان تبینی تفاضلی و اطلاعات تشریحی مهم در مدلهای پیش بینی کننده احتمال شکست شرکتی خواهند بود. نتایج آزمونهای فرضیه های آماری ما فراهم آورنده شواهد تأثیر گذار به شرح ذیل می‌باشند: (۱) هر دو مورد نکته نظرات اصلاحی ممیزین و تغییرات ممیزین مشتری به صورت معنی دار و مثبتی در ارتباط با رخداد ورشکستگی مشتری می‌باشد، (۲) تغییرات ممیزی مشتری نیز دارای اهمیت معنی‌دار آماری از نکته نظر توان تبینی تفاضلی فراتر از اطلاعات مشخص شده بوسیله نکته نظرات ممیزین خبره در زمینه پیش بینی ورشکستگی شرکت مشتری می‌باشد، (۳) هر دو مورد نکته نظرات ممیزین خبره و تغییرات ممیزی مشتری دارای اهمیت آماری قابل توجهی در زمینه توان تبینی تفاضلی فراتر از اطلاعات مشخص شده بوسیله نسبتهای صورتحسابهای مالی سنتی یا متعارف در زمینه پیش بینی شکست شرکتی می‌باشند و (۴) تغییرات حسابرسی از نکته نظر آماری دارای توان تبینی تفاضلی معناداری فراتر از اطلاعات فراهم شده بوسیله هر دو مورد نسبت های صورتحسابهای مالی سنتی و نکته نظرات ممیزین خبره مشتری در مدلهای پیش بینی احتمال شکست مالی شرکتی می‌باشند.
Irantarjomeh
لطفا به جای کپی مقالات با خرید آنها به قیمتی بسیار متناسب مشخص شده ما را در ارانه هر چه بیشتر مقالات و مضامین ترجمه شده علمی و بهبود محتویات سایت ایران ترجمه یاری دهید.