مقالات ترجمه شده دانشگاهی ایران

پیچهای متعدد سطحی بزرگراه های روستایی دو خطه

پیچهای متعدد سطحی بزرگراه های روستایی دو خطه

پیچهای متعدد سطحی بزرگراه های روستایی دو خطه –  ایران ترجمه – Irantarjomeh

 

مقالات ترجمه شده آماده گروه مهندسی صنایع
مقالات ترجمه شده آماده کل گروه های دانشگاهی

مقالات رایگان

چگونگی سفارش مقاله

الف – پرداخت وجه بحساب وب سایت ایران ترجمه(شماره حساب)ب- اطلاع جزئیات به ایمیل irantarjomeh@gmail.comشامل: مبلغ پرداختی – شماره فیش / ارجاع و تاریخ پرداخت – مقاله مورد نظر --مقالات آماده سفارش داده شده پس از تایید به ایمیل شما ارسال خواهند شد.

قیمت

قیمت این مقاله: 38000 تومان (ایران ترجمه - Irantarjomeh)

توضیح

بخش زیادی از این مقاله بصورت رایگان ذیلا قابل مطالعه می باشد.

مقالات ترجمه شده صنایع - ایران ترجمه - irantarjomeh
شماره
۵۳
کد مقاله
IND53
مترجم
گروه مترجمین ایران ترجمه – irantarjomeh
نام فارسی
سازگاری طراحی هندسی پیچهای متعدد سطحی در بزرگراه های روستایی دو خطه
نام انگلیسی
Geometric design consistency of multiple horizontal curves on two-lane rural highways
تعداد صفحه به فارسی
۲۵
تعداد صفحه به انگلیسی
۱۰
کلمات کلیدی به فارسی
پیچ سطحی متعدد, سرعت رانندگی, کاهش سرعت, معیارهای سازگاری طراحی
کلمات کلیدی به انگلیسی
Multiple horizontal curve; Operating speed; Speed reduction; Design consistency criteria
مرجع به فارسی
کنفرانس حمل و نقل گروه تحقیقاتی هندوستان
دپارتمان مهندسی راه و ساختمان، انستیتو ملی فناوری کالیکوت، هندوستان
الزویر
مرجع به انگلیسی
Procedia – Social and Behavioral Sciences; Department of Civil Engineering,National Institute of Technology Calicut, NIT Campus, CALICUT, India; Elsevier
کشور
هندوستان

 

سازگاری طراحی هندسی پیچهای متعدد سطحی در بزرگراه های روستایی دو خطه

چکیده
ایمنی بزرگراه های روستایی از اهمیت ویژه ای برخوردار می باشد چرا که تقریباً دو سوم تأسیسات جاده ای در چنین راههایی قرار گرفته اند. سرعت بالای وسایل نقلیه یکی از ویژگی های مرتبط با بزرگراه های روستایی می باشد. ویژگیهای هندسه راه را می توان بعنوان یکی از عوامل مرتبط در زمینه کنترل سرعت ادوات نقلیه و در نتیجه پیامدهای آنها، یعنی احتمال برخورد و تصادم، مد نظر قرار داد. وجود تراز و یکنواختی مولفه های مختلف راه را می توان بعنوان یکی از ویژگی های قابل توجه علم هندسه در این رشته به شمار آورد. در این راستا، یک تغییر سریع ممکن است منجر به بروز تصادمات جدی در بزرگراه های روستایی شود. رسیدن به یک پیچ پس از رانندگی در یک خط مماس طولانی یا یک پیچ شدید پس از یک پیچ مسطح به عنوان مثالی از عدم همترازی  و یکنواختی سطح جاده ای به شمار می آید. این مشکل ممکن است سبب تغییر غیرضروری سرعت و بروز مسایل دیگر از جمله تصادم گردد. بنابراین، طراحی بزرگراه ها را می بایست بر مبنای سازگاری با اصول هندسی مورد ارزیابی قرار داد. سرعت عملیات / رانندگی به عنوان یک مورد برآورده شده برای ارزیابی سازگاری در این مطالعه مدنظر خواهد بود.
اهداف این مطالعه ایجاد مدلهای مختلف سرعت رانندگی برای کلاسهای مختلف ادوات نقلیه در موقعیت های بارز پیچهای سطحی متعدد و ایجاد معیارهایی برای ارزیابی سازگاری در طراحی هندسی می باشد. داده های حاصله از ۳۰ شهر برای این منظور مورد استفاده قرار گرفته است. تکنیک رگرسیون خطی متعدد نیز برای مدلسازی به کار گرفته می شود. مدلها برای بخش مماسی و میانه- پیچ ایجاد می شوند. طول بخش مماس قبلی  به عنوان  متغیری  به شمار  می آید که بر روی سرعت عملیات / رانندگی در این بخش تأثیر گذار است. شعاع و طول انحنا / پیچ نیز به طور معنی داری بر روی سرعت رانندگی در میانه- اولین پیچ و شعاع اولین و دومین پیچ در میانه پیچ دوم تأثیرگذار می باشد. انحراف سرعت رانندگی از سرعت طراحی شده (ODD) و کاهش سرعت (SR) به عنوان برآوردهای سازگاری مدنظر بوده و تصادم های منجر به صدمه دیدگی صرف اموال (EPDO) نیز به عنوان یک برآورد ایمنی به کارگرفته شده در این مطالعه برای توسعه معیارها مشخص شده اند. معیارهای توسعه یافته را می توان جهت ارزیابی پیچ به عنوان یک جزء منحصربفرد به کار گرفت و همچنین می توان از آنها به عنوان المان های متوالی (ترکیبات خط مماس/پیچ یا پیچ/پیچ) مورد استفاده قرار داد. ویژگی همترازی یا یکنواختی را می توان تحت عنوان مؤلفه های خوب، متوسط یا ضعیف با استفاده از این معیارها طبقه بندی نمود و چنین موردی می تواند به یک طراح در زمینه ایجاد اصلاحات مناسب در طراحی پیچ سطحی متعدد از نقطه نظر ایمنی کمک نماید.

کلمات کلیدی: پیچ سطحی متعدد، سرعت رانندگی، کاهش سرعت، معیارهای سازگاری طراحی.

پیچهای متعدد سطحی بزرگراه های روستایی دو خطه

 

۱- مقدمه
با توجه به گزارش فدراسیون بین المللی راه در ارتباط با آمارهای جهانی راه (۲۰۰۸)، هندوستان به عنوان یکی از کشورهای اصلی به شمار می آید که دارای تلفات زیاد ناشی از تصادمات جاده ای است. در حدود دو سوم این مرگ و میرها در هندوستان در بزرگراه های ملی و بزرگراه های ایالتی، یعنی نواحی روستایی به وقوع می پیوندند. ادوات نقلیه در بزرگراه های روستایی به میزان کمتری به وسیله وسایل دیگر متوقف گردیده و رانندگان قابلیت راندن در سرعت مطلوب خود بر مبنای هندسه راه را خواهند  داشت. مطالعات  نشان  دهنده  آن  می باشند که بیش از ۵۰% از تصادفات مهلک در بزرگراه های روستایی در سر پیچ ها به وجود می آید (Lamm و همکاران، ۱۹۹۲). چنین موردی غالباً به هنگامی رخ خواهد داد که یک راننده با نوعی تغییر غیرمترقبه در مسیر سرراست خود در امتداد یک بزرگراه روبرو می شود. بسیاری از مطالعات ارتباط بین تصادفها و هندسه پیچ جاده ها را مورد بررسی قرار داده اند (Johnston، ۱۹۸۲؛ Bhatnagar، ۱۹۹۴؛ Lamm و همکاران، ۱۹۹۴). بنابراین، طراحی مناسب هندسه بزرگراهی سبب ایجاد مختصات مناسب از نقطه نظر بخش های مستقیم جاده و پیچدار آن خواهد شد به گونه ای که رانندگان ناگهان خود را در یک جاده صاف با یک پیچ روبرو نبینند. به عبارت دیگر، طراحی نامناسب هندسه جاده منجر به تغییرات غیرضروری در سرعت می شود. در صورتی که این تغییر در سرعت که به واسطه هندسه جاده است فراتر از محدوده های ایمن باشد، راننده ممکن است دست به یک مانور نامناسب بزند. سرعت در بزرگراه ها نسبتاً بالا است و هر نوع مانور خطرناک رانندگان ممکن است منجر به بروز تصادفات کاملاً شدید گردد. این نوع از طراحی نامناسب جاده ای غالباً به عنوان موردی ناسازگار مدنظر است.
تحقیقات اندکی در خصوص معیارهای رانندگی و ارزیابی های سازگاری در این ارتباط انجام شده است. Lamm و همکاران (۱۹۹۹) معیارهایی را جهت ارزیابی المان های واحد (پیچ سطحی) و المان های متوالی (خط مماس /پیچ) ارائه نمودند که در جدول ۱ مشخص شده است. آنها برآوردهای مربوط به سازگاری سرعت رانندگی را در ارتباط با میزان تصادم با توجه به مقادیر آستانه ای مشخص ساخته اند. طرح های مربوطه در این زمینه به سه دسته خوب، متوسط و ضعیف تقسیم می شوند. مطالعات اندکی حوزه مرتبط با پیچهای متعدد سطحی بر مبنای سرعت رانندگی را مورد ارزیابی قرار داده اند.

پیچهای متعدد سطحی بزرگراه های روستایی دو خطه

 

۲- توصیف داده ها
ضروریات مربوط به داده ها شامل اطلاعات هندسی، اطلاعات مربوط به سرعت و اطلاعات تصادف می باشد. جزئیات مرتبط با ویژگی های هندسی و سرعت برای ایجاد مدلهای پیش بینی سرعت ضروری هستند. داده های مربوط به برخورد به ایجاد معیارهای ارزیابی  کمک  می نماید. بر این مبنا داده های حاصله از ۳۰ شهر با پیچهای متعدد سطحی از بزرگراه های روستایی دو خطه در ایالت کرالای هندوستان جمع آوری شد. در بین این اطلاعات ۲۷ مورد به صورت پیچهای معکوس گزارش شده اند. معیارهای ذیل به هنگام انتخاب شهرها مدنظر بوده است.

پیچهای متعدد سطحی بزرگراه های روستایی دو خطه

 

۳- تحلیل داده ها و توسعه مدل
۳ـ۱٫ تحلیل اولیه
تحلیل واریانس (ANOVA) جهت کنترل این موضوع انجام شد که آیا سرعت کلاس های مختلف وسایل نقلیه به طور معنی داری متفاوت می باشد یا خیر. نتایج این آزمایشات نشان دادند که، در اکثریت موارد، هیچ گونه تفاوت معنی داری بین سرعت اتوبوس و کامیون وجود ندارد. بنابراین، این دو کلاس با هم گروه بندی شده و تحت عنوان وسایل نقلیه سنگین شناخته می شوند. با این وجود، در تقریباً کلیه کلاسها، تفاوت معنی دار آماری بین سرعت ماشین های سواری، ماشین دوچرخ و ماشین های سنگین با سطح اهمیت ۵% وجود دارد. در نهایت، سه کلاس از وسایل نقلیه برای تحلیل متعاقب مشخص شده اند که عبارتند از: ماشین های سواری، ماشین های دوچرخ و ماشین های سنگین. این آنالیز برای کلیه رتبه بندی های ماشین ها نیز انجام شد. سرعت رانندگی هر کلاس این وسایل نقلیه به عنوان ۸۵% مشاهدات سرعت نقطه ای تعیین شد. به طور مشابه، ۸۵% تفاوت سرعت از پیچ مماس تا اولین پیچ و از اولین پیچ تا پیچ دوم نیز محاسبه شده است.
۳ـ۲٫ توسعه مدل سرعت رانندگی
مدلهای سرعت پیشین رانندگی در سطح خط مماسی (AT) و وسط پیچ اول (MC1) از تحقیقات انجام شده به وسیله Anitha و Anjaneyulu (2013) مشخص شد که نتایج آن در جدول ۳ ارائه شده است. سرعت رانندگی در ناحیه مماسی تحت تأثیر طول مماسی قبلی تا مشاهدات مربوط به سرعت (PTLS) می باشد و سرعت رانندگی در وسط اولین تحت تأثیر طول و شعاع پیچ است. مدلهای سرعت رانندگی برای پیچ های سطحی متعدد در وسط پیچ دوم نیز با استفاده ای از داده های ۲۰ شهر ایجاد شد. داده های مربوط به ۱۰ شهر نیز برای ارزیابی مشخص گردید. متغیرهای هندسی مستقل مختلف مورد آزمایش قرار گرفته شامل شعاع (R)، پهنای جاده (CW)، پهنای شانه (SW) طول پیچ (CL)، زاویه پیچش یا انحراف (D)، میزان منحنی یا پیچ (DC) و اضافه ارتفاع (e) می باشند. ارزیابی مدل نیز بر مبنای مقادیر %RMSE انجام شد. مدلهایی که دارای %RMSE کمتر هستند در نهایت برگزیده شدند. متغیرهایی که بر روی سرعت رانندگی در بخش میانه پیچ دوم تأثیرگذار هستند شامل شعاع اولین و دومین پیچ، R1 و R2 به ترتیب می باشند. مدلهای نهایی انتخابی در جدول ۴ مشخص شده اند. کلیه مدلها از نقطه نظر آماری معنی دار هستند. ضرایب کلیه ثابت ها و متغیرها دارای تفاوت معنی دار از ۰ با سطح اطمینان ۹۵% می باشند.
۴ـ۱٫ جزء واحد
انحراف سرعت رانندگی از سرعت طراحی (ODD) به عنوان یک برآورد سازگاری جهت ارزیابی جزء یا المان واحد به کار گرفته می شود. هر چه که تفاوت سرعت بیشتر باشد، ناسازگاری طراحی نیز بیشتر بوده و بنابراین فرصت بیشتری برای تصادم مدنظر خواهد بود. معادله ۱ جهت ارزیابی سرعت طراحی مشخص شده است. VD سرعت طراحی بر حسب کیلومتر در هر ساعت است، R شعاع پیچ بر حسب متر، e میزان اضافه ارتفاع (%)، f ضریب اصطحکاک ارزی که برابر با ۱۵/۰ می باشد.
۴ـ۲٫ المان های متوالی
المان ها یا اجزای متوالی دو نوع از معیارهای ارزیابی سازگاری ایجاد شده اند. اولین معیار بر مبنای کاهش سرعت از رویکرد مماسی (AT) تا اولین بخش میان ـ پیچ (MC1) می باشد. این مورد تحت عنوان (SRAT-MC1) مشخص می شود. مورد دوم بر مبنای کاهش سرعت از پیچ میانی و اولین پیچ (MC1) به پیچ وسطی و پیچ دوم (MC2) می باشد. چنین موردی نیز به عنوان (SRMC1-MC2) شناخته می شود. ۸۵% کاهش سرعت جهت انجام این تحلیل به کار گرفته شده است. شکل ۴ و ۵ نشان دهنده شبکه هایی برای این دو برآورد می باشند. این مورد را می توان نشان داد که هر چه که کاهش سرعت از یک جزء به جزء دیگر بیشتر باشد، مقدار EPDO بیشتر خواهد بود. معیار انتخابی برای ارزیابی ترکیب ویژگی های مماسی/پیچ و ترکیب پیچ/پیچ در جدول ۶ نشان داده شده است.

پیچهای متعدد سطحی بزرگراه های روستایی دو خطه

 

۵- کاربرد
این بخش نشان دهنده کاربرد مدلهای توسعه یافته و معیارهای حاصله در این مطالعه جهت ارزیابی هندسه یک پیچ سطحی متعدد می باشد. جدول ۷ نشان دهنده شعاع و طول منحنی پیچ مسطح متعدد انتخابی است. مدلهای سرعت رانندگی که برای کلیه دسته بندیهای وسایل نقلیه مشخص شده اند، در موقعیت های میانی پیچ، جهت ارزیابی کاهش سرعت تجربه شده در این منطقه به کار گرفته شده است. کاهش سرعت از اولین پیچ به پیچ دوم به میزان ۸/۵ کیلومتر در ساعت گزارش شده است که نشان دهنده نرخ سازگاری این منطقه تحت عنوان ویژگی خوب می باشد.

پیچهای متعدد سطحی بزرگراه های روستایی دو خطه

 

۶- نتیجه گیری
ارزیابی هندسه سازگاری در طراحی به عنوان یک رویکرد نوین جهت ارتقای ایمنی در بزرگراه های روستایی به شمار می آید. این مطالعه عمدتاً جهت ایجاد نوعی از معیارهای ارزیابی سازگاری طراحی هندسی برای پیچهای سطحی متعدد بزرگراه های روستایی دو خطه به کار گرفته شده است که قابلیت کاربرد آن برای دیگر شرایط کشور هندوستان نیز وجود دارد. سرعت رانندگی بر مبنای برآورد سازگاری در این مطالعه مشخص شد. جهت پیش بینی سرعت رانندگی از هندسه همتراز، مدلهای رگرسیون در ارتباط با سرعت رانندگی و متغیرهای هندسی ایجاد شدند. سرعت رانندگی در سطح مماس به نظر تحت تأثیر طول مماس قبلی می باشد. سرعت رانندگی در وسط اولین پیچ تحت تأثیر شعاع و طول پیچ خواهد بود. سرعت رانندگی در وسط پیچ دوم نیز تحت تأثیر شعاع اولین و دومین پیچ خواهد بود. انحراف سرعت رانندگی از سرعت طراحی به عنوان برآورد سازگاری برای ارزیابی یک پیچ به کار گرفته شده است و کاهش سرعت نیز به عنوان برآورد سازگاری مشخص شده  برای  المانی های  متوالی مدنظر می باشد. این معیارها بر مبنای مقادیر صدمه دیدگی صرف اموال و برآورد سازگاری ایجاد شده اند. با دانستن هندسه مربوط به پارامترهای همترازی، قابلیت ارزیابی طراحی پیچهای سطحی متعدد بزرگراه های روستایی دوخطه به وجود خواهد آمد.

 

Irantarjomeh
لطفا به جای کپی مقالات با خرید آنها به قیمتی بسیار متناسب مشخص شده ما را در ارانه هر چه بیشتر مقالات و مضامین ترجمه شده علمی و بهبود محتویات سایت ایران ترجمه یاری دهید.