مقالات ترجمه شده دانشگاهی ایران

Tag Archives: ترجمه امنیت

تهدید های هسته ای و چالش های امنیتی – فصل ۲۴: برخورد با تهدیدات هسته ای و رادیولوژیکی

کتاب تهدید های هسته ای و چالش های امنیتی – فصل ۲۴: همکاری های مرزی: کلیدی به سمت آمادگی بهتر برای برخورد با تهدیدات هسته ای و رادیولوژیکی – ایران ترجمه – Irantarjomeh

تهدید های هسته ای و چالش های امنیتی – فصل ۱۸: ایمنی هسته ای بین المللی

کتاب تهدید های هسته ای و چالش های امنیتی – فصل ۱۸: پویایی ایمنی هسته ای بین المللی: پیشرفت های پسا ـ فوکوشیما در ارتباط با نظارت بر قوانین و فناوری تهویه فیلتر شده در شش کشور هسته ای

تهدید های هسته ای و چالش های امنیتی – فصل ۱۶: راکتورهای پیمانه ای

کتاب تهدید های هسته ای و چالش های امنیتی – فصل ۱۶: چگونگی تأثیرگذاری روند پیاده سازی راکتورهای پیمانه ای کوچک بر روی پروتکل های واکنشی در برابر تهدیدهای هسته ای و رادیولوژیکی – ایران ترجمه – Irantarjomeh

Irantarjomeh
لطفا به جای کپی مقالات با خرید آنها به قیمتی بسیار متناسب مشخص شده ما را در ارانه هر چه بیشتر مقالات و مضامین ترجمه شده علمی و بهبود محتویات سایت ایران ترجمه یاری دهید.