مقالات ترجمه شده دانشگاهی ایران

Tag Archives: ترجمه بیولوژی

گل جالیزان انگلی مکانیسم ها و استراتژی های کنترل انگل – فصل ۲۱

کتاب گل جالیزان انگلی مکانیسم ها و استراتژی های کنترل انگل – فصل ۲۱:. اصلاح نژاد مبتنی بر فیزیولوژی و با کمک نشانگر برای مقاومت در برابر گل جالیزان با ریشه های انگلی – ایران ترجمه – Irantarjomeh

Irantarjomeh
لطفا به جای کپی مقالات با خرید آنها به قیمتی بسیار متناسب مشخص شده ما را در ارانه هر چه بیشتر مقالات و مضامین ترجمه شده علمی و بهبود محتویات سایت ایران ترجمه یاری دهید.