مقالات ترجمه شده دانشگاهی ایران

Tag Archives: ترجمه مدیریت

بهترین ERP شرکت های کوچک و متوسط

بهترین ERP شرکت های کوچک و متوسط – در این مطالعه، دو تکنیک تصمیم گیری چند معیاره مشخص، یعنی فرآیند تحلیلی شبکه (ANP) و روش ساختار یافته رتبه بندی ترجیحی برای ارزیابی های غنی (PROMETHEE)، در ترکیب با هم جهت بهتر مخاطب قرار دادن مشکل انتخاب ERP به کار گرفته شده اند.

Irantarjomeh
لطفا به جای کپی مقالات با خرید آنها به قیمتی بسیار متناسب مشخص شده ما را در ارانه هر چه بیشتر مقالات و مضامین ترجمه شده علمی و بهبود محتویات سایت ایران ترجمه یاری دهید.