ایران ترجمه – مرجع مقالات ترجمه شده دانشگاهی ایران

لغات فیزیک – بخش ۱۰

در این قسمت  لغات فیزیک بخش ۱۰ عرضه شده است.

 

لغات فیزیک صفحه اصلی – کلیک کنید

خرید لغات فیزیک / مجموع لغات در کل رشته ها / لغات بر حسب گروه بندی چند رشته

 

لغات فیزیک - ایران ترجمه - Irantarjomeh

لغات فیزیک بخش ۱۰
پمپ زم‌زایشی
cryogenic pump
طیف‌نمایی زم‌زایشی
cryogenic spectroscopy
زم‌دما
cryogenic temperature
زم‌زایی
cryogenics
زم‌مغناطیسی
cryomagnetic
زم‌فیزیک
cryophysics
زم‌پا
cryostat
حرکت خمیده‌خط
curvelinear motion
مغناطش چرخه‌ای
cyclic magnetization
انرژی تاریک
dark energy
ماده تاریک
dark matter
سحابی تاریک
dark nebula
دختر
daughter
آلایش‌زدایی
decontamination
زمان وایونش
deionization time
دررفتگی
dislocation
رابطه پاشش
dispersion relation
محیط پاشنده
dispersive medium
اتلاف
dissipation
ضریب اتلاف
dissipation coefficient
تابع اتلاف
dissipation function
خط اتلاف
dissipation line
سامانه دینامیکی اتلافی
dissipative dynamical system
نیروی اتلافی
dissipative force
سامانه اتلافی
dissipative system
عدسی واگرا
diverging lens/ divergent lens/ dispersive lens
آینه واگرا
diverging mirror
واپاشی دوبتازا
double beta decay
دررفتگی لبه‌ای
edge dislocation
کرنش کشسان
elastic strain
باردهی
electrification
حالت انرژی
energy state
افق رویداد
event horizon
نیروی تبادلی
exchange force
انتگرال تبادل
exchange integral
بیضی‌وار انبساط
expansion ellipsoid
رشته
filament
ضریب شارش
flow coefficient
میدان شارش
flow field
خط شارش
flow line
شارش‌سنج
flowmeter
ضریب شکل
form factor
پیش‌پراکندگی
forward scattering
تکیه‌گاه
fulcrum
گرمایش آلفاگداختی
fusion heating
نیروگاه گداختی
fusion power plant
مختصات تعمیم‌یافته
generalized coordinates
نیروی تعمیم‌یافته
generalized force
تکانه تعمیم‌یافته
generalized momentum
معادلات حرکت هامیلتون
Hamilton’s equation of motion
اصل هویگنس
Huygen’s principle
ناتراوا
impermeable
ضربه
impulse
تقریب ضربه
impulse approximation
بیضی‌وار لختی
inertia ellipsoid
تانسور لختی
inertia tensor
محصورسازی لختیایی
inertial confinement
شارش ناگران‌رو
inviscid flow/ nonviscous flow
شاره ناگران‌رو
inviscid fluid/ nonviscous fluid
اتاقک یونش
ionization chamber
ضریب یونش
ionization coefficien
سطح مقطع یونش
ionization cross section
انرژی یونش
ionization energy
گاز یونیده
ionized gas
برخورد یوننده
ionizing collision
رویداد یوننده
ionizing event
تابش یوننده
ionizing radiation
قانون‌های کپلر
Kepler laws
انقباض طول
length contraction
اهرم
lever
بازوی اهرم
lever arm
کلید اهرمی
lever switch
مزیت اهرم
leverage
مخروط نور
light cone
رویداد نورگونه
lightlike event
بازه نورگونه
lightlike interval
تقارن موضعی
local symmetry
بطری مغناطیسی
magnetic bottle
نیروی وادارنده مغناطیسی
magnetic coercive force
محصورسازی مغناطیسی
magnetic confinement
محصورسازی مغناطیسی پلاسما
magnetic plasma confinement
سفتی مغناطیسی
magnetic stiffness
چاه مغناطیسی
magnetic well
سراب
mirage
جرم ناپیدا
missing mass
گشتاور لختی
moment of inertia
تانسور گشتاور لختی
moment of inertia tensor
بیضی‌وار گشتاوری
momental ellipsoid
نانو
nano
نانوفناوری
nanotechnology
عدسی منفی
negative lens
نیروی ناپایستار
nonconservative force
نیروی عمودی
normal force
عملگر مشاهده‌پذیر
observable operator
کمیت مشاهده‌پذیر
observable quantity
ابیراهی اپتیکی
optical aberration
قضیه اپتیکی
optical theorem
تکانه زاویه‌ای مداری
orbital angular momentum
عدد کوانتومی مداری
orbital quantum number
مادر
parent
جزء غیرفعال
passive element
پالایه غیرفعال
passive filter
شبکه غیرفعال
passive network
انتگرال مسیر
path integral
کوبش
percussion
تراوایی
permeability
تراوا
permeable
واکنش قاپ‌زنی
pick up reaction
حرکت سیاره‌ای
planetary motion
عدسی تخت ـ کاو
planoconcave lens
عدسی تخت ـ کوژ
planoconvex lens
عدسی تخت ـ استوانه‌ای
planocylindrical lens
محصورسازی پلاسما
plasma confinement
گرمایش پلاسما
plasma heating
بیضی‌وار پوانسو
Poinsot ellipsoid
عدسی مثبت
positive lens
افت پتانسیل
potential drop
انرژی پتانسیل
potential energy
مؤلفه توانی
power component
محور اصلی
principal axis
محور اصلی لختی
principal axis of inertia
گشتاور لختی اصلی
principal moment of inertia
پرتابه
projectile
ویژه‌زمان
proper time
شبه‌بردار
pseudovector
گرانی کوانتومی
quantum gravity
گستره
range
تابع اتلاف ری‌لی
Rayleigh dissipation function
قانون شکست
refraction law
افت شکستی
refraction loss
شکست‌سنج
refractometer
حرکت نسبی
relative motion/ apparent motion
سرعت نسبی
relative velocity
تماس غلتشی
rolling contact
اصطکاک غلتشی
rolling friction
ضریب پراکندگی
scattering coefficient
حد شوارتس‌شیلد
Schwarzschild limit
دررفتگی پیچی
screw dislocation
تنش برشی
shear stress
موج ضربه‌ای
shock wave
هم‌زمانی
simultaneity
اصطکاک لغزشی
sliding friction
قانون اسنل
Snell’s law
قانون شکست اسنل
Snell’s law of refraction
چشمه شارش
source flow
رویداد فضاگونه
spacelike event
بازه فضاگونه
spacelike interval
رویه فضاگونه
spacelike surface
فضا ـ زمان
space-time
پیوستار فضا ـ زمان
space-time continuum
یونش ویژه
specific ionization
ابیراهی کروی
spherical aberration
آینه کروی
spherical mirror
چرخش
spin
اصطکاک ایستایی
static friction
سفتی
stiffness
ضریب سفتی
stiffness coefficient
ثابت سفتی
stiffness constant
بیضی‌وار کرنش
strain ellipsoid
انرژی کرنش
strain energy
کرنش‌سنج
strain gauge
تانسور کرنش
strain tensor
ضریب ساختار
structure factor
تابع ساختار
structure function
رسانش یونی تند
superionic conduction
رسانای یونی تند
superionic conductor
شکست تقارن
symmetry breaking
عنصر تقارن
symmetry element
عمل تقارن
symmetry operation
اصل تقارن
symmetry principle
گداخت گرماهسته‌ای
thermonuclear fusion
اتساع زمان
time dilation
رویداد زمان‌گونه
timelike event
رویه زمان‌گونه
timelike surface
توکامک
tokamak
میدان توکامک
tokamak field
ضریب یونش کل
total ionization coefficient
مسیر
trajectory
انتقال
translation
عمل انتقال
translation operation
تقارن انتقالی
translation symmetry
بردار انتقال
translation vector
انتقالی
translational
حرکت انتقالی
translational motion
تابع اتلاف گران‌روی
viscous dissipation function
شارش گران‌رو
viscous flow
شاره گران‌رو
viscous fluid
نیروی گران‌روی
viscous force
جهان‌افق
world horizon
جهان‌خط
world line
جهان‌شعاع
world radius
کرم‌چاله
wormhole
اثر زیمان
Zeeman effect
تراز پذیرنده
acceptor level
فرازوفرود صوتی
acoustical scintillation
پخش فعال‌شده
activated diffusion
وامغناطش بی‌دررو
adiabatic demagnetization
عدسی بی‌کانون
afocal lens
سامانه بی‌کانون
afocal system
گذار مجاز
allowed transition
قاعده آمپر
Ampere’s rule
زاویه فرود
angle of incidence
زاویه بازتاب
angle of reflection
زاویه شکست
angle of refraction
اثر پوست بی‌هنجار
anomalous skin effect
بردارهای پادموازی
antiparallel vectors
بمب اتمی
atomic bomb
ربایش
attraction
نیروی ربایشی، نیروی جاذبه
attractive forc
پتانسیل ربایشی
attractive potential
محور چرخش
axis of rotation
لایه سدی
barrier laye
بلور دومحوره
biaxial crystal
نظریه مهبانگ
big bang theory/ Big Bang theory
دومنشور
biprism
صافی دوشکست
birefringent filter
تیغه دوشکست
birefringent plate
واکنشگاه آب جوشان
boiling-water reactor
بهنجارش جعبه‌ای
box normalization
نقطه شاخگی
branch point/ junction point
کسر شاخگی
branching fraction
نسبت شاخگی
branching ratio
تابش ترمزی
bremsstrahlung
تخلیه جارویی
brush discharge
اتاقک حباب
bubble chamber
کمانش
buckling
کرنش کپه‌ای
bulk strain
استحکام کپه‌ای
bulk strength
واج
BWR
خازن کنارگذر
bypass capacitor
کاواک تابشگر
cavity radiator
تشدید کاواکی
cavity resonance
کاواک تشدید
cavity resonator
سد مرکزگریزی
centrifugal barrier
شارش مرکزگریز
centrifugal flow
نیروی مرکزگریزی
centrifugal force
گشتاور مرکزگریزی
centrifugal moment
انرژی پتانسیل مرکزگریزی
centrifugal potential energy
جداسازی مرکزگریزی
centrifugal separation
کشیدگی مرکزگریزی
centrifugal stretching
ریزبین مرکزگریزی
centrifuge microscope
شتاب مرکزگرا
centripetal acceleration
قطبش دایره‌ای
circular polarization
ناسازنمای ساعت‌ها
clock paradox
ساعتگرد
clockwise
پوسته پر
closed shell
اتاقک ابر
cloud chamber
ضریب انبساط حجمی
coefficient of cubical expansion/ coefficient of volumetric expansion
ضریب انبساط خطی
coefficient of linear expansion
ضریب انبساط سطحی
coefficient of superficial expansion
تاربافه همدوس
coherent fiber bundle
پهن‌شدگی برخوردی
collision broadening/ collision line-broadening
لغات فیزیک بخش ۱۰
لطفا به جای کپی مقالات با خرید آنها به قیمتی بسیار متناسب مشخص شده ما را در ارانه هر چه بیشتر مقالات و مضامین ترجمه شده علمی و بهبود محتویات سایت ایران ترجمه یاری دهید.
تماس با ما

اکنون آفلاین هستیم، اما امکان ارسال ایمیل وجود دارد.

به سیستم پشتیبانی سایت ایران ترجمه خوش آمدید.