مقالات ترجمه شده دانشگاهی ایران

مقالات آماده گروه شیمی

مقالات آماده گروه شیمی

مقالات آماده گروه شیمی – ایران ترجمه – Irantarjomeh

مقالات ترجمه شده آماده کل گروه های دانشگاهی

 

مقالات آماده شیمی - ایران ترجمه - Irantarjomeh

مقالات آماده گروه شیمی
مقالات آماده گروه شیمی
مقالات آماده گروه شیمی
مطالعات تجزیه (رنگ ‌زدایی) فوتوكاتالیستی بر روی رنگ آبی HBR آنتراكینون
تجزیه الكتروشیمیایی رنگها و رنگدانه‌های آلی جامد و طبیعی
كریستالهای مایع و مدولاتورهای نوری
نفوذ
خلاصه‌ای از تاریخچه C60
متابیسولفیت سدیم (مشخصات , خطرات , عوارض و مراقبت‌ های پزشكی)
استفاده از كوارتز و كریستوبالیت در فضای محل كار
مطالعه سنتزهای فسفات‌ها و كمپلكسهای فلز تبدیلی بر روی پارچه ویسكوز ‌رایون جهت ضد‌آتش نمودن
اندازه گیری فلزات سنگین در خاك با یون كروماتوگرافی و ولتامتری - مقایسه‌ای با طیف سنجی نشر اتمی
حسگرهای پلیمری برای شناسایی مواد منفجره نیتروآروماتیك
مس / 41- MCM بعنوان كاتالیزور برای اكسایش مرطوب فنول
خواص, نانو مواد, ساختار نانو , اندازه نانو
نانوتكنولوژی DNA كاربردی ظهور تكنیكهای Aptamer – DNAzyme
لایه فوتوكاتالیست چند سازه نانو ساختاری TiO2 نشانده شده با نقره و سنتز شده با استفاده از تكنیك سل ـ ژل چرخشی و پوشش غوطه‌وری بر روی شیشه
مدل سازی ابزار نانوالکترونیکی غیر خطی
حسگر گازی شیمیایی با انتخاب‌ پذیری بالا بر اساس عامل‌ دار شدن نانو لوله‌های كربنی چند دیواره با پلی (اتیلن گلیكول)
پوشش سیلیكای نشر- آبی جدید KBaPO4:Eu2+ فسفری تحت برانگیختگی فرابنفش (خلاء )
رسوب لایه نازك اكسید آهن بر روی سوبسترای (100)Si با استفاده از روش MOCVD
نانو شیمی كاربردی
مواد نوری بر اساس نانو/ میكرو كریستالهای مولكولی و لایه‌های بسیار نازك
تریس (گوانیدنییوم) تریس (پیریدین ـ 2 و 6 ـ دیكربوكسیلاتو - ‌K3O , N , O ) سرات سه آبه
چارچوبهای یونی سه بعدی ساخته شده از سوكسینات‌های La IIII, Ce III
كمپلكس مس (II) سه تایی جدید سیتوتوكسیك (دارای خاصیت مسمومیت سلولی) جدید از 1 و 10 ـ فنانترولین و L ـ ترئونین با فعالیت نوكلئاز DNA
دینامیك فعال شده, فقدان كارسنجی و انتقال در مایعات ابر سرد
اكسایش ترئونین توسط معرف تجزیه‌ای دیپریداتوكوپرات (III) ـ یك واكنش خود كاتالیستی
نانو سیمهای ردیف شده اکسید تنگستن بر روی سوبستراهای (100) تنگستن
تراكم زدایی و پخش نانو پودرهای سیلیسی آبگریز و آبدوست در یک مخلوط کن فوق برشی
ریز ساخت نانوفیبرهای الکترواسپون بوسیله تخلیه بار الکتریکی
استفاده از شیمی صوتی برای ساخت ریزكره های تو خالی ZnO
اثر پیش فرآوری سطحی بر روی سازگاری زیستی منیزیم
سنتز نانو كریستال‌های كلسیم هیدروكسی آپاتیت دارای بار مثبت و رفتار جذب سطحی پروتئین‌ ها
جزئیات و خصوصیات كامپوزیتهای سیمانی همراه با الیاف دیس بعنوان ادوات بنایی
مطالعه اصول اول خواص انتقالی الكترونی نانوبادهای كربنی
حسگرهای گازی نیتروژن دی اکسید با پایه گرافن
تولید طبیعی نانو كریستال‌های پالادیم اسید
تهیه نانو- Mg(OH)2 با سطح اصلاح شده به روش رسوبگذاری
سنتز فیلم‌های نازك غیر سنتزی ترپینن ـ 4ـ ال پلیمریزه شده با پلاسمای فركانس رادیویی
کاربردهای نقاط کوانتومی کلوییدی
ژلاتورهای مشتق شده از آلكیل‌آمید ـ فنیل ‌اوره اسید د‌اكسی كولیك جدید
پلیمرهای غیر مهاجرتی (NMBP) در بسته‌بندی غذایی
استخراج و انتقال یونهای فلزی و تركیبات آلی كوچك با استفاده از غشاهای محتوی پلیمر (PIM ها) - بخش 1
استخراج و انتقال یونهای فلزی و تركیبات آلی كوچك با استفاده از غشاهای محتوی پلیمر (PIM ها) - بخش 2
استخراج و انتقال یونهای فلزی و تركیبات آلی كوچك با استفاده از غشاهای محتوی پلیمر (PIM ها) - بخش 3
استخراج و انتقال یونهای فلزی و تركیبات آلی كوچك با استفاده از غشاهای محتوی پلیمر (PIM ها) - كل مقاله
اندازه‌گیری انتخابی و فوق حساس مقادیر بسیار كم یون نیتریت با یك آشكارساز فلوئورسانس جدید به نام مونو [6- N (2- كربوكسی ـ فنیل)] - B - سیكلودسكترین
پیوند های ناهمگون آلی/ آلی׳ : دیودهای نشر دهنده نور و ابزارهای فوتوولتایی آلی
اندازه‌گیری اسپكتروفتومتری سولفات آمانتادین پساز جفت شدگی یون با متیل اورانژ
پرداخت / تكمیلهای نرم‌ كاری
حسگرهای مبتنی بر آرایه فرا ریز الكترود - یك روش تجزیه ای اطمینان بخش برای بررسی محیط زیست
فراریز الكترودها - طراحی, ساخت و خصوصیات
مکانیسم های الکتروپلیمریزاسیون پیرول
سنتز و شیمی سطح نانو ذرات نقره
حسگری میدان مغناطیسی با استفاده از یك نقطه كوانتومی دو گانه
غشای آلومینای دارای منافذ نانو تهیه شده به وسیله دندانه‌گذاری نانویی و اكسایش آندی
ملاحظاتی در مورد خواص درجه تبلور, نوری و الكتریكی نانومیله های ZnOبازپخت شده پس گرمایی
مطالعه سینتیك جذب سطحی رنگرزی لاك بر روی پنبه
شناسایی بوی پودرهای بدون دود با استفاده از استخراج میكرویی فاز جامد جفت شده با اسپكترو متر تحرك یونی
تركیب توصیفات ترمودینامیكی و سینتیكی فرآیند های تك مولكولی: تاه گشودگیRNA تحت تنش
مطالعه اسپکتروسکوپی رامان کلاتراتهای نوع-1(A=Rb,Cs) 2 A8Sn44 و Rb8Hg4Sn42
رسوبگذاری فیلم های نازک یک کمپلکس فلز واسطه بوسیله پوشش دهی چرخشی
شناسایی چشمی اسید آسكوربیك از طریق واكنش كلیك آلكین – آزید با استفاده از نانو ذرات طلا به عنوان ردیاب رنگ سنجی
فرآیندی برای ترانزیستورهای اثر میدانی نانو لوله كربنی با بازدهی و كارآیی بالا
آزمایش دو محوری و استحکام پارچه‌های‌ پوشش‌ دار
ابر آبگریزی و ابر روغن گریزی حاصل از نانو پوششهای دارای پایه سیلیكا
نانو ماده آلی/ معدنی با پایه POSS ضد آب و ضد روغن جدید: تهیه, تعیین خصوصیات و كاربرد در پارچه‌های پنبه‌ای
اندازه گیری یون فلوئورید در نمونه های آبی به وسیله اسپکترومتری نشر اتمی پلاسمای جفت شده به صورت القایی با تبخیر کننده کوره قایقی تنگستنی
اندازه گیری هالوژن ها از طریق مولکولها در شعله هوا- استیلن با استفاده از اسپکترومتری جذب منبع پیوسته با تفکیک بالا: بخش 1 : فلوئور
اندازه گیری هالوژنها از طریق مولكول ها در شعله هوا- استیلن با استفاده از اسپکترومتری جذب منبع پیوسته با تفکیک بالا: بخش 2 : کلر
گرافن برای زیست حسگری
مواد و ابزارهای هیبریدی با پایه گرافن برای حسگری زیستی
گرافن برای حسگری الکتروشیمیایی و حسگری زیستی
کتاب مایعات یونی در تحلیل شیمی فصل 10- جداسازی یونهای فلزی براساس مایعات یونی
اصلاح رفتار خوردگی فیلم های نازک رسوبگذاری شده الکتریکی CoFeCu
روش های تجزیه ای برای تعیین بیس فنول A در غذا
الکتروپلیمریزاسیون وخواص الکتروشیمیایی کوپلیمرهای (N- هیدروکسی آلکیل) پیرول/ پیرول
کوپلیمرهای آنیلین و نیتروآنیلین ها. بخش 1: مکانیسم واكنش چند تراکمی اکسایشی آنیلین
کوپلیمرهای آنیلین و نیتروآنیلین ها بخش2. خواص فیزیکوشیمیایی
روشهای جدید برای گوگرد زدایی اجزای نفت خام
ساختار و حلال پوشی در مایعات یونی
الکتروشیمی در نانوالکترودها
اثر فشار هیدرولیک و جهتگیری غشایی بر فلاکس آب و فلاکس معکوس حل شونده در اسمز به کمک فشار
تصفیه سیال خروجی دستگاه نمک زدای نفت خام به وسیله فرآیند جداسازی غشای ترکیبی UF/RO
فرآوری كلوییدی و عملكرد به دام اندازی CO2 در مونولیتهای زئولیت با الگوی قربانی شوندگی
پیش تغلیظ در محل و تعیین ولتامتری مقدار جزیی سرب و كادمیم بوسیله الكترود جدید فیبر توخالی- گرافیت با وساطت مایع یونی و طراحی آزمایشها به روش تاگوچی
بهینه سازی جفت شدگی اكسایشی متان با رآكتور با پایه غشایی با استفاده از روش پاسخ سطحی
عملكرد روش سل - ژل برای سنتز كاتالیزور Mn-Na2WO4/SiO2 برای جفت شدگی اكسایشی متان
رادیكالهای متیل در جفت شدگی اكسایشی متان مستقیما تایید شده بوسیله طیف سنجی جرمی فوتو یونیزاسیون VUV سینكروترون
نقش سرعت فضایی جریان گاز به ساعت و تركیب گاز خوراك در جفت شدگی اكسایشی متان: یك مطالعه تجربی
مقالات آماده گروه شیمی
بسیاری از بخش های مقاله های عرضه شده بصورت مجانی قابل مطالعه هستند.
قابلیت خرید مقالات ترجمه شده فایل های انگلیسی و فارسی (PDF + MSWORD) این مقالات میسر می باشد.
کاربران گرامی می توانند نسبت به مطالعه بخش های  مجانی ارائه شده از جمله چکیده، مقدمه و نتیجه گیری مقالات اقدام نموده و خود کیفیت مقالات را قضاوت کنند.

 

مقالات آماده گروه شیمی
 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Irantarjomeh
لطفا به جای کپی مقالات با خرید آنها به قیمتی بسیار متناسب مشخص شده ما را در ارانه هر چه بیشتر مقالات و مضامین ترجمه شده علمی و بهبود محتویات سایت ایران ترجمه یاری دهید.