ایران ترجمه – مرجع مقالات ترجمه شده دانشگاهی ایران

لغات فیزیک – بخش ۱۳

در این قسمت  لغات فیزیک بخش ۱۳ عرضه شده است.

 

لغات فیزیک صفحه اصلی – کلیک کنید

خرید لغات فیزیک / مجموع لغات در کل رشته ها / لغات بر حسب گروه بندی چند رشته

 

لغات فیزیک - ایران ترجمه - Irantarjomeh

لغات فیزیک بخش ۱۳
تعادل انتقالی
 translational equilibrium
تراجهش
 transmutation
پدیده‌های ترابرد
 transport phenomena
نظریه ترابرد
 transport theory
شارش تلاطمی
 turbulent flow
مرز دوقلویی
 twin boundary
بلور دوقلو
 twin crystal
نظریه دومؤلفه‌ای نوترینو
 two-component neutrino theory
استحکام نهایی
 ultimate strength
استحکام کششی نهایی
 ultimate tensile strength
پژواک فراصوتی
 ultrasonic echo
ثابت توری فراصوتی
 ultrasonic grating constant
مدوله‌ساز فراصوتی نور
 ultrasonic light modulator
ریزبین فراصوتی
 ultrasonic microscope
تابش فراصوتی
 ultrasonic radiation
تراگذار فراصوتی
 ultrasonic transducer
فراصوت‌شناسی
 ultrasonics
بلور تک‌محوره
 uniaxial crystal
تنش تک‌محوری
 uniaxial stress
رسانندگی یک‌‍‌سویه
 unilateral conductivity
نور ناقطبیده
 unpolarized light
عدد کوانتومی ارتعاشی
 vibrational quantum number
گذار ارتعاشی
 vibrational transition
جابه‌جایی مجازی
 virtual displacement
کار مجازی
 virtual work
تاره
 whisker
تسلیم
 yield
نقطه تسلیم
 yield point
تنش تسلیم
 yield stress
تله اتم
 atom trap
قطبش اتمی
 atomic polarization
فروشکست
 breakdown
ولتاژ فروشکست
 breakdown voltage
واکنایی خازنی
 capacitive reactance
بار
 charge → electric charge
اختلاف پتانسیل تماسی
 contact potential difference
جذب دی‌الکتریکی
 dielectric absorption
فروشکست دی‌الکتریک
 dielectric breakdown
گاز دی‌الکتریکی
 dielectric gas
پسماند دی‌الکتریکی
 dielectric hysteresis
اتلاف دی‌الکتریکی
 dielectric loss
قطبش دی‌الکتریک
 dielectric polarization
حفاظ‌گذاری دی‌الکتریکی
 dielectric shielding
استقامت دی‌الکتریک
 dielectric strength
راستاوری
 directivity
قوس الکتریکی
 electric arc
بار الکتریکی
 electric charge/ charge
مدار الکتریکی
 electric circuit/ circuit
ثابت الکتریکی
 electric constant
جابه‌جایی الکتریکی
 electric displacement
انرژی الکتریکی
 electric energy
شدت میدان الکتریکی
 electric field intensity/ electric intensity/ electric field strength
بردار میدان الکتریکی
 electric field vector
شار الکتریکی
 electric flux
خط شار الکتریکی
 electric flux line
تصویر الکتریکی
 electric image/ image
القای الکتریکی
 electric induction
خط نیروی الکتریکی
 electric line of force
گشتاور الکتریکی
 electric moment
تک‌قطبی الکتریکی
 electric monopole
چندقطبی الکتریکی
 electric multipole
میدان چندقطبی الکتریکی
 electric multipole field
قطبش‌پذیری الکتریکی
 electric polarizability
چارقطبی الکتریکی
 electric quadrupole
عدسی چارقطبی الکتریکی
 electric quadrupole lens
گشتاور چارقطبی الکتریکی
 electric quadrupole moment
گذار چارقطبی الکتریکی
 electric quadrupole transition
استقامت الکتریکی
 electric strength
پذیرفتاری الکتریکی
 electric susceptibility
دوقلویی الکتریکی
 electric twinning
میدان الکترومغناطیسی
 electromagnetic field
دمای الکترونی
 electron temperature
تله الکترون
 electron trap
انرژی حاصل‌ضربی
 energy product
خم انرژی حاصل‌ضربی
 energy product curve
کشش اثیر
 ether drag
رانش اثیر
 ether drift
باریکه پره‌ای
 fan beam
سپر گرماگیر
 heat shield
آنتن تصویر الکتریکی
 image antenna
بار تصویری
 image charge
واکنایی القایی
 inductive reactance
تله یون
 ion trap
دی‌الکتریک همسانگرد
 isotropic dielectric
واکنایی نشتی
 leakage reactance
میدان مغناطیسی
 magnetic field
چندقطبی مغناطیسی
 magnetic multipole
میدان چندقطبی مغناطیسی
 magnetic multipole field
تشدید مغناطیسی
 magnetic resonance
تصویربرداری تشدید مغناطیسی
 magnetic resonance imaging/ MRI
تله مغناطیسی
 magnetic trap
قطبش‌پذیری مولکولی
 molecular polarizability
قطبش مولکولی
 molecular polarization
چندقطبی
 multipole
میدان چندقطبی
 multipole field
تابش چندقطبی
 multipole radiation
گذار چندقطبی
 multipole transition
دی‌الکتریک غیرخطی
 nonlinear dielectric
دی‌الکتریک ناقطبی
 nonpolar dielectric
پیل فوتوولتایی
 photovoltaic cell/ phototronic photocell
اثر فوتوولتایی
 photovoltaic effect
فوتوولتاوری
 photovoltaics
اثر تف‌الکتریکی
 pyroelectric effect
تف‌الکتریسیته
 pyroelectricity
میدان چارقطبی
 quadrupole field
عدسی چارقطبی
 quadrupole lens
گشتاور چارقطبی
 quadrupole moment
تابش چارقطبی
 quadrupole radiation
افت واکنایشی
 reactance drop
مؤلفه ناکنا
 reactive component
جریان ناکنا
 reactive current/ idle current/ inactive current/ wattless current/ quadrature current
بار واکنایشی
 reactive load
ولتاژ ناکنا
 reactive voltage
واکنش‌وری
 reactivity
میدان نرده‌ای
 scalar field
خودجذبی
 self-absorption
خودسپری
 self-shielding
سپر
 shield
پیوندگاه سپردار
 shielded joint
خط حفاظ‌دار
 shielded line
سیم حفاظ‌دار
 shielded wire
سپرگذاری
 shielding/ shield
تشدید اسپینی
 spin resonance
سپر گرمایی
 thermal shield
گرماجفت
 thermocouple
جفت گرماالکتریکی
 thermoelectric couple
میدان متغیر
 variable field
میدان برداری
 vector field
تابع کار
 work function/ Helmholtz free energy/ Helmholtz fuction
طیف‌شناسی جذبی
 absorption spectroscopy
طیف‌سنج جرمی شتاب‌دهنده
 accelerator mass spectrometer
طیف‌سنجی جرمی شتاب‌دهنده
 accelerator mass spectrometry
تغییر بی‌دررو
 adiabatic change/ adiabatic diagram
نمودار بی‌دررو
 adiabatic chart
تراکم بی‌دررو
 adiabatic compression
سرمایش بی‌دررو
 adiabatic cooling
خم بی‌دررو، منحنی بی‌دررو
 adiabatic curve
پوش بی‌دررو
 adiabatic envelope
انبساط بی‌دررو
 adiabatic expansion
دمای احتراق بی‌دررو
 adiabatic flame temperature
ناوردای بی‌دررو
 adiabatic invariant
دیواره بی‌دررو
 adiabatic wall
آزادی مجانبی
 asymptotic freedom
طیف‌شناسی اتمی
 atomic spectroscopy
بازتاب کلی تضعیف‌شده
 attenuated total reflectance/ frustrated internal reflectance/ internal reflectance
طیف‌شناسی الکترون اوژه
 Auger electron spectroscopy/ AES
طیف‌شناسی باریون‌ها
 baryon spectroscopy
واپاشی بتامنفی
 beta minus decay
واپاشی بتامثبت
 beta plus decay
نور سیاه
 black light
چگاله بوزـ اینشتین
 Bose-Einstein condensate
چگالش بوزـ اینشتین
 Bose-Einstein condensation
توزیع بوزـ اینشتین
 Bose-Einstein distribution
آمار بوزـ اینشتین
 Bose-Einstein statistics
حالت مقید گلوئون
 bound glue state
اثر پروانه‌ای
 butterfly effect
شتاب‌دهنده آبشاری
 cascade accelerator
گسیل آبشاری گاما
 cascade gamma emission
مولد آبشاری
 cascade generator
رگبار آبشاری
 cascade shower
قرص تاری
 circle of confusion
قرص کمترین تاری
 circle of least confusion
مدار بسته
 closed circuit
عالم بسته
 closed universe
خم هم‌باشی
 coexistence curve
حالت‌های هم‌باش
 coexisting phases
نور سرد
 cold light
رنگ‌سنج
 Colorimeter
رنگ‌سنجی
 colorimetry/ chromometry
بار رنگ
 colour charge
نیروی رنگ
 colour force
اتصال
 contact
پدیده همیاری
 cooperative phenomenon
رگبار پرتو کیهانی
 cosmic-ray shower
گونه‌هسته کیهانی
 cosmogenic nuclide
گونه‌هسته پرتوزای کیهانی
 cosmogenic radionuclide
جریان بحرانی
 critical current
چگالی جریان بحرانی
 critical current density
شارش بحرانی
 critical flow
نقطه بحرانی
 critical point
طیف‌شناسی زم‌زایشی
 cryogenic spectroscopy
واهمدوسی
 de-coherence
دوشکستی تنشی
 deformation birefringence
جریان دی‌الکتریکی
 dielectric current
خستگی دی‌الکتریک
 dielectric fatigue
گرمایش دی‌الکتریک
 dielectric heating
زاویه اتلاف دی‌الکتریکی
 dielectric loss angle
ضریب اتلاف دی‌الکتریکی
 dielectric loss factor
زاویه فاز دی‌الکتریکی
 dielectric phase angle
موج‌بر دی‌الکتریکی
 dielectric waveguide
طیف‌شناسی دوپلرآزاد
 Doppler-free spectroscopy
عدد کوانتومی مؤثر
 effective quantum number
واجهندگی کشسان
 elastic resilience
دینامیک کشسانی
 elastodynamics
اتصال الکتریکی
 electric contact
واپایش الکتریکی
 electric control
پالایه الکتریکی
 electric filter
پالایه موج الکتریکی
 electric wave filter
واپایشگر الکتریکی
 electrical controller
تابش الکترومغناطیسی
 electromagnetic radiation
موج ضربه‌ای الکترومغناطیسی
 electromagnetic shock wave
باریکه الکترون
 electron beam
پراش الکترون
 electron diffraction
طیف‌شناسی الکترون
 electron spectroscopy
طیف‌شناسی گسیلی
 emission spectroscopy
هسته زوج ـ زوج
 even-even nucleus
هسته زوج ـ فرد
 even-odd nucleus
برهم‌کنش تبادلی
 exchange interaction
نظریه واپاشی بتازای فرمی
 Fermi beta-decay theory
طیف‌شناسی درخشی
 flash spectroscopy
عالم تخت
 flat universe/ Einstein-de Sitter universe/ Einstein-de Sitter model
کوانتش شار
 flux quantization
گسیل گاما
 gamma emission
گوی گلوئونی
 glueball/ gluonia
جرم گرانشی
 gravitational mass
رباینده بزرگ
 great attractor
چاهک گرما
 heat sink
چشمه گرما
 heat source
متغیر پنهان
 hidden variable
نظریه متغیرهای پنهان
 hidden variables theory
نور ناهمدوس
 incoherent light
جرم لختی
 inertial mass
جرم ناوردا
 invariant mass
واپاشی بتازای وارون
 inverse beta decay
اثر اشتارک وارون
 inverse Stark effect
اثر زیمان وارون
 inverse Zeeman effect
خم وارونگی
 inversion curve
طیف وارونگی
 inversion spectrum
تقارن وارونی
 inversion symmetry
برابرزمانی
 isochronism
مدارهای برابرزمان
 isochronous circuits
توالی هم‌الکترون
 isoelectronic sequence
نقش هم‌چرخش
 isogyre/ isogyre pattern
شار همسانگرد
 isotropic flux
نوفه همسانگرد
 isotropic noise
رخ‌گرد
 libration
اثر اشتارک خطی
 linear Stark effect
مغناصوت‌شناسی
 magnetoacoustics
اثر مغناگرمایی
 magnetocaloric effect
جفت‌شدگی مغناکشسانی
 magnetoelastic coupling
مغناکشسانی
 magnetoelasticity
اثر مغناالکتریکی
 magnetoelectric effect
مغناالکتریسیته
 magnetoelectricity
مغنادینامیک شاره‌ها
 magnetofluiddynamics
مغناهیدرودینامیک
 magnetohydrodynamics/ magnetogasdynamics
مغنامکانیک
 magnetomechanics
مغنااپتیک
 magnetooptics
مغنامقاومت
 magnetoresistance
مغنامقاومت
 magnetoresistor
سپرگذاری مغناایستا
 magnetostatic shielding
مغناایستایی
 magnetostatics
مغناتنگش
 magnetostriction
لغات فیزیک بخش ۱۳
لطفا به جای کپی مقالات با خرید آنها به قیمتی بسیار متناسب مشخص شده ما را در ارانه هر چه بیشتر مقالات و مضامین ترجمه شده علمی و بهبود محتویات سایت ایران ترجمه یاری دهید.
تماس با ما

اکنون آفلاین هستیم، اما امکان ارسال ایمیل وجود دارد.

به سیستم پشتیبانی سایت ایران ترجمه خوش آمدید.