ایران ترجمه – مرجع مقالات ترجمه شده دانشگاهی ایران

لغات فیزیک – بخش ۶

در این قسمت  لغات فیزیک بخش ۶ عرضه شده است.

 

لغات فیزیک صفحه اصلی – کلیک کنید

خرید لغات فیزیک / مجموع لغات در کل رشته ها / لغات بر حسب گروه بندی چند رشته

 

لغات فیزیک - ایران ترجمه - Irantarjomeh

لغات فیزیک بخش ۶
کرنش کششی
tensile strain
کسر شاخگی
branching fraction
کشش اتر
ether drag
کشیدگی مرکزگریزی
centrifugal stretching
کلاهک خازنی
capacitance hat
کلید اهرمی
lever switch
کمانش
buckling
کمانش کشسان
elastic buckling
کمانش مادی
material buckling
کمانش ناکشسان
inelastic buckling
کمانش هندسی
geometric buckling
کمیت اصلی
base quantity
کمیت فرعی
derived quantity
کمیت مشاهده‌پذیر
observable quantity
کمیت نرده‌ای
scalar quantity
کنانش
activation
کندساز
moderator
کندسازی نوترون
neutron moderation
کندمیرایی
underdamping
کنش
action
کنش از دور
action at a distance
کوارک
quark
کوارک افسون
charmed quark,  charm quark
کوارک بالا
up quark
کوارک پایین
down quark
کوارک ته
bottom quark
کوارک سر
top quark
کوارک شگفت
strange quark
کوانتش بندادی
canonical quantization
کوبش
percussion
گاز
gas
گاز آرمانی
ideal gas
گاز حقیقی
real gas,  imperfect gas
گاز دی‌الکتریکی
dielectric gas
گاز کامل
perfect gas,  ideal gas
گاز یونیده
ionized gas
گالوانومتر
galvanometer
گداخت
fusion
گداخت گرماهسته‌ای
thermonuclear fusion
گداخت هسته‌ای
fusion
گدازپذیری
fusibility
گذار
transition
گذار آلفایی
alpha transition
گذار ارتعاشی
vibrational transition
گذار اوژه
Auger transition
گذار جمعی
collective transition
گذار چارقطبی الکتریکی
electric quadrupole transition
گذار چرخشی
rotational transition
گذار چندقطبی
multipole transition
گذار درون‌نواری
Intra-band transition
گذار دوقطبی
dipole transition
گذار فاز
phase transition
گذار مجاز
allowed transition
گذار ممنوع
forbidden transition
گذار میان‌نواری
interband transition
گذردهی
permittivity
گذرندگی
osmosis
گرانش
gravitation
گرانشی
gravitational
گرانی کوانتومی
quantum gravity
گراویتون
graviton
گرما
heat
گرماجفت
thermocouple
گرماکشسان
thermoelastic
گرماکشسانی
thermoelasticity
گرمامرگی
heat death
گرمای دسترس‌پذیر
available heat
گرمایش آلفاگداختی
fusion heating
گرمایش آلفایی
alpha particle heating
گرمایش پلاسما
plasma heating
گرمایش ریزموجی
microwave heating
گرمای نهان
latent heat
گزینشگر ارتفاع تپ
pulse-height selector
گزینشگر دامنه
amplitude selector
گستره
range
گستره بسامد شنیداری
audio frequency range
گستره شنیداری
audio range
گسیل آکوستیکی
acoustic emission
گسیل آلفا
alpha emission
گسیل بتا
beta emission
گسیل تحریکی
stimulated emission
گسیل خودبه‌خودی
spontaneous emission
گسیل فروسرخ
infrared emission
گسیل کاتدی
cathode emission
گسیل گرمایونی
thermionic emission
گسیلنده آلفا
alpha emitter
گسیلنده اکثریتی
majority emitter
گسیلنده بتا
beta emitter
گشتاور
moment
گشتاور الکتریکی
electric moment
گشتاور چارقطبی
quadrupole moment
گشتاور چارقطبی الکتریکی
electric quadrupole moment
گشتاورسنج
torquemeter
گشتاور لختی
moment of inertia
گشتاور لختی اصلی
principal moment of inertia
گشتاور مرکزگریزی
centrifugal moment
گشتاور مغناطیسی بی‌هنجار
anomalous magnetic moment
گشتاور نیرو
torque
گشودگی زاویه‌ای
angular aperture
گلوئون
gloun
لامپ پرتوکاتدی
cathode-ray tube,  CRT
لامپ تکثیر فوتونی
photomultiplier tube
لامپ خلاء
vacuum tube
لامپ ریزموج
microwave tube
لامپ مقیاس
comparison lamp
لایه بارفضایی
space-charge layer
لایه سدی
barrier layer
لبه جذب
absorption edge
لختی
inertia
لوله دوچشمی
binocular tube
لیزر
laser,  light amplification by stimulated emission of radiation
لیزر پرتوگاما
gamma-ray laser,  graser
لیزر پیوسته‌موج
continuous-wave laser
لیزر پیوندی
junction laser
لیزر حالت‌جامد
solid-state laser
لیزر گازی پیوسته‌موج
continuous-wave gas laser
مادر
parent
ماده بس‌بلورین
polycrystalline material
ماده تاریک
dark matter
ماده دی‌الکتریک
dielectric material
ماده سردساز
refrigerant
ماده فری‌مغناطیسی
ferrimagnetic material
ماده فعال
active material
ماشین برگشت‌پذیر
reversible engine
ماشین گرمایی
heat engine
ماشین گرمایی برگشت‌پذیر
reversible heat engine
مانا
stationary
مانستگی دینامیکی
dynamical analogy
ماهواره زمین‌همگام
geosynchronous satellite
مایع
liquid
مبدل
transformer
مبدل آکوستیکی
acoustic transformer
متراکم
compressed
متغیر الحاقی
adjoint variable
متغیر کنش
action variable
محصورسازی پلاسما
plasma confinement
محصورسازی لختیایی
inertial confinement
محصورسازی مغناطیسی
magnetic confinement
محصورسازی مغناطیسی پلاسما
magnetic plasma confinement
محور اصلی
principal axis
محور اصلی تنش
principal axis of stress
محور اصلی کرنش
principal axis of strain
محور اصلی لختی
principal axis of inertia
محور چرخش
axis of rotation
محور لحظه‌ای چرخش
instantaneous axis of rotation
محورهای لختی
axes of inertia
محیط پاشنده
dispersive medium
مختصات بندادی
canonical coordinates
مختصات تعمیم‌یافته
generalized coordinates
مخروط نور
light cone
مدار آند
anode circuit,  plate circuit
مدار القایی
inductive circuit
مدار الکتریکی
electric circuit,  circuit
مدار ریزموج
microwave circuit
مدار زمین‌ایستا
geostationary orbit
مدار زمین‌همگام
geosynchronous orbit
مدار متوازن
balanced circuit
مدار هم‌فرود
coincidence circuit
مدار همگام
مدار یکپارچه ریزموج
microwave integrated circuit
مدل آلفایی
alpha particle model
مدل بس‌ذره‌ای
many particle model
مدل پوسته‌ای
shell model
مدل حالت‌پایا
steady-state model
مدوله‌ساز فراصوتی نور
ultrasonic light modulator
مدوله‌ساز نور ـ صوتی
acoustooptical modulator
مدوله‌سازی دامنه
amplitude modulation,  AM
مرتعش
vibrating
مرز انطباقی
coincidence boundary
مرز دوقلویی
twin boundary
مرکبان
Compositae
مرکز جرم
center of mass
مرکز صوت
acoustic center
مرکز کوبش
center of percussion
مرکز نیرو
center of force
مزون
meson
مزون شبه‌نرده‌ای
pseudoscalar meson
مزیت اهرم
leverage
مسافت آزاد میانگین
mean free path
مسیر
trajectory
مسیر برگشت‌پذیر
reversible path
مسیر موج مماسی
tangential wave path
مسئله N جسمی
N-body problem
مسئله چندجسمی
many-body problem
معادلات بندادی حرکت
canonical equations of motion
معادلات حرکت هامیلتون
Hamilton’s equation of motion
معادله شارش
flow equation
مغناطش
magnetization
مغناطش اشباعی
saturation magnetization
مغناطش چرخه‌ای
cyclic magnetization
مغناطنده
magnetizing
مغناطیده
magnetized
مغناطیس
magnetics
مغناطیس
magnetism
مغناطیس‌سپهر
magnetosphere
مقاومت
resistor
مقاومت آکوستیکی
acoustic resistance
مقاومت ترکیبی
composition resistor
مقاومت تنظیم‌پذیر
adjustable resistor
مقاومت شاره، مقاومت شارشی
fluid resistance
مقاومت کربنی
carbon resistor
مقاومت گدازپذیر
fusible resistor
مقاومت ویژه
resistivity
مقطع جذب
absorption cross section
مقیاس دمای تک‌فام
monochromatic temperature scale
مکانیک
mechanics
منشور چشمی
ocular prism
منگنه آبی
hydraulic press
مهندسی صوت، مهندسی آکوستیک
acoustical engineering
موتور
motor
موتور برقی
electromotor
موج آکوستیکی
acoustic wave
موج‌بر
waveguide
موج پراشیده
diffracted wave
موج تخت
plane wave
موج دوبروی
de Broglie wave
موج رونده
traveling wave
موج ساکن
standing wave
موج ضربه‌ای، موج شوکی
shock wave
موج قطبیده تخت
plane-polarized wave
موج گرانشی
gravitational wave
موج ماده
matter wave
موج مرکب
complex wave
موج مویین
capillary wave
موج‌های نادوره‌ای
aperiodic waves
موشک
missile
موشک آزاد
rocket
موشک هدایت‌شونده
missile
مولد
generator
مولد برق
Power generator
مولد برق‌آبی
hydroelectric generator
مولد جریان متناوب
alternator
مؤلفه توانی
power component
مؤلفه فعال
active component
مولکول فراسرد
ultra-cold molecule
مؤلفه ناکنا، مؤلفه غیرفعال
reactive component
میان‌بند خازنی
capacitive diaphragm
میدان
field
میدان القایی
induction field
میدان الکترومغناطیسی
electromagnetic field
میدان الکتریکی القایی
induced electric field
میدان برداری
vector field
میدان تابش
radiation field
میدان توکامک
tokamak field
میدان چارقطبی
quadrupole field
میدان چندقطبی
multipole field
میدان چندقطبی الکتریکی
electric multipole field
میدان چندقطبی مغناطیسی
magnetic multipole field
میدان شارش
flow field
میدان صوت بازآوایشی
reverberant sound field
میدان گرانشی
gravitational field
میدان مانا
stationary field
میدان متغیر
variable field
میدان مغناطیسی
magnetic field
میدان نرده‌ای
scalar field
میدان یکنواخت
uniform field
میرا
damped
میرایی بحرانی
critical damping
میرایی نادوره‌ای
aperiodic damping
میزر ریزموج
microwave maser
نابودی زوج
pair annihilation,  annihilation
ناپایداری شکنجی
kink instability,  sausage instability
ناپایداری گرانشی
gravitational instability
ناتراوا
impermeable
ناحیه تناسبی
proportional region
ناحیه تنک
depletion region
نادورگی
aperiodicity
ناسازنمای دوقلوها
twin paradox
ناسازنمای ساعت‌ها
clock paradox
ناستیگماتی
stigmatism
نامیرا
undamped
نانو
nano
نانوبلور
nanocrystal
نانوتار
nanofibre
نانوحباب
nanobubble
نانوذره
nanoparticle
نانوسیم
nanowire
نانوفناوری
nanotechnology
نانولوله
nanotube
نانومقیاس
nanoscale
ناهمسان‌گردی
anisotropy
ناهمفرودی
anticoincidence
ناوردایی وارونی زمان
time-reversal invariance
ناوش
nutation
نسبت آکوستیکی
acoustic ratio
نسبت زایش
breeding ratio
نسبت شاخگی
branching ratio
نسبیت گالیله
Galilean relativity
نسبیتی
relativistic
نشت
leakage
نشت‌سنج
leakage indicator
نشت‌یاب
leak detector
نظریه ابرریسمان
superstring theory
نظریه افت‌وخیز
fluctuation theory
نظریه بس‌ذره‌ای
many-body theory
نظریه پخش
diffusion theory
نظریه پراکندگی بس‌ذره‌ای
many particle scattering theory
نظریه پیمانه‌ای
gauge theory
نظریه ترابرد
transport theory
نظریه چندجسمی
many-body theory
نظریه حالت‌پایا
steady-state theory
نظریه دومؤلفه‌ای نوترینو
two-component neutrino theory
نظریه ریسمان
string theory
نظریه شاتکی
Schottky theory
نظریه شبه‌پتانسیل
pseudopotential theory
نظریه مهبانگ
big bang theory/ Big Bang theory
نظریه نسبیت
relativity theory
نظریه نسبیت عام
general relativity theory,  general relativity
نظریه وحدت بزرگ
grand unified theory
نقش پودری
powder pattern
نقطه تسلیم
yield point
نقطه شاخگی
branch point,  junction point
نمایش برهم‌کنشی
interaction representation,  interaction picture
نمایش هایزنبرگ
Heisenberg representation
نوار دوفلزه
bimetallic strip
نوار ممنوع
forbidden band
نوترون آنی
prompt neutron
نوترون تأخیری
delayed neutron
نوترون فراسرد
ultra-cold neutron
نوترون فراگرمایی
epithermal neutron
نوترون گرمایی
thermal neutron,  thermalized neutron
نوترینو
neutrino
نوترینوی الکترونی
electron neutrino
نوترینوی تاؤ
tau neutrino
نوترینوی میونی
muon neutrino
نور پخشیده آسمان
diffuse sky light
نور تک‌فام
monochromatic light
نورشناسی تارها
fiber optics
نورـ صوت‌شناسی
Acousto-optics
نور قطبیده
polarized light
نور قطبیده تخت
plane-polarized light
نور قطبیده خطی
linear-polarized light
نور قطبیده دایره‌ای
circular polarized light
نور ناقطبیده
unpolarized light
نوسان
oscillation
نوسانگر ریزموج
microwave oscillator
نوسانگر شنیداری
audio oscillator
نوسانگر ناهماهنگ
anharmonic oscillator
نوسانگر هماهنگ
harmonic oscillator
نوسان میرا
damped oscillation
نوسان نگه‌داشته
sustained oscillation
نوسان‌نمای پرتوکاتدی
cathode-ray oscilloscope
نوسان واداشته
forced oscillation
نوفه
noise
نوفه آکوستیکی
acoustic noise
نوفه‌زدایی
noise suppression
نوفه زمینه
background noise
نوفه کاتوره‌ای
random noise
نوفه‌کاهی
noise reduction
نوکلئون
nucleon
نیروگاه گداختی
fusion power plant
نیروی اتلافی
dissipative force
نیروی الکتروضعیف
electroweak interaction
نیروی بازگرداننده
restoring force
نیروی پایستار
conservative force
نیروی پنداری
fictitious force
نیروی تبادلی
exchange force
نیروی تعمیم‌یافته
generalized force
نیروی چندجسمی
many-body force
نیروی درون‌مولکولی
intramolecular force
نیروی ربایشی، نیروی جاذبه
attractive force
نیروی رنگ
color force
نیروی شناوری
buoyancy,  buoyant force
نیروی عمودی
normal force
نیروی قوی
strong force
نیروی گران‌روی
viscous force
نیروی گرانشی
gravitational force
نیروی محرک الکتریکی
electromotive force
نیروی مرکزگرا
centripetal force
نیروی مرکزگریزی
centrifugal force
نیروی مرکزی
central force
نیروی ناپایستار
Non-conservative force
نیروی هسته‌ای
nuclear force
نیروی وادارنده
coercive force
نیروی وادارنده مغناطیسی
magnetic coercive force
نیم‌رسانای اریخت
amorphous semiconductor
نیم‌عمر جزئی
partial half-life
هادرون
hadron
هادرون‌زایی
hadronization
هادرون شگفت
strange hadron
هسته
nucleus
هسته آهنی
iron core
هسته‌ای
nuclear
هسته‌زایی
nucleosynthesis
هشت‌تایی باریونی
baryon octet
هشت‌قطبی
octupole
هم‌ارزی جرم و انرژی
mass-energy equivalence
همرفت گرما
heat convection
همرفتی
convective
هم‌زمانی
simultaneity
همسان‌گرد
isotrope
همسان‌گردی
isotropy
هم‌وردا
covariant
واپاشی آلفازا
alpha decay
واپاشی دوبتازا
double beta decay
واپایش جذبی
absorption control
واپایش نوفه
noise control
واپیچش سامانمند
systematic distortion
واپیچش مرکزگریز
centrifugal distortion
واج
BWR
واحد بی‌تقارن
asymmetric unit
وادارندگی
coercivity
وارونگی زمانی
time inversion
وارونی زمان
time reversal
واریخت‌سازی
anamorphosis
واریخت‌نما
anamorphoscope
واف
PWR → pressurized water reactor
واکنایی
reactance
واکنایی القایی
inductive reactance
واکنایی خازنی
capacitive reactance
واکنایی نشتی
leakage reactance
واکنش انرژی‌زا
exoergic reaction
واکنش انرژی‌گیر
endoergic reaction
واکنش قاپ‌زنی
pick up reaction
واکنشگاه
reactor
واکنشگاه آب تحت‌فشار
pressurized water reactor,  pressure water reactor
واکنشگاه آب جوشان
boiling-water reactor
واکنشگاه آب سبک
light water reactor
واکنشگاه آب سنگین
heavy water reactor
واکنشگاه حالت‌پایا
steady-state reactor
واکنشگاه شبکه‌ای
lattice reactor
واکنشگاه فراگرمایی
epithermal reactor
واکنشگاه گرمایی
thermal reactor
واکنشگاه هسته‌ای
nuclear reactor
واکنش‌وری
reactivity
واکنش‌وری
reactivity
وامغناطش
demagnetization
وامغناطش بی‌دررو
adiabatic demagnetization
وامغناطیده
demagnetized
وزن
weight
ولتاژ
voltage
ولتاژ جرقه‌زنی
spark voltage
ولتاژ فروشکست
breakdown voltage
ولتاژ فعال
active voltage
ولتاژ ناکنا
reactive voltage
ولتاژهای متوازن
balanced voltages
ولت‌سنج
voltmeter
ویژه‌بردار
eigenvector
ویژه‌بسامد
Eigen-frequency
ویژه‌حالت
eigenstate
ویژه‌زمان
proper time
ویژه‌طول
proper length
یکای اصلی
base unit
یکای فرعی
derived unit
یک‌سوساز پیوندی
junction rectifier
یک‌سوسازی تنک‌لایه
depletion-layer rectification
یونش برخوردی
collision ionization
یونش ویژه
specific ionization
لغات فیزیک بخش ۶
لطفا به جای کپی مقالات با خرید آنها به قیمتی بسیار متناسب مشخص شده ما را در ارانه هر چه بیشتر مقالات و مضامین ترجمه شده علمی و بهبود محتویات سایت ایران ترجمه یاری دهید.
تماس با ما

اکنون آفلاین هستیم، اما امکان ارسال ایمیل وجود دارد.

به سیستم پشتیبانی سایت ایران ترجمه خوش آمدید.