مقالات ترجمه شده دانشگاهی ایران

خواص نوری نانو لوله های کربنی

خواص نوری نانو لوله های کربنی

خواص نوری نانو لوله های کربنی – ایران ترجمه – Irantarjomeh

 

مقالات ترجمه شده آماده گروه برق – الکترونیک

مقالات ترجمه شده آماده کل گروه های دانشگاهی

مقالات

چگونگی سفارش مقاله

الف – پرداخت وجه بحساب وب سایت ایران ترجمه(شماره حساب)ب- اطلاع جزئیات به ایمیل irantarjomeh@gmail.comشامل: مبلغ پرداختی – شماره فیش / ارجاع و تاریخ پرداخت – مقاله مورد نظر --مقالات آماده سفارش داده شده پس از تایید به ایمیل شما ارسال خواهند شد.

قیمت

قیمت این مقاله: 15000 تومان (ایران ترجمه - irantarjomeh)

توضیح

بخش زیادی از این مقاله بصورت رایگان ذیلا قابل مطالعه می باشد.

مقالات ترجمه شده آماده گروه برق - الکترونیک - ایران ترجمه - Irantarjomeh
شماره
۹۸
کد مقاله
ELC98
مترجم
گروه مترجمین ایران ترجمه – irantarjomeh
نام فارسی
خواص نوری نانو لوله های کربنی
نام انگلیسی
Optical properties of carbon nanotubes
تعداد صفحه به فارسی
۴
تعداد صفحه به انگلیسی
۴
کلمات کلیدی به فارسی
کلمات کلیدی به انگلیسی
مرجع به فارسی
چکیده
مرجع به انگلیسی
کشور
ژاپن

 

خواص نوری  نانو لوله های کربنی

پیشرفت های اخیر در خصوص طیف بینی رامان و فوتولومینسانس نانو لوله های کربنی مورد بررسی قرار می گیرد [۱]. رزونانس رامان و فوتولومینسانس به عنوان ابزارهای استاندارد برای توصیف نانو لوله های کربنی تک جداره (SWNT ها) به شمار می آیند. واکنش نوری نانو لوله کربنی به صورت گسترده ای به وسیله محققین بسیار مورد بررسی قرار گرفته و این موضوع به عنوان یک مبحث بسیار داغ در رشته SWNT شناخته شده است.
یک SWNT به عنوان یک ورق گرافن رول / حلقه شده در یک سیلندر / استوانه مدنظر می باشد. ساختار الکترونیک و خواص فوتون منوط به قطر SWNT و هندسه نیز تحت عنوان خصلت کایرالیتی / کایرالی شناخته می شود [۲]. کایرالیتی به وسیله دوعدد صحیح (n,m) تشریح می شود [۲] ما نسبت به محاسبه شدت انرژی های همنوایی / رزونانس و رامان (یا PL) به عنوان تابع (n,m) اقدام نمودیم، که در آن ما قابلیت نشان دادن جزء ماتریس ناهمسانگرد مربوط به  برهمکنش الکترو- فوتون و انتقال دو قطبی نوری به عنوان یک تابع از بردار موج،  k، را خواهیم داشت. فرایند وارفتگی حامل فوتو- تحریک در یک (۶,۵) SWNT با استفاده از ۷۸ خط لیزر مشاهده می شود [۳] که در آن ما قابلیت مشاهده طیف های بسیار لومینسانس با کمک فوتون به صورت مستقل را خواهیم داشت. محاسبه تئوریکی نشان دهنده آن است که فوتون نوری طولی دارای یک تعامل قدرتمند با فرایند وارفتگی سریع است [۴]. ما همچنین وارفتگی یک پاکت موج الکترون در SWNT را مورد بررسی قرار می دهیم که از آن قابلیت ارزیابی مسافت آزاد متوسط به صورت غیر ارتجاعی را خواهیم داشت [۵].
Irantarjomeh
لطفا به جای کپی مقالات با خرید آنها به قیمتی بسیار متناسب مشخص شده ما را در ارانه هر چه بیشتر مقالات و مضامین ترجمه شده علمی و بهبود محتویات سایت ایران ترجمه یاری دهید.