مقالات ترجمه شده دانشگاهی ایران

دینامیک شیب های تحت تاثیر بهمن کوه های پیاتراکرائلویی

دینامیک شیب های تحت تاثیر بهمن کوه های پیاتراکرائلویی

دینامیک شیب های تحت تاثیر بهمن کوه های پیاتراکرائلویی  – ایران ترجمه – Irantarjomeh

مقالات ترجمه شده آماده گروه زمین شناسی – منابع طبیعی
مقالات ترجمه شده آماده کل گروه های دانشگاهی

مقالات

چگونگی سفارش مقاله

الف – پرداخت وجه بحساب وب سایت ایران ترجمه(شماره حساب)ب- اطلاع جزئیات به ایمیل irantarjomeh@gmail.comشامل: مبلغ پرداختی – شماره فیش / ارجاع و تاریخ پرداخت – مقاله مورد نظر --مقالات آماده سفارش داده شده پس از تایید به ایمیل شما ارسال خواهند شد.

قیمت

قیمت این مقاله: 48000 تومان (ایران ترجمه - Irantarjomeh)

توضیح

بخش زیادی از این مقاله بصورت رایگان ذیلا قابل مطالعه می باشد.

مقالات ترجمه شده زمین شناسی - ایران ترجمه - irantarjomeh
شماره
۱۳
کد مقاله
GEO13
مترجم
گروه مترجمین ایران ترجمه – irantarjomeh
نام فارسی
دینامیک شیب های  تحت تاثیر بهمن در رشته کوه های پیاتراکرائلویی واقع در جنوب کوه های کارپاتیان
نام انگلیسی
The dynamics of slopes affected by avalanches in Piatra Craiului Massif – Southern Carpathians
تعداد صفحه به فارسی
۴۰
تعداد صفحه به انگلیسی
۱۲
کلمات کلیدی به فارسی
مورفودینامیک / ریخت شناسی دینامیک شیبها, بهمن, عوامل تعیین کننده، ریزتغییرات سطح زمین, مناطق بهمن, رشته کوه
کلمات کلیدی به انگلیسی
Morphodynamics  of  slopes,  avalanches,  decisive  factors,  micro  landforms,  avalanche  corridors,
Piatra Craiului Massif
مرجع به فارسی
ژورنال بین المللی علوم فیزک
کالج جغرافی، دانشگاه بخارست، رومانی
مرجع به انگلیسی
International Journal of the Physical Sciences; Faculty of Geography, University of Bucharest, Bucharest, Roman
کشور
رومانی

دینامیک شیب های  تحت تاثیر بهمن در رشته کوه های پیاتراکرائلویی واقع در جنوب کوه های کارپاتیان

چکیده
هدف این مقاله ارائه نتایج تحلیل پیچیده مورفودینامیک شیب هایی می باشد که تحت تاثیر بهمن در رشته کوههای پیاتراکرائلویی (Piatra  Craiului) ایجاد شده اند. مطالعه بهمن به عنوان یکی از رشته مطالعات کنونی ژئومورفولوژی یا ریخت شناسی زمینی دینامیک مطرح بوده و بنابراین مباحث اندکی در این زمینه در مقوله های مرتبط با وضعیت های جغرافیایی رومانی انتشار یافته است. با آنکه وجود بهمن در نواحی رشته کوه های کارپاتیان (Carpathian) برای چندین قرن گزارش شده است، تحلیل های ژئومورفولوژیکی تنها در محتوای مطالعات منطقه ای انجام گرفته است. در خلال سالیان اخیر، دیدگاه های بیشتری در ارتباط با فرایند برف ساب یا فرسایش حاصله از برف با توجه به ویژگی های آن بر روی خصیصه های مورفودینامیکی پدیدار شده اند. در این مضمون، مقاله کنونی بر روی تحلیل ارتباط بین عواملی که منجر به بروز بهمن می شوند، و در بردارنده ساختارهای ژئولوژیکی یا زمین شناختی، شیب ها، شرایط منطقه ای، آب و هوایی و عوامل بیولوژیکی می باشند، متمرکز است و در این راستا ویژگی های چشم انداز منطقه ای به طور کلی، تغییرات سطح زمین در اثر عوامل طبیعی در ارتباط با مناطق بهمن خیز، دینامیک شیب و فعالیت بهمن در کل ناحیه، جایی که احتمال رخداد آنها وجود دارد، مورد بررسی و تمرکز قرار گرفته است. هدف این مبحث کسب اطلاعات مفید بر حسب کارکرد سیستم های اطلاعاتی، بر مبنای داده های فضایی، و قابلیت آنها در فراهم آوردن رخدادهای مرتبط با ژئومورفولوژی دینامیکی یا حوادث حاد دیگر در این زمینه می باشد.

کلمات کلیدی: مورفودینامیک / ریخت شناسی دینامیک شیبها، بهمن، عوامل تعیین کننده، ریزتغییرات سطح زمین، مناطق بهمن، رشته کوههای Piatra Craiului Massif

 

دینامیک شیب های تحت تاثیر بهمن کوه های پیاتراکرائلویی

 
مقدمه
مطالعه بهمن به عنوان یکی از مسایل ژئومورفولوژیکی دینامیکی در مباحث جغرافیایی رومانی به شمار می آید که توجه کمتری بدان شده است. برف بهمن در نواحی کوه های کارپاتیان آلپ برای قرن ها مورد توجه بوده است، اما تشریح آن صرفا در ارتباط با بررسی های متخصصین ژئومورفولوژی در مضمون مطالعات منطقه ای اعمال شده است که در آن دیدگاه های توصیفی تشریحی و دیدگاه هایی که در عمل از فرایند تحلیلی کمتری برخوردار بوده اند شامل بوده اند. در سطح کشور رومانی، تجربه در این رشته در خلال دهه گذشته افزایش یافته است، اما موارد اندکی نیز وجود داشته اند که سبب جامعیت منابع اطلاعاتی شده اند (Urdea، ۲۰۰۰، Voiculescu، ۲۰۰۲؛ Nedelea، ۲۰۰۶؛ Constantinescu، ۲۰۰۶؛ Motoiu، ۲۰۰۸). تحقیق مطالعه کنونی بیشتر بر روی ارتباط بین عواملی تمرکز دارد که منجر به بروز شرایط بهمن، ساختار زمین شناختی، شیب، جهت، شرایط آب و هوایی و فرایندهای آغازگر بیولوژیکی یا زیست شناختی شده اند، که خود در بردارنده ویژگی های سرزمینی و چشم اندازهای طبیعی به طور کلی به شمار آمده و شامل تغییرات میکروی سطح زمین در اثر عوامل طبیعی در ارتباط با مسیرهای بهمن، دینامیک شیب و فعالیت های مربوط به مدلسازی بهمن می شوند. هدف، کسب اطلاعات مفید در خصوص منابعی می باشد که سیستم های اطلاعاتی برمبنای ویژگی های داده های فضایی با استفاده از آنها می توانند اقدام به فراهم آوردن ژئومورفولوژی دینامیکی نمایند، که خود شامل تحلیل های حوادث حاد و بررسی مناطق کوهستانی می باشد.
ناحیه تحت مطالعه در حقیقت منطقه ای است که در آن بهمن به صورت سالیانه رخ می دهد. این ناحیه در رشته کوههای Piatra  Craiului  Massif، واقع در بخش شرقی جنوب رشته کوههای کارپاتیان قرار گرفته است (شکل ۱). این منطقه مرز دره Bârsa  Mare به سطح شمال،  Tamasului Bârsa تا شمال غرب، دره Dambovita تا جنوب غرب، دره Dambovicioara  به جنوب شرق و Prapastiile  Zarnestilor (پرتگاه Zarnesti) به سمت شمال شرق را تشکیل می دهد. در اینجا، بهمن را می توان به عنوان یکی از فرایندهای مهم کنونی به حساب آورد که خود به عنوان یکی از عوامل مهم پس از فرایندهایی همانند یخ آشفتگی[۱] یا متلاشی شدن سنگ در اثر یخ زدگی و همچنین پدیده سیل زدگی بشمار می آید (Constantinescu، ۲۰۰۶). فرایندهای اعمال شده در این زمینه پیچیده می باشند و دربردارنده فرسایش هر دوی مناطق بالایی رودخانه و در امتداد کوریدرهای یا مسیرهای انتقال، از مبادی رسوبی تا انباشتگی مواد در نواحی رسوبی، می باشد پیامدها را می توان در کل منطقه به آسانی مشاهده نمود که خود فراهم آورنده یک ویژگی خاص مورفولوژیکی می باشد (Constantinescu و Pitigoi، ۲۰۰۳).
 

دینامیک شیب های تحت تاثیر بهمن کوه های پیاتراکرائلویی

 

اهداف
اهدف این مقاله عبارتند از: بررسی عوامل مشخص کننده تشکیل شرایط مناسب برای وقوع بهمن، مشخص نمودن آن دسته از نواحی که در آنها احتمال وقوع بهمن وجود دارد، تحلیل روشی که بهمن ممکن است بر روی دینامیک شیب ها تاثیر گذار باشد و چگونگی تعامل بهمن با پدیده های مختلف طبیعی. هریک از این اهداف برحسب ویژگی ها، چگونگی پدیدار شدن آنها و نقش آنها در دینامیک شیب های کوهستانی ارائه خواهند شد.
روش شناسی
این مقاله برمبنای یک سری از مطالعات بهمن است و سعی خواهد شد بخش هایی که احتمال حضور بهمن در آنها وجود دارد بررسی شده و در این راستا چگونگی تاثیرگذاری بهمن بر روی دینامیک شیب ها نیز مورد بررسی قرار می گیرد. بدین صورت، تحلیل های انجام شده بر روی مسیرهای بهمن، در خصوص دینامیک آوارهای این مسیرها، و تاثیری که آنها بر روی اعضای محیطی دارند، نیز مورد رسیدگی قرار می گیرند. مبنای مطالعاتی بر اساس نقشه برداری میدانی، برآوردها، ملاحظات و تحلیل کارتوگرافی / نقشه برداری- توپوگرافی / مکان نگاری و همچنین مشخص نمودن نقشه های توریست ها، اورتوفوتوپلانها، تصاویر ماهواره ای و عکس های دیگر می باشد. پردازش داده ها به صورت دیجیتالی با نرم افزار GIS، برحسب مقوله موجود انجام شد (McClung  و Schaerer، ۱۹۹۳؛ Pietri، ۱۹۹۳؛ Hervas، ۲۰۰۳؛ Voiculescu، ۲۰۰۲؛ Ludkvist، ۲۰۰۵). به علاوه داده های بسیار مفیدی به وسیله مدیریت پارک مرکزی Administration، اعضای تیم نجات کوهستانهای Zarnesti  و Câmpulung  Mountain  Rescue، حوزه جنگلی، مدیران کلبه های ییلاقی و اعضای NGO ها یا سازمان های غیردولتی که در آن منطقه فعالیت می نمودند به دست آمد.
نتایج و مباحث
آغاز کننده های بهمن
دینامیک شیب ها در سلسله کوههای Piatra  Craiului  Massif به میزان زیادی تحت تاثیر تعداد مشخصی از عوامل زمین شناختی و فیزیکی- جغرافیایی می باشد. در ابتدا، زیرلایه ها یا طبقات زیرین جغرافیایی حاصل آمده از بستر مربوط به دوره زمین شناسی Mesozoic (وابسته‌ بدوره‌ زمین‌ شناسی‌ بین‌ ” پرمیان‌ ” و ” دوره‌ سوم‌ “) (متشکل از سطوح متعلق به دوره های کیمرجین- تتونیک (kimmeridgian-tithonic) و سنگ آهکهای نئوکامینی (neocomienee)  و بستر دوره کرتاسه پیشین (aptian) و همچنین کونگلومرا یا سنگ جوش های رسوبی وراکونو- سنومائین-  (vracono-cenomaniene)) مشخص شده که خود پاسنگ های بلوری را تحت پوشش قرار داده بودند که در حقیقت تعیین کننده ویژگی های صخره ها می باشند. این زیر لایه به صورت یک برآمدگی (در ارتفاع ۲۰۰۰ متری) بر روی جناح غربی ناوه / حق القعر، با لایه های قدرتمند که مجددا در قالب یک پشت تیز ایجاد شده بودند، با جهت به سمت شمال شرق- جنوب غرب مشخص می شوند (Constantinescu، ۱۹۹۴)، (شکل ۲). براین مبنا دو شیب به صورت ناهموار به نظر می رسند، در بخش غربی یک سنگ آهک برجسته، با شیب کاملا تند (بیش از ۴۵درجه، غالبا عمودی)، در بخش شرقی یک سنگ آهک در ناحیه فوقانی و جوش سنگ در بقیه منطقه با شیب کمتر (۲۰ الی ۴۰درجه) (شکل ۳A) دیده می شوند.
 شناسایی نواحی با احتمال بروز بهمن
بخش هایی که احتمال وقوع بهمن در آنها وجود دارد بر روی دو میکروشیب بزرگ ناحیه Mareand  Pietricica Piatra، Piatra  Mica (شمال، غرب، جنوب غرب، شرق) و در امتداد Prapastii  Gorges، Dâmbovicioara، Dâmbovita مشخص شدند، در عین حال مناطقی که فعالیت های انسانی منجر به ایجاد چنین شرایطی شده است، همراه با کانال های بررسی جنگل ها و معادن سنگ نیز تفکیک گردیدند. بزرگترین سطوحی که تحت تاثیر بهمن قرار دارند را می توان در نواحی غربی (۵/۱۰ کیلومتر مربع) و شیب شرقی (۹ کیلومتر مربع) یافت، در حالیکه در منطقه Pietricica (1/3 کیلومتر مربع) و Piatra  Mica (1/2 کیلومتر مربع) این نواحی از کاهش بیشتری برخوردار بوده اند (شکل ۴) (Munteanu، ۲۰۰۹).
مسیرهای بهمن جزء مهمترین موارد به شمار آمده و در هر طرف پشته، و در شیبهای             Piatra  Mare، Piatra  Mica، مشخص گردیده اند. بعلاوه تفاوت هایی نیز بین آنها برمبنای مورفولوژی، شیب، چگونگی قرارگیری، و موقعیت شیب گزارش شده است. جهت گیری مسیر و در پی آن ناهمواری شیب، جزء موارد مشخص شده هستند و این رسوبات غالبا در جاهایی یافت می شوند که شیب در زیر ۲۰ درجه افت می نماید. ویژگی های خاص بر مبنای موقعیت مشخص می گردند. در شیب غربی (شکل ۵A، B)، تفاوت های معنی داری بین بخش های شمالی و جنوبی مشخص گردیده که در مبحث (Munteanu، ۲۰۰۸) به شرح ذیل دنبال شده است:

دینامیک شیب های تحت تاثیر بهمن کوه های پیاتراکرائلویی

 

دینامیک شیب های تحت تاثیر بهمن
بهمن یکی از مهمترین فرایندهایی به شمار می آید که در تعامل با دینامیک شیب است چرا که سبب القای فرایندهایی نظیر جداشدگی، حمل و انباشتگی بلوک هایی می شود که بر روی شیب ها و صخره ها وجود دارند. چنین موردی منجر به کاهش تدریجی نواحی سنگ آهکی شده و همچنین سبب عقب نشینی و کاهش تدریجی و آهسته شیب ها خواهد شد (Munteanu، ۲۰۰۸). فرسایش به صاشکال گوناگون در امتداد مسیرها رخ می دهد:
۱) بهمن سبب حرکت رسوبات یا مواد برجای مانده به سمت انتهای مسیر شده و همچنین بخشی از صخره ها را از طریق تاثیر ضربه ای جدا کرده و سبب فرسایش، مخصوصا بخش های محدب و لبه های آستانه ای، می شود. در عین حال نواحی مقعر نسبتا بدون تاثیر باقی می مانند.
۲) تاثیر جابجایی مواد ناپایدار بر روی بخش کناری مسیر آشکار است، اما این تاثیر بسمت بخش سطحی بهمن، که در آن سرعت حرکت کاهش بیشتری یافته و پوشش گیاهی و درختان به طور ابتدا به ساکن سبب حصول نوعی تاثیر محافظتی می شوند، به اتمام رسیده  و  در  نهایت  حرکت بهمن کاملا  متوقف می شود.

دینامیک شیب های تحت تاثیر بهمن کوه های پیاتراکرائلویی

 

نتیجه گیری
بهمن، بواسطه وجود یکسری از شاخص های مختلف و گسترده، معرف یکی از مهمترین فرایندهای ریخت دینامیکی یا مورفودینامیکی در کوهستان های Piatra  Craiului  Mountains می باشد و خود تحت تاثیر مورفولوژی محلی ویژگی های سنجش- ریختی یا مورفومتریک، پارامترهای هواسنجی، میزان پوشش و نوع گیاهان و موارد دیگر است که بر مبنای دو ریزشیب / ماکروشیب متمایز می گردد. بهمن ها دارای یک دوره فصلی هستند و تاثیرات اصلی آنها بر روی ویژگی های تکاملی شیب ها قابل توجه است. آنها، از طریق تسریع دینامیک رسوبات سیار و تعامل با فرایند پس زدگی یا انقباض پیوسته شیب ها، سبب ایجاد ویژگی های تغییر یافته دینامیکی بر روی رسوبات و یا محصولات آب آورده می شوند. با تخریب پوشش گیاهی، رسوبات دیگر ممکن است مجددا فعال شوند مواردی که به صورت ابتدا به ساکن ثابت مانده بودند. تاثیر بهمن بر روی دینامیک شیب ها از طریق ویژگی های متمایز آن دسته از نواحی بهمن زا مشخص می شود که در بردارنده مواد فرسایشی، حمل شده و برجای مانده، ویژگی مسیرهای بهمن و رسوبات آن بوده و خود به عنوان شاهدی در پهنه زمین همچنان باقی مانده اند.

[۱] gelifraction

 

Irantarjomeh
لطفا به جای کپی مقالات با خرید آنها به قیمتی بسیار متناسب مشخص شده ما را در ارانه هر چه بیشتر مقالات و مضامین ترجمه شده علمی و بهبود محتویات سایت ایران ترجمه یاری دهید.