مقالات ترجمه شده دانشگاهی ایران

سیاست موجودی اقلام فساد پذیر غیرآنی تأخیر مجاز پرداخت

سیاست موجودی اقلام فساد پذیر غیرآنی تأخیر مجاز پرداخت

سیاست موجودی اقلام فساد پذیر غیرآنی تأخیر مجاز پرداخت – ایران ترجمه – Irantarjomeh

 

مقالات ترجمه شده آماده گروه مهندسی صنایع
مقالات ترجمه شده آماده کل گروه های دانشگاهی

مقالات

چگونگی سفارش مقاله

الف – پرداخت وجه بحساب وب سایت ایران ترجمه(شماره حساب)ب- اطلاع جزئیات به ایمیل irantarjomeh@gmail.comشامل: مبلغ پرداختی – شماره فیش / ارجاع و تاریخ پرداخت – مقاله مورد نظر --مقالات آماده سفارش داده شده پس از تایید به ایمیل شما ارسال خواهند شد.

قیمت

قیمت این مقاله: 48000 تومان (ایران ترجمه - Irantarjomeh)

توضیح

بخش زیادی از این مقاله بصورت رایگان ذیلا قابل مطالعه می باشد.

مقالات ترجمه شده صنایع - ایران ترجمه - irantarjomeh

 

شماره
۷۱
کد مقاله
IND71
مترجم
گروه مترجمین ایران ترجمه – irantarjomeh
نام فارسی
طراحی اقتصادی در ارتباط با سیاست موجودی اقلام فساد پذیر غیرآنی بر مبنای راهکار تأخیر مجاز در پرداخت
نام انگلیسی
Economic design of an inventory policy for non-instantaneous deteriorating items under permissible delay in payments
تعداد صفحه به فارسی
۴۵
تعداد صفحه به انگلیسی
۱۴
کلمات کلیدی به فارسی
موجودی, انباشتگی نسبی سفارش محصول, فساد پذیری غیرآنی, کسری, تأخیر مجاز در پرداختها, تأمین مالی
کلمات کلیدی به انگلیسی
Inventory, Partial backlogging, Non-instantaneous deterioration, Shortages, Permissible delay in payments
Finance
مرجع به فارسی
ژورنال ریاضیات محاسباتی و کاربردی
دپارتمان ریاضیات، دانشگاه گاندهیگرام، تامینادا، هندوستان
الزویر
مرجع به انگلیسی
Journal of Computational and Applied Mathematics; Department of Mathematics, Gandhigram Rural University, Gandhigram – Tamil Nadu, India; Elsevier
کشور
هندوستان

طراحی اقتصادی در ارتباط با سیاست موجودی اقلام فساد پذیر غیرآنی بر مبنای راهکار تأخیر مجاز در پرداخت

چکیده
در این مقاله، مدل مبتنی بر مقدار سفارش اقتصادی (EOQ) برای اقلام فساد پذیر غیرآنی با توجه به تأخیر مجاز در پرداخت ها ارائه می شود. هدف این مدل به حداقل رسانی مجموع هزینه موجودی از طریق یافتن یک خط مشی ترمیم بهینه می باشد. در این مدل کسری محصول مجاز  و تراکم سفارش نسبی مد نظر است. میزان تراکم متغیر و وابسته به زمان انتظار برای کالاگیری مجدد می باشد. برخی از قضیه های مفید نیز در این مبحث جهت مشخص سازی راه حل های بهینه ارائه می شوند شرایط ضروری و مکفی در ارتباط با راه حل های بهینه موجود و منحصربفرد نیز ارائه خواهند شد. بعلاوه، در این راستا الگوریتمی برای یافتن زمان چرخه ترمیم موجودی / کالاگیری بهینه و مقدار سفارش تحت شرایط مختلف طراحی شده است. مثال های عددی نیز جهت مشخص سازی نتایج تئوریکی ارائه خواهند شد. تحلیل حساسیت راه حل بهینه با توجه به پارامترهای اصلی سیستم اعمال گردیده و ویژگی های مرتبط با جزئیات مربوطه مورد بحث قرار می گیرند. در این مباحث، پیشنهاداتی نیز جهت به حداقل رسانی مجموع هزینه سیستم موجودی کالا ارائه خواهد شد.

کلمات کلیدی: موجودی، انباشتگی نسبی سفارش محصول، فساد پذیری غیرآنی، کسری، تأخیر مجاز در پرداختها، تأمین مالی

سیاست موجودی اقلام فساد پذیر غیرآنی تأخیر مجاز پرداخت

 

۱- مقدمه
در خلال سالیان اخیر، مشکلات موجودی و انبارداری برای اقلام فساد پذیر به صورت گسترده ای مورد بررسی قرار گرفته اند. به طور کلی فساد به صورت صدمه دیدگی، فاسدشدگی، خشک شدگی، تبخیر و موارد دیگر تعریف می شود، که منجر به کاهش فایده یک کالا خواهد شد. اولین تلاش جهت تشریح خط مشی های سفارش دهی بهینه برای چنین اقلامی در مرجع [۱] ارائه شده است. بر این مبنا، یک مدل مقدار سفارش اقتصادی (EOQ) برای سیستم موجودی کالای فساد پذیر ارائه شد. Philip [2] نیز اقدام به عرضه یک مدل موجودی کالا با سه پارامتر توزیع وایبول بدون ملاحظه کسری نمود. Deb و Chaudhri [3] نیز نوعی مدل موجودی،  با نرخ فساد وابسته به زمان، را عرضه نمودند. جزئیات مربوط به مباحث موجودی کالای فساد پذیر در مرجع [۴] ارائه شده  است.
این محققین در نظر می گیرند که فرایند فساد اقلام یا محصولات موجود در انبار از لحظه شروع ورود به انبار آغاز می شود. اما، بسیاری از کالاها برای مدتی قابلیت حفظ تازگی و شرایط اولیه خود را خواهند داشت. در طی این دوره، فرآیند فساد رخ نمی دهد. این پدیده تحت عنوان “فساد غیرآنی” خوانده می شود. Wu و همکاران [۵] اقدام به ارائه یک مدل موجودی کالا برای اقلام فسادپذیر غیر آنی نمودند.

ادامه این مقاله به شرح ذیل سازماندهی شده است. در بخش ۲ فرضیه ها و مشخصه های مربوطه ارائه می شوند که در خلال این مقاله مورد بررسی و تفسیر قرار خواهند گرفت. در بخش ۳، مدل ریاضیاتی جهت به حداقل رسانی مجموع هزینه انبارداری یا موجودی سالیانه ارائه می شود. بخش ۴ ارائه دهنده قضیه های مفید جهت مشخص سازی راه حل های بهینه و ارائه دهنده نوعی الگوریتم ساده جهت یافتن زمان چرخه ترمیم / کالاگیری بهینه و مقدار سفارش می باشد. مثال های عددی متعددی نیز در بخش ۵ جهت نشان دادن این تئوری و رویه های مربوط به راه حل ارائه خواهند شد. متعاقباً ویژگی ها و تلویحات مدیریتی همراه با نتیجه گیری عرضه خواهند شد.

سیاست موجودی اقلام فساد پذیر غیرآنی تأخیر مجاز پرداخت

 

۲- فرضیه ها و نمادها
فرضیه های ذیل در این مقاله بکار گرفته شده اند:
  • D نرخ تقاضای سالیانه برای اقلام می باشد. این نرخ به صورت ثابت است.
  • نرخ ترمیم / کالاگیری به صورت نامحدود و زمان تدارک صفر می باشد.
  • کسری نیز مجاز بوده و انباشتگی سفارش محصول به صورت نسبی مدنظر است. ذکر این نکته ضروری است که هر چه زمان انتظار بیشتر باشد، میزان انباشت کوچکتر خواهد بود. بنابراین اجازه دهید تا B(t) معرف کسری باشد که در آن t زمان انتظار تا زمان ترمیم بعدی خواهد بود. ، که در آن d پارامتر انباشت ۰ £ d £ ۱ محسوب می شود.
  • عمر محصول (زمان تا فسادپذیری) t دارای یک تابع چگالی احتمال می باشد، که با توجه به t > td مد نظر است، که در آن td طول زمانی است که بر مبنای آن محصول از فساد برخوردار نمی باشد (زمان تولید محصول جدید) و q نیز به عنوان یک پارامتر به شمار می آید. تابع توزیع انباشته t به صورت  برای t > td بیان می شود، بنابراین نرخ فاسدشدگی برابر با  ، برای t > td خواهد بود.

سیاست موجودی اقلام فساد پذیر غیرآنی تأخیر مجاز پرداخت

 

۳- فرمول بندی مدل
سیستم موجودی شامل موارد ذیل است: واحدهای Im که در شروع هر دوره به سیستم انبار کالا تحویل  می شود. در طی بازه زمانی [۰, td]، سطح موجودی صرفاً بر مبنای نرخ تقاضا کاهش می یابد. سطح موجودی به واسطه تقاضا و فساد در طی  بازه زمانی  [td, t1]  به صفر می رسد. بنابراین بازه مربوط به کسری محصول تا انتهای چرخه سفارش کنونی تداوم می یابد و متعاقباً کل این فرایند تکرار خواهد شد.
بر مبنای توصیف فوق، معادله تفاضلی ذیل معرف وضعیت موجودی به شرح ذیل می باشد:
که در آن شرایط کناره  ای I(0)=Im، I(t1)=0 حاکم می باشد.
راه حل معادله (۱) به شرح ذیل است:

سیاست موجودی اقلام فساد پذیر غیرآنی تأخیر مجاز پرداخت

 

۴- نتایج تئوریکی
مورد ۲٫  ۰ < M £ td را در نظر بگیرید (شکل ۱).
شرایط ضروری برای مجموع هزینه سالیانه در (۴) به منظور به حداقل رسانی می تواند شامل  و  باشد، که خود در بردارنده معادله ذیل است:

سیاست موجودی اقلام فساد پذیر غیرآنی تأخیر مجاز پرداخت

 

۵- مثال های عددی
به  منظور  نشان دادن راهکار مرتبط با راه حل فوق،  ما  مثال های  عددی  ذیل را در نظر  می گیریم.
مثال ۱٫  یک  سیستم  موجودی  کالا  را  در  نظر داشته باشید که دارای داده های ذیل است: A = 250، h = 15، s = 30، p = 25، p = 80، p1 = 85، D = 1000، td = 0.0685، q = 0.08، d = 0.56، M = 0.1233، Ip = 0.15، Ie = 0.12 که به صورت واحدهای مناسبی تلقی می شوند. ما مشاهده می نماییم که M > td نیز صحت دارد. بنابراین، ما قابلیت محاسبه مقادیر D1 و D2 را خواهیم داشت. بعلاوه در می یابیم که D1 = -0.1884 و D2 = 0.0366 نیز در نظر خواهند بود. در اینجا  صحت دارد. با بکارگیری این الگوریتم در بخش ۴ ما در می یابیم که  و  نیز مورد نظر هستند.
مثال۲٫ مجدداً داده ها مشابه با مثال ۱ می باشند، به استثنای td = 0.0904، M = 0.1096. در اینجا ما در می یابیم که M > td صحت خواهد داشت. بنابراین قابلیت محاسبه مقادیر D1 و D2 را خواهیم داشت. در این راستا مشخص می شود که D1 = -0.1316 و D2 = -0.0495 نیز حاصل شده اند. در اینجا D2 < 0 نیز در نظر خواهد بود. بنابراین با استفاده از این الگوریتم که در بخش ۴ ارائه شده است ما قابلیت یافتن مقادیر بهینه برای  را خواهیم داشت.

سیاست موجودی اقلام فساد پذیر غیرآنی تأخیر مجاز پرداخت

 

۶- تلویحات مدیریتی
در این بخش، تأثیرات تغییرات در پارامترهای اصلی این سیستم در زمینه طول بهینه بازه موجودی کالا با در نظرگیری سیستم موجودی مثبت ، طول بهینه چرخه سفارش T*، مقدار سفارش بهینه بر حسب چرخه Q* و حداقل مجموع هزینه سالیانه TC* مورد بحث قرار خواهند گرفت.
بر مبنای نتایج محاسباتی نشان داده شده در جداول  ۱  و  ۲  ویژگی های  مدیریت ذیل را می توان حاصل آورد.
  • به هنگامی که زمان محصول تازه افزایش یافته و دیگر پارامترها بدون  تغییر  باقی می مانند، مجموعه هزینه بهینه سالیانه کاهش خواهد یافت. این بدان معنا می باشد که، هر چه که زمان محصول تازه طولانی تر باشد، مجموع هزینه کمتر خواهد بود. چنین امری مؤکد آن است که این مدل با اقلام فسادپذیر غیرآنی غالباً دارای مجموعه هزینه موجودی سالیانه در مقایسه با اقلام فسادپذیر فوری می باشد. در صورتی که خرده فروش قابلیت گسترش مؤثر طول زمان را داشته باشد، محصول مربوطه هیچگونه فسادی را برای چندین روز یا چندین ماه نخواهد داشت، بنابراین مجموع هزینه سالیانه به طور مشهود کاهش خواهد یافت. با افزایش زمان محصول تازه (td) شاهد کاهش مقدار سفارش (Q) خواهیم. از نقطه نظر ویژگی های انبارداری و موجودی، هر چه که زمان محصول تازه بیشتر باشد، مقدار سفارش کمتر خواهد بود. این مورد را می توان مشخص ساخت که  و T* با توجه به افزایش در td افزایش خواهند یافت. چنین امری مؤکد آن است که هر چه زمان محصول تازه بیشتر باشد، چرخه ترمیم نیز طولانی تر بوده و طول بازه موجودی با توجه به موجودی مثبت نیز بیشتر خواهد بود.

سیاست موجودی اقلام فساد پذیر غیرآنی تأخیر مجاز پرداخت

 

۷- نتیجه گیری
هدف اصلی این مقاله ارائه مدلی می باشد که به خرده فروش ها در زمینه مشخص سازی خط مشی بهینه ترمیم / کالاگیری موجودی برای اقلام فسادپذیر غیرآنی کمک می نماید، و این ویژگی، به هنگامی که تأمین کننده نوعی تأخیر مجاز در دریافت را تقبل نماید، برای خرده فروشان مفید می باشد. این مدل برای موقعیت هایی مناسب است که ممکن است کسری هایی در موجودی کالا وجود داشته باشد. در اینجا کسری مجاز به صورت انباشته سازی سفارش نسبی محصول قلمداد می شود. به طور عملی برخی از مشتریان منتظر سفارشات معوق شده و برخی دیگر نیازهای خود را از فروشندگان دیگر تأمین می نمایند. طول زمان انتظار برای ترمیم یا کالا گیری بعدی (یعنی زمانی که مشتریان می بایست به انتظار بنشینند) مشخص کننده این موضوع خواهد بود که آیا فراهم آوردن موجودی بیشتر از گنجایش به وسیله مشتری قابل پذیرش خواهد بود یا خیر. به منظور تناسب با محیط های واقعی، نرخ این ویژگی می بایست به صورت متغیر و وابسته به زمان انتظار برای ترمیم بعدی باشد. بنابراین چنین موردی قابلیت ارائه یک سطح قابل پذیرش در ارتباط با رضایت مشتری را خواهد داشت. مدل پیشنهادی در این مقاله به عنوان یک چارچوب کلی به شمار می آید که شامل مدل های بیشمار قبلی نظیر موارد مطرح شده در مراجع (۱، ۱۱، ۱۳، ۱۹) به عنوان موارد خاص می باشد. در این مقاله، برخی از قضیه های مفید که مشخص کننده راه حل های بهینه می باشند ارائه شده اند. چندین مثال عددی نیز جهت نشان دادن نتایج تئوریکی ارائه گردیده و علاوه بر این تحلیل حساسیت نیز انجام شده است. از تحلیل انجام شده برخی از ویژگی های استنباطی مدیریتی را نیز می توان حاصل آورد. مورد ذیل را می توان در ارتباط با این ویژگی های مدیریتی برشمرد: خرده فروش قابلیت کاهش مجموع هزینه انبارداری سالیانه خود از طریق سفارش مقدار کمتر را خواهد داشت، آن هم به هنگامی که تأمین کننده نوعی تأخیر مجاز در دریافت وجوه از خرده فروش را تقبل نموده، و همچنین قابلیت ارتقای شرایط ذخیره سازی اقلام فسادپذیر غیرآنی و افزایش نرخ انباشته سازی محصول (یا به طور متناظر کاهش پارامترهای انباشتگی سفارش محصول (d)) نیز میسر باشد.
  
ضمیمه. محاسبه های مجموع هزینه
مجموع هزینه انبارداری یا موجودی بر حسب چرخه مشخص شامل اجزای ذیل است.
(الف) هزینه قراردادن سفارشات بر حسب چرخه برابر با A است.
(ب) هزینه نگهداری موجودی (HC) بر حسب این چرخه به شرح ذیل است:
Irantarjomeh
لطفا به جای کپی مقالات با خرید آنها به قیمتی بسیار متناسب مشخص شده ما را در ارانه هر چه بیشتر مقالات و مضامین ترجمه شده علمی و بهبود محتویات سایت ایران ترجمه یاری دهید.