مقالات ترجمه شده دانشگاهی ایران

لغات اجتماعی – بخش 2

در این قسمت  لغات اجتماعی بخش 2  عرضه شده است.

 

لغات اجتماعی صفحه اصلی – کلیک کنید

خرید لغات اجتماعی / مجموع لغات در کل رشته ها / لغات بر حسب گروه بندی چند رشته

 

لغات اجتماعی - ایران ترجمه - Irantarjomeh

لغات اجتماعی بخش 2
کتاب‌نگاشت تحلیلی
analytical bibliography
کتاب‌نگاشت گزارمانی
annotated bibliography
گزارمانی
annotated/ annotative
گزارمان
annotation
کتاب‌نگاشت پدیدآور
author bibliography
کتاب‌نگار
bibliographer/ bibliograph
کتاب‌نگاشتی
bibliographic/ bibliographical
کتاب‌نگاری
bibliography
کتاب‌نگاشت
bibliography
مراجع
bibliography/ references
کتاب‌نگاشت کتاب‌نگاشت‌ها
bibliography of biliographies
کتاب‌شناختی
bibliological
کتاب‌شناس
bibliologist
کتاب‌شناسی
bibliology
فرهنگ دوزبانه
bilingual dictionary
زندگی ـ کتاب‌نگاشت
bio-bibliography
کتاب‌نگاری نقشه
cartobibliography
کتاب‌نگاشت نقشه
cartobibliography
راهنمای شهری
city directory
خدمات مرجع مشارکتی
collaborative reference
کتاب‌نگاشت جامع
comprehensive bibliography
واژه‌یاب
concordance
خدمات مرجع تعاونی
cooperative reference
کتاب‌نگاشت انتقادی
critical bibliography
کتاب‌نگاشت جاری
current bibliography
کتاب‌نگاشت توصیفی
descriptive bibliography/ physical bibliography
فرهنگ
dictionary
خدمات مرجع رقمی
digital reference
راهنما
directory
خدمات مرجع الکترونیکی
electronic reference/ e-reference
دانشنامه
encyclopedia/ cyclopedia
دانشنامه‌ای
encyclopedic
فیلم‌نگاری
filmography
فیلم‌نگاشت
filmography
جاینامه
gazetteer
کتاب‌نگاشت عام
general biblibography
دانشنامه عمومی
general encyclopedia
فرهنگ موضوعی
glossary
امانت بین‌کتابخانه‌ای
interlibrary loan/ interlending/ interlibrary lending
کتاب‌نگاشت بین‌المللی
international bibliography
قاموس
lexicon
همکاری بین‌کتابخانه‌ای
library cooperation
فرهنگ یک‌زبانه
monolingual dictionary
فرهنگ چندزبانه
multilingual dictionary/ polyglot dictionary
کتاب‌نگاشت ملی
national bibliography
فهرستگان ملی
national union catalogue
خدمات مرجع برخط
online reference
همایشنامه
proceedings/ transactions/ conference proceedings
راهنمای ناشران
publishers directory
مجموعه مرجع فوری
ready reference collection
مرجع فوری
ready reference/ quick reference
کتاب مرجع
reference book
مجموعه مرجع
reference collection
بخش مرجع
reference department
مصاحبه مرجع
reference interview
کتابخانه مرجع
reference library
مواد مرجع
reference materials
پرسش مرجع
reference question
خدمات مرجع
reference services
منبع مرجع
reference source
مخزن مرجع
reference stack
کار مرجع
reference work
کتاب‌نگاشت منطقه‌ای
regional bibliography
راهنمای پژوهش
research guide
اشتراک منابع
resource sharing
کتاب‌نگاشت گذشته‌نگر
retrospective bibliography
کتاب‌نگاشت گزینشی
selective bibliography/ select bibliography/ partial bibliography
کتاب‌نگاشت اختصاصی
special bibliography
کتاب‌نگاشت موضوعی
subject bibliography/ thematic bibliography/ topical bibliography
دانشنامه موضوعی
subject encyclopedia
کتاب‌نگاشت سامانمند
systematic bibliography/ enumerative bibliography
راهنمای تلفن
telephone directory
کتاب‌نگاشت متنی
textual bibliography
کتاب‌نگاشت تجاری
trade bibliography
راهنمای تجاری
trade directory
فهرستگان
union catalogue/ union list
کتاب‌نگاشت جهانی
universal bibliography
خدمات مرجع مجازی
virtual reference
فهرستگان مجازی
virtual union catalogue
واژگان
vocabulary/ lexicon
وب‌نگار
webliographer
وب‌نگاری
webliography
وب‌نگاشت
webliography
وب‌شناس
webologist
وب‌شناسی
webology
سالنامه
yearbook
آرشیوی
archival
پیوند آرشیوی
archival bond
جعبه آرشیوی
archival box/ archives box
نسخه آرشیوی
archival copy
دادگان آرشیوی
archival database
توصیف آرشیوی
archival description
یکپارچگی آرشیوی
archival integrity
قوانین آرشیوی
archival jurisdiction
ماهیت آرشیوی
archival nature
کاغذ آرشیوی
archival paper
پردازش آرشیوی
archival processing
کیفیت آرشیوی
archival quality
آرشیوشناسی
archival science/ archival studies/ archivistics/ archivology
نرم‌افزار آرشیوی
archival software
ارزش آرشیوی
archival value
آرشیو
archives/ archives service
مدیریت آرشیو
archives management/ archival management/ archives administration/ archival administration
آرشیوداری
archiving
آرشیودار
archivist
کتاب‌سنجی
bibliometrics/ statistical bibliography
آرشیو مصادره‌ای
captured archives
دبیزه اصلی
core document
آرشیو ممنوع
dark archives
آرشیو رقمی
digital archives/ digital archive
کتابخانه رقمی
digital library
اشاعه اطلاعات
dissemination of information
دبیزه
document/ doc./ record
سند
document/ doc.
دبیزه‌کاوی
document analysis
خدمات دبیزه‌رسانی
document delivery service/ DDS
سامانه دبیزه‌یابی
document retrieval system
دبیزشکار
documentalist
دبیزش
documentation
دبیزشگاه
documentation centre
فیلم‌خانه
film library
آرشیو تصویری
iconographic archives
خدمات اطلاع‌رسانی و ارجاعی
information & referral/ I&R
وارسی اطلاعات
information audit
پخشگاه اطلاعات
information clearing house/ information clearinghouse
انفجار اطلاعات
information explosion
پالایش اطلاعات
information filtering
جریان اطلاعات
information flow
سیاست اطلاعاتی
information policy
عالم اطلاعات
information scientist/ information specialist
اطلاع‌گرایی
informationism
اطلاع‌ورزی
informationism
اطلاع‌گرا
informationist
اطلاع‌ورز
informationist
اطلاع‌سنجی
informetrics/ infometrics
اطلاع‌شناس
informologist
اطلاع‌شناسی
informology/ informatology
مشاور کتابخانه
library consultant
آرشیو آزاد
light archives
آرشیو کوچیده
migrated archives
آرشیو ملی
national archives
آرشیو خصوصی
personal archives
آرشیو عکس
photographic archives
مرکز ارجاعی
referral centre
آرشیو انتقالی
removed archives
علم‌سنجی
scientometrics
آرشیو شنیداری
sound archives
وب‌سنجی
webometrics
سامانه اطلاعاتی ناهمگن
heterogeneous information system
اطلاع‌شیدایی
infomania
درستی اطلاعات
information accuracy/ accuracy of information
بنگاه اطلاع‌گزاری
information agency
اطلاع‌گزار
information agent
تحلیل اطلاعات
information analysis
ناهمگنی اطلاعاتی
information heterogeneity
یکپارچگی اطلاعات
information integrity
اطلاع‌نگاری
information mapping/ infomapping
جامعه اطلاعاتی
information society/ InfoSoc
جهان اطلاعاتی
information universe
اطلاعاتی شدن
informationalisation/ informationalization
اطلاع‌دهندگی
informativeness
خدمات اطلاعاتی کتابخانه
library information services
اقتباس
adaptation/ adapt
پدیدآور منسوب
attributed author,supposed author/ presumed author
انتساب
attribution
پدیدآور
author
چکیده پدیدآور
author abstract
وابستگی سازمانی پدیدآور
author affiliation
نمایه پدیدآوران
author index
نشانه پدیدآور
author mark/ author number
ترتیب پدیدآورمحور
author order
شرح پدیدآور
author statement
پدیدآورـ ناشر
author-publisher
سهم پدیدآور
author’s copies
نمونه پدیدآور
author’s proof/ AP
چوق‌الف
bookmark/ book marker
نشانه بازیابی
call number
اثر ماندگار
Classic work/ Classic
پدیدآور همکار
co-author1,joint author1
مؤلف همکار
co-author2/ joint author2
جوامع
collectanea
مجموعه‌آثار
collected works,author’s edition/ complete works/ uniform edition
گردآوری
compilation
گردآورنده
compiler
پدیدآوران گروهی
composite authors
اثر گروهی
composite work
شماره نسخه
copy number
پدیدآور تنالگانی
corporate author
تنالگان
corporate body
نام تنالگانی
corporate name/ collective name
نویسنده همکار
co-writer
نشانه پدیدآور کاتر
Cutter author marks
شماره کاتر
Cutter number
اثر وابسته
dependent work,related work
تلخیص
digest
آثار کلی
general works
رده کلیات
generalia class
کلیات1
generalities/ generalia
منتشرنشده‌ها
inedita
چاپ‌نشده
inedited1
ناویراسته
inedited2
عبادت‌نامه
liturgical work
اثر مفقود
lost work
اثر نوشکل
novelty work/ exotic work
جداچاپ
offprint/ off-print/ overprint/ run-on/ separate
اثر یتیم
orphan work
پدیدآور شخصی
personal author
اثر پسامرگ
posthumous work
پدیدآور اصلی
primary author
تنالگان مرتبط
related body
متون مقدس
sacred texts
کتاب‌های مقدس
sacred works
اثر خویش‌مدار
self work
خودناشری
self-publishing
انتشارمحدود
semipublished
شماره قفسه
shelf number
اثر ساختگی
spurious work
پدیدآور شاخص
standard author
اثر معیار
standard work
تکرار نام پدیدآور
statement of responsibility
تنالگان تابع
subordinate body
ابراثر
superwork
پدیدآور دروغین
suppositious author
ترجمه
translation
مترجم
translator
اثر منتشرنشده
unpublished work
شماره جلد
volume number
اثر
work
اثر سفارشی
work for hire
نویسنده
writer
لغات اجتماعی بخش 2
لطفا به جای کپی مقالات با خرید آنها به قیمتی بسیار متناسب مشخص شده ما را در ارانه هر چه بیشتر مقالات و مضامین ترجمه شده علمی و بهبود محتویات سایت ایران ترجمه یاری دهید.
تماس با ما

اکنون آفلاین هستیم، اما امکان ارسال ایمیل وجود دارد.

به سیستم پشتیبانی سایت ایران ترجمه خوش آمدید.