مقالات ترجمه شده دانشگاهی ایران

لغات اجتماعی – بخش 3

در این قسمت  لغات اجتماعی بخش 3  عرضه شده است.

 

لغات اجتماعی صفحه اصلی – کلیک کنید

خرید لغات اجتماعی / مجموع لغات در کل رشته ها / لغات بر حسب گروه بندی چند رشته

 

لغات اجتماعی - ایران ترجمه - Irantarjomeh

لغات اجتماعی بخش 3
تبعیض جبرانی
affirmative action/ positive discrimination
نفقه
alimony
فمینیسم تحلیلی
analytical feminism/ analytic feminism
فمینیسم اقتدارگریز
anarchist feminism
ضدفمینیست
anti-feminist
دوجنس‌گراهراسی
biphobia
دوجنس‌گرایی
bisexuality
فمینیسم سیاهان
black feminism
فمینیسم مسیحی
Christian feminism
هم‌بالینی
concubinage
هم‌بالین
concubine
فمینیسم فرهنگی
cultural feminism
طلاق
divorce
کار خانگی
domestic labour/ domestic work/ household labour
فمینیسم زیست‌بوم‌گرا
eco feminism
طلاق عاطفی
emotional divorce
فرصت برابر
equal opportunity
مزد برابر
equal pay
زن‌کشی
femicide/ gynecide
زنانه
feminine
زنانگی
femininity
فمینیسم
feminism
فمینیست
feminist
معرفت‌شناسی فمینیستی
feminist epistemology
اخلاقیات فمینیستی
feminist ethics
دانش فمینیستی
feminist knowledge
فلسفه سیاسی فمینیستی
feminist political philosophy
الهیات فمینیستی
feminist theology
زنانه‌سازی
feminization
زنانه‌شدگی
feminization
فمینیسم موج اول
first-wave feminism
ازدواج‌هراسی
gamophobia
مرد هم‌جنس‌گرا
gay
جنسیت
gender
شاخص توسعه جنسیتی
gender development index/ GDI
تبعیض جنسیتی
gender discrimination/ sex discrimination/ sexism
برابری جنسیتی
gender equality
فاصله جنسیتی
gender gap
هویت جنسیتی
gender identity
سهمیه جنسیتی
gender quota
حساسیت جنسیتی
gender sensitivity
خشونت جنسیتی
gender-based violence/ GBV/ violence agents of women
جنسیتی
gendered
زن‌سالاری
gynarchy/ gynecocracy/ gynocracy
زن‌هراسی
gynophobia
دگرجنس‌گرا
heterosexual
دگرجنس‌گرایی
heterosexuality
هم‌جنس‌گراهراسی
homophobia
هم‌جنس‌گرا
homosexual
هم‌جنس‌گرایی
homosexuality
قتل ناموسی
honour killing
خانه‌دار
housewife/ homemaker
فمینیسم انسان‌گرا
humanist feminism
دوجنسینگی
intersexuality
فمینیسم اسلامی
Islamic feminism
فمینیسم یهودی
Jewish feminism
جدایی قانونی
legal separation/ judicial separation
زن هم‌جنس‌گرا
lesbian
هم‌جنس‌گرایی زنان
lesbianism
فمینیسم لیبرال
liberal feminism
فمینیسم مارکسیستی
Marxist feminism
مردینه
masculine
مردینگی
masculinity
مردینه‌سازی
masculinization
مادرسالاری
matriarchy
مادرتباری
matrilineality
فمینیسم پسااستعماری
postcolonial feminism
پسافمینیسم
post-feminism/ postfeminism
فمینیسم عمل‌گرا
pragmatist feminism
جنبش حق انتخاب
pro-choice movement
جنبش حق حیات
pro-life movement/ anti-abortion movement
روسپی
prostitute
روسپیگری
prostitution
نظریه نابهنجار جنسی
queer theory
مرکز بحران تجاوز جنسی
rape crisis centre
تجاوز جنسی
rape/ sexual assault
تجاوزگر
rapist
حقوق زادآوری
reproductive rights
جنس دوم
second sex
فمینیسم موج دوم
second-wave feminism
آموزش جنسی
sex education
مجرم جنسی
sex offender
کارگری جنسی
sex work/ sex labour
کارگر جنسی
sex worker/ sex labourer
سوءاستفاده جنسی
sexual abuse
ایذای جنسی
sexual harassment
هویت جنسی
sexual identity
جهت‌گیری جنسی
sexual orientation/ sexual preference
گردشگری جنسی
sexual tourism
جنسینگی
sexuality
فمینیسم معنویت‌گرا
spiritual feminism
فمینیسم موج سوم
third-wave feminism
دختر پسروار
tomboy
پسروار
tomboyish
بی‌حجاب
unveiled
حجاب
veil
باحجاب
veiled
دوشیزه
virgin
دوشیزگی
virginity
بیوه‌زن
widow
بیوه‌مرد
widower
بیوگی
widowhood
توانمندسازی زنان
women’s empowerment
حقوق زنان
women’s rights
مطالعات زنان
women’s studies
قاچاق زنان
women’s trafficking/ sex trafficking of women
مادران شاغل
working mothers/ working women
آگاهی جنس مؤنث
female consciousness
آموزش سلامت جنسی
sexual health education
ارتقای سلامت جنسی
sexual health promotion
اعمال‌فشار جنسی
sexual coercion
ایدئولوژی نقش‌ـ جنس
sex-role ideology
ایذای جنسیتی
gender harassment
تحول جنس مؤنث
female development
تقسیم‌کار جنسی
sexual division
تفاوت جنسی
sex difference
جداسازی جنسیتی
gender segregation
جداسازی جنسی افقی
horizontal sex segregation
جداسازی جنسی عمودی
vertical sex segregation
جنس مؤنث
female
جداسازی جنسی
sex segregation
جنبش آزادی‌بخش زنان
women liberation movement
جنس مذکر
male
جنبش ضدفمینیستی
antifeminist movement
جنبش فمینیستی
feminist movement
خصومت جنس‌گرایانه
sexist hostility
خصومت جنسی
sexual hostility
روان‌درمانی فمینیستی
feminist therapy
روان‌درمانگر فمینیست
feminist therapist
زنان رنگین‌پوست
women of colour
زنان سیاه
black women
زن‌مداری
woman-centredness
زنان کتک‌خورده
battered women
زن‌باوری سیاهان
womanism
زن‌بودگی
feminitude
زنان گمنام
hidden women
زن نوین
new woman
زن‌باور
womanist
زیبایی‌شناسی زنانه
female aesthetics, feminine aesthetics, feminist aesthetics
زیرگونه‌های جنسیتی
gender subtypes
سلطه جنس مذکر
male dominance
شیءسازی جنسی
sexual objectification
علم فمینیستی
feminist science
فرهنگ‌های آمیزش‌منفی‌نگر
sex-negative cultures
فمینیسم بردگی‌ستیز
abolitionist feminism
فمینیسم فراملی
transnational feminism
فلسفه روح زنانه
woman spirit
فمینیسم ادغام‌گرا
integrationist
فرضیه هم‌سازی نقش ـ جنسیت
gender-role congruency hypothesis
فرهنگ‌های آمیزش‌مثبت‌نگر
sex-positive cultures
فمینیسم قربانی‌انگار
victim feminism
فمینیسم اجتماعی
social feminism
فمینیسم جهانی
global feminism, international feminism
فمینیسم فرانگر
transcendental feminism
گونه‌سازی جنسی
sex-typing
مردبرترباوری
male chauvinism
مطالعات جنسیتی
gender studies
مطالعات زنان
women’s studies
مطایبات زنانه
women’s humour
نقد فمینیستی
feminist critique
نظام جنس ـ جنسیت
sex-gender system
نظریه طرحواره جنسیتی
gender schema theory
واپس‌زنی
Backlash
کودک آزاری
child abuse
دفاتر رسیدگی به امور خانواده
family practice offices
بدخلقی
temper tantrums
رشد کودک، تکوین کودک
child development
سوء استفاده جنسی
sexual abuse
اهمال و نادیده انگاری
neglect or negligent treatment
غفلت
Neglect
دلبستگی
attachment
دلبستگی اجتنابی
Avoidant attachment
دلبستگی و تکامل / رشد مغز
attachment and brain development
پرستار، مراقبین
caregiver
عملکرد خانواده
family functioning
سبک فرزندپروری
parenting style
درگیری رفتاری
behavioral engagement
درگیری شناختی
cognitive engagement
درگیری انگیزشی
motivational engagement
تنظیم هیجانی
emotional regulation
خودپنداری
self-concept
بخودپیچیدن، شانه خالی کردن
flinch
روان تنی
psychosomatic
خشونت به خود
self-mutilation
بیش فعالی
hyperactive
رفتار گوشه گیرانه
withdrawn behaviour
بی عاطفگی، بی علاقگی
apathy
رفتار مداخله ای
manipulative behaviour
کم آموزی
underachieving
ناتوانی در مهار پیشاب به ویژه خیس کردن بستر شاشویی، بی اختیاری درنگاهداری پیشاب
enuresis
بی اختیاری درنگاهداری مدفوع
encopresis
برون گرایی
Extroversion
روان رنجوری
neuroticism
اختلالات وضعیت روحی
mental state disorder
متغیر مخدوش گر
Confounder variable
پنج عامل بزرگ شخصیت (روان رنجورخویی، برون گرایی، گشودگی به تجربه، توافق و وجدانی بودن
5 ‘big five’ domains of personality
(Neuroticism, Extraversion, Openness, Agreeableness and Conscientiousness)
روان پریش گرایی
Psychoticism
سودمندی بالینی
clinical utility
رده بندی
Nosology
علم آسیب شناسی روانی
Psychopathology
چند ابتلایی (وجود چند بیماری)
comorbidity
پرسشنامه شخصیتی آیسنک
Eysenck Personality Inventory (EPI)
هراس از مکان های باز، بازار هراسی
Agoraphobia
بهزیستی، سلامتی
wellbeing
سلامتی ذهنی
Subjective wellbeing
اختلال سلوک
conduct disorder
نسبت شانس
odds ratio (OR)
نسبت میزان بروز
incidence rate ratio (IRR)
مکانیسم مقابله، ساز وکار مدارا
coping mechanism
قانون فدرال ممانعت و مداوای کودک آزاری
Federal Child Abuse Prevention and Treatment Act
اختلالات روانی
Neuroses
رویکرد روایی کیفی
qualitative narrative approach
نامادری / ناپدری
Step parent
لغات اجتماعی بخش 3
Irantarjomeh
لطفا به جای کپی مقالات با خرید آنها به قیمتی بسیار متناسب مشخص شده ما را در ارانه هر چه بیشتر مقالات و مضامین ترجمه شده علمی و بهبود محتویات سایت ایران ترجمه یاری دهید.