مقالات ترجمه شده دانشگاهی ایران

لغات باستان شناسی بخش 3

در این قسمت  لغات باستان شناسی بخش 3 عرضه شده است.

 

لغات باستان شناسی صفحه اصلی – کلیک کنید

خرید لغات باستان شناسی / مجموع لغات در کل رشته ها / لغات بر حسب گروه بندی چند رشته

 

لغات باستان شناسی - ایران ترجمه

لغات باستان شناسی بخش 3
بهره‌گاه محوطه
 site exploitation territory
فرایندهای شکل‌گیری محوطه
 site formation processes/ formation processes
تحلیل حوزه معیشت محوطه
 site-catchment analysis/ site catchment analysis/ SCA
انسان‌شناسی اجتماعی
 social anthropology
شأن‌ساخته
 sociofact
خاک‌نشان
 soil mark
لایه‌نگاری خاک
 soil stratigraphy
ساختار خاک
 soil structure
کاوش نیش‌کلنگی
 spit excavation
عصر سنگ
 Stone Age
نمونه‌برداری تصادفی طبقه‌بندی‌شده
 stratified random sampling
نمونه‌برداری سامانمند طبقه‌بندی‌شده
 stratified systematic sampling
لایه‌نگاشتی
 stratigraphic
همبود لایه‌نگاشتی
 stratigraphic association
نمودار لایه‌نگاشتی
 stratigraphic matrix
برش لایه‌نگاشتی
 stratigraphic profile
توالی لایه‌نگاشتی
 stratigraphic sequence
لایه‌نگاری
 stratigraphy
نهشته ساختاری
 structured deposition
بررسی سطحی
 surface survey
بررسی
 survey
توالی سه‌گانه اعصار
 three-age sequenc
تقسیم‌بندی سه‌گانه اعصار
 Three-Age system/ Three Age system
کاوش فراگیر
 total excavation
تاریخ‌گذاری حلقه‌درختی
 tree-ring dating
پارینه‌سنگی زبرین
 Upper Palaeolithic
امپراتوری سوم اور
 Ur III empire
سلسله سوم اور
 Ur III period
تاریخ‌گذاری اورانیمی
 uranium dating
جانورریخت
 zoomorph
فرانهشت
 above
ورنهشت
 abut
طبقه‌بندی سلیقه‌ای
 arbitrary classification/ intuitive classification
لایه اختیاری
 arbitrary level
هم‌راستایی باستان‌شناختی
 archaeological alignment/ alignment
طبقه‌بندی باستان‌شناختی
 archaeological classification
بافتمان باستان‌شناختی
 archaeological context
بربستگی باستان‌شناختی
 archaeological relationship/ relationship
برش باستان‌شناختی
 archaeological section
هموندگان
 assemblage
همبود
 association
شاخصه
 attribute
بازو
 baulk
فرونهشت
 below
برداشت‌چال
 borrow pit
روش شبکه‌ای ویلر
 box-grid system
جایمان گروهی
 bulk provenience
پیخال‌چال
 cess pit
طبقه‌بندی شاخه‌ای
 cladistic classification
همبود قطعی
 closed association
هم‌نهشت
 contemporary with
بافت
 context
بافت‌برگه
 context sheet
پیخال
 coprolite
پیخال‌شناسی
 coprology
لایه فرهنگی
 cultural layer
برش برداشتی
 cumulative section/ running section
کند
 cut/ truncation
نقطه مبنا
 datum point
گمانه پیشرو
 deep trench/ cross-sectional trench
بارزه شاخص
 diagnostic trait
بافت مخدوش
 disturbed context
یکپارچه‌کنی
 en bloc
روش همبود زیاگانی
 faunal association
تاریخ‌گذاری زیاگانی
 faunal dating
آکند
 fill
آتش‌چال
 fire pit
طبقه‌بندی شکلی
 formal classification
هم‌بافتی شکلی
 formal context
شاخصه کارکردی
 functional attribute
طبقه‌بندی کارکردی
 functional classification
کاوش هندسی
 geometric excavation
شبکه‌بندی
 grid layout/ grid method/ box system/ grid planning/ grid system
کاوش شبکه‌ای
 grid system excavation
اجاق
 hearth
جایمان افقی
 horizontal provenience
تل زباله خانگی
 kitchen midden
دگرچرخه
 lateral cycling
اصل بربستگی میان‌برشی
 law of cross-cutting relationship
اصل برهم‌نهشت
 law of superposition
لایه
 layer/ level/ strata
لایگان
 level
بستره
 matrix
تل زباله
 midden
طبقه‌بندی تک‌شناسه‌ای
 monothetic classification
لایه طبیعی
 natural level/ natural layer
لایه واقعی
 natural level/ natural stratigraphic layer
بافت رده دو طبیعی
 natural secondary context
بافت بی‌رده
 non-primary context
طبقه‌بندی اندازه‌ای
 numerical classification/ numerical taxonomy
همبود غیرقطعی
 open association
کاوش ردگیری
 organic excavation
روباره
 overburden/ overlying matrix
رونهشت
 overlying
موش‌انباشت
 pack-rat midden
دیرین‌پیخال
 palaeofeces
طبقه‌بندی تمایزی
 paradigmatic classification
خان‌چال
 pit-house/ sunken featured building/ pit dwelling
وباچال
 plague pit
جایمان نقطه‌ای
 point provenience
طبقه‌بندی چندشناسه‌ای
 polythetic classification
ستون‌چال
 post pit
چال‌آکند
 posthole fill
تیرچال
 posthole/ post hole
چال‌آژند
 postpacking
پوده‌چوب
 postpipe
بافت رده یک
 primary context/ primary cultural deposits
آکند اولیه
 primary fill
میل
 probe
میل‌زنی
 probing
جایمان
 provenience/ provenance
یافتگاه
 provenience/ provenance
جایمان لتی
 provenience lot
کمچه‌کشی
 rabotage
واکند
 re-cut
چال قاچاق
 robber trench
تک‌نهشت
 same as
طبقه‌بندی تکمیلی
 secondary classification
بافت رده دو
 secondary context/ secondary cultural deposits
برش 7
 section/ profile
برش‌نگاری
 section drawing/ profile
صدف‌کپه
 shell midden/ shell mound
بیل‌تراشی
 shovel-scraping
شبکه‌بندی محوطه
 site grid
نشست
 slumping
دودچال
 smudge pit
گمانه
 sondage/ sounding
همبود هم‌جوار
 spatial association
بافت مکانی
 spatial context
تیرچه‌جا
 stake hole/ stakehole
لایه‌بندی
 stratification
بربستگی لایه‌نگاشتی
 stratigraphic relationship
شاخصه سبکی
 stylistic attribute/ stylistic boundary marker
زیرهموندگان
 subassemblage
برهم‌نهشت
 superposition
بافتمان سامانه‌ای
 systemic context
شاخصه فنی
 technological attribute
بافت زمانی
 temporal context
بافت رده سه
 tertiary context/ tertiary cultural deposits
گمانه آزمایشی
 test trench/ test pit/ control pit/ test square
برش نازک
 thin section
شیب‌خط
 tip line
بارزه
 trait
سیاهه بارزه‌ها
 trait list
بافت رده یک ترانهشتی
 transposed primary context
تاشه
 trench
بافت نامخدوش
 undisturbed context
واحد لایه‌بندی
 unit of stratification
بافت رده یک کاروندی
 use-related primary context
بافت رده دو کاروندی
 use-related secondary context
جایمان عمودی
 vertical provenience
روش پی‌گردی
 wall-tracing technique
روش ویلر
 Wheeler method/ Wheeler system
گور توشه‌دار
 accompanied burial
تابوت انسان‌ریخت
 anthropomorphic coffin
تابوت‌دان انسان‌ریخت
 anthropomorphic sarcophagus
آب‌سپاری
 aquatic disposal/ water burial/ fluvial funeral/ river burial
گور بسامان
 articulated burial/ proper burial/ formal burial
استودان
 astudan/ astodan
گورتل
 barrow
گورتلان
 barrow cemetery/ barrow field
تابوت لاوکی
 bathtub coffin
زیرتابوتی
 bier
تدفین زورقی
 boat burial/ ship burial/ boat grave
راستای بدن
 body orientation
تن‌بست
 body plug
تدفین بندیلی
 bundle burial
تدفین
 burial/ inhumation/ interment
گورخانه
 burial chamber
صندوق تدفینی
 burial chest
تدفینگاه
 burial ground
گورلایه
 burial layer/ burial level
گورتپه
 burial mound/ grave mound
راستای تدفین
 burial orientation/ skeletal orientation
جامعه آماری تدفینی
 burial population
حالت تدفین
 burial position/ funeral position/ skeletal position
محوطه تدفینی
 burial site/ grave site
گور تاقی
 burial vault
سنگ‌چین
 cairn/ clearance cairn
محوطه سنگ‌چین
 cairnfield
جاتابوتی
 casket
فرهنگ گورآهونی
 Catacomb Grave culture
گورآهون
 catacomb/ catacomb grave
گورستان
 cemetery
تهیگور
 cenotaph
آرامگاه حجره‌ای
 chambered tomb/ chamber tomb
تدفین گردونه‌ای
 chariot burial/ wagon burial
مرده‌خانه
 charnel house/ charnel
خاکسترخانه
 cinerarium
خاکستردان
 cinerary vessel/ burial urn/ funerary urn/ funeral urn/ cremation urn/ cinerary urn/ burial pot
گور صندوقی
 cist grave/ cist tomb/ cist
تابوت
 coffin
بست تابوت
 coffin fastener
یراق تابوت
 coffin fitting
در تابوت
 coffin lid
تابوت‌نقاب
 coffin mask
تابوت‌نبشته
 coffin text
گور لانه‌کبوتری
 columbarium
واسپارش چندمرحله‌ای
 compound disposal
تدفین چندتایی ناهم‌زمان
 consecutive multiple burial
راستای نساآوند
 container orientation
تدفین چندتایی هم‌زمان
 contemporary multiple burial
تدفین چمباتمه‌ای
 contracted burial/ squatting burial
غله‌مومیایی
 corn mummy
تنیادگاره
 corporeal relics
آتش‌سپارستان
 cremation cemetery/ urnfield
چال آتش‌سپاری
 cremation pit
آتش‌سپاری
 cremation/ incremation/ incineration/ artificial heat decomposition
آتش‌سپارگاه
 crematory/ crematorium
آرامگاه چلیپایی
 cruciform chamber
گورابه
 crypt
دخمه
 dakhma/ dokhma
مرده‌نقاب
 death mask/ funerary mask/ burial mask
گور دالان‌دار بزرگ
 developed passage grave
گور نابسامان
 disarticulated burial/ bone scatter burial/ bone tumbled burial/ tumbled bone burial/ disordered burial/ dismantled burial/ bunched burial,
واسپارش
 disposal/ burial
گور آشفته
 disturbed burial
تدفین دوتایی
 double burial
گورپیکره
 effigy
گورنبشته
 epitaph
گوشت‌زدایی
 excarnation/ decarnation/ flesh picking/ skeletalization/ mechanical defleshing/ defleshing
تدفین درازکش
 extended burial/ lightly flexed burial/ extention burial
سوی چهره
 face orientation/ facing
تدفین جنینی
 fetal burial/ crouched burial
لته‌گور
 flat grave
تدفین خمیده
 flexed burial/ seated burial/ sitting burial/ folded burial/ loosed flexure burial
گورهای کانونی
 focal grave
پاسنگ
 footstone
تدفین چندپاره
 fragmentary burial
مراسم تشییع
 funeral
هیمه آتش‌سپاری
 funeral pyre/ funeral pile
مخروط‌های تدفینی
 funerary cones
آیین آمرزش
 funerary cult/ burial cult
یادمان تدفینی
 funerary monument
پیشکش‌های تدفینی
 funerary offering
متون تدفینی
 funerary texts
گورپوش
 grave cover/ grave slab
گورمیدان
 grave field
گورنهاده
 grave goods/ grave-goods/ burial goods
گورنشان
 grave marker/ burial marker
راستای گور
 grave orientation
گور
 grave/ burial
گورجامه
 grave-cloth/ burial cloth
سنگ‌قبر
 gravestone/ tombstone
مزارستان
 graveyard
تدفین دیمی
 haphazard burial/ flung burial/ casual burial/ disarrangement position burial
خمیدگی سر
 head orientation
سرسنگ
 headstone
لادبست
 immurement/ wall burial
تدفین خمره‌ای
 jar burial/ pithos burial
تدفین زانوباز
 knee extended burial
تدفین زانوخمیده
 knee flexed burial
تدفین زانونیم‌خمیده
 knee semi-flexed burial
تدفین زانوتمام‌خمیده
 knee tightly flexed burial
گورخان
 kurgan
فرهنگ گورخانی
 Kurgan culture/ grave culture
گورسنگ
 ledger stone/ ledger
تدفین جمعی
 mass burial
گور جمعی
 mass grave
آرامگاه یادمانی
 mausoleum
گورستان چندآیینی
 mixed cemetery
تدفین ناهم‌جنس
 mixed-sex burial
تحلیل تدفینی
 mortuary analysis
سوگ‌پیشگان
 mortuary cult
سنت تدفین
 mortuary custom
گورمان
 mortuary enclosure
گورلان
 mortuary house
روش تدفین
 mortuary practice
گوربان
 mortuary priest
آیین تدفین
 mortuary ritual/ mortuary rite
لغات باستان شناسی بخش 3
Irantarjomeh
لطفا به جای کپی مقالات با خرید آنها به قیمتی بسیار متناسب مشخص شده ما را در ارانه هر چه بیشتر مقالات و مضامین ترجمه شده علمی و بهبود محتویات سایت ایران ترجمه یاری دهید.